Ádám Magda
Ádám Magda

2020. október 29. Csütörtök

Ádám Magda

történész

Névváltozatok

Ádám Györgyné Róth Magdolna 

Születési adatok

1925. október 15.

Turjaremete, Ung vármegye

Halálozási adatok

2017. február

Budapest


Család

Sz: Roth Mór asztalossegéd, Grünberger Fáni. Nyolc testvére volt. Szülei és három testvére a holokauszt áldozata. Testvérei közül Rot Izidor (†1944. júl. Uzsok) szovjet és magyar partizánként hősi halált halt, ill. Rot (Roth) Sándor (1921–1996) nyelvész, egyetemi tanár. F: 1945-től Ádám György (1921–2011) filozófus, jogász, ügyvéd. Elvált. Leánya: Ádám Katalin (1947–) matematikus

Iskola

Az ELTE Lenin Intézetben orosz–marxizmus-leninizmus szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1953), a történelemtudományok kandidátusa (1965), doktora (1984).

Életút

Az ELTE BTK Szovjetunió Története Tanszéke tanársegéde (1953–1955), az MTA–TMB önálló aspiránsa (1955–1958). Az MTA Történettudományi Intézet Legújabbkori Történeti Osztálya tud. segédmunkatársa (1958–1961), tud. munkatársa (1961–1970), tud. főmunkatársa (1965–1985). Az ELTE BTK c. egy. tanára (1982-től).

Az oxfordi St. Hilda’s College (1983–1984 és 1988) és a washingtoni Woodrow Wilson International Center for Scholars vendégtanára, ill. -professzora (1987-től).

Kelet-Közép-Európa, elsősorban a Duna-medence két világháború közötti történetével, diplomáciatörténettel, Magyarország és a kisantant diplomáciai kapcsolatainak történetével foglalkozott. Forráskiadói tevékenysége is jelentős.

Elismertség

A Magyar–Szlovák Történész Vegyes Bizottság elnöke. Az Association internationale d’études du sud-est européen magyar nemzeti bizottságának tagja (1978-tól).

Elismerés

Akadémiai Díj (2003).

Szerkesztés

A Documents diplomatique français sur de Basin dés Carpates. 1918–1932. c. dokumentumsorozat (I–III. kötet 1999–2006) főszerkesztője. A Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről c. dokumentumsorozat szerkesztője (Ormos Máriával, 1998–2005).

Főbb művei

F. m.: Magyarország és a kisantant a második világháború előtti években. 1936–1937. Részben kand. értek. is. (Századok, 1962 és külön: Bp., 1962)
Documents relatifs à la politique étrangère de la Hongrie dans la période de la crise tchécoslovaque. 1938–1939. (Acta Historica, 1963)
Magyarország és a kisantant. Kand. értek. (Bp., 1964)
Magyarország és a kisantant a harmincas években. Monográfia. (Bp., 1968)
Les pays danubiens et Hitler. 1933–1936. (Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, 1975 és külön: Vendome, 1975)
A kieli találkozó és a bledi egyezmény értékeléséről. Hozzászólás Pritz Pál tanulmányához. (Századok, 1977)
Dunai konföderáció vagy kisantant? (Történelmi Szemle, 1977 és külön: Bp., 1977)
La Hongrie et les accords de Munich 1938. (Revue des études slaves, 1979)
Confédération Danubienne ou Petite Entente. (Acta Historica, 1979 és külön: Bp., 1979)
A müncheni egyezmény a II. világháború nyitánya. Hozzászólás Pritz Pál: Válasz Á. M.-nak c. cikkéhez. (Századok, 1980)
A kör bezárul. A kisantant megalakulása. (História, 1980)
A kisantant. 1920–1938. Kismonográfia. 8 táblával. (Bp., 1981
német átd. kiad.: Bp.–Wien, 1988)
A két királypuccs és a kisantant. (Történelmi Szemle, 1982)
France and Hungary at the Beginning of the 1920’s. (War and Society in East Central Europe. IV. New York, 1982)
Csehszlovákia megalakulása. (História, 1982)
A kisantant és Európa. 1920–1929. Monográfia és doktori értek. is. (Kézirat: Bp., 1983
megjelent: Bp., 1989
angolul: 1992)
A „királypuccsok” és a kisantant. (História, 1984)
Les deux coups d’états de l’exroi Charles et la Petite Entente. „Igazságot Magyarországnak!” (Acta Historica, 1985)
A nagyhatalmak játéka, 1927. (História, 1985)
A magyar–csehszlovák államközi kapcsolatok a két világháború között. (Szomszédok hármas tükörben. A Magyar–Csehszlovák Történész Vegyes Bizottság negyedszázada. 1959–1984. Szerk. Szarka László. Bp., 1987)
Plan for Central Europe in 1918. (East European Review, 1987)
Woodrow Wilson and the Successor States. (Danubian Historical Studies, 1987)
Egy amerikai terv Közép-Európáról, 1918. (História, 1987)
Az elszalasztott lehetőség. A Rajna-vidék megszállása. (Népszerű történelem. Bp. 1988)
Tervek a dunai államok együttműködésére. (Hungaro–Bohemicoslovaca. 2. Békétlen évtizedek. 1918–1938. Tanulmányok és dokumentumok a magyar–csehszlovák kapcsolatok történetéből a két világháború között. – Decades of Restlessness, 1918–1938. Studies and Documents on the History of Hungarian–Czechoslovakian Relations. Szerk. Szarka László. Bp., 1988)
A müncheni egyezmény. (Társadalmi Szemle, 1988)
A kisantant és Európa. 1920–1929. Monográfia. (Bp., 1989)
The Hungarian Minority of Czechoslovakia and Its Press. (Hungarian Studies Review, 1989)
Tévhitek Trianonról. (Társadalmi Szemle, 1990)
A „győztes” utódállamok. (História, 1990)
The Genoa Conference and the Little Entente. (Genoa, Rapallo and European Reconstruction in 1922. Cambridge, 1991)
New Sources on Trianon. (The New Hungarian Quaterly, 1991)
Unió, kisállam, kisantant. Edvard Benes nézetei. 1917–1942. (História, 1992)
The Little Entente and Europe. 1920–1929. A kiasantan és Európa c. művének átd. angol kiadása. (Bp., 1993)
Magyarország sziget volt vagy híd? (Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Bp., 1993)
Ethnicity and Nationalism in the Successor States. (Etnicity and Nationalism. Bonn, 1993)
Hogyan került Horvátország Szlavóniához? (História, 1993)
Edvard Benes. (Rubicon, 1994)
Mi történt Trianonban? (História, 1995)
Edvard Benes. Arcképek kettős tükörben. Hanzal, Joseffel. (Dunaszerdahely, 1996)
A versailles-i Közép-Európa összeomlása. (Századok, 1999)
Nagyhatalmi elképzelések a trianoni határokról. (História, 2002)
The Versailles System and Central Europe. (London, 2003)
szerk.: Magyarország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez. I–III. köt. Szerk. Juhász Gyulával és Kerekes Lajossal. A bevezető tanulmányt Zsigmond László írta. 6 táblával és 1 térképmelléklettel. (Az MTA Történettudományi Intézete kiadványa. Bp., 1959–1966
oroszul: Moszkva, 1962)
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. II. köt. A müncheni egyezmény létrejötte és Magyarország külpolitikája. 1936–1938. Szerk. Zsigmond Lászlóval. (Bp., 1965)
Allianz Hitler–Horthy–Mussollini. Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik. Szerk. Juhász Gyulával és Kerekes Lajossal. A dokumentumokat ford. Till Johanna. (Bp., 1968)
Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. III. köt. Magyarország külpolitikája. 1938–1939. Szerk. (Bp., 1970)
Trianon. A magyar békeküldöttség tevékenysége 1920-ban. Szerk., sajtó alá rend. Cholnoky Győzővel. (Bp., 2000).

Irodalom

Irod.: Ablonczy Balázs: A francia álláspont többször változott. Á. M. történész a trianoni békeszerződésről. (Magyar Nemzet, 1995. 252.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018