Fallenbüchl Ferenc
Fallenbüchl Ferenc

2023. december 1. Péntek

Fallenbüchl Ferenc

történész, pedagógus, római katolikus pap

Születési adatok

1873. szeptember 2.

Budapest

Halálozási adatok

1953. január 8.

Budapest


Család

Nagyszülei: Fallenbüchl György, Eggenberger Magdolna; Steffula János, Mayer Johanna Nepomukena.

Szülei: Fallenbüchl János (1841–1912. nov. 8. Bp. Temetés: 1912. nov. 10. Óbuda) műszaki tisztviselő, a Dunagőzhajózási Társaság hajószerkesztője, Steffula Katalin (1844. okt. 25. Buda–1928. jan. 19. Bp.).

Testvérei: Fallenbüchl Tivadar (= Fallenbüchl Tódor Károly, 1877. szept. 24. Bp.–1949. okt. 18. Bp. Temetés: 1949. okt. 21. Óbuda), pedagógus, pedagógiai író, polgári iskolai igazgató, dr. Forgács János (= 1899-ig Fallenbüchl János, 1882. febr. 9. Bp.–1957. júl. 14. Bp.) római katolikus pap, kegyesrendi középiskolai tanár, Forgács/Forgách Vilmos (= 1908-ig Fallenbüchl Vilmos, 1886. jan. 16. Bp.–1951. jún. 27. Bp.) csendőr ezredes, ill. Burger Gusztávné Fallenbüchl Sarolta (= Fallenbüchl Karolina, 1868. szept. 20. Óbuda–1935. febr. 4. Bp.).

Fallenbüchl Tivadar felesége: Ambrus Gizella (= Ambrus Noémi Gizella Szidónia, 1888. máj. 17. Bp.–1982. márc. 26. Bp. Temetés: 1982. ápr. 6. Óbuda) irodalomtörténész, polgári iskolai tanár, Ambrus Zoltán, (1861. febr. 22. Debrecen, Hajdú vm.–1932. febr. 28. Bp. Temetés: 1932. márc. 2. Kerepesi út): író, kritikus, műfordító, a Nemzeti Színház igazgatója (1917–1922); az MTA tagja (l.: 1911).

Fallenbüchl Tivadar és Ambrus Gizella gyermeke, fia: Fallenbüchl Zoltán (1924. júl. 19. Bp.–2006. jan. 12. Bp. Tem.: 2006. jan. 20. Óbuda): történész, az MTA doktora (1996).

Iskola

A Szent Benedek-rend esztergomi főgimnáziumában éretts. (1891), az Esztergomi Hittudományi Főiskolán (1891–1896) és a budapesti tudományegyetemen tanult (1891–1895), Budapesten magyar–német szakos középiskolai tanári (1896) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1901); Vágszerdahelyen pappá szentelték (1896. jún. 28.).

Életút

A nagyszombati érseki főgimnázium h. tanára (1895–1897), Tardoskedden káplán (1897), a budapesti tudományegyetem hitoktatója (1897–1900), a Szent Benedek-rend nagyszombati érseki főgimnáziumának r. tanára és a királyi konviktus tanulmányi felügyelője (1900–1918); közben a Salm-Salm hercegi család nevelője (1916). A budapesti Sophianum Leánygimnázium igazgatója (1918–1936) és c. királyi tankerületi főigazgató (1932–1936).

Mariazellben állandó magyar gyóntató (1903–1938), utóbb az orsolyiták budapesti zárdájának gyóntatója (1947–1949). Pápai kamarás (1924-től).

Történetíróként elsősorban a magyarországi szerzetesrendek és egyházi középiskolák történetével, a katolikus intézeti nevelés általános kérdéseivel, a középiskolai németnyelvoktatás történetével, módszertani és didaktikai kérdéseivel foglalkozott. Szentté avatása (1900) után elsőként írta meg De la Salle János (1651–1719), a Keresztény Iskolatestvérek Kongregációja megszervezője és a világ első tanítóképző intézete (1685 Reims) alapítójának életrajzát.

Számos reáliskolai és gimnáziumi tankönyvet és nyelvtankönyvet írt és szerkesztett. Műfordítóként német nyelvű egyházi irodalmat tolmácsolt.

Főbb művei

F. m.: történeti írásai, tanulmányai: Otrokocsi Fóris Ferencz élete. (Magyar Sion, 1899 és külön: Esztergom, 1899)
Szt. de Lasalle Ker. János. [De Lasalle Szent János.] Tanulmány. (Bp., 1900)
Herder nevelési elvei. Egy. doktori értek. is. (Nagyszombat, 1901)
Regensburgi Berthold. Egy fejezet a német prédikáczió történetéből. (Magyar Sion, 1902)
A convictusi nevelés előnyei. (Nagyszombat, 1902)
A káprázatok mint misztikus lények. (Katolikus Szemle, 1925. 7.)
Egy újabb katolikus regényíró: Peter Dörfler. (Katolikus Szemle, 1929. 3.)
A német irodalom új szemlélete. (Katolikus Szemle, 1934. 8.)
Szent Lipót és Klosterneuburg nyolcszázéves jubileuma. (Katolikus Szemle, 1936. 12.)
A mariazelli bencés apátság. (Katolikus Szemle, 1938. 1.)
Szent István királyunk a bajor néphagyományban. (Katolikus Szemle, 1939. 8.)
A rabváltó trinitárius szerzetesek Magyarországon. Felolvasta 1940. ápr. 26-án. (A Szent István Akadémia Történelmi, Jogi és Társadalomtudományi Osztályának értekezései. II. 9. Bp., 1940)
Az ágostonrendiek Magyarországon. Felolvasta 1942. nov. 6-án. (A Szent István Akadémia Történelmi, Jogi és Társadalomtudományi Osztályának értekezései. III. 3. Bp., 1943)
Die Augustiner in Ungarn von der Niederlage von Mohács 1526. Ring, Gerharddal. (Louvain, 1965)
Az ágostonrendiek Magyarországon. Hasonmás kiad. (Bp., Históriaantik Könyvkiadó, 2012).

F. m.: tankönyvei: Német nyelvkönyv a gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák 1–3. osztálya számára. I–III. köt. Tankönyv. Kardeván Károllyal. (Bp., Athenaeum, 1927–1929 és utánnyomások)
Német nyelvkönyv a gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák 4–6. osztálya számára. I–III. köt. Tankönyv. Kardeván Károllyal. (Bp., Athenaeum, 1930–1931 és utánnyomások)
Német irodalomtörténeti olvasókönyv a gimnáziumok, reálgimnáziumok és reáliskolák 7–8. osztálya számára. I–II. köt. Kardeván Károllyal. (Bp., 1930–1931)

F. m.: ford.: Eckinger Nepomuk János [Eckinger, Johann Nepomuk]: A katholikus intézeti nevelés elmélete és gyakorlata. Ford. F. F. (Nagyszombat, 1914)
Erskine, Stuart Janet: A Szentséges Szív szerzetesnőinek társasága. Ford. és az előszót írta F. F. (Bp., 1925).

Irodalom

Irod.: családi források és műveiről: Ambrus Zoltán, a magyar földhitelintézet tisztviselője, az Ország–Világ belmunkatársa az erzsébetvárosi termplomban oltárhoz vezette Tormássy Gizella kisasszonyt. [A tanúk Benedek Elek országgyűlési képviselő és Tormássy Eörs, a menyasszony testvére voltak.] (Nemzet, 1887. júl. 26.)
Elhunyt Ambrus Zoltánné [Tormássy Gizella]. (Pesti Hírlap, 1888. jún. 8.)
Eltemették Ambrus Zoltánnét. (Pesti Hírlap, 1888. jún. 9.)
Kiskorú Fallenbüchl János budapesti illetőségű váczi lakos vezetéknevének „Forgács”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1899. szept. 21.)
Kiskorú Fallenbüchl Vilmos m. kir. csendőr hadapród tiszthelyettes, pancsovai lakos családi nevének „Forgács”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1908. jan. 24.)
Gyergyai Albert: Ambrus Zoltán. [Köszöntése 70. születésnapján.]. (Nyugat, 1931. 5.)
Ambrus Zoltán influenzában meghalt. (8 Órai Újság–Esti Kurir, 1932. márc. 1.)
Ambrus Zoltán meghalt. (Aradi Közlöny–Az Est–Az Újság–Magyarország, 1932. márc. 1.)
Ambrus Zoltán halála. (Magyar Hírlap, 1932. márc. 1.)
Ambrus Zoltán. (Nemzeti Újság, 1932. márc. 1.)
Meghalt Ambrus Zoltán. (Népszava, 1932. márc. 1.)
Ambrus Zoltán gyászjelentése. (Az Est, 1932. márc. 3.)
Ambrus Zoltán. – Pásztor Árpád: Ambrus Zoltánról. (Pesti Napló, 1932. márc. 1.)
Eltemették Ambrus Zoltánt. (Magyar Hírlap–Pesti Napló, 1932. márc. 3.)
Tóth László: Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitárius szerzetesek Magyarországon. (Századok, 1941. 7-8.)
Kisbán Emil: Fallenbüchl Ferenc: Az ágostonrendiek Magyarországon. (Századok, 1944. 4-6.)
Fallenbüchel [!] Ferenc pápai kamarás aranymiséje. (Magyar Nemzet, 1946. jún. 29.)
Fallenbüchl Tivadar ny. polgári iskolai tanár elhunyt. (Magyar Nemzet, 1949. okt. 20.)
Elhunyt dr. Fallenbüchl Ferenc pápai kamarás. (Új Ember, 1953. jan. 25.)
dr. Forgács János piarista tanár életének 75. évében elhunyt. (Új Ember, 1957. júl. 28.).

Irod.: lexikonok, adattárak: Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. (Bp., 1926)
A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
Új magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Péter László. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 2000)
Beke Margit: Az esztergomi – esztergom-budapesti – főegyházmegye papsága. 1892–2006. (Bp., 2008).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V4J6-2PZ (Steffula Katalin születési anyakönyve, 1844)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64S-T61 (Fallenbüchl Karolina születési anyakönyve, 1868)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64Q-7MJ (Fallenbüchl Ferenc születési anyakönyve, 1873)n

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X647-VBY (Fallenbüchl Tódor Károly születési anyakönyve, 1877)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64W-PHC (Fallenbüchl [Forgács] János születési anyakönyve, 1882)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X64H-QZY (Fallenbüchl [Forgács] Vilmos születési anyakönyve, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306939 (Ambrus Zoltánné Tormássy Gizella gyászjelentése, 1888)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411077 (Fallenbüchl János gyászjelentése, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZD1-RJ3D (Fallenbüchl János halotti anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:7SSZ-ZDZM (Ambrus Gizella és Fallenbüchel [!] Tivadar Károly házassági anyakönyve, 1923)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6CYL-SDYB (Fallenbüchl Jánosné Steffula Katalin halotti anyakönyve, 1928)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZCK-331G (Ambrus Zoltán halotti anyakönyve, 1932)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306937 és https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/306938 (Ambrus Zoltán gyászjelentése, 1932)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:681G-R7XJ (Burger Gusztávné Fallenbüchl Sarolta halotti anyakönyve, 1935)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411078 (Fallenbüchl Tivadar gyászjelentése, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68KK-KR2K (Fallenbüchl Tódor Károly halotti anyakönyve, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:66D7-9K45 (Fallenbüchl Ferenc halotti anyakönyve, 1953)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:8QNS-L3W2 (Forgács [Fallenbüchl] János halotti anyakönyve, 1957)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411079 (Fallenbüchl Tivadarné Ambrus Gizella gyászjelentése, 1982)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője