Antalffy György
Antalffy György

2021. december 1. Szerda

Antalffy György

jogász, politikus

Születési adatok

1920. június 1.

Szeged

Halálozási adatok

1993. december 26.

Szeged


Család

Sz: Antalffy György szegedi halászmester, Kovács Erzsébet. F: Lukács Magdolna. Fia: Antalffy György (1946).

Iskola

Szegeden éretts. (1938), majd tanulmányait Szegeden és Kolozsvárott folytatta, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- (1942) és jogtud. doktori okl. szerzett (1944), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság- tudományi Karán is tanult (1944–1945), MDP Központi Pártiskolát végzett (1948). A jogtudományok kandidátusa (1960), az állam- és jogtudományok doktora (1969).

Életút

Bp.-en ügyvédjelölt (1944–1945), a II. vh. után Szegeden aljegyző, főispáni titkár (1945), majd Szeged város polgármester- helyettese (1945. aug.–1948), a Délmagyarország főszerkesztője (1948–1949). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE ÁJTK meghívott előadó tanára (1946–1950), ny. rk. tanára (1949-1950), ny. r. tanára (1950–1952), egy. tanára (1952–1990. jún. 30.); közben az Állam és Jogelméleti Tanszék vezetője (1950–1990), az ÁJTK dékánja (1950–1951, 1953–1958, 1967–1970), majd az egyetem rektora (1958–1964 és 1976–1982). Ogy.-i pótképviselő (az SZDP Csongrád és Csanád vm.-i listájáról, 1947; behívására 1949. jan. 27-én került sor). Ogy.-i képviselő (Csongrád, 8. sz. választóker., 1971–1980; Csongrád, 9. sz. választóker., 1980–1990), az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottságának elnöke (1985–1989). A MSZMP Szegedi Városi Bizottságának tagja, a Városi Tanács VB tagja. Általános állam- és jogelméleti kérdésekkel, az államszervezet vizsgálatával, a szocialista állam gazdasági-társadalmi összefüggéseinek elméleti feltárásával fogl. A marxista állam- és jogelméleti kutatások megteremtője. Jogtörténeti munkássága is értékes: több művet írt N. Machiavelli államtudományi nézeteiről, ill. Szalay Lászlóról.

Elismertség

Az MTA Állam- és Jogtud. Bizottság (1958–1985), az MTA–TMB Állam- és Jogtudományi Bizottság (1968–1990), a Szegedi Akadémiai Bizottság Intézőbizottságának tagja (1961–1990). A Magyar Jogász Szövetség (MJSZ) elnöke (1971–1990) és az MJSZ Csongrád megyei elnöke (1962–1990). A Politikatudományi Társaság alelnöke (1985–1990). Az International Political Science Association magyar tagozatának alelnöke (1965-től). A l’’Institut International des Sciences Administratives magyar tagozatának tagja (1964-től).

Elismerés

Az odesszai Állami Mecsnyikov Egyetem díszdoktora (1980). Munka Érdemrend (1962; arany, 1964), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1980). József Attila-emlékérem (1965).

Szerkesztés

A Délmagyarország főszerkesztője (1948–1949). A brüsszeli Revue de Droit Contemporain szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Állam és mai állam. (Tiszatáj, 1948)
A szuverenitás fogalma és a béke. (Állam és Igazgatás, 1951)
Állam- és jogelmélet. (Szeged, 1951)
Törvény az állami statisztikáról. (Állam és Igazgatás, 1953)
Az állam szervezete és elmélete a rabszolgatartó athéni demokráciában. Kand. értek. (Szeged, 1959)
Platón és Arisztotelesz a „tökéletes” állami és társadalmi formákról. (Szeged, 1958)
Az állam szervezetéről a rabszolgatartó athéni demokráciában. (Studia Iuridica, 1962)
Állam- és alkotmány az athéni demokráciában. (Bp., 1962)
Társadalom, állam, jog. Halász Pállal. (Bp., 1963)
A társadalmi önigazgatásról. (Állam és Igazgatás, 1965)
Az állami és társadalmi szervezetek viszonyának újabb állam- és jogelméleti problémáiról. (Szeged, 1966)
Állam és demokrácia. Fejezetek az állam és jogelmélet köréből. (Bp., 1967)
A szuverenitás lényegének állam- és jogelméleti koncepciójáról. (Ünnepi Acta a Nagy Októberi Szocialista Forradalom Évfordulója alkalmából. Szeged, 1967)
Szemelvények állam- és jogelméleti szerzők műveiből. I–II. Egységes jegyz. Papp Ignáccal. (Bp., 1967–1968)
Az állam és társadalom viszonyának állam- és jogelméleti alapjairól. Doktori értek. (Szeged, 1968)
Basic Problems of State and Society. (Bp., 1974)
A politikai és jogi tanítások története. (Bp., 1974)
Állam, politikai rendszer, társadalom. (Bp., 1979)
Niccolo Machiavelli politikatudományi tanításának lényegéről. (Szeged, 1982)
Szalay László, a reformkor politikai-jogi gondolkodója. (Bp., 1983)
Machiavelli és az állam tudománya. Állami- és jogelméleti reflexiók. (Bp., 1986)
Állam és jogelmélet. (Bp., 1987).

Irodalom

Irod.: Emlékkönyv A. Gy. egyetemi tanár oktatói működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. Szerk. Tóth Károly. (Szeged, 1990)
A. Gy. 1920–1993. (Magyar Jog, 1994)
Révész György: A szocialista állam és professzora. Széljegyzetek A. Gy. portréjához. (Jogelméleti Szemle, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013