Bartal Antal
Bartal Antal

2024. július 25. Csütörtök

Bartal Antal

klasszika-filológus, nyelvész

Névváltozatok

1871-ig Bartl

Születési adatok

1829. április 24.

Besztercebánya, Zólyom vármegye

Halálozási adatok

1909. szeptember 6.

Dunaharaszti, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye


Iskola

Papnövendékként a pesti tudományegyetemen (1846–1848), majd a besztercebányai papnevelő intézetben teológiát tanult (1848– 1849), kilépett az egyházból (1849). A bécsi tudományegyetemen görög–latin szakos tanári okl. (1855), római klasszika-filológiából magántanári képesítést szerzett (1868). Az MTA tagja (l.: 1873. máj. 21.; r.: 1898. máj. 6.).

Életút

A gr. Pongrácz család nevelője (1850–1852), Bécsben, a josephstadti főgimnázium gyakorlótanára (1855–1856), az ungvári főgimnázium (1856–1858), a pesti r. k. főgimnázium r. tanára (1858–1870). A pesti, ill. bp.-i középiskolai tanárképző intézeti gyakorlógimnázium rk. (1870–1874), r. tanára (1874–1890) és igazgatója (1871–1890), nyugdíjazták (1890). Klasszika-filológiával, latin mondattannal, latin és indoeurópai összehasonlító nyelvészettel fogl. Összeállította a magyarországi latinság szótárát (1901), amely a tudományterület egyik alapmunkájának számít. Számos népszerű középiskolai latintankönyvet és -nyelvtankönyvet írt és szerkesztett.

Elismertség

Az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke. A Budapesti Philológiai Társaság (1891-től), a Magyar Paedagogiai Társaság t. tagja (1894-től).

Elismerés

A bp.-i tudományegyetem tb. doktora (1902).

Szerkesztés

A Philologiai Közlöny alapító szerkesztője (Hóman Ottóval, 1871–1872).

Főbb művei

F. m.: Hellas és Róma. I–II. füzet. Veress Ignáccal. (Pest, 1862–1863)
Szótár Julius Caesar de bello Gallico és de bello civili czímű emlékirataihoz. (Pest, 1863
2. kiad. 1867)
Elemi latin nyelvtan. I–II. (Pest, 1865
3. kiad. Pozsony, 1870)
Latin mondattan. Malmosi Károllyal. (Pest, 1866
4. jav. kiad. 1896)
Teljes magyar–latin szótár. Veress Ignáccal. (Pest, 1864
3. kiad. 1872)
Latin gyakorló és olvasókönyv. (Pest, 1868
2. kiad. Bp., 1874
6. kiad. 1884)
A kritika kritikájának kritikája. Észrevételek Szepei Imre munkájára. (Pest, 1869)
A classica philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mívelése hazánkban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1874. jan. 5. és márc. 2.
megjelent: Értekezések az MTA Nyelv- és Széptudományok Osztálya köréből. 4. köt. 3. Bp., 1874
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1874)
Görög–latin hangtan. (Nyelvtudományi Közlemények, 1876)
Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba, különös tekintettel a classicus nyelvekre. (Bp., 1883)
Jegyzetek Horatius költeményeihez. (Bp., 1886)
A magyarországi latinság szótára című mű keletkezési körülményei. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1899. máj. 1.
megjelent a kötet előszavában, ill. kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1899)
A magyarországi latinság szótára. – Glossarium mediae et infimae latinitatis. (Leipzig–Bp., 1901
hasonmás kiad. Hildesheim–New York, 1970
Bp., 1983).

Irodalom

Irod.: Badics Ferenc–Kármán Mór: B. A. emlékezete. (Magyar Közművelődés, 1910)
Cserép József: Emlékbeszéd B. A. fölött. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1910)
Gyomlay Gyula: Emlékbeszéd B. A. r. tag felett. (Bp., 1912).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője