Bán Imre
Bán Imre

2024. július 16. Kedd

Bán Imre

irodalomtörténész

Születési adatok

1905. december 2.

Budapest

Halálozási adatok

1990. március 19.

Debrecen


Család

Sz: Bán Imre (†1944. febr.) nyomdaigazgató, Kőnig Adél (†1944. szept.). F: Mauritz Ilona. Leánya: Bán Ilona (1937. dec. 2. Gyöngyös) és Bán Éva (1945. jún. 6. Gyöngyös); fia: Bán Imre (1941. nov. 4. Gyöngyös).

Iskola

Egerben éretts. (1924), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–francia szakos tanári okl. szerzett (1930); közben a párizsi Sorbonne Egyetemen állami ösztöndíjas (1928–1929), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1957), doktora (1963). A Pázmány Péter Tudományegyetemen Horváth János szemináriumán József Attila diáktársa.

Életút

A gyöngyösi állami gimnázium h. tanára (1930–1935), r. tanára (1935–1952), egyúttal Gyöngyös város levéltárának levéltárosa (1948–1951). A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet egy. docense (1952–1962), a Régi Magyar Irodalom Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára (1962. júl. 28.–1976). 16–17. sz.-i magyar irodalommal, Apáczai Csere János munkásságával fogl., elsősorban a középkor, a reneszánsz és a barokk esztétikai és poétikai kérdéseit, Magyarország és Európa eszmetörténeti kapcsolatait, egyház-, művészet- és nyelvtörténeti, valamint könyvészeti kérdéseit vizsgálta. Kiadta Zrínyi Miklós munkáit és Misztótfalusi Kis Miklós Mentségét. Jelentősek Dante- kutatásai. Rendezte a gyöngyösi ferences rendi könyvtárat, ahol több ismeretlen régi magyar könyvet, hungarikumot fedezett fel (1951–1952).

Emlékezet

Születésének 80. évfordulóján az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága (MTA–DAB) ünnepi ülésszakot (Debrecenben, 1985) 100. évfordulóján az MTA–DAB és az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya emlékülést rendezett és emléktábláját is leleplezték (szintén Debrecenben, egykori lakása, a Püspöki Palota falán, 2005. dec. 1.).

Elismertség

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Régi Magyar Munkaközösségének tagja (1949-től), a társaság alelnöke.

Elismerés

A KLTE díszdoktora (1988). Akadémiai Jutalom (1953), Szocialista Kultúráért (1961), Toldy Ferenc-emlékérem (1981).

Főbb művei

F. m.: A francia szellem. (Gyöngyös, 1933)
A gyöngyösi református egyház könyvtára a XVII. század 70-es éveiben. (Magyar Könyvszemle, 1940)
Otrokócsi Fóris Ferenc hálaadó és könyörgő imádságai. (Bp., 1940)
A gyöngyösi templomper Bocskay István korában. (Theológiai Tanulmányok, 1941)
A gyöngyösi református egyházközség levéltára. (Egyháztörténet, 1943)
Polgári Mihály és magyar történelme. (Irodalomtörténet, 1950)
Adatok Apáti Miklós életéhez. (Filológiai Közlöny, 1958)
Apáczai Csere János. Doktori értek. is. (Bp., 1958)
Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Julow Viktorral. (Bp., 1964)
Losontzi István poétikája és a kései magyar barokk költészet. (Studia Litteraria, 1964)
A magyar manierista irodalom. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1970)
Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI–XVIII. században. (Bp., 1971)
Eszmék és stílusok. Irodalmi tanulmányok. (Bp., 1976)
Istorija madjarske knjizevnosti. Barta Jánossal, Czine Mihállyal. (Novi Sad, 1976)
Szathmáry Király Ádám. II. Rákóczi Ferenc krónikás apródja. (Napjaink, 1976)
A Karthausi Névtelen műveltsége. (Bp., 1976)
Dante élete és műveinek időrendje. (Bp., 1982)
Dante-tanulmányok. Szerk. Kovács Sándor Iván, az utószót írta Király Erzsébet. (Bp., 1988)
szerk.: Medgyesi Pál: Dialogus ecclesiastico-politicus. Sajtó alá rend. (Bp., 1948)
Misztótfalusi Kis Miklós: Maga személyének, életének és különös cselekedeteinek mentsége. Sajtó alá rend., szerk., jegyz. (Bp., 1952)
Zrínyi Miklós válogatott művei. Sajtó alá rend. (Bp., 1952.
2. kiad. 1957)
Zrínyi Miklós: Válogatott prózai írások. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1954)
Apáczai Csere János: Magyar encyclopaedia. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1959)
A barokk. Szemelvénygyűjtemény. Bev., vál., ford., jegyz. (Bp., 1962
3. kiad. 1968).

Irodalom

Irod.: Klaniczay Tibor: B. I. köszöntése. (Studia Litteraria, 1975)
Bitskey István: B. I. hetvenéves. (Helikon, 1975)
Kovács Sándor Iván: A hetvenéves B. I. köszöntése. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1975)
B. I. Bibl. Összeáll. Sz. Ludányi Valéria. (Debrecen, 1977)
Kovács Sándor Iván: Arcképvázlat B. I.-ről. (Alföld, 1977)
Tarnai Andor: B. I. köszöntése. – B. I. tudományos munkássága. 1975–1984. (Studia Litteraria, 1985)
Tarnóc Márton: A tudós köszöntése. B. I. nyolcvanéves. (Alföld, 1985)
Bitskey István: B. I. (Hungarológiai Értesítő, 1988)
Ünnepi ülésszak B. I. 80. születésnapjának tiszteletére. Szerk. Kovács József László. (Zsámbék, 1988)
Dankó Imre: B. I. és a múzeumügy. (Múzeumi Kurir, 1990)
Bitskey István–Borzsák István–Imre László: In memoriam B. I. (Alföld, 1990)
Fülöp László: B. I. emlékezete. (Irodalomismeret, 1991)
Fülöp László: A boldogság szigetén. B. I. emlékezete. (Délsziget, 1991)
Kilián István: B. I. (Irodalomtörténet, 1992)
Bitskey István: A „sacra poema” debreceni tudósai: B. I. (Italianistica Debreceniensis, 1994)
Szecskó Károly: Adalékok B. I. gyöngyösi éveihez. (Gyöngyös, 1995).

Megjegyzések

MÉL IV téves halálozási adat: márc. 28.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője