Czógler Kálmán
Czógler Kálmán

2021. október 26. Kedd

Czógler Kálmán

hidrobiológus, zoológus, muzeológus, malakológus

Születési adatok

1884. július 25.

Szeged

Halálozási adatok

1952. december 26.

Szeged


Család

Sz: Czógler Alajos (1853–1893) fizikus, tudománytörténész, Bója Ilka. 

Iskola

A szegedi főreáliskolában éretts. (1902), a budapesti tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – természetrajz–vegytan szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1907). 

Életút

A budapesti II. kerületi állami főreáliskola gyakorló tanára (1906–1907), a trencséni állami főreáliskola, ill. a r. k. főgimnázium h. tanára (1907–1909), r. tanára (1909–1914). A szegedi Baross Gábor Reáliskola, ill. a Baross Gábor Gimnázium r. tanára (1914–1946); igazgatóhelyettese és tanulmányi felelőse (1931–1936), c. igazgatója (1936–1946), tanügyi főtanácsos (1943–1946), nyugdíjazása után még két évig működött uo. (1946–1948).

A Szegedi Városi Múzeum Természetrajzi Osztályának mb. őre (1918–1936). A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen a kémiatanítás módszertana előadó tanára (1943–1945). 

Biológusként Szeged és környéke puhatestű (Mollusca) faunájával, kagylóival és rovarvilágával foglalkozott. Vizsgálataiban elsők között tért ki az adott faj biológiai, paleontológiai és etológiai vonatkozásaira, a vízmozgás és a víz kémiai összetétele és egyes fajok egyedfejlődéseinek összefüggéseire. Elsőként vette észre, hogy a mederkövezés, a folyószabályozás károsan hat a kagylók megtelepedésére és pusztítja a halak ívási helyeit. Jelentős eredményeket ért el egyes, a halak hátúszóira tapadó ún. hiperparaziták életmódjának megfigyelésében, a Tisza-meder rovarlárva-cönózisainak vizsgálata és a Palicsi-tó vízipoloska (Hemiptera) fajainak feltárása terén. Muzeológusként 73 000 (!) tétellel gyarapította a szegedi múzeum gyűjteményeit. Megszerezte Rosenfeld Richárd ecuadori, Deák Ferenc Ábrahám uruguayi madáranyagát, valamint Feichtinger Sámuel esztergomi és D. Lányi György Csongrád megyei herbáriumát. Maga 1200 egyedből álló, Szeged környéki bogár- és igen értékes Szeged környéki Mollusca-gyűjteményt állított össze. Részt vett Móra Ferenc (1879–1934) Szeged környéki ásatásain: ő restaurálta és rendezte a cserépedényeket és az előkerült csonttani anyagot. Szegeden elsőként létesített iskolai füvészkertet, kiválóan rajzolt tudományos dolgozatait maga illusztrált. 

Emlékezet

Szegeden élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a szegedi Belvárosi Temetőben nyugszik. Értékes, rendkívül precízen számba vett és leírt puhatestű-, rovar- és termésgyűjteményét a Szegedi Városi Múzeum őrzi. Munkásságát Bába Károly dolgozta fel. 

Elismertség

A Magyar Rovartani Társaság tagja. A szegedi Dugonics Társaság tagja (1929-től), igazgatósági tagja (1941-től). 

Főbb művei

F. m.: A cyanszármazékokról. (A Trencsénvármegyei Természettudományi Egylet Közleményei, 1908/10 és külön: Trencsén, 1910)
Jardin des Plantes. A párizsi természetrajzi gyűjtemény. (A trencséni kir. kath. főgimnázium értesítője, 1912/13)
A szegedvidéki kagylók. Faunabiológiai tanulmány. (A szegedi állami Baross Gábor Reáliskola értesítője, 1926/27 és külön: Szeged, 1927)
Édesvízi kagylók szegedvidéki régészeti leletekben. (Dolgozatok a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, 1933/34 és külön: Szeged, 1934)
Adatok a szegedvidéki vizek puhatestű faunájához. 4 táblával és 1 térképpel. (A szegedi állami Baross Gábor Reáliskola értesítője, 1934/35 és külön: Szeged, 1935)
Reisenexemplare von Unio tumidus Retz aus Ungarn. Zugleich einige Vergleichsdaten über ungarische Unionen. Rotarides Mihállyal. (Archiv für Hydrobiologie, 1936)
Aphelocheirus aestivalis [Fabr.] a szegedi és a hódmezővásárhelyi Tiszában. 2 táblával. (Acta Litterarum ac. Scientiarium Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae, 1937 és külön: Szeged, 1937)
A Maros és a Tisza vízhordta puhatestű faunája és annak tanulságai. Rotarides Mihállyal. (A Magyar Biológiai Intézet munkái. 10. köt. Tihany, 1938)
A Palicsi-tó Hemiptera-faunája. Térképvázlattal és 1 eredeti fényképes táblával. (A szegedi m. kir. Baross Gábor Gyakorló Gimnázium 1941/42. évi Évkönyve. Szeged, 1942 és külön: Szeged, 1942). 

Irodalom

Irod.: Csongor Győző: Cz. K. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956)
Tímár L.: Megemlékezés Cz. K.-ról. (Állattani Közlemények, 1957)
Horváth Andor: A Szegedi Múzeum recens Mollusca-gyűjteménye. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1962)
Csongor Győző: Cz. K., a szegedi faunakutatás magvetője. (Soósiana, 1977)
Bátyai Jenő: Cz. K. emlékezete. (Alföldi Műhely, 1984)
Péter László: A szegedi főreáliskola
elődei és utódai. (Szeged, 1989)
Bába Károly: Egy tudós tanár: Cz. K., a szegedi malakológiai iskola megalapozója. Művei bibliográfiájával. (Állattani Közlemények, 1998)
Bodrits István: Cz. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
A hagyomány szolgálatában. Szerk. Lengyel András. (A Móra Ferenc Múzeum kiadványa. Bp., 2002). 

Megjegyzések

Lexikonok eltérő születési adata: jún. 4.! Bába Károly kutatásai szerint júl. 5-én született! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015