Czógler Kálmán
Czógler Kálmán

2023. szeptember 22. Péntek

Czógler Kálmán

hidrobiológus, zoológus, muzeológus, malakológus

Születési adatok

1884. július 25.

Szeged

Halálozási adatok

1952. december 26.

Szeged


Család

Sz: Czógler Alajos (1853–1893) fizikus, tudománytörténész, Bója Ilka. 

Iskola

A szegedi főreáliskolában éretts. (1902), a budapesti tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – természetrajz–vegytan szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1907). 

Életút

A budapesti II. kerületi állami főreáliskola gyakorló tanára (1906–1907), a trencséni állami főreáliskola, ill. a r. k. főgimnázium h. tanára (1907–1909), r. tanára (1909–1914). A szegedi Baross Gábor Reáliskola, ill. a Baross Gábor Gimnázium r. tanára (1914–1946); igazgatóhelyettese és tanulmányi felelőse (1931–1936), c. igazgatója (1936–1946), tanügyi főtanácsos (1943–1946), nyugdíjazása után még két évig működött uo. (1946–1948).

A Szegedi Városi Múzeum Természetrajzi Osztályának mb. őre (1918–1936). A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen a kémiatanítás módszertana előadó tanára (1943–1945). 

Biológusként Szeged és környéke puhatestű (Mollusca) faunájával, kagylóival és rovarvilágával foglalkozott. Vizsgálataiban elsők között tért ki az adott faj biológiai, paleontológiai és etológiai vonatkozásaira, a vízmozgás és a víz kémiai összetétele és egyes fajok egyedfejlődéseinek összefüggéseire. Elsőként vette észre, hogy a mederkövezés, a folyószabályozás károsan hat a kagylók megtelepedésére és pusztítja a halak ívási helyeit. Jelentős eredményeket ért el egyes, a halak hátúszóira tapadó ún. hiperparaziták életmódjának megfigyelésében, a Tisza-meder rovarlárva-cönózisainak vizsgálata és a Palicsi-tó vízipoloska (Hemiptera) fajainak feltárása terén. Muzeológusként 73 000 (!) tétellel gyarapította a szegedi múzeum gyűjteményeit. Megszerezte Rosenfeld Richárd ecuadori, Deák Ferenc Ábrahám uruguayi madáranyagát, valamint Feichtinger Sámuel esztergomi és D. Lányi György Csongrád megyei herbáriumát. Maga 1200 egyedből álló, Szeged környéki bogár- és igen értékes Szeged környéki Mollusca-gyűjteményt állított össze. Részt vett Móra Ferenc (1879–1934) Szeged környéki ásatásain: ő restaurálta és rendezte a cserépedényeket és az előkerült csonttani anyagot. Szegeden elsőként létesített iskolai füvészkertet, kiválóan rajzolt tudományos dolgozatait maga illusztrált. 

Emlékezet

Szegeden élt és tevékenykedett, ott is hunyt el, a szegedi Belvárosi Temetőben nyugszik. Értékes, rendkívül precízen számba vett és leírt puhatestű-, rovar- és termésgyűjteményét a Szegedi Városi Múzeum őrzi. Munkásságát Bába Károly dolgozta fel. 

Elismertség

A Magyar Rovartani Társaság tagja. A szegedi Dugonics Társaság tagja (1929-től), igazgatósági tagja (1941-től). 

Főbb művei

F. m.: A cyanszármazékokról. (A Trencsénvármegyei Természettudományi Egylet Közleményei, 1908/10 és külön: Trencsén, 1910)
Jardin des Plantes. A párizsi természetrajzi gyűjtemény. (A trencséni kir. kath. főgimnázium értesítője, 1912/13)
A szegedvidéki kagylók. Faunabiológiai tanulmány. (A szegedi állami Baross Gábor Reáliskola értesítője, 1926/27 és külön: Szeged, 1927)
Édesvízi kagylók szegedvidéki régészeti leletekben. (Dolgozatok a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, 1933/34 és külön: Szeged, 1934)
Adatok a szegedvidéki vizek puhatestű faunájához. 4 táblával és 1 térképpel. (A szegedi állami Baross Gábor Reáliskola értesítője, 1934/35 és külön: Szeged, 1935)
Reisenexemplare von Unio tumidus Retz aus Ungarn. Zugleich einige Vergleichsdaten über ungarische Unionen. Rotarides Mihállyal. (Archiv für Hydrobiologie, 1936)
Aphelocheirus aestivalis [Fabr.] a szegedi és a hódmezővásárhelyi Tiszában. 2 táblával. (Acta Litterarum ac. Scientiarium Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae, 1937 és külön: Szeged, 1937)
A Maros és a Tisza vízhordta puhatestű faunája és annak tanulságai. Rotarides Mihállyal. (A Magyar Biológiai Intézet munkái. 10. köt. Tihany, 1938)
A Palicsi-tó Hemiptera-faunája. Térképvázlattal és 1 eredeti fényképes táblával. (A szegedi m. kir. Baross Gábor Gyakorló Gimnázium 1941/42. évi Évkönyve. Szeged, 1942 és külön: Szeged, 1942). 

Irodalom

Irod.: Csongor Győző: Cz. K. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1956)
Tímár L.: Megemlékezés Cz. K.-ról. (Állattani Közlemények, 1957)
Horváth Andor: A Szegedi Múzeum recens Mollusca-gyűjteménye. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1962)
Csongor Győző: Cz. K., a szegedi faunakutatás magvetője. (Soósiana, 1977)
Bátyai Jenő: Cz. K. emlékezete. (Alföldi Műhely, 1984)
Péter László: A szegedi főreáliskola
elődei és utódai. (Szeged, 1989)
Bába Károly: Egy tudós tanár: Cz. K., a szegedi malakológiai iskola megalapozója. Művei bibliográfiájával. (Állattani Közlemények, 1998)
Bodrits István: Cz. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
A hagyomány szolgálatában. Szerk. Lengyel András. (A Móra Ferenc Múzeum kiadványa. Bp., 2002). 

Megjegyzések

Lexikonok eltérő születési adata: jún. 4.! Bába Károly kutatásai szerint júl. 5-én született! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője