Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Eörsi Gyula

  jogász

  Schleiffer Gyula 


  Született: 1922. szeptember 19. Budapest
  Meghalt: 1992. április 20. Budapest
  Temetés: 1992. május 13. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Schleiffer Pál (†1954) jogász, ügyvéd, 1949-től közjegyző, Eörsi Terézia, a fiatalkorúk ún. állami pártfogó tisztje, majd a budapesti V. kerületi bíróságon irodakezelő. Testvére: Eörsi István író. F: 1949-től Hajdú Marianna, magyar szakos középiskolai tanár, a Hámán Kató Leánygimnázium, majd a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium középiskolai tanára és szakfelügyelő. Felesége édesapja: Hajdú Ernő ügynök, a holokauszt áldozata, édesanyja: Hajdú Ernőné Auer Fanni (1906–1999) könyvelő; Budapest közellátási biztosának helyettese, majd szociáldemokrata országgyűlési képviselőjelölt, utóbb, a tagrevízió során a pártból kizárták. Testvére: Eörsi István (1931–2005) író. Leánya: Körner Jánosné Eörsi Anna (1950–) művészettörténész; fia: Eörsi Mátyás (1954–) politikus, országgyűlési képviselő. 

  Iskola

  Általános és középiskoláit Budapesten végezte, a Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1945), bírói és ügyvédi vizsgát tett (1947). Az állam- és jogtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), a jogi tudományok doktora (1956).

   

  Az MTA tagja (l.: 1962. ápr. 6.; r.: 1973. máj. 1.). 

  Életút

  Édesapja, majd Glücksthal Andor irodájában ügyvédjelölt (1945–1947), a Budapesti Központi Kerületi Járásbíróság aljegyzője (1947), az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztály Polgári Jogi Osztályának törvényszéki bíró-főelőadója (1947–1951); közben Párizsban állami ösztöndíjas (1948. okt.–1949.júl.). A Külügyminisztérium munkatársa, Magyarország New York-i és washingtoni konzulja (1951–1952), az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztályának vezetője (1952–1957), öccse büntetőügye miatt foglalkoztatása, közös megegyezéssel megszűnt (1957. máj.). Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet Polgári Jogi Osztályának tud. osztályvezetője és tud. főmunkatársa (1957–1978), tud. tanácsadója (1978–1985), kutatóprofesszora (1985–1992); közben az Intézet igazgatóhelyettese (1973–1985). Az MKKE (1949–1950), a Szegedi Tudományegyetem intézeti tanára (1950–1951), az ELTE ÁJTK Polgári Jogi Tanszék egy. docense (1951–1956), egy. tanára (másodállásban: 1956. nov. 15-étől; főállásban, mint tanszékvezető is: 1957. júl. 1.–1992. ápr. 20.); közben az ÁJTK dékánhelyettese (1957–1960), az ELTE rektora (1978–1984).   Az MTA Elnökség tagja (1976. máj. 7.–1982. máj. 7.); a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya elnökhelyettese (1970. febr. 7.–1973. máj. 24.), elnöke (1973. máj. 24.–1979. máj. 7.). Az MTA Állam- és Jogtudományi Főbizottsága tagja, titkára (1950-től). A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület elnöke. A Magyar Jogász Szövetség tagja (1947-től). A KGST Állandó Jogi Értekezletében Magyarország képviselője és a magyar tagozat vezetője.   Pályafutásának kezdetén, Szabó Imrével (1912–1991) együttműködött a szovjetjog és a szovjet típusú jogalkotás magyarországi rendszerének a kidolgozásában, és több ideológiai jellegű jogi művet írt az amerikai igazságszolgáltatás rendszeréről, az első szocialista polgári jogi koncepció egyik kidolgozója. Később részt vett az 1957. évi Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsáról szóló 1957. évi tvr. kodifikációs munkáiban (a jogszabály lehetővé tette, hogy a forradalom után, az abban résztvevőket tömegesen elítéljék), utóbb egyik kezdeményezője volt a magyarországi igazságszolgáltatás új, törvényes kereteinek kialakításáról beszámoló, az ENSZ számára összeállított jelentésnek (1958). Később érdeklődése a polgári és magánjog egyéb ágazatai, valamint az összehasonlító jogtudomány felé fordult. Alapvetőek a kártérítési felelősségre, az optimális kárelosztásra és az ún. preventív összeegyeztetésre vonatkozó megállapításai. Az 1959-es Polgári Törvénykönyv (Ptk.) egyik megalkotója, majd jelentős szerepet vállalt az új gazdaságirányítási rendszer jogi feltételeinek kidolgozásában. 

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Néhány recenziót írt saját könyvéről (!) Korsós Antal álnéven. Tiszteletére, az 1980-as évek végén Sárközy Tamás jogász, egyetemi tanár, írásaiban szintén az ifj. Korsós Antal nevet használta néhány munkájában. 

  Elismertség

  Az Académie Internationale de Droit Comparée és a Deutsche Gesellschaft für Rechtevergleichung t. tagja. 

  Elismerés

  A Stockholmi Tudományegyetem t. doktora (1982). 

  Magyar Népköztársasági Érdemrend (arany, 1951), Munka Érdemrend (arany, 1959 és 1972), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1982).

   

  Állami Díj (1978), Akadémiai Aranyérem (1983). 

  Szerkesztés

  Az Acta Juridica (1959–1990) és a Gazdaság és Jogtudomány főszerkesztője (1959–1990). A Magyar Tudomány, a Társadalomkutatás és az Állam- és Jogtudomány c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. 

  Főbb művei

  F. m.: A tulajdonátszállás kérdéséről. Monográfia. (A Pázmány Péter Tudományegyetem magánjogi szemináriumának kiadványai. 15. Bp., 1947)
  Jogi alapismeretek. E. Gy. előadása nyomán. Egy. jegyz. (A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem kiadványa. Bp., 1949/50)
  Magánjog és polgári jog. (Jogtudományi Kiskönyvtár. 1. Bp., 1950)
  Az alkotmány és a polgári jog. (A Magyar Jogász Szövetség szemináriumi füzetei. 4. Bp., 1950)
  Polgári jog. Általános rész. Dologi jog. Egy. jegyz. (A Szegedi Tudományegyetem kiadványa. 1950/51)
  Összehasonlító magánjog. Egy. jegyz. (A Szegedi Tudományegyetem kiadványa. 1950/51)
  A közszolgálati alkalmazottak fegyelmi szabályzata. Kommentár. Összeáll. Herditzky Józseffel és Pikler Kornéllal. (Törvények és rendeletek tára. 2. Bp., 1951)
  A tulajdonjog fejlődése. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1951; szlovákul: Bratislava, 1953)
  Magyar polgári jog. Egy. jegyz. (Bp., 1952)
  Az amerikai igazságszolgáltatás. (Bp., 1953)
  Fasiszta terror és békeharc az amerikai egyetemeken. (Egyetemek és főiskolák békemozgalma. 5. Bp., 1953)
  Az amerikai tudományos élet egyes jelenségei. (Akadémiai Értesítő, 1953)
  Az egyetemek és főiskolák válsága az USA-ban. (Felsőoktatási Szemle, 1953)
  A szerződés elméleti alapjai. (MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1954)
  Jogi folyóirataink munkájáról. Markója Imrével. (Társadalmi Szemle, 1954)
  Mezőgazdasági jog. – Földjog. Egy. jegyz. (Bp., 1955)
  Glosszák a jogalkalmazás kérdéséről. – A bizonyítási teherről kártérítési perekben. (Magyar Jog, 1955)
  A tervszerződések. I–III. köt. Monográfia és doktori értek. is. (megjelent egy kötetben, Bp., 1957)
  Földjog. Egy. jegyz. (Bp., 1957)
  Kártérítés jogellenes magatartásért. Monográfia. (Jogi Kézikönyvtár. 2. Bp., 1958)
  Legal System and Administration of Justice in Hungary. – Droit et justice en Hongrie. (A Magyar ENSZ Társaság kiadványa. Bp., 1958)
  Kísérlet egy egységes polgári jogi felelősségi rendszer felvázolására. (MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1959)
  Prävention und Verschulden. (Acta Juridica, 1959)
  Versuch zum Entwurf eines einheitlichen Systems der zivilrechtlichen Verantwortung. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Juridica, 1959)
  A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása. (Bp., 1959)
  Polgári jog és családi jog. III. köt. Kötelmi jog és példatár. Egy. tankönyv. (Az ELTE ÁJTK kiadványa. Bp., 1959)
  A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség alapkérdéseiről. (Az Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője, 1960)
  A jogi felelősség alapproblémái. Monográfia és egy tankönyv. (Bp., 1961)
  Polgári jog és családi jog. IV. köt. Kötelmi jog. Különös rész. (Bp., 1962)
  Elhatárolási problémák az anyagi felelősség körében. Monográfia. (Bp., 1962)
  The Problem of Cumulation of Contractual and Delictual Liability. (Studies in Jurisprudence. Bp., 1962)
  Részvételünk „összehasonlító jogi” rendezvényeken. (MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1962)
  A károkozás általános tilalma és megengedettsége a szocialista és a burzsoá jogban. (Állam- és Jogtudomány, 1962)
  A polgári jog és a szocialista kollektívák jogágazatai. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1962. dec. 18.; megjelent: MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
  Magyar polgári jog. I–II. köt. Egy. tankönyv. Világhy Miklóssal. (Bp., 1962; 2. kiad. 1965; 3. kiad. 1973)
  Die zivilrechtliche Verantwortlichkeit im ungarischen Zivilgesetzbuch. (Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. Bp., 1963)
  Tulajdonosok és kollektívák jogágazatai, differenciálódás és integrálódás a szocialista jogrendszerben. (MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
  L’adaptation de la responsabilité civile aux sciences de la vie moderne. (Revue de droit contemporain, 1963)
  A polgári jogi felelősség alkalmazása a modern követelményekhez a szocialista és a burzsoá államokban. – Joggal való visszaélés – rendeltetésszerű gyakorlás. (Állam- és Jogtudomány, 1963)
  A vételi jog egységesítésének kérdéseiről, különös tekintettel a kollíziós normák egységesítéséről. – A jogösszehasonlítás és a békés együttélés. (Állam- és Jogtudomány, 1964)
  A szocialista polgári jog alapproblémái. Monográfia. (Társadalomtudományi kismonográfiák. 4. Bp., 1965; angolul: Fundamental Problems of Socialist Civil Law. 1970)
  Rechtsmissbrauch und funktionsmässige Rechtausübung im Westen und Osten. (Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1965)
  A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve. (Bp., 1966)
  Measures for Unifying the Rules on Choice of Law. (Unification of the Law Governing International Sales of Goods. Paris, 1966)
  Anyagi érdekeltség – jogi felelősség. E. Gy. előadása a Pest megyei Jogásznapon. 1965. dec. 2. (Bp., 1966)
  Megjegyzések a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának iránymutató döntéseire. 1965–1966. febr. – A létfenntartás biztosítása közlekedési balesetek károsultjainál. (Állam- és Jogtudomány, 1966)
  Magyar polgári jog. Kiegészítő jegyz. (Bp., 1966)
  The Legal Consequences of the Breach of Contract and the Anticipatory Breach. (Essays in Comparative Law. 7. Bp., 1966)
  Regional and Universal Unification of the Law of International Trade. (The Journal of Business Law, 1967)
  Réflexions sur la méthod de la comparaison des droits dans le domaine du droit civil. (Revue internationale de droit comparé, 1967)
  A gazdaságirányítás rendszerének reformja és a jogi oktatás kérdései. (Felsőoktatási Szemle, 1967)
  A gazdaságirányítás új rendszerére áttérés jogáról. Monográfia. (Bp., 1968)
  A burzsoá magánjogi rendszerek kialakulása. Jogcsoportok a burzsoá magánjogban. (Gazdaság- és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1969)
  The Hague Conventions of 1964 and the International Sale of Goods. (Acta Juridica, 1969)
  A magyar gazdasági mechanizmus jogi aspektusai. (Gazdaság- és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1970)
  Állami tulajdon – állami vállalat. (Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis, 1970)
  The 1968 General Conditions of Delivery. (The Journal of Business Law, 1970)
  Law and Economic Reform in Socialist Countries. Monográfia. Szerk. Harmathy Attilával. (Bp., 1971)
  Kötelmi jog. Különös rész. Egyes szerződésfajták. Egységes jegyz. Sárándi Imrével és Világhy Miklóssal. (Bp., 1971 és utánnyomások: 1972–2009)
  Two Problems of the Division of Legal Systems. (Law and International Trade. Frankfurt, 1972)
  A komparatív módszer a jogtudományban. – Külső és belső komplexitás. A gazdasági jog kérdéséhez. (Gazdaság- és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1972)
  A konvergencia problémái a polgári jogban. (Állam- és Jogtudomány, 1972)
  Correlation between Liability and Insurance. (Droit hongrois – droit comparé, 1972)
  Életbe lépett a nemzetközi vételről szóló Hágai Egységes Törvény és a nemzetközi adásvételi szerződés megkötéséről szóló Egységes Törvény. (Külgazdaság, 1972)
  A tulajdonjogról. Műhelytanulmány. (Állam- és Jogtudomány, 1973)
  Some Aspects of Comparative Law. (Xenion, 1973 és Neohelicon, 1974)
  A jogfejlődés útjai a polgári jogban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1973. máj. 23.; megjelent: Gazdaság és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1974)
  A skandináv jogról és jogtudományról. (Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete kiadványa. Bp., 1974)
  A szociológia helyzete Magyarországon. Függelék: szociológiai témájú könyvek és folyóiratcikkek Magyarországon. 1969–1973. (Bp., 1974)
  A jogfejlődés útjai a polgári jogban. (Gazdaság- és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1974)
  A nemzetközi kereskedelmi szokásokról. (Külgazdaság, 1974)
  Private and Governmental Liability for the Torts of Employees and Organs. Monográfia. (International Encyclopaedia of Comparative Law. 11. 4. Tübingen–The Hague–Paris, 1975)
  A magyar civilisztika harminc éve. (Gazdaság- és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1975)
  Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok, jogcsoportok és a jogfejlődés útjai a polgári jogban. Monográfia. (Bp., 1975; angolul: Comparative Civil Law. Law Types, Law Groups, the Roads of Legal Development. 1979)
  Paths of Legal Development of Civil Law. (Acta Juridica, 1976)
  Megjegyzések a szavatosság intézményének korszerűsítéséhez. (Magyar Jog, 1976)
  Jog – gazdaság – jogrendszer – tagozódás. Monográfia. (Jogtudományi Értekezések. Bp., 1977)
  Unifying the Law. A Play in One Act, with a Song. (American Journal of Comparative Law, 1977)
  The Validity of Clauses Excluding or Limiting Liability. (Rapports généraux au 9. Congrès International du Droit Comparé. Bruxelles, 1977)
  Nizsalovszky Endre. (Magyar Tudomány, 1977)
  Thesen über die zivilrechtliche Haftung. (Acta Juridica, 1978)
  A nemzetközi vételi szerződés megkötésére vonatkozó jogegységesítés néhány kérdése. (Külgazdaság, 1979)
  Állam- és jogtudományi enciklopédia. I–II. köt. Főszerk. Szabó Imre. Szerk. Kovács Istvánnal és Nagy Lajossal. (Bp., 1980)
  Jogelméleti torzó. Műhelytanulmány-vázlat. (Állam- és Jogtudomány, 1980)
  A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Szerk. Gellért Györggyel. I–III. köt. (Bp., 1981)
  Az 1980. évi bécsi nemzetközi adásvételi konvenció margójára és ürügyén. (Állam- és Jogtudomány, 1981)
  „Pretium doloris” in Hungarian Law. (Legal Development and Comparative Law. Selected Essays for the 11th International Congress of Comparative Law. Szerk. Lamm Vanda és Péteri Zoltán. Bp., 1982)
  Változatok a sérelemdíj témájára. (Állam- és Jogtudomány, 1983)

   

  írásai a Jogtudományi Közlönyben: A bíró szervezet kérdéséhez. – Struktúraváltozások a jogban. – Közjogok – magánjogok – szakjogok. (1948)
  Az Alkotmány és a polgári jog. – A kötelmi jog átalakulása. – A tulajdonjog fogalmához. – Bírálat-önbírálat. – A Magánjog alapintézményei c. egyetemi tantárgyról. (1949)
  Az Alkotmány és tulajdonjogunk szocialista jellege. (1950)
  Az új gazdasági politika és polgári jogunk. – Vita a jog és jogtudomány viszonylag állandó elemeiről. Az összefoglalót írta. – Gazdasági jog és politikai gazdaságtan. (1951)
  Az állam és jog kérdései Sztálin elvtárs közgazdasági művében. – Választójog az Egyesült Államokban. – A szólás- és sajtószabadság megsemmisítése az Egyesült Államokban. Harc a békéért és törvényességért. (1953)
  „Szükségszerűek-e” az állami vállalatok közti szerződéses viszonyok? – A polgári törvénykönyv kodifikációjának egyes kérdései. – Jogtudományunk feladatai a Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa után. (1954)
  A magyar jog fejlődésének elvi kérdései népi demokráciánk első tíz évében. (1955)
  A Polgári Törvénykönyv tervezetének vitájához. (1958)
  A terv megvalósítását szolgáló intézmények. – Szocialista polgári jogunk továbbfejlődésének egyes problémái. (1959)
  A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének életbelépéséhez. (1960)
  A Legfelsőbb Bíróság tulajdonjogi kérdésekben hozott döntései és a polgári jogalkalmazás szemléleti-módszertani problémái. (1962)
  Jogpolitikai elvek és a jogászi tevékenység elvi kérdései. (1964)
  A polgári jogösszehasonlítás módszertanához. (1966)
  A reális teljesítés elve a gazdaságirányítás új rendszerében. (1968)
  A kereskedelmi képviseletek joga egységesítésének két problémája. (1971)
  A szerződésen kívüli felelősség és a Ptk. reformja. (1972)
  Megjegyzések a Ptk. Bevezető rendelkezéseinek reformjához. (1976)
  A Ptk. 5. paragrafusára vonatkozó bírósági gyakorlatról. (1977)
  A felelősség jogágazati variációiról. (1978)
  Weltner Andor. (1979)
  Elmélkedések és álmélkodások a Jogtudományi Közlöny tulajdonjogi és felelősségi jogi száma kapcsán. (1982). 

  Irodalom

  Irod.: műveiről: Schmidt Péter: E. Gy.: Az amerikai igazságszolgáltatás. – Szabó András: E. Gy. Az amerikai igazságszolgáltatás c. könyvének kritikája. (Jogtudományi Közlöny, 1954)
  Szabó Imre: E. Gy.: Az amerikai igazságszolgáltatás. (Társadalmi Szemle, 1954)
  Pap Tibor: E. Gy. A tervszerződések c. doktori disszertációjának akadémiai vitája. (Jogtudományi Közlöny, 1957)
  Géczy Kálmán: E. Gy.: Kártérítés jogellenes magatartásért. (Jogtudományi Közlöny, 1959)
  Weltner Andor: E. Gy.: A jogi felelősség alapproblémái. – Horeczky Károly: E. Gy.: A jogi felelősség alapproblémái c. könyvének vitája. (Állam- és Jogtudomány, 1962)
  Mádl Ferenc: E. Gy.: A szocialista polgári jog alapproblémái. (Állam- és Jogtudomány, 1965)
  Berczik Imre: E. Gy.: A szocialista polgári jog alapproblémái. (Felsőoktatási Szemle, 1966)
  Gáspárdy László: E. Gy.: A gazdaságirányítás új rendszerére áttérés jogáról. (Magyar Tudomány, 1969)
  Tomanek Tibor: E. Gy.: A gazdaságirányítás új rendszerére áttérés jogáról. (Állam és Igazgatás, 1970)
  Nizsalovszky Endre: E. Gy.: Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok, jogcsoportok és a jogfejlődés útjai a polgári jogban. (Magyar Tudomány, 1976)
  Prugberger Tamás: E. Gy.: Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok, jogcsoportok és a jogfejlődés útjai a polgári jogban. (Állam és Igazgatás, 1976)
  Csanádi György: E. Gy.: Összehasonlító polgári jog. Jogtípusok, jogcsoportok és a jogfejlődés útjai a polgári jogban. (Jogtudományi Közlöny, 1976)
  Prugberger Tamás: E. Gy.: Jog – gazdaság – jogrendszer – tagozódás. (Magyar Jog, 1978)

   

  Korsós Antal néven: Olvasói feljegyzések az új Eörsi-könyvhöz. (Gazdaság- és Jogtudomány. Az MTA IX. Osztálya Közleményei, 1977). 


  Irod.: Kovács Dénes: Társadalmi rendszerek és jogrendszerek. Beszélgetés E. Gy. akadémikussal. (Népszabadság, 1976. aug. 14.)
  Sólyom László: E. Gy. (Magyar Tudomány, 1992)
  Vékás Lajos: E. Gy. (Jogtudományi Közlöny, 1992)
  Sárközy Tamás: Aki a tüzet ivóvízzé változtatta. E. Gy. halálára. (Kritika, 1992)
  Szudoczky Rita: Összehasonlítások a magánjogi felelősségű elméletek körében. Marton Géza és E. Gy. felelősségi rendszerének összevetése. (Jogi Tanulmányok, 2001)
  Eörsi Gyula Emlékkönyv. E. Gy. műveinek válogatott bibliográfiájával. Szerk. Sárközy Tamás és Vékás Lajos. (Bp., 2002)
  Peschka Vilmos: Gyula Eörsi. Philosopher of Law. – Kálmán György: The Problems of Economic Law in the Works of Gyula Eörsi. (Acta Juridica, 2002)
  Szécsényi-Nagy Kristóf: Az összehasonlító polgári jog és a jogösszehasonlítás E. Gy. életművében. (Állam- és Jogtudomány, 2010)
  Vékás Lajos: E. Gy. és a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezmény. (Jogtudományi Közlöny, 2012). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu