Antal Géza
Antal Géza

2024. május 18. Szombat

Antal Géza, felsőgelléri

református püspök, politikus, teológus

Születési adatok

1866. március 17.

Tata

Halálozási adatok

1934. december 30.

Pápa


Család

F: 1888-tól Opzoomer Adél Sofia Cordelia (írói neve: A. S. C. Wallis; 1858–1925) író, műfordító a magyar irodalom hollandiai népszerűsítője.

Iskola

A pápai ref. teológiai akadémián (1882–1885), az utrechti egyetemen (1885–1888), a tübingeni, a heidelbergi és a berlini egyetemen tanult (1888–1893: megszakításokkal). A bécsi egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1893).

Életút

A pápai ref. kollégium rendes tanára (1889–1899), a pápai ref. teológiai akadémián a dogmatika (1899–1917), a bölcseleti tudományok rendes tanára (1917–1924); közben a ref. konvent megbízásából az USA-ba utazott, hogy a ref. magyar kivándorlók helyzetét tanulmányozza (1905–1906). A Nemzeti Munkapárt ogy.-i képviselője (Pápa, 1910–1918); a parlamentben elsősorban közgazdasági kérdésekkel fogl., valamint fellépett a választójog kiterjesztése és a titkos választás bevezetése mellett. A Tanácsköztársaság idején egy ideig fogságban volt, majd több évig Hollandiában élt (1919 ősze–1924). A Dunántúli Ref. Egyházkerület püspöke (1924–1934); közben a komáromi (1924–1927) és a pápai gyülekezet lelkésze (1927– 1934). A pápai képviselőtestület és a Veszprém vármegyei törvényhatósági bizottság tagja, ez utóbbi megbízásából a Felsőház tagja (1927–1934). A Holland–Magyar (1919–1924), ill. a Magyar–Holland Társaság alapító tagja (1924-től). Vallásbölcseleti, etikai kérdésekkel, ill. a ref. szórványmagyarság múltjával és jelenével fogl. Pápán felépíttette a Dunántúli Ref. Egyházkerület székházát és (saját költségén) az egyházkerületi levéltár épületét. Számos alapítványt tett az egyházkerület tanintézetei számára.

Elismertség

A pápai Jókai Kör elnöke, a Petőfi Társaság, a győri Kisfaludy Társaság, a nagykőrösi Arany János Társasaság tb. tagja. Az Országos Ref. Tanáregyesület, a Pápai Kertészeti Egyesület és a Pápai Anya- és Csecsemővédegylet vezetőségi tagja.

Elismerés

A debreceni Tisza István Tudományegyetem tb. teológiai doktora. Pápa díszpolgára (1929).

Szerkesztés

Vallásbölcseleti és történeti tanulmányai holland és német folyóiratok és évkönyvek mellett Mo.-on többek között a Protestáns Szemlében (1899–1901), az Országos Református Tanáregyesület Évkönyvében (1900-tól), az Ethnográfiában (1909), a Theológiai Szaklapban (1909); közgazdasági és pénzügyi írásai a Magyar Figyelőben (1912-től), a Budapesti Szemlében (1914-től), a Pénzkezelési és Számviteli Közlönyben (1913) és a Pénzügyi Szemlében jelentek meg (1914).

Főbb művei

F. m.: Die holländische Philosophie im XIX. Jahrhundert. (Utrecht, 1888)
Koloman von Tisza. (Haarlem, 1889)
Fichte J. G. és az ethicizmus az újabb vallásbölcsészetben. (Pápa, 1891)
A vidéki városok helyzete. (Pápa, 1896)
A dunántúli református egyházkerület névtára. Összeáll. (Pápa, 1903)
Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból. (Bp., 1908)
Tanulmányok. (Pápa, 1908)
Emlékezés Kálvinról, a reformátor születésének 400-ik évfordulója alkalmából. Többekkel. (Bp., 1909)
A gályarabszabadító De Ruyter Mihály. (Bp., 1911
2. kiad. 1926)
Államnyelv és választójog. Beszéd. (Pápa, 1913)
A zarándok atyákról. 1620–1920. (Bp., 1920)
Het protestantisme in Hongarije. I–II. (Utrecht, 1921)
Het dagboek van een Hongarsch student. (Gravenhage, 1922)
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720. De Pater, J. C. H.-val. (Gravenhage, 1929)
ford.: Oosterzee, Jan van: A heidelbergi káté 52 egyházi beszédben. (Pápa, 1902)
Scheffel, Josef Victor: Ekkehard. Reg. (Bp., 1914)
Fruin, Robert: Tíz év a németalföldi szabadságharcból. I–II. (Bp., 1916–1917).

Irodalom

Irod.: Emlékkönyv A. G. … egyházlátogatásáról. Szerk. Nemesdédi Szabó Bálint. (Pápa, 1929)
Emléklapok A. G.-nak … 40 éves jubileumi ünnepségéről. (Pápa, 1929)
Pongrácz József: A. G. irodalmi munkássága. 1880–1928. (Pápa, 1929)
Pongrácz József: A. G. püspök. (Pápa, 1935)
Trócsányi Dezső: A. G. (Protestáns Szemle, 1935).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője