Antal Gábor
Antal Gábor

2024. április 19. Péntek

Antal Gábor

református püspök, egyházi író

Születési adatok

1843. május 10.

Szentkirályszabadja, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1914. január 14.

Komárom


Család

F: Kluge Matild. Fia: Antal Iván (1877–1932) költő.

Iskola

A pápai ref. teológiai akadémián végzett (1865), a berlini és a zürichi egyetemen teológiát tanult (1867–1869).

Életút

Köztanító, majd Monoszlón segédlelkész (1865–1867), Pápán h. tanár (1867), tanulmányai idején a Zürichi Magyar Egylet jegyzője (1869). A pápai ref. főiskolán a politikai és a jogi tudományok rendes tanára (1869–1888) és a főiskola ig.-ja (1878–1879 és 1883– 1884). Az ácsi (Komárom vm., 1888-1896), a komáromi gyülekezet lelkipásztora (1896), a Dunántúli Ref. Egyházkerület püspöke (1896– 1914) és a Főrendiház tagja (1896–1914). A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1896–1903), alelnöke (1903–1907), elnöke (1907–1914). Számos népszerű prédikációja, emlékbeszéde, úti beszámolója jelent meg.

Emlékezet

40 éves lelkészi működése alkalmából Istók János arcképes emlékplakettet készített tiszteletére (1909).

Elismerés

A genfi egyetemen a teológia díszdoktora (Kálvin János születése 400. évfordulója alkalmából, 1909).

Szerkesztés

A Pápai Lapok alapítója (1874), a Pápai Református Főiskola Értesítőjének szerkesztője (1878–1884), a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Jelentéseinek szerzője és szerkesztője (1897–1914). Tud. dolgozatai, hitéleti írásai a fentieken kívül elsősorban a Dunántúli Protestáns Lapokban (1891–1913), a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban (1891–1904), az Erdélyi Protestáns Lapokban (1898-tól) és a Debreceni Protestáns Lapokban jelentek meg (1902- től).

Főbb művei

F. m.: Emlék Bocsor István főiskolai tanár félszázados tanári működése alkalmából. Többekkel. (Pápa, 1882)
Templomi ima és egyházi beszéd. (Pápa, 1896)
Szász Domokos erdélyi püspök emlékezetére. Gyászbeszédek. Többekkel. (Kolozsvár, 1899)
Komárom vármegye és város. Többekkel. (Bp., 1907)
Emlék-lap Tisza Istvánnak, a dunántúli református egyházkerület főgondnokának Pápán történt beiktatása ünnepéről. (Pápa, 1907)
Erzsébet magyar királyné emlékezete. Egyházi gyászbeszéd. (Komárom, 1898)
A Magyarországi Református Egyetemes Konvent által tartott Kálvin emlékünnep jegyzőkönyve. Beszédek. Többekkel. (Bp., 1909)
Málnási Bartók György püspök emlékezete. Többekkel. (Kolozsvár, 1909).

Irodalom

Irod.: Cipruslombok A. G. sírjára. (Pápa, 1914)
Antal Géza: A. G. (Pápa, 1914)
A. G. (Protestáns Egyházi Iskolai Lapok, 1914)
Nagy Károly: A: G. (Református Szemle, 1914)
A. G. (Pápai Református Főiskola Értesítője, 1914)
Radácsi György: A. G. (Sárospataki Református Lapok, 1914).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője