Bellaagh Aladár
Bellaagh Aladár

2024. július 14. Vasárnap

Bellaagh Aladár, hevesi

irodalomtörténész, pedagógus

Születési adatok

1853. július 8.

Pest

Halálozási adatok

1924. március 10.

Budapest


Család

Sz: Bellaagh József (1819–1884) ügyvéd.

Iskola

Középiskoláit Pesten és Esztergomban végezte, az esztergomi papnevelő intézetben, majd a pesti, ill. a bp.-i tudományegyetem hittudományi és bölcsészettudományi karán tanult (1871–1877), a bp.-i tudományegyetemen magyar–francia szakos tanári okl. szerzett (1877).

Életút

A sümegi alreáliskola, a körmöcbányai főreáliskola, a trencséni főgimnázium (1875–1892), majd ismét a körmöcbányai főreáliskola r. tanára (1892–1905). Nyugdíjazása (1905) után haláláig Budapesten élt. Irodalomtörténeti, nyelvészeti és pedagógiai kérdésekkel foglalkozott, elsők között dolgozta fel a magyar sajtó történetét. Jelentős művelődéstörténeti tevékenysége. Bevezetővel és jegyzetekkel látott el több régi magyar irodalmi művet – többek között – Pázmány Péter Kalauzát, Káldi György válogatott egyházi beszédeit, Faludi Ferenc Nemes Úrfiját és Szent Emberét, Dugonics András Az arany percek c. regényét. Gimnáziumi tankönyveit az iskolák évekig használták.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a bp.-i Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2005-ben).

Szerkesztés

A Szülővédelmi Közlöny társszerkesztője (1910-től).

Főbb művei

F. m.: A magyar hírlapirodalom története. (Trencsén, 1877)
A tizenhetedik század francia drámairodalma. (Trencsén, 1877)
A valláserkölcsi nevelés szükségessége iskoláinkban. (Trencsén, 1879)
Középiskoláink és a nemzeti művelődés. (Trencsén, 1882)
A körmöcbányai Katholikus Legényegylet története. 1891–1901. (Körmöcbánya, 1902)
Hogyan vált lehetővé ezelőtt 100 évvel Berzsenyi költeményeinek első kiadása? (Magyar Könyvszemle, 1913)
Voltak-e a magyarok a görög keleti egyház hívei a X. században. (Történeti Szemle, 1914)
szerk.: Pázmány Péter válogatott egyházi beszédei. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Jeles írók tára. 36. Bp., 1889)
Káldi György válogatott egyházi beszédei. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Jeles írók tára. 38. Bp., 1891)
Darrel, William: Nemes úrfi. Olaszból ford. Faludi Ferenc. Bev., magyarázta., szótárral szerk. (Jeles írók tára. 39. Bp., 1892)
Pázmány Péter Kalauzának I. és II. könyve. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Jeles írók tára. 42. Bp., 1893)
Dugonics András: Arany pereczek. Reg. Magyarázta, szótárral szerk. Az 1790-ben megjelent 1. kiad. betűhív másolata. (Régi magyar könyvtár. 8. 3. kiad. Bp., 1898)
Kempis, Tamás [Thomas]: Krisztus követéséről. Ford. Pázmány Péter. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Magyar Könyvtár. 151–153. Bp., 1900)
Pázmány Péter válogatott munkái. Sajtó alá rend. (Remekírók képes könyvtára. 39. Bp., 1906)
Faludi Ferenc: Szent ember. Bev., magyarázta, szótárral szerk. (Irodalomtörténeti olvasmányok. 10. Bp., 1907)
ford.: Foester, Frigyes Vilmos [Friedrich Wilhelm]: Iskola és jellem. Adalékok az engedelmesség neveléstanához és az iskolai fegyelem átalakításához. (Bp., 1913).

Irodalom

Irod.: B. A. (Új Nemzedék, 1924. márc. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője