Bona Imre
Bona Imre

2024. május 29. Szerda

Bona Imre

geográfus

Születési adatok

1911. április 17.

Ráckeve, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1997. március 19.

Pécs


Család

Sz: Hofbauer Cecília. Fia: Bona Gábor történész.

Iskola

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1938).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem gyakornoka, tanársegéde (1938–1942), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1942– 1945). Budapesten és Szegeden általános iskolai és gimnáziumi tanár (1945–1949), az Országos Neveléstudományi Intézet (ONI), ill. a Művelődési Minisztérium (MM) Elvi Főosztálya munkatársaként a földrajzoktatás újjászervezője, a reformtantervek elkészítője (1949–1950). A Pécsi Pedagógiai Főiskola, ill. a Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék tanszékvezető főisk. docense (1950– 1973), főisk. tanára (1974. jan. 1-jétől). Általános természeti földrajzzal és a földrajzoktatás metodológiájával fogl., az egységes magyarországi főiskolai földrajztanítás egyik kidolgozója; az általa irányított tanszéken több mint 2000 földrajz szakos tanár szerzett oklevelet. Különösen jelentős tankönyv- és főiskolai jegyzetírói tevékenysége. Elsőként próbálta meg Magyarországon a földrajzot és közvetve a természettudományokat is a földkéreg átrendeződésére ható földrajzi környezet változásainak keretében, egyúttal az élővilág fejlődéstörténetén belül tanítani. Véleménye szerint a földkéreg, nagymérvű átrendeződése alakítja ki az állat- és növényvilágra jellemző sajátos fejlődési szakaszokat (ezzel kapcsolatos elméletét később az ún. globális tektonika igazolta). Később a Kárpát medence és a magyar föld fejlődési szakaszait természetföldrajzi munkáiban nem a földtörténeti korok, hanem a földszerkezetben lejátszódó kéregmozgások alapján magyarázta (és négy kiemelt fejlődési szakaszt különböztetett meg). Jelentős eredményeket ért el Külső-Somogy sajátos, a Balatonnal párhuzamosan tagolódó mélyszerkezeti felépítésének, ill. felszínfejlődési folyamatának tisztázása terén. Dolgozataiban komplex természetföldrajzi (= éghajlati, vízrajzi, bio- és pedogeográfiai) leírásra törekedett.

Főbb művei

F. m.: Csepelsziget. Módszeres földrajzi tanulmány. Egy. doktori értek. is. (Acta Geographica Szeged, 1937)
A földrajztudomány új módszere. (Kogutowicz-emlékkönyv. Szeged, 1938)
A földrajzi ismeretszerzés és a földrajzi gondolkodás kialakítása. (Földrajzi Közlemények, 1953)
Afrika földrajza. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
Európa tőkés országainak természeti és gazdasági földrajza. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
A földrajztanítás módszertana. Többekkel. (Bp., 1954)
A földrajzi világkép fejlődése. (Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1960)
A földrajzi burok fejlődésének története. (Bp., 1960)
A földrajz fejlődése hazánkban 1945 óta. (Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1961)
Magyarország természeti földrajza. 1–2. Főisk. jegyz. (Bp., 1962)
Magyarország földtani szerkezete és domborzata kialakulásának vázlata a legújabb kutatások tükrében. (Pécsi Pedagógiai Főiskolai Évkönyv, 1962)
Somogy iparának alapvető földrajzi jellemvonásai. (Földrajzi Közlemények, 1962)
Általános gazdaságföldrajz. 1–4. Főisk. jegyz. (Bp., 1964)
Általános természeti földrajz. 1–2. Főisk. jegyz. (Bp., 1964)
Külső-Somogy természeti földrajzi vázlata. (Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1964)
Idegen világrészek földrajza. Főisk. jegyz. (Bp., 1964)
Általános és ágazati gazdasági földrajz. Főisk. jegyz. (Bp., 1965)
Általános gazdasági földrajz. 1–4. Főisk. tankönyv. (Bp., 1967
3. kiad. 1970)
Magyarország természeti földrajza. 1–2. Főisk. jegyz. (Pécs, 1967)
Bevezetés a földrajztudományba. Főisk. tankönyv. (Bp., 1964
3. kiad. 1974)
Geomorfológia. (Bp., 1968
2. kiad. 1974)
Kontinensek földrajza. Főisk. tankönyv. (Bp., 1973
Szerk. Szabó László 3. kiad. 1983
5. kiad. 1986)
Általános természeti földrajz. Futó Józseffel, Moholi Károllyal. Főisk. tankönyv. (Pécs, 1975
6. kiad. 1991)
ford.: Dobrinyin, B. F.: A Szovjetunió természeti földrajza. Egy. tankönyv. A magyar kiadást szerk. Wallner Ernő. Ford. Pelle Pállal, Selymes Ferenccel. (Bp., 1953).

Irodalom

Irod.: Vuics Tibor: B. I. emlékezete. (Földrajzi Közlemények, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője