Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Wenzel Gusztáv, 1879-től kövesdi

  történész, jogász


  Született: 1812. január 19. Lukau, Alsó-Lausitz, Szilézia
  Meghalt: 1891. november 23. Budapest

  Család

  Apja huszárkapitány, aki fia születésekor Alsó-Luzsicán (=Lausitz) állomásozott. Később apját Lombardiába helyezték, így anyanyelve az olasz lett, magyarul csak később tanult meg.

  Iskola

  Isk.-it Veronában kezdte, majd Vácott és Pesten folytatta, pesti tudományegyetemen bölcseleti és jogtudori okl. szerzett (1835), ügyvédi vizsgát tett (1836), az MTA tagja (l.: 1846. dec. 18.; r.: 1858. dec. 15.).

  Életút

  Sándor főherceg tanítója (1836–1838), a pesti tudományegyetemen a történelem h. tanára (1838–1839), a bécsi Theresianumban a m. történelem, a közjog, a bányajog és a statisztika r. tanára (1839–1848), egyúttal az udvari kamara bányajogi szakértője (1844–1848). A bécsi tudományegyetemen a jogtörténet, a bánya- és tengerészeti jog r. tanára (1849–1850), a pesti, ill. a bp.-i tudományegyetemen a magánjog ny. r. tanára (1850–1880); közben a Jogtud. Kar dékánja (1869–1870), majd az egyetem rektora (1865–1866). Kir. tanácsos (1868-tól). – Középkori és kora újkori m. jogtörténettel, m. és erdélyi összehasonlító magánjoggal, gazdasági és bányajoggal, ill. a gazdaságtörténet magánjogi vonatkozásaival fogl. Mo.-on elsőként adta elő az európai jogtörténetet és az elsők között fogl. gazdaságtörténettel. A régi feudális intézmények nemzeti jellegének hirdetője, a klasszikus történeti jogi iskola egyik legjelentősebb mo.-i képviselője. Az abszolutizmus idején síkraszállt a m. nyelvű oktatásért. Forráskiadói tevékenysége is értékes: közzétette – többek között – Szalay László és Verancsics Antal műveit, és közzétette a tizenkét kötetes Árpád-kori új okmánytárat (1860–1874). – A Főrendiház örökös tagja (1889-től). – A M. Történelmi Társulat választmányi tagja (1867-től). A Felső-Lausitzi Történeti Társaság, a Morva-Sziléziai Cs. és Kir. Társaság Történeti-Statisztikai Osztálya és a Délszláv Történeti Társaság tagja. – Az MTA Nagyjutalma (Keleti Károllyal, 1871).

  Főbb művei

  F. m.: Magyarország tengeri viszonyainak többévi kutatások után legnagyobb részt kézirati adatokból készült. története. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1847. aug. 26.; megjelent: Akadémiai Értesítő, 1847)
  A magyar történet legrégebbi idejétől 1561-ig. (Pest, 1856)
  Kovacsics Márton György, Horvát István és Fejér György jellemzése. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1859. jún. 27.; megjelent: Budapesti Szemle, 1859; új kiad. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta Soós István. Fons, 1996)
  Árpád-kori új okmánytár. I–XII. köt. (Pest, 1860–1874; hasonmás kiad.: Pápa, 2001–2004; CD-ROM: 2003; 2005)
  A magyar és erdélyi magánjog rendszere. I–II. (Buda, 1863–1864; 3. kiad. I–II. köt. és pótköt. Bp., 1879; új kiad. 1885; rövid áttekintés: 1877)
  A magyar és erdélyi bányajog rendszere. I–II. (Buda, 1866; 2. kiad. Pest, 1872)
  Egyetemes európai jogtörténet. (Buda, 1869; 3. kiad. Bp., 1878)
  Magyarország jogtörténetének rövid vázlata. (Pest, 1872)
  Magyarország bányászatának kritikai története. (Bp., 1880)
  A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. (Bp., 1882)
  Az 1848 előtti magánjog. (Bp., 1885)
  Magyarország mezőgazdaságának története. (Bp., 1887).

  Irodalom

  Irod.: Zlinszky Imre: W. G. (Jogtudományi Közlöny, 1891)
  Sz[ilágyi] S[ándor]: W. G. (Századok, 1891)
  Vécsey Tamás: Emlékbeszéd W. G. r. tagról. (Bp., 1894)
  Ujlaki Miklós: W. G. (Jogi professzorok emlékezete. Bp., 1936)
  Bertényi Iván: W. G. (Évfordulók a műszaki és természettudomámyokban, 1987)
  Balázs Tamás: Die wissenschaftliche Bedeutung von den ersten ungarischen Pandektisten, Gustav Wenzel mit besonderer Rücksicht auf seine Verantwortlichkeitslehre. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis. Sectio Iuridica, 1990).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu