Barkóczi Ilona
Barkóczi Ilona

2021. október 18. Hétfő

Barkóczi Ilona

pszichológus

Születési adatok

1926. október 22.

Budapest

Halálozási adatok

2019. december 9.

Budapest


Család

Sz: Barkóczi László hentes és mészáros, majd Közért-alkalmazott, utóbb rózsakertész, Vankovich Ilona. F: Balogh Imre kohómérnök. Elvált. Fia: Balogh László (1953–) és Balogh Ádám (1954–).

Iskola

Az ELTE BTK-n pszichológia–politikai gazdaságtan szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1950), a pszichológiai tudományok kandidátusa (1965), doktora (1990).

Életút

Az ELTE BTK Pszichológiai Tanszéke gyakornoka (1950–1952), tanársegéde (1952–1964), egy. adjunktusa (1964–1972). Az Általános Pszichológiai Tanszék tanszékvezető egy. docense (1972–1991), egy. tanára (1991. júl. 1.–1991. dec. 31.), tud. tanácsadója (1992–1997), emerita professzora (1997-től) és a Tanszék vezetője (1972–1984). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1961).

Tudományos pályafutásának kezdetén részt vett Kardos Lajos (1899–1985) híres állatpszichológiai kísérleteiben, majd érdeklődése a tanulás és motiváció kölcsönhatásai pszichológiai és pszichofiziológiai kérdéseinek vizsgálata, ill. a nagyagyféltekei funkciók és az intuíció összefüggéseinek feltárása felé fordult. Az első magyarországi kreativitástesztek kialakítója, új teszteket fejlesztett ki, és alkalmazta egyetemi felvételi vizsgák kiegészítőjeként, majd beválási vizsgálatokat végzett, ill. zenepedagógiai longitudinális hatásvizsgálatokat folytatott. Különösen értékesek a Kodály Zoltán (1882–1967) zenei nevelési módszerével kapcsolatos pszichológiai megállapításai. A kreativitás és az ún. szocioökonómiai státusz viszonyát, a kreativitás és a komplexitáspreferencia összefüggéseit vizsgálta. Jelentős szerepet vállalt az új, egyszakos pszichológusképzés bölcsészkari tantervének kidolgozásában és bevezetésében (1973–1974).

Írásai B. Barkóczi Ilona néven is megjelentek.

Elismertség

Az MTA Pszichológiai Bizottsága tagja (1980-tól), az MTA–TMB Pszichológiai Bizottsága és a TMB-plénum tagja (1980–1984). A Magyar Pszichológiai Társaság főtitkára (1980-tól).

Elismerés

Ranschburg Pál-emlékérem, Szilárd Leó-díj (2002), Pro Psychologia Hungariae Emlékérem (2000), Szent-Györgyi Albert-díj (2006).

Főbb művei

F. m.: „Aequiterminális” viselkedésrészletek jelentősége az állati tanulásban. Kardos Lajossal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
Az emberi agy működése. Gerbner Mátyással és Lunczer Imrével. (Útmutató városi és falusi előadók számára. Bp., 1953)
A beszéd. Kalmár Ernővel. (Útmutató városi és falusi előadók számára. Bp., 1954)
Kis lélektan. P. Faragó Katalinnal és Murányi Mihállyal. (Bp., Gondolat, 1961)
Gyermekek manipulációs tevékenységére vonatkozó lélektani megfigyelések. (Pszichológiai Tanulmányok. V. Bp., 1963)
Adatok a csecsemők manipulációs tevékenységének fejlődéséhez. (Pszichológiai Tanulmányok. VI. Bp., 1964)
A kutató manipuláció összehasonlító pszichológiai vizsgálata. Kand. értek. 34 táblával. (Bp., 1965)
A kutató és manipulációs tevékenység sajátos formái csecsemőknél és majmoknál. (Pszichológiai Tanulmányok. VII. Bp., 1965)
Csecsemők és majmok kutató-manipulációs viselkedésének összehasonlító elemzése. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1965)
A kutató manipuláció egyes jellemzőinek változása ingerdús és izolált szituációban. (Pszichológiai Tanulmányok. X. Bp., 1967)
Orientációs reflex, éberség és figyelem. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1967)
A 10–14 éves gyermek megismerésének és nevelésének pszichológiai alapjai. (Nevelőmunka az általános iskola 5–8. osztályaiban. Bp., 1967
2. kiad. 1969)
Tanulás és motiváció. Putnoky Jenővel. (Bp., Tankönyvkiadó, 1967
2. jav. és bőv. kiad. 1980
3. kiad. 1984
szlovákul: Bratislava, 1972)
Gondolatok az alkotóképességről és vizsgálatának egyes problémáiról. Klein Sándorral. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1968)
A kognitív motiváció néhány problémája az élet korai szakaszában. – A komplexitás preferencia és aktivációs alapszint összefüggésének vizsgálata. Többekkel. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1970)
An Ontogenic Approach of Orientation Reaction and Cognitive Motivation. (Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Paedagogia et Psychologia, 1970)
Kísérlet a lokomóciós és a manipulációs cselekvésformák megtanulásának közvetlen összehasonlítására. Kardos Lajossal és Kónya Anikóval. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1971)
Ontogenesis of the Orientation Reaction. (Studia Psychologica, 1973)
Az intelligencia, a kreativitás és a szocioökonómiai státus összefüggéseiről. Oláh Attilával és Zétényi Tamással. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1973)
Influence of Arusal on Inmediate and Delayed Overlearning Transfer Effect. (Studia Psychologica, 1975)
Az egyszakos egységes pszichológusképzés bevezetése. (Felsőoktatási Szemle, 1975)
Egyetemi hallgatók intelligenciájának és kreativitásának összefüggése produktivitásukkal és az ezekre vonatkozó oktatói ítéletekkel. – Közvetlen és késleltetett túltanulási transzferhatás az aktivációs szint függvényében. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1976)
An Inquire into the Relationship between IQ, Creativity and Socioeconomical Status. Oláh Attilával és Zétényi Tamással. (Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis. Sectio Paedagogia et Psychologia, 1976)
Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata. Pléh Csabával. (A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet kiadványa. Kecskemét, 1978
angolul és franciául: 1982)
A kreativitás és a komplexitás preferenciahatása labirintusfeladatok megoldására. Büchler Katalinnal és László Jánossal. (Az alkotó gondolkodás kutatási problémái. Az 1973 nov.-ben Visegrádon megtartott szimpozion vitaanyaga. Előadások. Szerk. Salamon Jenő. Bp., 1979)
Elemzés az általános pszichológia tudományterületéről, különös tekintettel a kognitív pszichológiára. Pléh Csabával. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1980)
A kreativitástesztek gyakorlati alkalmazásának lehetőségei és korlátai. (Pszichológiai tanácsadás a pályaválasztásban. 2. A kreativitás vizsgálata. Módszertani füzet. Zétényi Tamással. Az Országos Pedagógiai Intézert kiadványa. Bp., 1981)
A nagyagyféltekék funkcionális aszimmetriája, a küszöbalatti percepció és egyes elhárító mechanizmusok kapcsolata különböző kísérleti helyzetekben. Komlósi Annamáriával és Séra Lászlóval. (Pszichológia [folyóirat], 1983)
Konkrét és absztrakt szavak motoros és perceptuális jelentéskomponensei hallássérült személyeknél. Putnoky Jenővel és Rusz Edittel. (Pszichológia [folyóirat], 1984)
Kísérlet a pszichoszomatikus betegségek két csoportjának többszempontú megközelítésére. Kulcsár Zsuzsával. (Pszichológiai tanulmányok. XVI. Bp., 1985)
Alexia agráfia nélkül. 1–2. Többekkel. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1986)
A kreativitás szerepe képi analógiás feladatmegoldásban. Marián Bélával. (Pszichológia [folyóirat], 1986)
Kísérlet a kreativitás, az intuíció és a nagyagyfélteke-funkciók összefüggéseinek feltárására analógiás gondolkodási helyzetekben. Doktori értek. (Bp., 1987)
The Effect of Creativity and Preference for Complexity on Solving Maze Tasks. Büchler Katalinnal és László Jánossal. – Psychological Examination of the Kodály Method of Musical Education. Pléh Csabával. (Studies in Creativity. Szerk. is. Kardos Lajossal és Pléh Csabával. Bp., 1987)
Áttekintés az analógiás gondolkodás, az intuíció, a kreativitás és a nagyagyfélteke-funkciók összefüggéséről. – Kísérlet az intuíció egy lehetséges mechanizmusának feltárására. (Pszichológia [folyóirat], 1990)
Átstrukturálást sugalmazó ingerek intuitív hatása. (Pszichológia [folyóirat], 1991)
A téri és az idői tájékozódás egyes újabb eredményei az összehasonlító pszichológiában. B. I. előadása Kardos Lajos emlékére. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1992)
A rendelkezésre álló információ felhasználása belátásos problémák megoldásában a pszichometriai kreativitás függvényében. – Az analógiás transzfer szerepe a belátásos problémák megoldásában a pszichometriai kreativitás függvényében. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1994)
Kell egy csapat? A problémamegoldás egyéni és társas tényezői. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1997)
Belátásos problémák megoldásához adott releváns információ felhasználásának feltételei. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1999)
A problémamegoldó gondolkodás. (Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Bp., 2000
2. bőv. kiad. 2001 és utánnyomások)
Transzfer belátásos problémák között. (Magyar Pszichológiai Szemle, 2001)
Kodály Zoltán nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata. (Hang és lélek. Új utak a zene és a társadalom kapcsolatában. Zenei nevelési konferencia, 2002. Előadások. Szerk. Bagdy Emőke. Bp., 2002)
A jobb és bal agyfélteke működésének működésének harmóniája. (Egészségfejlesztés. Szerk. Barabás Katalin. Bp., 2006)
A Wason-féle kártyatrükk. (Magyar Pszichológiai Szemle, 2006)
A nem-logikus gondolkodást igénylő különböző problémák megoldásainak összefüggései. Bernáth Lászlóval. (Pszichológia [folyóirat], 2008)
Teljesítményprofilok különböző problémák produktív megoldásában. Bernáth Lászlóval. (Pszichológia [folyóirat], 2010)
Alkotó gondolkodás, alkotó ember. (Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2011)
A pozitív pszichológia és a kreativitás kapcsolata. (Magyar Pszichológiai Szemle, 2012 és Oláh Attila: A pozitív pszichológia világa. Bp., 2012).

 

 

F. m.: szerk.: A General Overview of the Recent Research. Összeáll. (Bp., ELTE, 1979)
Az ELTE BTK Általános Pszichológiai Tanszék egy évtizede. 1973–1984. Összeáll. Kulcsár Zsuzsannával. (Bp., 1984)
Figyelem. Szöveggyűjtemény. Vál., szerk. (Bp., 1984
2. kiad. 1992 és utánnyomások)
A tudat pszichológiai kérdései. I–II. köt. Szöveggyűjtemény. Vál., szerk. Séra Lászlóval. (Bp., 1986 és utánnyomások)
Az emberi motiváció. I–II. köt. Szöveggyűjtemény. Vál., szerk. (Bp., 1989
2. kiad. 1994 és utánnyomások)
Érzelem és érzelemelméletek. I–II. köt. Szöveggyűjtemény. Vál., szerk. Séra Lászlóval. (Bp., 1989
2. kiad. 1994 és utánnyomások)
Analógiás gondolkodás. Szöveggyűjtemény. Vál., szerk. (Bp., 1993
2. kiad. 1994 és utánnyomások).

Irodalom

Irod.: Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Önarckép háttérrel. (Pszichológia [folyóirat], 1997 és Önarckép háttérrel. Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Szerk. Bodor Péter, Lányi Gusztáv, Pléh Csaba. Bp., 1998)
Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Tanulmánykötet B. I. 75. születésnapjára. Szerk. László János, Oláh Attila, Pléh Csaba. (Bp., 2001)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit és Palasik Mária. (Bp., 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020