Berényi Sándor
Berényi Sándor

2023. december 3. Vasárnap

Berényi Sándor

jogász

Születési adatok

1930. május 31.

Nagyszekeres, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

2013. július 31.

Budapest

Temetési adatok

2013. augusztus 15.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Berényi Sándor, Süveg Gizella. F: Kalocsai Amália. Fia: Berényi Sándor (1952–); leánya: Berényi Virág (1960–).

Iskola

Középiskoláit Hajdúböszörményben, Szatmárnémetiben és Mátészalkán végezte. Az ELTE ÁJTK-n – a Madarász László Népi Kollégium tagjaként – állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1952), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1961), doktora (1991).

Életút

Az ELTE ÁJTK Marxizmus-Leninizmus Tanszék gyakornoka (1950–1951), az Államigazgatási Tanszék gyakornoka (1951–1952), tanársegéde (1952–1955), egy. adjunktusa (1955-1960), egy. docense (1960–1968), egy. tanára (1968. júl. 1.–2000. aug. 31.) és a Tanszék vezetője (1960. aug. 1.–1988). Emeritusz professzor (2000-től). Az MTA–TMB-n Kovács István aspiránsa (1955–1957). Államjoggal, államigazgatási joggal és a közigazgatás területi és kistérségi sajátosságaival, elsősorban az államigazgatási rendszert meghatározó kérdésekkel, valamint a magyar közigazgatási rendszer kodifikációs kérdéseivel foglalkozott. Különösen értékesek az államigazgatás és a településfejlesztés összefüggéseit vizsgáló dolgozatai, az államigazgatási intézményrendszer fejlődését feltáró munkái, továbbá az európai közigazgatási intézményrendszereket összehasonlító művei. Jelentős szerepet játszott az államigazgatási kormányrendelkezések kidolgozásában, az államigazgatási racionalizálási mozgalomban.

Elismertség

Az MTA Demográfiai, Szervezéstudományi Bizottsága, Közigazgatás-tudományi Bizottsága (1970-től), Településtudományi Bizottsága tagja (1975-től). A Fővárosi Választási Bizottság elnöke (1990).

Főbb művei

F. m.: A Magyar Népköztársaság új minisztériumai. Pécsváradi Jánossal, Szatmári Lajossal. (Állam és Igazgatás, 1952)
Társadalmi és állami szerveink iskoláztatási munkája a fővárosban. Pécsváradi Jánossal, Szatmári Lajossal. (Állam és Igazgatás, 1953)
A szocialista államigazgatás kérdései az államigazgatási jogviszonnyal kapcsolatban. (Bp., 1954)
Az államjog és az államigazgatási jogtudomány feladatai a párthatározatok országos végrehajtásában.
Az osztályok – igazgatóságok – önállóságának biztosítása. (Állam és Igazgatás, 1954)
A városi tanácsok időszerű kérdései. (Társadalmi Szemle, 1956)
Az államapparátus reformja a Bolgár Népköztársaságban.
Ténymegállapító tanulmány tapasztalataiból, különösen a koordinációról. Fábián Lajossal, Szatmári Lajossal. (Állam és Igazgatás, 1959)
A helyi szovjetek szerepe az iparigazgatásban. (Állam és Igazgatás, 1960)
A szovjet iparigazgatás szervezete. Kand. értek. (Bp., 1960)
A demokratikus centralizmus érvényesülésének elméleti alapjai az iparigazgatásban. (Állam és Igazgatás, 1962)
A szocialista demokrácia fejlesztése az államigazgatásban, különös tekintettel a társadalmi szervek szerepére. (Acta Universitatis Budapestinensis, 1963)
Az államigazgatási jog oktatásának tartalma és módszertana. (Állam és Igazgatás, 1963)
A szocialista demokrácia és a társadalmi önigazgatás fejlesztése. B. S. előadása a Tanácstagok Szabadegyetemén. (A TIT Országos Jogi Választmánya kiadása. Bp., 1963)
Az állam- és jogtudományok helyzetéről és feladatairól. Vita. Országos Jogtudományi Pártaktíva-értekezlet. 1964. febr. 26. (Állam és Igazgatás, 1964)
Die Rolle der gesellschaftlichen Organe in der Entwicklung des Demokratismus unserer Staatsverwaltung. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Juridica, 1966)
Társadalmi szervek szerepe államigazgatásunk demokratizmusának fejlesztésében. (Állam és Igazgatás, 1966)
Tanácstagok kézikönyve. (Bp., 1967)
Az államigazgatási tevékenység néhány elméleti kérdése a gazdaságirányítás új rendszerében. (Állam és Igazgatás, 1969)
Az igazgatástudomány szerepe az államigazgatási rendszerünk fejlesztésében. (Tanácsok Könyvtára. 3. Bp., 1970)
V. I. Lenin a bürokratizmusról és az ellene való harc eszközéről.
Az igazgatástudomány szerepe államigazgatási rendszerünk fejlesztésében. 1–2. (Állam és Igazgatás, 1970)
Az államigazgatási munka hatékonysága és a szervezéstudomány. (Belügyi Szemle, 1970)
A szocialista államigazgatás néhány kérdése. (ELTE Évkönyv, 1970)
Államjogi és államigazgatás jogi alapismeretek. A Felsőfokú Pénzügyi és Számviteli Szakiskola tankönyve. Takács Imrével. (Bp., 1970
2. átd. kiad. 1972
3. átd. kiad. 1974
10. átd. kiad. 1985)
Bevezetés a szervezéstudományba. Egy. jegyz. Kovacsics Józseffel és Nagy Tibor Gyulával. (Bp., 1970
11. kiad. 1985)
A tanácsi szakigazgatási szervek központi irányítása.
A természetvédelem jogi kérdései. (Állam és Igazgatás, 1971)
Le role de la science administrative dans le développement du système hongrois de l’administration d’État. (Acta Juridica, 1971)
Az államigazgatási személyzet képzése és továbbképzése a világ országaiban. Szatmári Lajossal. (Bp., 1971)
A szervezéstudomány és az államigazgatás fejlesztése. B. S. előadása a Szervezéstudományi Konferencián, 1972. Ádám Antal és Takács Imre hozzászólásával. (Bp., 1972)
L’administration des legements fournir par les pouvoire publics. Monográfia. (Le Haye [The Hague], 1971)
Az államigazgatási személyzet képzése és továbbképzése a világ országaiban. Monográfia. Szatmári Lajossal. (Tanácsok Könyvtára. 5. Bp., 1972)
A tudományos technikai forradalom és az államigazgatás. (Jogtudományi Közlöny, 1972 és ELTE Évkönyv, 1972)
A tanácstörvény hatásköri rendelkezései értelmezésének néhány kérdése. (Állam és Igazgatás, 1972)
A nagyvárosi agglomerációk és az államigazgatási rendszer a világ országaiban. Szalai Évával, Szatmári Lajossal. (Államigazgatási rendszerek a világ országaiban. 1. Bp., 1973)
Stellung des öffentliches Dienstes im Staat und Gesellschaft. (Baden-Baden, 1973)
Az urbanizáció hatása a közigazgatásra. Tervtanulmány. (Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete kiadványa. Bp., 1975)
Államigazgatási jog. A Rendőrtiszti Főiskola tankönyve. Madarász Tiborral, Toldi Ferenccel. (Bp., 1975)
Az urbanizáció hatása a közigazgatásra. (Városépítés, 1976)
Az urbanizáció hatása az államigazgatásban. 1–2. (Állam és Igazgatás, 1976)
A többlépcsős képzés lehetőségei a közigazgatási és jogi felsőoktatásban. (Felsőoktatási Szemle, 1976)
Az államigazgatási káderképzés és a felsőoktatás. (Felsőoktatási pedagógiai tanulmányok. A többszintű képzési rendszer fejlesztése Magyarországon. Szerk. N. Goller Ágota. Bp., 1976)
Kétszáz éves az államigazgatás-tudományegyetemi szintű oktatása. Többekkel. (Állam és Igazgatás, 1978)
Az államigazgatás egyetemi oktatásának 200 éves évfordulójához. (Jogtudományi Közlöny, 1978)
Településfejlesztés – államigazgatás és jog. (Területrendezés, 1978)
Magyar államigazgatási jog. Egy. tankönyv. Martonyi Jánossal, Szamel Lajossal. (Bp., 1978
új kiad. 1992)
Az agglomerációval kapcsolatos igazgatási kérdések. (Településtudományi Közlemények, 1979)
Az állam és a közbiztonság fogalma. (Belügyi Szemle, 1979)
A bíráskodó államigazgatás. (Emlékkönyv Martonyi János egyetemi tanár oktatói működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. Szeged, 1980
és Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1980)
A felsőoktatás igazgatásának elmélete. (A hatáskörök alakulása a felsőoktatásban. Kutatási beszámolók. Szerk. László Tivadarné. Bp., 1980)
Az Államjogi és Államigazgatási Jogi Tudományos Munkaközösség és Beér János. (Beér János emlékkötet születése 75. évfordulójára. Bp., 1981)
A hazai falusi települési rendszer és a közigazgatás. (Településtudományi Közlemények, 1982)
Az államigazgatás és a településfejlesztés kapcsolati rendszere: önkormányzat, öntevékenység, társulás. (Városépítés, 1984)
Az államigazgatási tudományok fejlődése egyetemünk jogi karán. (Az Állam- és Jogtudományi Kar szerepe a magyar jogtudomány fejlődésében. Bp., 1985)
A kistérségi együttműködés jogi, igazgatási feltételei és lehetőségei. (Településfejlesztés, 1985)
A községi önkormányzat. (Városépítés, 1986 és A falu, 1986)
A koordinált településfejlesztés lehetőségei, feltételei és az irányítás feladatai. (Településtudományi Közlemények, 1986)
A magyar népi demokratikus állam közigazgatása. 1944–1945. Kismonográfia. (Négy évtized. 12. Bp., 1987)
A közigazgatás sajátos kérdései a településegyüttesekben.
A települések belső szerkezetének szociálgeográfiai vizsgálata és a településrendezés kapcsolata. (Állam, térkapcsolatok, demokrácia. Bihari Ottó-emlékülés. 1986. ápr. 22. Előadások. Szerk. Csefkó Ferenc. Pécs, 1987)
Az államigazgatási reformok elméleti alapkérdései. (Állam és Igazgatás, 1987)
Magyari Zoltán szellemi öröksége. (Állam és Igazgatás, 1988)
Közigazgatás a modern társadalmakban. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1990)
Az államigazgatás rendeltetése. 1–2. (Magyar Közigazgatás, 1990)
A közigazgatás személyzeti rendszere – közszolgálat. A reform és a jogi szabályozás időszerű kérdései összehasonlító közgazdaság-tudományi megközelítésben. Monográfia. (Az államigazgatási rendszerek a világ országaiban. 3. Bp., 1992)
A kormányzati döntés előkészítésének intézményi rendszere, különös tekintettel a kormányzati konzultatív mechanizmusra. (Tanulmányok a kormány döntési rendszeréről. Szerk. Ficzere Lajos. Bp., 1994)
A megyei önkormányzatok funkciói, különös tekintettel az államigazgatási feladatok ellátására. (A rendszerváltás és a megyék. Válogatott tanulmányok. Szerk. Agg Zoltán és Pálné Kovács Ilona. Veszprém, 1994)
A magyar közigazgatás újjászervezése. (Vissza a történelemhez… Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Izsák Lajos, Stemler Gyula. Bp., 1996)
A közigazgatás hatósági jogalkalmazó tevékenysége, a közigazgatási aktus. Kiegészítő jegyz. (Bp., 1997)
A közigazgatás intézményrendszere, autonómiák és önkormányzatok. (Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Szerk. Petrétei József. Pécs, 2001)
A közigazgatási intézmények közjogi személyisége az európai jogrendszerekben. (Ünnepi tanulmányok Kalas Tibor professzor 60. születésnapjára. Miskolc, 2002)
A közigazgatási rendszer állam- és jogtudományi meghatározása, határterületei. (Magister artis boni et aequi. Studia in honorem Németh János. Szerk. Kiss Daisy és Varga István. Bp., 2003)
Az európai közigazgatási rendszerek intézményei. Autonómiák és önkormányzatok. Monográfia. (Bp., 2003)
Közigazgatás és autonómia. (Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére. Szerk. Fűrész Klára és Kukorelli István. Bp., 2006)
A közigazgatási feladatok, különös tekintettel a humán közszolgáltatásokra és azok privatizációjára. (Közjogi tanulmányok Lőrincz Lajos 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Imre Miklós, Lamm Vanda és Máthé Gábor. Bp., 2006)
A nemzetállami közigazgatás térmentése, illetve válsága. (Ünnepi tanulmányok Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Bp., 2008)
szerk.: Útmutató a községi tanácsok végrehajtó bizottságai és dolgozói részére. I–III. köt. Összeáll. Beér Jánossal és Jókai Loránddal. (Bp., 1959–1961)
Államigazgatási jogeset és iratmintatár. Összeáll. Lévai Imrével és Szatmári Lajossal. (Bp., 1961
3. kiad. 1965)
Államigazgatási jogszabálygyűjtemény. Tansegédlet a Magyar államigazgatási jog c. tantárgyhoz. Általános rész. Különös rész. Összeáll. Szatmári Lajossal. (Bp., 1961
5. kiad. 1965)
Államigazgatási szervezetünk grafikus ábrázolása. Összeáll. Lévai Imrével és Szatmári Lajossal. (Bp., 1962)
A szocialista államigazgatási rendszer és az állampolgár kapcsolatának alapkérdései. (Az állampolgár és a hivatalos személy. Az ELTE és a leningrádi Zsdanov Egyetem Államjogi és Államigazgatás Jogi Tanszékeinek Szimpóziuma. 1973. okt. Szerk. is. Schmidt Péterrel és Zoltán Edittel. Bp., 1974)
Az államigazgatási jogi szabályozás egyes kérdései. (Az államjog és az államigazgatási jogi szabályozás továbbfejlesztésének egyes időszerű elméleti kérdései. Az ELTE és a leningrádi Zsdanov Egyetem Államjogi és Államigazgatás Jogi Tanszékeinek Szimpóziuma. 1974. dec. Szerk. is. Schmidt Péterrel. Bp., 1976)
Irat- és nyomtatványminták. Az államigazgatási eljárás általános szabályai. Összeáll. Berkes József. A bevezető tanulmányt írta. (A tanácsi ügyvitel segédletei. 1. Bp., 1976)
Államigazgatási jogesettár. Összeáll. (Bp., 1977
2. kiad. 1979
5. kiad. 1984
6. kiad. 1985)
A városi tanácsok az európai szocialista országokban. (Az urbanizáció és a közigazgatás 2. Az urbanizáció hatása az európai szocialista – KGST – államokban. Tanulmányok. Szerk. is. Szalai Évával. Bp., 1978
oroszul: 1978)
Az állami döntések tudományos megalapozása a szocialista népképviseleti és államigazgatási szervek tevékenységében. Az ELTE és a leningrádi Zsdanov Egyetem Államjogi és Államigazgatás Jogi Tanszékeinek Szimpóziuma. 1976. szept. 13–14. Szerk., a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1978)
Pest megyei tanácsok együttműködése tanácsi és nem tanácsi szervezetekkel az urbanizációs fejlődés szolgálatában. Szerk. Szaniszló Józseffel. (Az urbanizáció és a közigazgatás 6. Bp., 1980)
A központi önkormányzatok konzultatív mechanizmusa az európai államokban. A Nemzetközi Közigazgatás-tudományi Intézet 1981. évi veszprémi tanácskozása. Szerk. (Az államigazgatási rendszerek a világ országaiban. Bp., 1987).

Irodalom

Irod.: Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Tanulmányok B. S. tiszteletére. Szerk. Fazekas Marianna, Nagy Marianna. (Bibliotheca Iuridica Libri Amicorum. 34. Bp., 2010).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője