Boros Zsuzsanna
Boros Zsuzsanna

2023. december 8. Péntek

Boros Zsuzsanna

történész

Névváltozatok

Kónya Károlyné

Születési adatok

1946. június 14.

Budapest

Halálozási adatok

2014. február

Budapest

Temetési adatok

2014. február 25.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Boros László jogász, ügyvéd, Berkovits Anna. F: Kónya Károly építészmérnök. 

Iskola

A Hunfalvy János Közgazdasági Technikum idegennyelvi tagozatán éretts. (1964), az ELTE BTK-n történelem–francia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1969), a történelemtudomány kandidátusa (1988), politikatudományból habilitált (2007). 

Életút

Az MTA Történettudományi Intézete (TTI) Legújabbkori Magyar Történeti Osztályának tud. segédmunkatársa (1969–1974), tud. munkatársa (1974–1977) és a Történelmi Szemle szerkesztője (1969–1977), az ELTE ÁJTK egy. adjunktusa (1977–1988), egy. docense (1989-től). Az MTA–TMB-n Ormos Mária aspiránsa (1982–1984). 

20. századi magyar és egyetemes történettel foglalkozott, elsősorban a két világháború közötti magyar politikai pártok történetét és Franciaország II. világháború alatti történetét vizsgálta. Jelentős eredményeket ért el az ún. Vichy-Franciaország és a Francia Népfront politika- és diplomáciatörténetének feltárása, a francia szélsőjobboldali mozgalmak tanulmányozása terén, több dolgozatban vizsgálta Philippe Henri Pétain (= Pétain marsall, 1856–1951) életútját. Magyarországon elsőként foglalta össze a modern politikai pártok és pártrendszerek típusait, az ezzel összefüggő történeti-szociológiai problémákat (Szabó Dániellel), majd elsőként dolgozta fel a Magyarországra menekült francia hadifoglyok történetét. 

Elismertség

A Magyar Politikatudományi Társaság és a Magyar Történelmi Társulat tagja. 

Elismerés

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998–2002), Széchenyi István Ösztöndíj (2003–2005), Eötvös Ezüst Emlékérem (2004), Pro Universitate Aranyérem (2009). 

Főbb művei

F. m.: A vichyi korszakkal foglalkozó újabb francia történetírásról. (Történelmi Szemle, 1971)
Magyarországra menekült francia hadifoglyok a második világháború idején. (Történelmi Szemle, 1973
franciául: Les prisonniers de guerre francais évadés d’Allemagne en Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale. Nouvelles Études Hongroises, 1974)
A Magyar Rádió története a német megszállás és a nyilas uralom idején. (Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből. Bp., 1975)
A modern politikai pártokról. Szabó Dániellel. (Történelmi Szemle, 1975)
A „Francia Állam” születés 1940-ben. (História, 1980)
Szöveggyűjtemény a magyar munkásmozgalom története tanulmányozásához. 1945–1962. Szerk. (Bp., 1980
2. kiad. 1984)
A „Francia Állam” születése és a nemzeti forradalom első időszaka. Vichy-Franciaország. 1940–1942. Kand. értek. (Bp., 1987)
A III. Köztársaság összeomlásának előzményei. Az 1940-es francia–német fegyverszüneti egyezmény. (Századok, 1990)
Nemzeti forradalom – pétainizmus. Új rend Franciaországban. (Történelmi Szemle, 1990)
A riomi per. A vádlottak padján: a III. Köztársaság. – „Dekadencia” és reformtörekvések a két világháború közötti Franciaországban. (Az ELTE ÁJTK Aktái, 1991/92)
A csehszlovák konfliktus és az FKP. (História, 1993)
Vichy–Franciaország. 1940–1942. A francia állam születése és a „nemzeti forradalom.” (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat. 116. Bp., 1994)
A Kreml és a Francia Kommunista Párt. Szovjet–francia és csehszlovák–francia pártközi tárgyalások 1968-ban. (A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. XX. köt. Bp., 1994)
Pétain két pere. (Rubicon, 1995)
Egy konzervatív francia reformpolitikus. André Tardieu. („Képzeljetek embert.” Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. Szerk. Bihari Mihály és Cieger András. Bp., 1999)
Parlamentarizmus Magyarországon. 1867–1944. Monográfia. Szabó Dániellel. (ELTE Jogi Kari Tankönyvek. Bp., 1999
2. bőv. és átd. kiad. 2008)
Vichy kérdőjelei. Kollaboráció és nemzeti forradalom. (Rubicon, 2000)
Parlament, pártok, választások a Horthy-kori Magyarországon. Korabeli nézetek, viták, tanulmányok. Tudósok, írók, publicisták. Vál., szerk., az előszót írta. (Rejtjel Politológiai Könyvek. 11. Bp., 2002)
Parlamenti viták a Horthy-korban. I–II. köt. Vál., szerk., az előszót írta. (Rejtjel Politológiai Könyvek. 25. Bp., 2006)
A politikai pártok a Horthy-kori publicisztikában. (Pártok, politika, történelem. Tanulmányok Vida István egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Réfi Attila és Sziklai István. Bp., 2010)
A francia szélsőjobb a két világháború között. – Források a francia szélsőjobboldal tanulmányozásához. (Rubicon, 2010)
Rendszerváltozások Franciaországban. Monográfia. (Bp., 2011). 

Irodalom

Irod.: Soós Eszter Petronella: A rendszerváltás mint francia szokás. B. Zs.: Rendszerváltozások Franciaországban. (Politikatudományi Szemle, 2012). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője