Bede Anna
Bede Anna

2024. július 25. Csütörtök

Bede Anna

költő, műfordító

Névváltozatok

Bede Opika

Születési adatok

1926. július 14.

Budapest

Halálozási adatok

2009. március 30.

Budapest

Temetési adatok

2009. április 21.

Budapest

Rákoskeresztúr


Iskola

A bp.-i Iparművészeti Főiskola grafika szakos növendéke, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–művészettörténet szakon tanult (1945–1948).

Életút

A Fiatal Magyarország segédszerkesztője (1948–1949), a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja munkatársa (1950–1951), majd tanítónőként, ill. védőnőként dolgozott (1951–1959), a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának könyvtárosa (1959–1960). Szabadfoglalkozású költő, műfordító (1960-tól). 1943-ban jelentek meg első versei, amelyek egy fiatal lány csapongó érzelmeinek voltak hű tükörképei. Már legelső kísérleteit is aprólékos formai gond jellemezte. Szívesen választott olyan formát, amelyben elég ritkán született addig magyar vers. A felszabadulás sorsdöntő élményét hexameterekben köszöntötte, hangulatos téli tájról disztichont írt. Költészetének izgalmas és maradandó tanulsága a horatiusi gyakorlat átültetésének kísérlete. Az antik formákat a latin költő „gyalogjáró múzsájának” példájára köznapi tartalmakkal igyekezett telíteni, sőt, az élőbeszéd fordulataihoz is megpróbálta idomítani. Bede Anna hexametere és disztichonja mögött falusi környezet vibrál, a hagyomány szinte kötelező érvénye folytán a nagyszabású formákat a paraszti élet józan, vaskos realitására próbálta alkalmazni. E falusi háttér finoman megformált életképekben is jelen van pályakezdő kötetében (Reggeli napsütés, 1956). Második kötete (Szigorú tavasz, 1963) uralkodó motívuma a szerelem érzése és az a vágy, hogy a megtalált boldogságnak békés világban örvendhessen. Fölösleges virágok (1966) c. kötetének verseiben továbbra is tudatosan alkalmazza a klasszikus antik metrumokat, próbálgatva a megfelelő klasszikus mértéket lelki állapotának. Talán legismertebb kötete a Kelj fel és járj! (1971). Finom ösztönével és költői ízlésével itt találta meg leginkább az életnek azokat az apró, rejtett szépségeit, amelyekről csak ő hozhatott hírt. Későbbi műveiben a magyar és a finnugor folklór hatása mutatható ki. Medveünnep közeledik (1986) c. kötetében J. Sesztalov által összegyűjtött vogul regéket, Ne fél sógor… (1993) címmel cigány balladákat adott ki. Különösen jelentős műfordítói tevékenysége. Bede Anna szinte pályája kezdetétől a magyar nyelvű Horatius megteremtésének a zászlóvivője volt. Párhuzamosan Devecseri Gábor nagy fordítói reformjával – bár azzal nem minden vonatkozásban egyezve – igyekezett egy merőben új Horatius-képet teremteni, olyat, amely először talán Szabó Lőrinc sokat emlegetett és vitatott tolmácsolásaiban sejlett fel. A forma tekintetében árnyalatnyit szigorúbb Szabó Lőrincnél, a kifejezésben azonban sikerült megtalálnia a parlando természetességet, amely Szabó Lőrinc Horatius-fordítását ma is példává teszi, s amely nélkül Horatius fordítása elképzelhetetlen. Az antik fordítások problémáiról szólva Szilágyi János György is nagy elismeréssel és várakozással említette Bede Anna Horatius-fordításait. A kétnyelvű teljes Horatius megjelenése (1961) után fellángolt vita aligha érintette lényegesen Bede Anna fordítói gyakorlatát, a magyarországi Horatius-kultusz azonban sokáig megakadályozta, hogy – antológiája után – megjelenjen teljes Horatius-fordítása is. Antik klasszikus költőkön kívül még kortárs orosz szerzőket, ill. a Szovjetunióban élő finnugor népek költőit is tolmácsolta. Lefordította továbbá kirgiz hősi éneket (Manasz, 1979), a Szijazsar nevű mordvin eposzt (1984).

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1986), Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2001). József Attila-díj (1975), Az Európa Könyvkiadó nívódíja (1984).

Főbb művei

F. m.: Reggeli napsütés. Versek. (Bp., 1956)
Szigorú tavasz. Versek. (Bp., 1963)
Fölösleges virágok. Versek. (Bp., 1966)
Kelj fel és járj! Versek. (Bp., 1971)
Ötven erdő. Versek. (Bp., 1977)
A kivetett hal imája. Versek. (Bp., 1984)
Bozótból csillag parázslik. Versek és képek. (Békéscsaba, 1990)
Ezüstfohász. Versek. (Bp., 1990)
Hadihajón Kínába. Egy magyar tengerész naplójából. 1910–1914. Reg. (Z-füzetek. 45. Bp., 1993)
Harang a körtefán. Vál. versek. (Bp., 1999)
Jelek a jégen. Összegyűjtött versek. (Debrecen, 2003)
ford.: Horatius: Versek. Vál., az utószót írta Révay József. Ford. Novák Józseffel. (Bp., 1959)
Wolker, Jiri: Vendég áll a házhoz. Vál. versek. Vál. Bojtár Endre. Ford. többekkel. (Bp., 1965)
Sevak, Parujr: Esős szonáta. Többekkel. (Bp., 1966)
Szurkov, Alekszej: Villog a tajgai éj. Vál. versek. Vál., szerk. Kun Ágnes. Ford. Többekkel. (Bp., 1966)
Miezelaitis, Eduards: Kardiogram. Versek. Vál. Bolgár Magda. Ill. Gyulai Líviusz. Ford. többekkel. (Bp., 1967)
Szamojlov, David: A fekete nyírfa. Versek. Vál. Pór Judit. Ford. többekkel. (Bp., 1968)
Paszternak, Borisz: Éjszakai szél. Versek. Többekkel. (Bp., 1969
2. kiad. 1971)
Jevtusenko, Jevgenyij: Ébredő város. Versek. Áprily Lajossal, Pór Judittal. (Bp., 1972)
Sámándobok szóljatok! Szibéria őslakosságának népköltészete. Vál., utószó Kőhalmi Katalin. Ill. Urai Erika. (Bp., 1973
2. kiad. 1974)
Sztelmah, Mihajlo: Rád gondolok. Reg. (Világkönyvtár. Bp., 1974)
Avetik Iszahakjan versei. Vál., utószó Szalmási Pál. Ford. többekkel. (Lyra mundi. Bp., 1975)
Barto, Agnyija: A ház elköltözött. Gyermekversek. Vál. Mándy Stefánia. Ill. Gaál Éva. (Bp., 1975)
Buncák, Pavel: Válogatott versek. Vál. Lenko, Julius. Ford. többekkel. (Pozsony, 1975)
Smrek, Jan: Válogatott versek. Vál., utószó Szalatnai Rezső. Ford. többekkel. (Bp., 1976)
Ivanov, Konsztantyin: Narszpi, szép leány. Csuvas elbeszélő költemény. Ill. Urai Erika. (Eger, 1977)
Manasz. Kirgiz hősének. Vál., utószó Kőhalmi Katalin. Ill. Kass János. (Bp., 1979)
Borisz Paszternak versei. Ford. többekkel. (Lyra mundi. Bp., 1979)
Jevtusenko, Jevgenyij: Ballada a nekifutásról. Vál. versek. Vál. E. Fehér Pál. Ford. többekkel. (Bp., 1980)
Leszállt a medve az égből. Vogul népköltészet. Vál., szerk. Kálmán Béla. Ford. többekkel. (Bp., 1980)
Ovidius: A szerelem művészete. Költemények. Ford. Szathmáry Lajossal. Pablo Picasso rajzaival. (Bp., 1982)
Aranylile mondja tavasszal. Lapp költészet. Vál., szerk., utószó Keresztes László. (Bp., 1983)
Szijazsar. Mordvin eposz. Népköltészeti hagyományok alapján összeáll. Radajev, Vaszilij. Szerk., utószó Domokos Péter (Bp., 1984)
Horatius: Ódák. Ford. többekkel. (Lyra mundi. Bp., 1985)
Sesztalov, Jovan: Julianus rám talált. Versek. Vál., szerk., ford. (Bp., 1985)
Medveünnep közeledik. Vogul regék. Gyűjtötte Sesztalov, Jovan. (Bp., 1986)
Horatius összes művei B. A. fordításában. (Bp., 1989)
Hrisztozov, Genco: Magos hallgatás. Vál. versek. (Más-kor könyvek. Kaposvár, 1993)
Ne félj sógor… Cigányballadák és dalok. Erdős Kamill gyűjtésében, B. A. fordításában, Koszta Rozália olajfestményeivel és tusrajzaival. Az előszót írta és a dallamokat lejegyezte Végvári Rezső. (Békéscsaba, 1993)
Hajk és Bel harca. Vál., szerk., a történeti bevezetőt írta Schütz Ödön. (A régi örmény irodalom kincsestára. Életünk Könyvek. Szombathely, 1995)
Aszalcsi Oki: Miért hallgat az udmurt nő? A. O. minden verse B. A. tolmácsolásában. Összeáll., előszó Domokos Péter. (Minoritates mundi. Szombathely, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője