Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc emlékezete 2.
  Bessenyei György, nagybesenyői
  Lutter Tibor
  Madas András
  Madas László

  Békefi Remig József

  történész, ciszterci szerzetes

  1880-ig Brökl


  Született: 1858. augusztus 3. Hajmáskér, Veszprém vármegye
  Meghalt: 1924. május 21. Eger

  Iskola

  Elemi iskoláit és a gimnázium alsó osztályait Veszprémben végezte. Belépett a ciszterci rendbe (1874. szept. 17.), egyszerű fogadalmat tett (1877. jún. 25.), teológiai tanulmányait a rend zirci főiskoláján végezte (1876–1880), ünnepélyes fogadalmat tett (1880. júl. 16.), áldozópappá szentelték (1881. aug. 7.). A bp.-i tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári okl. (1881), az Árpád-kori politika és művelődéstörténet tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1893); az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1908. ápr. 30.).

  Életút

  A pécsi főgimnázium r. tanára (1881–1884 és 1885-1893), a zirci ciszterci gimnázium r. tanára és az apátság jegyzője (1884–1885). A bp.-i tudományegyetemen a művelődéstörténet magántanára (1893–1898), ny. rk. (1898–1900), ny. r. tanára (1900–1911); közben a Bölcsészettudományi Kar dékánja (1910–1911), zirci apát (1911–1924; megválasztották: 1911. szept. 19.; kinevezték: 1911. nov. 21.; apáttá avatták: 1912. jan. 6.). A Magyar Művelődéstörténeti Gyűjtemény igazgatója (1904–1911). A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője (1917-től).

  A történeti Magyarország utolsó zirci apátjaként elsősorban közép- és újkori magyar egyház-, művelődés- és iskolatörténettel, a ciszterci rend és a magyarok külföldi iskolázásának történetével fogl. Jelentősek néprajzi és pedagógiai írásai, fontos forráskiadó munkássága is. Nagy forrásanyagot feltáró, pozitivista módszeren alapuló monográfiái a magyar történettudomány kimagasló teljesítményei.

  Emlékezet

  Zircen temették el, a zirci arborétum területén helyezték el emlékművét (Békefi Remig-emlékmű, 1934-ben). Emlékére Zircen, a Rákóczi tér 1. szám alatt is emléktáblát állítottak (a Bakonyi Panteonban, 1992-ben).

  Elismertség

  A Szent István Akadémia tagja (r.: 1916). A Magyar Paedagogiai Társaság tagja (t.: 1912).

  Főbb művei

  F. m.: Keszthely és környékének néprajza. (Bp., 1884)
  A pilisi apátság története. 1184–1814. I–II. (Pécs, 1891–1892)
  A zirczi, pilisi, pásztói és szent-gotthárdi cziszterczi apátságok története. I–V. (Pécs, 1891–1902)
  A czikádori apátság története. (Pécs, 1894)
  Árpád-kori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkérdése. (Bp., 1896)
  A czisztercziek középkori iskolázása Párizsban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1896. okt. 12.; megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. 16. köt. 11. Bp., 1896; kivonatban: Akadémiai Értesítő, 1896)
  Vallásos és erkölcsi élet Magyarországon az Árpád-házi királyok korában. (Katholikus Szemle, 1896)
  A cziszterczi rend története Magyarországon. 1142–1896. (Bp., 1896)
  A közoktatás története Magyarországon. 1000–1867. (Bp., 1898)
  A pásztói apátság története. 1190–1814. Oklevéltár. 1342–1812. I–III. (Bp., 1898– 1902)
  Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete. (Bp., 1898)
  III. Béla és a magyar művelődés. – III. Béla temetése. (Forster Gyula Emlékkönyv. Bp., 1900)
  A rabszolgaság Magyarországon az Árpádok alatt. (Bp., 1901)
  Szent István király intelmei. (Századok, 1901)
  A magyarországi káptalanok megalakulása és Szent Chrodegang regulája. (Bp., 1901)
  Hogyan lettek a czisztercziek tanítórenddé Magyarországon? (Bp., 1902)
  A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. (Bp., 1906)
  Az iskolázás története Magyarországon. 1000–1883. (Bp., 1907)
  A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. (Bp., 1907)
  Az Árpádok, mint a keresztény egyház és művelődés szervezői. (Bp., 1908)
  A pécsi egyetem. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1909. febr. 8.; Akadémiai Értesítő, 1909)
  Horváth Mihály és a magyar történetírás. (Századok, 1909)
  A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. (Bp., 1910)
  Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpádok korában. (Gyógyászat, 1912)
  szerk.: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai ciszterci rend. (Bp., 1896)
  A debreceni ev. ref. főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. (Bp., 1899)
  A sárospataki ev. ref. főiskola 1621- iki törvényei. (Értekezések a történeti tudományok köréből. 18/3. Bp., 1899)
  A marosvásárhelyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei. (Bp., 1900)
  A bolognai egyetem XIV. és XV. századi statulumai. (Bp., 1901).

  Irodalom

  Irod.: Békefi Emlékkönyv. Dolgozatok B. R. egyetemi tanári működésének emlékére. Művei bibliográfiájával. (Bp., 1912)
  Csánki Dezső: B. R. (Századok, 1924)
  B. Szabó László: B. R. emlékezete. (Bp., 1934)
  Domanovszky Sándor: B. R. r. tag emlékezete. (Bp., 1935).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (917), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (305), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (176), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (681), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu