Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Házy Erzsébet
  Kormos István
  Kormos István és Vackor
  Szepes Mária
  Szepes Mária emlékezete

  Kiss Attila

  régész


  Született: 1939. június 27. Brassó
  Meghalt: 1999. november 30. Budapest

  Család

  Sz: dr. Kiss Vilmos (†1965) közgazdász, revizor. F: 1966-tól Zoffmann Zsuzsanna antropológus. 

  Iskola

  Az ELTE BTK-n régész okl. szerzett (1962), doktorált (1965), PhD-fokozatot szerzett (1998). 

  Életút

  A pécsi Janus Pannonius Múzeum muzeológusa (1962–1973), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Régészeti Osztálya tud. munkatársa (1973–1984), tud. főmunkatársa (1984–1999).    

  A Kárpát-medence népvándorlás kori és honfoglalás kori történetével, ill. Magyarország államalapítás kori történetével foglalkozott, valamint a 7–8. századi ötvösművészet emlékeit vizsgálta. Jelentős eredményeket ért el a tovább élő késő antik népesség (pl.: alánok, keleti gótok, gepidák stb.) kulturális emlékeinek meghatározása terén. A majsi Árpád-kori temető (1963–1967), a pécsváradi vár és apátság (1965–1973), a kozármislenyi római kori kocsisír (az első hitelesen feltárt kocsitemetkezés!, 1969–1970) és a Kölked-Feketekapui avar kori telep és temető ásatásainak vezetője (1970–1999). Nevéhez fűződik Baranya megye avar és honfoglalás kori leleteinek közzététele. 

  Elismerés

  Kuzsinszky Bálint-emlékérem (1987), Széchényi Ferenc-emlékérem (posztumusz, 2000). 

  Főbb művei

  F. m.: A debreceni késő középkori vaseszközlelet. (A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1960/61)
  Jelentés a balinkai avar kori temetőben végzett leletmentő ásatásról. (Alba Regia, 1961/62)
  Az avar kori lovas temetkezés szokásának vizsgálata. (Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1962)
  A mohácsi késő középkori vaseszközlelet. Adatok a kárpát-medencei középkori ekék szerkezetéhez. (Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1963)
  A Kárpát-medence kora középkori szőlőművelésének kérdéséhez. (Agrártörténeti Szemle, 1964)
  A mohácsi langobard temető. Nemeskéri Jánossal. (Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1964)
  A márfai avar kori lósír. Kralovánszky Alánnal. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1964)
  Pannonia római kori lakossága népvándorlás kori helybenmaradása kérdéséhez. Egy. doktori értek. (Bp., 1965; részben megjelent: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1965)
  A pécsváradi apátság ásatása. Bándi Gáborral. (Műemlékvédelem, 1966)
  A sellyei X–XI. századi temető. – A majsi bronzkori temető. Bándi Gáborral. (Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1967)
  A magyar államalapítás telepítéseinek tükröződése dunántúli községi temetőkben. – A Keszthely-kultúra helye a pannóniai római kontinuitás kérdésében. (Archaeológiai Értesítő, 1968)
  Über die mit Keramik verbundenen Bestattungsarten im Karpatenbecken des 10–11. Jahrhunderts. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1969)
  Abriss der Siedlungsgeschichte und der ethnischen Verhältnisse des Komitates Baranya in der Awarenzeit. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Antiqua et Archaeologica, 1971)
  Avar Cemeteries in County Baranya. Monográfia. 52 táblával. (Cemeteries of the Avar Period in Hungary. 2. 567–829. Pécs, 1977)
  A népvándorlás és a magyar honfoglalás kora Baranyában. (Baranya megye története az őskortól a honfoglalásig. Szerk. Bándi Gábor. Pécs, 1979)
  Ein Versuch die Funde und das Siedlungsgebiet der Ostgoten in Pannonien zwischen 456–471 zu bestimmen. (Acta Archaeologica, 1979)
  A szabadbattyáni V. századi germán leletek. (Alba Regia, 1980)
  A pécsüszögi hun lelet körülményeiről. (Archaeologiai Értesítő, 1981)
  Völkerwanderungszeitliches, germanische Langschwert von Dunapentele/Dunaújváros. – Germanischer Grabfund der Völkerwanderungszeit in Jobbágyi. Zur Siedlungsgeschichte des Karpatenbeckens in den Jahren 454–568. (Alba Regia, 1981)
  A szeged-nagyszéksósi és apahidai fejedelmi sírok aranyveretes csészéi. (Folia Archaeologica, 1982)
  Das Zeitpunkt der Verbergung des Schatzfundes von Szilágysomlyó I. und II. (Acta Antiqua, 1982–1984)
  Baranya megye X–XI. századi sírleletei. – Grabfunde aus dem 10. und 11. Jahrhundert im Komitat Baranya. Monográfia. (Magyarország honfoglalás és kora Árpád-kori temetőinek leletanyaga. I. köt. Bp., 1983)
  Die Skiren im Karpatenbecken, ihre Wohnsitze und ihre materielle Hinterlassenschaft. (Acta Archaeologica, 1983)
  Egy Baldenheim-típusú sisak a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Gyűjteményében. (Archaeológiai Értesítő, 1983)
  Numizmatikai adatok az itáliai keletigót királyság – 489/493–552 – kiterjedéséhez. (Numizmatikai Közlöny, 1983–1984)
  Archäologische Angaben zur Geschichte der Sättel des Frühmittelalters. (Alba Regia, 1984)
  A Byzantine Jewel from the 6th–7th Century in China. (Acta Orientalia, 1984)
  Egy magyarországi V. századi gepida ezüstcsatról. (Folia Archaeologica, 1984)
  Studien zur Archäologie der Ungarn im 10. und 11. Jahrhundert. Benyújtott kand. értek. is. (Wien, 1985)
  Die Goldfunde des Karpatenbeckens vom 5–10. Jahrhunderts. Angaben zu den Vergleichsmöglichkeiten der schriftlichen und archäologischen Quellen. (Acta Archaeologica, 1986)
  Frühmittelalterliche byzantinische Schwerter im Karpatenbecken. (Acta Archaeologica, 1987)
  Az apahidai gepida király, Omharus egyik királyi jelvényéről. (Folia Archaeologica, 1987)
  Das römerzeitliche Wagengrab von Kozármisleny, Ungarn, Komitat Baranya. (Régészeti füzetek. Ser. II. 25. Bp., 1989)
  V–VI. századi kárpát-medencei uralkodók régész szemmel. (Agria, 1989/90)
  A kunágotai, éremmel „keltezett” avar kori fejedelmi sír időrendjéhez. (Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1991)
  Kétségek a mezőberényi – 1884 – kora középkori sírleletek értelmezéséről. (Folia Archaeologica, 1991)
  Die Schatzfunde I. und II. von Szilágysomlyó als Quellen der gepidischen Geschichte. (Archaeologica Austriaca, 1991)
  Népvándorlás kori aranykincsek a Magyar Nemzeti Múzeumban. Garam Évával. (Milano–Bp., 1992; angolul és németül is)
  Népvándorlás kori aranykincsek a Magyar Nemzeti Múzeumban. – Goldfunde aus der Völkerwanderungszeit im Ungarischen Nationalmuseum. Kétnyelvű kiadvány. Kiállításvezető. Garam Évával. (Reihe Kunstfüher–Múzeumi Kalauz. Milano–Bp., 1993)
  Stand der Bestimmung archäologischer Denkmäler der gens alanorumin Pannonien, Gallien, Hispanien und Afrika. (Acta Antiqua, 1994)
  Tanulmányok a kora avar kori kunbábonyi vezérsírról. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1995)
  Das germanische Gräberfeld von Hács-Benedekpuszta – West-Ungarn – aus dem 5–6. Jahrhundert. (Acta Antiqua, 1995)
  Die Werkstätten der Gräberfunde des Gepidenkönigs Omharus von Apahida, Siebenbürgen. (Acta Archaeologica, 1995)
  In terra nummus. A Kárpát-medence avar kori kereskedelmi külkapcsolatainak vázlata a régészeti és numizmatikai leletek tükrében. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1996)
  Das frühawarenzeitlich gepidische Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A. Monográfia és részben PhD-értek. is. (Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 2. Studien zur Archäologie der Awaren. 5. Innsbruck, 1996)
  Az avar kori tegezek csontlemezeinek kronológiájához. (Archaeologiai Értesítő, 1996)
  Egy, az V. század II. negyedére keltezhető gepida aranygyöngy Tiszaföldvárról. (Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok évkönyve, 1996)
  Was für ein Gesellschaftsspiel hat der im Grab II von Apahida – Siebenbürgen – bestattete Gepidische Fürst in der 2. Hälfte des 5. Jahrhundert gespielt. (Specimina Nova, 1996)
  Der goldene Schildrahmen von Sárköz-Fluss aus dem 5. Jahrhundert und der Skirenkönig Edica. (Alba Regia, 1997)
  Régészeti és numizmatikai adatok a Duna–Tisza köz V. sz. második felének és a VI. sz. elejének településtörténetéhez. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1998)
  A kölked-feketekapui avar kori gepida A-temető. PhD-értek. (Bp., 1998)
  The Treasure of a Golden Byzantine Belt from the Sirmium Region. (Acta Archaeologica, 1998)
  Szilágysomlyó. A gepida királyok aranykincsei. A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum és a bécsi Kunsthistorisches Museum közös kiállítása. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 1999. máj. 14.–okt. 3. Kiállításvezető. Bernhard-Walcher, Alfreddal. (Bp., 1999)
  Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B. I–II. köt. Monográfia. (Monumenta Avarorum Archaeologica. 6. Bp., 2001). 

  Irodalom

  Irod.: Tóth Endre: K. A. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
  Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2015

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (932), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu