Bácskai Vera
Bácskai Vera

2022. augusztus 12. Péntek

Bácskai Vera

történész

Névváltozatok

Bácskai Veronika;  Burger Veronika;  Burger Vera 

Születési adatok

1930. május 1.

Budapest

Halálozási adatok

2018. január 19.

Budapest


Család

Sz: Burger Dénes, Wohl Ibolya. Testvére: Bácskai Tamás (1925–2007) közgazdász. F: 1. Tardos Márton (1928–2006) közgazdász. 2. Táncos Gábor (1928–1979) szociológus.

Iskola

Budapesten éretts. (1948), a Leningrádi Egyetem Történettudományi Karán végzett (1953), a történettudományok kandidátusa (1963), doktora (1982).

Életút

Az ELTE Történettudományi Kar Egyetemes Történeti Tanszéke tanársegéde (1953–1954), az MTA–TMB-n Gyóni Mátyás, majd Makkay László aspiránsa (1954–1957). A Fővárosi Levéltár levéltárosa, főlevéltárosa (1959–1976), a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Várostörténeti Osztályának főmuzeológusa (1976–1984), az ELTE Szláv Filológiai Tanszék–MTA Közép- és Kelet-európai Kutatócsoport tud. tanácsadója (1984–1991). Az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéke meghívott egy. tanára (1991. júl. 1.–2000. aug. 31.). A forradalmat megelőző hónapokban Nagy Imre szűkebb köréhez tartozott, a forradalom bukása után, családjával együtt a jugoszláv követségen kért menedéket (1956. nov. 4.), majd a Nagy Imre-csoport tagjaként ő is Romániában tartózkodott (1956–1958).

A TDDSZ alapító tagja, az országos választmány tagja.

Tudományos pályafutásának kezdetén középkori és kora újkori magyar történettel foglalkozott, majd érdeklődése a magyarországi város- és mezővárosi fejlődés kérdései, elsősorban a várostörténet felé fordult. Alapvetően új eredményeket ért el Pest város 18. századi társadalom- és gazdaságtörténetének kutatásában, a társadalmi változások várostörténeti jelentőségének, valamint a korabeli mezővárosi és szabad királyi városi közigazgatás-történet feltárásában, továbbá egyes városokban jelentős szerepet játszó polgárcsaládok mikrotörténeti vizsgálatában. Forráskiadói tevékenysége is értékes, számos népszerűsítő könyv és tanulmány szerzője és szerkesztője.

Elismertség

Az MTA Történettudományi Bizottsága tagja, a Várostörténeti Munkabizottság elnöke. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület elnöke. A Magyar Ösztöndíj Bizottság tagja.

 

Az Európai Várostörténészek Egyesülete elnöke (1994–1996).

Elismerés

Szocialista Kultúráért Érdemérem.

Szerkesztés

A Századok és az Acta Historica c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A Rózsavölgyi és Társa Zeneműkereskedés iratainak rendezése. (Levéltári Szemle, 1962)
A mezővárosi fejlődés kérdései a XV. században. Kand. értek. (Bp., 1962)
A parasztság és a honvédelem 1514-ben. (Történelmi Szemle, 1963)
A mezőgazdaság, a parasztság és a forradalmi mozgalom történetének kérdései Oroszországban. (Agrártörténeti Szemle, 1963)
Mezőgazdasági árutermelés és árucsere a mezővárosokban a XV. században. (Agrártörténeti Szemle, 1964)
Magyar mezővárosok a XV. században. (Értekezések a történettudomány köréből. Új sorozat. 37. Bp., 1965)
Határperek Pest és Palota között a XVIII. században. (A Rákospalotai Múzeum Évkönyve, 1966)
A gyulai uradalom mezővárosai a XVI. században. (Agrártörténeti Szemle, 1967)
„Túlnépesedési gondok” a XVIII. századi Pesten. (Budapest [folyóirat], 1967)
Társadalmi mobilitás Pesten a XVIII. században. A pesti Belváros háztulajdonosainak mobilitása. 1733–1820. (Történeti Statisztikai Évkönyv 1965/66. Szerk. Dányi Dezső. Bp., 1968)
Magyar vonatkozású levéltári anyag Angliában és Belgiumban. Hungarica-gyűjtő tanulmányutam eredményeiről. (Levéltári Szemle, 1969)
A mezővárosi önkormányzat a XV. században és a XVI. század elején. (Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából. Szerk. Bónis György és Degré Alajos. Bp., 1971)
Pénz- és áruhitel Pesten, a XVIII. század második felében. (Tanulmányok Budapest múltjából. 18. Bp., 1971)
Győr társadalmi összetétele a XVIII. században. (Győr. Várostörténeti tanulmányok. Győr, 1971)
A mezővárosok kialakulásának történeti folyamata. (Városépítés, 1971)
Pest társadalma és politikai arculata 1848-ban a választók és a megválasztottak összetétele alapján. (Tanulmányok Budapest múltjából. 19. Bp., 1972)
Fehérvár fejlődése a XVIII. században és a XIX. század elején. (Fejér megyei történeti évkönyv, 1974)
A város és társadalma a XVIII. században. 1720–1828. (Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok. Kaposvár, 1975)
Piackörzetek a XIX. század eleji Magyarországon. Nagy Lajossal. (Ethnographia, 1978)
Pest társadalomtörténetének vizsgálata a házasságkötések alapján. 1735–1830. (Tanulmányok Budapest múltjából. 21. Bp., 1979)
Matematikai módszerek alkalmazási lehetőségei a történettudományban. A faktoranalízis alkalmazása Magyarország 19. század eleji piacközpontjainak vizsgálatánál. (Történelmi Szemle, 1979)
Market Areas, Market Centres and Towns in Hungary in 1828. Nagy Lajossal. (Acta Historica, 1980)
Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején. Doktori értek. (Bp., 1982)
Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Monográfia. Nagy Lajossal. (Bp., Akadémiai, 1984)
Az ipari forradalom küszöbén: Bécs, Prága és Budapest példája. (Világosság, 1985)
Széchenyi, Pest-Buda szépítője. (História, 1985)
Adalékok az 1840-es évek gabonakereskedelmének történetéhez. (Agrártörténeti Szemle, 1986)
A 19. század eleji magyarországi városok típusainak meghatározása cluster analízis alkalmazásával. (Történeti statisztikai tanulmányok. Bp., 1986)
Társadalmi változások Pesten, az 1830-as–1840-es években. (Fejezetek Budapest múltjából 5. Pest-budai árvíz, 1838. Szerk. Faragó Tamás. Bp., 1988)
Nagykereskedők Pesten a 19. század első felében. (Közgazdasági Szemle, 1988)
Városok és városi társadalom Magyarországon a 19. század elején. Monográfia. Térképmelléklettel. (Bp., Akadémiai, 1988
angolul: Towns and Urban Society in Early Nineteenth Century. Bp., 1989)
A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten. (Mikrotörténelem. Bp., 1989)
Die Pester Grosskaufleute. (Bürgertum in der Habsburger Monarchie. Wien–Köln, 1990)
Gyula gazdasága és társadalma a 15–16. században. (Gyulai füzetek. 3. Gyula, 1991)
Jewish Wholesale Merchants in Pest in the First Half of the Nineteenth Century. (Jews in the Hungarian Economy. 1760–1945. Studies Dedicated to Moshe Carmilly-Weinberger on His Eigthieth Birthday. Szerk. Silber, Michael K. Jerusalem, 1992)
Nagykereskedők Pesten a XIX. század első felében. (Az úri Magyarország. Társadalomszerkezet és rétegrajzok a kiegyezéstől a II. világháborúig. Összeáll. Léderer Pál. (Társadalomtörténeti olvasókönyvek. Bp., 1993)
Piackörzetek és piacközpontok a Dél-Dunántúlon a 19. század első felében. (Zalai Gyűjtemény. 34. Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg, 1993)
A polgári vagyon nagysága és szerkezete a XIX. század első felében. (Győri tanulmányok. Emlékkötet Győr szabad királyi városi jogállásának 250 éves jubileumára. Szerk. Cziglényi László. Győr, 1993)
A magyarországi városkutatás helyzete és feladatai. (Debreceni Szemle, 1993)
A mezővárosok történetének módszertani kérdései Nyíregyháza történetének alapján. (Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1993)
Széchenyi tervei Pest-Buda felemelésére és szépítésére. (Budapesti Negyed, 1993)
Egy főváros rendhagyó születése. Pest-Budáról. (Rubicon, 1993)
Desztalinizáció, forradalom és megtorlás. (Értelmiség – közélet – hatalom. 1955–1995. Közéleti és tudományos konferencia a Kossuth Klubban. 1995. márc. 25–26. Szerk. Bánki Erika. Bp., 1995)
A pesti zsidóság a 19. század első felében. (Budapesti Negyed, 1995)
„Karrier-migránsok.” A pesti és a budai kézművesinasok összetétele. (Fons, 1996)
A polgári vagyon nagysága és szerkezete a 19. század első felében. (Győri Tanulmányok, 1993)
A magyarországi városkutatás helyzete és feladatai. (Debreceni Szemle, 1993)
Polgárok hagyomány és modernség között. (Századok, 1998)
A régi városi polgár élete. (Rubicon, 1998)
A beilleszkedés nehézségei. Egy iparos család életének viszontagságai Pesten, a XIX. század elején. (A pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Szerk. Gyáni Gábor és Pajkossy Gábor. Debrecen, 1999)
Budapest története a kezdetektől 1945-ig. Gyáni Gáborral és Kubinyi Andrással. (Várostörténeti tanulmányok. Budapest Főváros Levéltára kiadványa. Bp., 1999
2. kiad. 2000)
Ferencváros. B. V. kézirata alapján összeáll. Hídvégi Violetta. (Budapest Főváros Levéltára kiadványa. Bp., 2000)
Városfejlődés és városhálózat Magyarországon, a 19. században. (Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János és Barta János. Debrecen, 2000)
A polgári nevelés árnyoldalai. (Ünnep – hétköznap – emlékezet. Társadalom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Szécsény, 2000. aug. 24–26. Szerk. Pásztor Cecília. Salgótarján, 2002)
„Csak saját erőmre és teljesítményemre utalva.“ A self-made man-ek világa. (Aetas, 2001)
Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Monográfia. (Osiris Könyvtár. Történelem. Bp., 2002)
Piackörzetek és piacközpontok Észak-Dunántúlon a 19. század első felében. (Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László és Tilcsik György. Szombathely, 2003)
A várostörténet újabb dilemmái. (Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan. Tanulmányok Pécs történetéből. 14. Pécs, 2003)
Bevándorlás és befogadás a dunántúli városokban a 19. század első felében. A bevándorlók esélyei a polgárjog elnyerésére. (Korall, 2003)
Vas megye várostörténeti munkáinak módszertani kérdései. (Vasi honismereti és helytörténeti közlemények, 2003)
Havel Lipót. (Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Szerk. Sebők Marcel. Bp., 2004)
Az európai várostörténet-írás főbb irányzatai és mai helyzete. (Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Szerk. Czoch Gábor, Kocsis Aranka, Tóth Árpád. A szlovák nyelvű tanulmányokat ford. Szabómihály Gizella. Pozsony, 2005)
A régi polgárságról. (Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Kövér György. Bp., 2006)
Néhány gondolat a városhierarchia dualizmuskori átalakulásáról. (Kárpát-medence. Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Szerk. Győri Róbert és Hajdú Zoltán. Pécs, 2006)
A görög kereskedők szerepe a főváros polgárosodásában. (Budapesti Negyed, 2006 és Barátság, 2006)
„…a királyi városok által palléroztatnak az országok…” (Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv, 2006)
Városok és polgárok Magyarországon. I–II. köt. (Várostörténeti tanulmányok. Budapest Főváros Levéltára kiadványa. Bp., 2007)
Bérkaszárnyából bérház. (Szívvel és tettel. Tanulmányok Á. Varga László. tiszteletére. Szerk. Horváth J. András. A Nógrád megyei Levéltár kiadványa. Bp.–Salgótarján, 2008)
Egy pesti kereskedőcsalád mindennapjai a 19. század elején, a gyámi számadások tükrében. (Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz és Á. Varga László. Eger, 2008)
Elkülönülés és közeledés. A nyugat-dunántúli városi elitek átalakulása a 18–19. században. (Soproni Szemle, 2008)
Vadászat férjre és hozományra. Jelenetek egy házasságból. (Korall, 2008)
„Rendhagyó” görög pálya: a Manno család története. (Családok és életutak. A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. A magyarországi történeti demográfiai kutatás első korszaka. Bp., 2009)
Egy jómódú pesti polgárcsalád lakásviszonyainak stációi. – Egy úriház és lakói Pesten. (Házak, lakások, emberek. Szerk. is. Budapesti Negyed, 2009)
Hitelviszonyok Pesten és Budán a 19. század első felében. (Aetas, 2010)
Polgári vagyon, polgári tőke a 19. század első felében. (Rubicon, 2010)
Öt nemzedék. A Manno család története. Életút-értelmezések. (Korall, 2011)
A magyar várostörténet-írás a 21. század elején. (Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv, 2011)
A hitelszűke évei. (Aetas, 2014)
Hat – hét – nemzedék. A Manno család története. Szerk. F. Toma Katalin és Horváth J. András. A bevezető tanulmányt írta B. V. (Budapest történetének forrásai. Bp., 2015)
Egy kalandor gyáros és egy spekuláló tőkepénzes esete. Lichtl Károly és Kappel Frigyes. (Korall, 2015).

F. m.: népszerű írásai: Magyar mezővárosok. (Élet és Tudomány, 1962. 47.)
Az 1515. évi parasztháború. (Az Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1964)
Régi pesti házak – régi pesti lakások. (Élet és Tudomány, 1964. 44.)
Husz. János. (Élet és Tudomány, 1965. 27.)
Irinyi János. (Élet és Tudomány, 1967. 25.)
Az 1838. évi árvíz. (Az Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1968)
A követ jelenti. Angol diplomáciai iratok. 1860–1861. (Magyarország, 1969. márc. 2.)
„Szellemét a tűz nem égeté meg…“ (Új Írás, 1972. 6.)
Pest társadalma 1848-ban. (Élet és Tudomány, 1973. 1.).

 

 

F. m.: szerk.: A területi állami levéltárakban őrzött feudáliskori összeírások jegyzéke. I–III. köt. Szerk. Muzsnai Lászlónéval. (Levéltári jegyzékek. 2. Bp., 1965–1969)
Testületek – céhek és ipartársulatok – egyházi szervek, családok, személyek, gyűjtemények. Szerk. Bónis Györggyel és Felhő Ibolyával. (Levéltári alapleltárak. 2. Bp., 1969)
Források Budapest múltjából. I. köt. Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez. 1686–1873. Szerk. (Budapest Főváros Levéltárának forráskiadványai. 1. Bp., 1971)
Pest város topográfiai mutatója. I. köt. Belváros, Lipótváros. Összeáll. (Bp., 1975)
Dőry Franciscus: Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns. 1301–1467. Szerk., jegyz. Bónis Györggyel. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. Forráskiadványok. Bp., 1976)
Pest város topográfiai mutatója. 2. Terézváros. 1–2. Összeáll. (Bp., 1982)
Széchenyi pesti tervei. Vál., sajtó alá rend., a szöveget gondozta, az utószót írta Nagy Lajossal. (Magyar Levelestár. Bp., 1985)
Bürgertum und bürgerliche Entwicklung in Mittel- und Osteuropa. I–II. köt. Szerk. (Studia Historiae Europae Medio-Orientalis. Bp., 1986)
Vienna–Budapest. Studies in Urban Society. Szerk. (History and Society in Central Europe. A Hajnal István Kör kiadványa. Bp., 1991)
Család, háztartás, társadalom a 19. század elején. Szerk. (Történeti statisztikai füzetek. 11. Bp., 1992)
Benda Gyula: Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Gyurgyák Jánossal és Kövér Györggyel. (Bp., Osiris, 2006).

Irodalom

Irod.: Tóth Árpád: Interjú B. V.-val. (Sic itur ad astra, 1991)
Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 65 éves B. V. tiszteletére. Szerk. Á. Varga László. (Debrecen, 1995)
Kortárs magyar írók. 1945–1997. I–II. köt. Bibliográfia és fotótár. Szerk. F. Almási Éva. (Bp., 1997–2000)
A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Szerk. Bódy Zsombor, Mátay Melinda, Tóth Árpád. (Bp., 2000)
Keszei András: „Én kíváncsi történész vagyok.” Interjú B. V.-val. (Korall, 2000)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit és Palasik Mária. (Bp., 2010)
A város és társadalma. Tanulmányok B. V. tiszteletére. Szerk. H. Németh István, Szívós Erika, Tóth Árpád. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2010. évi, Kőszegen megrendezett konferenciájának kötete. (Bp., 2011).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője