Benedek Ferenc
Benedek Ferenc

2024. június 19. Szerda

Benedek Ferenc

jogász, jogtörténész

Születési adatok

1926. január 30.

Ozmánbük, Zala vármegye

Halálozási adatok

2007. február 15.

Pécs


Család

Sz: Benedek Ferenc földműves, Bogár Julianna. F: 1962-től Gorrieri Matild óvónő. Fia: Benedek Gábor András (1966. máj. 7.). Testvére: Benedek Imre agronómus és Benedek Magdolna, Büki Gergelyné.

Iskola

Középiskoláit Zalaegerszegen és Szombathelyen végezte, Szombathelyen éretts. (1944), a szombathelyi Hittudományi Főiskolán tanult (1944–1945), a Pécsi Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1951), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1969).

Életút

A Pécsi Tudományegyetem, ill. a pécsi JPTE ÁJTK Polgári Eljárásjogi Tanszék gyakornoka (1951–1955), a Római Jogi, ill. a Jogtörténeti Tanszék tanársegéde (1955–1964), tanszékvezető egy. docense (1964–1978), tanszékvezető egy. tanára (1978. júl. 1.–1996. jan. 31.), emeritusz professzora (1996-tól); közben az ÁJTK dékánhelyettese (1975–1978), dékánja (1978–1981). A Római Egyetem Római Jogi Intézet vendégkutatója (1961). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). Klasszikus római joggal, elsősorban a jogalap nélküli gazdagodással, s az ezzel összefüggő kötelmekkel foglalkozott.

Emlékezet

Halála után nevét vette fel a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi és Közgazdaság-tudományi Kari Szakkönyvtára (Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaság-tudományi Szakkönyvtár, 2007-től).

Elismertség

Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága és az Ókortudományi Társaság tagja. A Magyar Jogász Szövetség Polgári Jogi Szekciójának vezetőségi tagja.

Elismerés

Szent-Györgyi Albert-díj (1994), Pécs Város Millenniumi Díja (2000), Széchenyi-díj (2002).

Főbb művei

F. m.: A iusta causa traditionis a római jogban. (Studia Iuridica. 8. Bp., 1959
németül: Acta Iuridica, 1962)
A senatus consultum Silanianum. (Studia Iuridica. 28. Bp., 1963)
Pénzjutalom és kondikció a római jogban. (Jogtörténeti tanulmányok. I. Bp., 1966)
A jogalap nélküli gazdagodási kötelem létesítő tényei a klasszikus római jogban. (Jubileumi tanulmányok. II. Pécs, 1967)
Jogalap nélküli gazdagodás a római jogban. Kand. értek. (Bp., 1969)
Pflege und Literatur des römischen Rechts in Ungarn Seit 1945. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuridica et Politica, 1970)
A senatusconsultum Macedonianum célja és keletkezési körülményei. (A Pécsi Állam- és Jogtudományi Kar jubileumi évkönyve. Szerk. Ádám Antal. Bp., 1975)
Die Conventio in manum und die Förmlichkeiten der Eheschlissung im römischen Recht. (Studia Iuridica. 88. Pécs, 1978)
Eigentumserwerb an Früchten im römischen Recht. (Studia Iuridica. 92. Pécs, 1979)
Jogtörténeti tanulmányok. Emlékkönyv Csizmadia Andor hetvenedik születésnapjára. Szerk. Ádám Antallal, Szita Jánossal. (Pécs, 1981)
Kauser Lipót-emlékkönyv. Szerk. Ádám Antallal, Farkas Józseffel. (Pécs, 1982)
Így szórták a pénzt Rómában. (Jogtudományi Közlöny, 1982)
Zur Frage des „diabolischen Beweises”. (Studi di onore di Arnaldo Biscardi. Milano, 1983)
Derelictio, occupatio, usucapio. (Jogtörténeti Tanulmányok, 1983)
Jogalap nélküli gazdagodás jogellenes és erkölcstelen magatartásból a római jogban. (Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. 15. Pécs, 1984)
Ursprung und Funktion der actio Publiciana. (Studia in honorem Elemér Pólay septuagenarii. Szeged, 1985)
Az actio publiciana eredete és funkciója. (Jogtörténeti tanulmányok, 1986)
„Pecuniam incertis nominibus credere” als „materia peccandi.” Das Rätsal der Mordtat Macedos. (Specimina nova, 1986)
Tartozatlan kifizetés a római jogban. (Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből. 17. Pécs, 1987)
Fruchterwerb des Eigentümers und des gutgläubigen Besitzers im römischen Recht. (Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias. (Madrid, 1988)
Római magánjog. Dologi és kötelmi jog. Egy. jegyz. (Pécs, 1993
2. kiad. 1995)
A római jog és Európa. (Jogi beszélgetések, 1999)
Óriás Nándor. (Jura, 2001)
Önhatalom, jogos védelem és végszükség a római jog forrásaiban, (Tanulmányok Földvári József professzor 75. születésnapja tiszteletére. Szerk. Herke Csongor, Tóth Mihály. Pécs, 2001)
A felbujtó és a bűnsegéd a római büntetőjog forrásaiban. (Tanulmányok Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged, 2004).

Irodalom

Irod.: Tanulmányok B. F. tiszteletére. Szerk. Hamza Gábor, Kajtár István, Zlinszky János. (Studia Iuridica. 123. Pécs, 1996)
Iura antiqua, iura moderna… Festschrift für Ferenc Benedek zum 75. Geburtstag. (Studia Iuridica. Pécs, 2001)
Páva István: In memoriam B. F. professor emeritus. (Pécsi Szemle, 2007)
Pókecz Kovács Attila: B. F. életműve. (Jura, 2008)
Pókecz Kovács Attila: A 80 éves B. F. köszöntése. – B. F. publikációinak bibliográfiája. (Jogtörténeti tanulmányok, 2008)
Pécsi jogászprofesszorok emlékezete. 1923–2008. Szerk. Kajtár István. (Pécs, 2008)
Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője