Bogyay Tamás
Bogyay Tamás

2021. július 28. Szerda

Bogyay Tamás, várbogyai és nagymadi

történész, művészettörténész

Névváltozatok

Bogyay, Thomas von 

Születési adatok

1909. április 8.

Kőszeg, Vas vármegye

Halálozási adatok

1994. február 8.

München, NSZK


Család

Nagyapja: Pauler Tivadar (1816–1886) jogász, az MTA tagja. Sz: Bogyay Lajos, Pauler Katalin, Pauler Gyula (1841–1903) történész leánya.

Iskola

A nagykanizsai piarista gimnáziumban éretts. (1927), ahol osztálytársa volt Fejtő Ferenc. A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–francia–olasz szakon és – Hekler Antal tanítványaként – művészettörténetet tanult (1927–1932), művészettörténetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1932).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Klasszika-archeológiai Intézetének gyakornoka (1932–1933), a berlini Collegium Hungaricum (1933) és a római Magyar Történet Intézet állami ösztöndíjasa (1933–1934). Zala vm. tanfelügyelőségén tanügyi segédfogalmazó (1935–1940), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) előadója (1940–1945). A magyarországi műtárgyállomány kísérőjeként került Németországba (1945. márc.), ahonnan nem tért haza. A müncheni Szabad Európa Rádió munkatársa (Kőszegi Ákos néven, 1952–1974), a müncheni Magyar Intézet igazgatója (1962–1969), igazgatóhelyettese, majd munkatársa (1969-től). Az ELTE vendégprofesszora (1992-től).

Középkori magyar és egyetemes művészettel, szakrális művészettel, építészettörténettel foglalkozott. Vizsgálta a magyar koronázási ékszereket, a Szent Koronát, Szent István ikonográfiáját. Alapvető dolgozatokat közölt Zala vármegye középkori műemlékeiről, a nagykapornaki, a kallósdi templomról, a jáki románkori apátsági templomról, a zalaháshágyi timpanonról. Írásai többsége német nyelven, Thomas von Bogyay néven jelent meg.

Emlékezet

Münchenben hunyt el, a badacsonyi Szent Donát-kápolnában temették el. Halála után (1995. jan. 5-én), majd születésének 100. évfordulóján (2009. dec. 14-én, a Magyar Nemzeti Galéria B épületében) a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, valamint az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete emlékülést rendezett. Ézsiás Anikó portréfilmet készített róla (MTV, 1988).

Elismerés

Az ELTE díszdoktora (1990).

Szerkesztés

Az Új Magyar Út c. folyóirat társszerkesztője (1953–1956), az Ungarns Geschichtsschreiber c. könyvsorozat szerkesztője (1976–1986).

Főbb művei

F. m.: A művész a korai középkorban. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1932)
A szentmihályfai templom. (Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye, 1937)
A kapornaki egykori bencés apátság XII. századi bazilikája. (Történetírás, 1938)
A kallósdi kerek templom. (Vasi Szemle, 1940)
Szent István korabeli oltár töredéke Zalavárról, a Vasvármegyei Múzeumban. (Vasi Szemle, 1941)
Isten báránya. (Regnum, 1941)
A jáki apátsági templom és Szent Jakab kápolna. Művészettörténeti összefoglalás és vezető a két templom megtekintéséhez. (Dunántúli Szemle könyvei. 220. Szombathely, 1943 és Vasi Szemle, 1943–1944)
Adatok a középkori magyar oltárdíszítő művészet történetéhez. (Regnum, 1943)
Tíz év középkori ásatásainak művészettörténeti eredményei. (Századok, 1944)
A Szent Korona eredete. Kérdések és válaszok. (Új Magyar Út, 1952)
Karolingische Skulpturen am Chiamsee. (Erlangen, 1953)
Normannische Invasion. Wiener Bauhütte. Ungarische Romantik. (Baden-Baden, 1953)
Lechfeld. Ende und Anfang. Geschichtliche Hintergründe, ideeller Inhalt und Folgen der Ungarnzüge. (München, 1955)
Kép és látomás. Egy fejezet a magyar romantika történetéből. Kortársak illusztrációi Vörösmarty műveihez. (Széchenyi Könyvtár. 5. Köln, 1962)
Bayern und die Kunst Ungarns. (Studia Hungarica. 1. München, 1964)
Grundzüge der Geschichte Ungarns. (Darmstadt, 1967
3. átd. kiad. 1977
4. kiad. 1990)
Stephanus Rex. Versuch einer Biographie. (Wien, 1975
magyarul: Bécs, 1976 és Bp., 1988)
Die heiligen Könige. Szerk. Bak Jánossal, Silagi Gabriellel. (Ungarns Geschitsschreiber. I. Graz–Wien–Köln, 1976)
Mikes, Kelemen: Briefe aus Türkei. – Törökországi levelek. Vál., szerk., német nyelvre fordította Zathureczky Gyulával. (Ungarns Geschitsschreiber. II. Graz–Wien–Köln, 1978)
Neue Monographien über die Geschichte der Hunnen. Ferdinándy Mihállyal. (Ungarn-Jahrbuch. München, 1979)
Über die Forschungsgeschichte der heiligen Krone (Bp., 1983)
A Szentkorona, mint a magyar történelem forrása és szereplője. (Zürich, 1984)
Megjegyzés Mosapurc-Zalavár kérdéséhez és a pannóniai kontinuitás-kutatás módszertanához. (Századok, 1989)
Nemzetteremtő eszme – politikai propagandafegyver – történelem? (Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-európai és tengerentúli magyar tanulmányírók. Vál., szerk. Pomogáts Béla. Bp., 1991)
Történeti forrás- és stíluskritika Zalavár körül. (Zalai Múzeum, 1992)
Magyarország története távlatból. Grundzüge der Geschichte Ungarns c. művének átd. magyar kiadása. Az előszót Kosáry Domokos írta. (Bécs–Bp.–München, 1993)
Brevnov és a magyar misszió. (Kelet-Közép-Európa szentje: Adalbert. Bp., 1994).

Irodalom

Irod.: Dercsényi Dezső: B. T.: A jáki apátsági templom és Szent Jakab kápolna. (Századok, 1944)
Stadtmüller, G.: Ein Wort des Dankes: Thomas von Bogyay 70 Jahre alt. (Ungarn-Jahrbuch, 1979)
Almási Tibor: Bemutatjuk B. T. Münchenben élő magyar történészt. (Aetas, 1987)
Szántó Konrád: B. T. egyháztörténeti munkássága. (Magyar egyháztörténeti vázlatok, 1990)
Vajay Szabolcs: B. T. (Turul, 1994)
Wehli Tünde: B. T. Művei bibliográfiájával. (Művészettörténeti Értesítő, 1994)
Szilágyi István: B. T. (Vasi Szemle, 1994)
Szántó Konrád: B. T. munkásságáról. – Adriányi Gábor: B. T. és a Müncheni Magyar Intézet. – Prokop Mária: B. T. XIV. századi művészettörténeti kutatásai. (Vasi Szemle, 1995)
Bertényi Iván, ifj.: B. T.-emlékülés. (Turul, 1995)
K. Lengyel Zsolt: Thomas von Bogyay. (Südost-Forschungen, 1995)
Győrffy László: B. T. pályaképe. (Új Horizont, 1996)
Magyar egyháztörténeti évkönyv. – Annales historiae ecclesiae. II. köt. B. T. emlékére. Szerk. Bertényi Iván, Dóka Klára. (Bp., 1996)
K. Lengyel Zsolt: B. T. magyarságtudományi tevékenysége az emigrációban. (Ars Hungarica, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013