Bolla Ilona
Bolla Ilona

2023. december 3. Vasárnap

Bolla Ilona, G.

történész

Névváltozatok

Gerics Józsefné

Születési adatok

1927. május 22.

Felsőgörzsöny, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1980. december 8.

Budapest


Család

Sz: Bolla József, Felsőgörzsöny (= 1940-től Nemesgörzsöny) református lelkésze, Hetessy Lenke (1894–1980). Öten voltak testvérek. F: 1955-től Gerics József (1931–2007) történész, egyetemi tanár.

Iskola

A győri állami leánygimnáziumban éretts. (1946), az ELTE BTK-n történelem–magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1950), a történelemtudományok kandidátusa (1976).

Életút

A kalocsai állami általános gimnázium r. tanára (1950–1951), az ELTE Történettudományi Kara, ill. a BTK Történeti Intézet, ill. a Középkori Magyar Történeti Tanszék tanársegéde (1951–1962), egy. adjunktusa (1962–1977), egy. docense (1977–1980). Középkori magyar gazdaság- és társadalomtörténettel foglalkozott, elsősorban a parasztság helyzetét vizsgálta. Tisztázta a jobbágyosztályt alkotó társadalmi rétegek feudalizmus kori fejlődését, jelentős eredményeket ért el a föld tulajdoni és birtoklási módjának változásai és a településszerkezet alakulásának összehasonlító vizsgálata terén. A ‘liber’ és a ‘libertas’ fogalom változásával, jelentésének alakulásával kapcsolatos dolgozatai a 20. századi magyar történeti irodalom klasszikusai. Álláspontja szerint paraszt és paraszt között még a 14. században is az államhatalom nem gazdasági, hanem jogi helyzetük tekintetében tett különbséget, ill. korábban a liber nevezetű réteget szorította ki az úri birtokon az új jelölés, a iobagio vagy rusticus.

Főbb művei

F. m.: Az Aranybulla-kori társadalmi mozgalmak a Váradi Regestrum megvilágításában. (Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Historica, 1957)
A jobbágytelek kialakulásának kérdéséhez. A „curia” és a „mansio” terminusok jelentésváltozása az Árpád-korban. (Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Historica, 1961)
Árpád-kori törvények. Egy. jegyz. Latinból ford. Szilágyi Loránd. Szerk. B. I. (Bp., 1962)
Szemelvények az 1526 előtti magyar történelem forrásaiból. I–II. köt. Egy. jegyz. Szerk. Rottler Ferenccel. (Bp., 1967
6. kiad. 1980
7. kiad. 1982
8. kiad. 1984
9. kiad. 1989
11. kiad. 1992
15. kiad. 1998
új kiad. 2002)
A közszabadság a XI–XII. században. A liber és a libertas fogalom az Árpád-korban. (Történelmi Szemle, 1973)
A közszabadság lehanyatlása a XIII. században. A liber és a libertas fogalom az Árpád-korban. (Történelmi Szemle, 1974)
A királyi és az egyházi birtok népei a korai feudalizmus idején. (Bp., 1975)
A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. A korai feudalizmus szolgáltató népelemeitől a fejlett feudalizmus jogilag egységes jobbágyosztályáig. Kand. értek. (Bp., 1975)
Das Dienstvolk der königlichen und kirchlichen Güter zu Zeit des frühen Feudalismus. (Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Historica, 1976)
Tanulmányok a falusi közösségekről. Többekkel. (A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai. 2. Pécs, 1977)
A középkori hidak magyarországi történetéhez. (Ünnepi tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára. Szerk. Bertényi Iván. Bp., 1980)
A királyi és egyházi birtok népei a korai feudalizmus idején. (Jogtörténeti tanulmányok, 1980)
A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. (Értekezések a történeti tudományok köréből. 100. Bp., 1983)
Egy XIV. századi státusper és tanulságai. (Mályusz Elemér-emlékkönyv. Szerk. H. Balázs Éva, Fügedi Erik, Maksay Ferenc. Bp., 1984)
Die Rolle der Gemeinfreiheit in der ungarischen Gesellschaftsorganisation des Mittelalters. (Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Historica, 1987)
A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon. Három tanulmány: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. – A jobbágytelek kialakulásának kérdéséhez. – Egy XIV. századi státusper és tanulságai. – Sajtó alá rend. Ladányi Erzsébet. (2. kiad. Bp., 1998
3. kiad. 2005).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1980. dec. 25.)
G[latz]. F[erenc].: B. I. (Történelmi Szemle, 1980)
B. I. (Reformátusok Lapja, 1981. jan. 25.)
Sinkovics István: In memoriam Ilona G. Bolla. (Annales Universitatis Budapestinensis. Sectio Historica, 1983)
Zsoldos Attila: B. I.: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. (Levéltári Közlemények, 1985)
Körmendy Adrienne: B. I.: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. (Magyar Tudomány, 1985)
Draskóczy István: B. I.: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. (Levéltári Szemle, 1986)
Horváth Pál: B. I.: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon. (Századok, 1987)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
Csapodi Csaba: B. I.: A jogilag egységes jobbágyságról Magyarországon. (Magyar Könyvszemle, 1999)
Szilágyi Ágnes Judit: B. I., a középkori magyar társadalomtörténet megújítója. (Tanító, 2004)
Szilágyi Ágnes Judit: B. I., a középkori magyar társadalomtörténet vitás kérdéseinek megoldója. (Sz. Á. J.: Érdekes személyiségek, emlékezetes viták a magyar történetírásban. Bp., 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője