Fabó András
Fabó András

2022. szeptember 26. Hétfő

Fabó András

evangélikus lelkész, egyházi író

Születési adatok

1810. február 12.

Losonc, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1874. március 18.

Agárd, Fejér vármegye


Iskola

A pozsonyi evangélikus teológiai akadémián tanult. Az MTA tagja (l.: 1864. jan. 20.).

Életút

Szontagh Pál családjának nevelője (1833-ig), Losoncon (1833–1835), Agárdon lelkész (1835–1874), egyúttal esperességi és kerületi jegyző. A magyarországi evangélikusság emlékeinek összegyűjtésével foglalkozott. Barátjának, Székács Józsefnek, a pesti magyar evangélikus egyház első püspökének leghívebb támaszaként az elsők között kezdeményezte egyháza történeti iratainak, okmányainak kiadását, jelentősebb vezetői életrajzának számba vételét. Számos népszerű hitéleti könyv és értekezés szerzője és szerkesztője. Különböző álneveken (pl.: Ligetfy Andor, Daru, Hegytáji, Garády stb.) több, kisebb szépirodalmi elbeszélést, történeti dolgozatot írt és műfordításait is megjelentette.

Szerkesztés

Népszerű történeti írásai elsősorban a Tudományos Gyűjteményben (1830-tól), a Sasban (1833), a Társalkodóban (1836–1847), az Athenaeumban (1841), a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1842–1848), az Uj Magyar Muzeumban (1853–1854), a Hazánkban (1858), a Lelki Kincstárban (1860), a Budapesti Szemlében (1864–1871), a Századokban (1867–1875) és az Archaeologiai Értesítőben jelentek meg (1870).

Főbb művei

F. m.: Történeti töredékek a hazánkban uralkodott pestisről. (Társalkodó, 1836)
Magyar várak rajzai. (Társalkodó, 1841)
Az ág. vall. papok tudományos élete. (Athenaeum, 1841)
Agárdi nép. (Magyarország és Erdély képekben. II. köt. Pest, 1851)
Rosner Mátyás és Emich Tivadar. (Uj Magyar Muzeum, 1853–1854)
Kőszeg krónikája. (Uj Magyar Muzeum, 1856–1857)
Czigány adomák. Közli Vigh Dezső. (Pest, 1858)
A magyar szent korona története. – V. Ferdinánd megkoronáztatása 1830-ban. (Hazánk, 1858)
Kurtz, Johann Heinrich: Szent történelem tankönyve. Ford. (Protestáns Theologiai Könyvtár. Pest, 1859)
Vallásos elmélkedések protestánsok számára. (Pest, 1861)
Monumenta Evangelicorum aug. conf. in Hungarica Historica. – A magyarországi ágost. vall. evangelicusok történelmi emlékei. I–III. köt. Összeáll. (Pest, 1861–1873)
Turóczmegyei tudósok. (Magyar Tudományos Értekező, 1862)
Beythe István életrajza. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1864. máj. 9.
megjelent: Akadémiai Értesítő, 1863/64)
Rajzok a magyar protestantizmus köréből. Szerk. (Pest, 1868
németül: Pest, 1869)
Codex Evangelicorum utriusque confessionis in Hungaria et Transsylvania. – A Magyar- és Erdélyországi mind a két vallású evangelikusok okmánytára. I. köt. Összeáll. (Pest, 1869)
Agárd. (Archaeologiai Értesítő, 1870)
Régi ágyúnevek és föliratok. (Századok, 1870)
Vitnyédy István levelei. 1652–1654. Adalékul a XVII. század politikai s erkölcstörténetéhez. I–II. köt. (Magyar Történelmi Tár. Pest, 1871)
Az 1662-iki országgyűlés. (Bp., 1873).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője