Balogh Ferenc
Balogh Ferenc

2021. február 25. Csütörtök

Balogh Ferenc

református teológus

Születési adatok

1836. március 30.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1913. október 8.

Debrecen


Család

Apja szíjgyártómester volt. Fia: Balogh Ferenc (1869–1938) ref. lelkész.

Iskola

A debreceni r. k. gimnáziumban éretts. (1854), a debreceni Református Teológiai Akadémián tanult (1854–1858), tanulmányai befejezése után a debreceni ref. kollégiumban esküdt felügyelő, köztanító, ill. szeniori tisztet viselve angol és francia nyelvet tanult (1858–1863), ismereteit Párizsban (1863–1864), Londonban és Edinburghban egészítette ki (1864–1865).

Életút

Hazatérése után a debreceni Református Teológiai Akadémián az Egyháztörténeti Tanszék ideiglenes (1865–1866), majd r. tanára (1866–1913); közben több ízben választották meg a kollégium igazgatójának is. Ref. teológiával fogl., a mérsékelt teológiai irányzat híve volt, az általa alapított teológiai irányzatot új ortodoxiának nevezte el. Feldolgozta a magyar protestáns egyháztörténet irodalmát, a különböző debreceni ref. intézetek (pl.: debreceni jogakadémia, ref. kollégium stb.) történetét.

Emlékezet

Nevéhez fűződik a Debreceni Református Kollégium Levéltára iratanyagának rendezése, s halála előtt kezdeményezte a Kollégiumban lévő levéltárnak egységes levéltárrá történő fejlesztését, ill. azt, hogy a ref. egyházkerületi, főiskolai és nagykönyvtári levéltári és kézirattári gyűjteményekről részletes jegyzéket készítsenek: ehhez a feldolgozás irányelveit is kidolgozta. Hagyatékát a Debreceni Református Kollégiumban különgyűjteményként őrzik (Balogh Ferenc-féle gyűjtemény).

Elismertség

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1889-től).

Elismerés

A genfi egyetem teológiai karának tb. doktora (1909).

Szerkesztés

Az Evangéliumi Protestáns Lap szerkesztője (1875–1878). Hitéleti, teológiai írásai elsősorban a fentin kívül a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmezőben (1870–1877), a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1861–1911), a Debrecenben (1871–1908), a Protestáns Hetilapban (1880–1881), a Debreceni Ellenőrben (1881–1898), a Szabad Egyházban (1884-től), a Debreceni Protetáns Lapban (1886–1908), a Protestáns Szemlében (1889–1907) és a Debreceni Képes Kalendáriumban jelentek meg (1908–1913).

Főbb művei

F. m.: Melius Péter hatása. Tanári székfoglaló. (Debrecen, 1866)
Keresztyén egyháztörténelem. 1–5. füz. (Debrecen, 1872–1890
2. bőv. kiad. 1903)
A magyar protestáns egyháztörténelem részletei a reformáció korától jelenig. (Debrecen, 1872)
Tájékozódó pontok a theológia terén. (Debrecen, 1877)
Hitintézetek történelme. (Debrecen, 1878)
A magyar protestáns egyháztörténet irodalma. (Debrecen, 1879)
Kellő világítás Kanyaró Ferenc unitárius történetírásához. (Debrecen, 1892)
Dogmatörténeti mozzanatok a német hittudósok körében a XVIII. és a XIX. században. (Debrecen, 1894)
A Brit- és Külföldi Biblia-Társulat száz évi működésének és hatásának ismertetése. (Debrecen, 1903)
A debreceni jogakadémia keletkezése, fejlődése és a jogászifjúság. (Debrecen, 1905)
A magyarországi protestáns egyházak története. (Debrecen, 1905
3. kiad. 1922
angolul Lancaster, 1907)
A debreceni református kollégium története adattári rendszerben. Sajtó alá rend. S[erkai] Szabó József. (Debrecen, 1915).

Irodalom

Irod.: B. F. (MTA tagajánlás. Bp., 1910)
S[erkai] Szabó József: B. F. élete és művei. (A debreceni református kollégium története adattári rendben. Debrecen, 1915)
Ötvös László: B. F. életműve. (Debrecen, 1977).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013