Gáspárdy László
Gáspárdy László

2023. szeptember 26. Kedd

Gáspárdy László

jogász

Születési adatok

1937. október 11.

Budapest

Halálozási adatok

2006. március 25.

Budapest


Család

Sz: Gáspárdy Géza (1901–1975), orvos, az ORFI osztályvezető főorvosa, Kemény Ilona (1912–1983). F: 1960-tól Tilly Ilona (1935–) orvos, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főorvosa. Testvére: Gáspárdy Géza (1935–) orvos. Fia: Gáspárdy László (1961–) és Gáspárdy András (1962–); leánya: Gáspárdy Ilona (1970–).

Iskola

A budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban éretts. (1956), a Pécsi Tudományegyetemen tanult (1956–1957), a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1960), bírói–ügyészi szakvizsgát tett (1962), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1969), doktora (1984). MLEE-t végzett (1965).

Életút

Budapesten ügyészségi fogalmazó (1960–1962), a Fővárosi Főügyészség Polgári Jogi Osztályának ügyésze (1962–1964), osztályvezető ügyésze (1974–1982. jan. 31.); közben a legfőbb ügyész személyi titkára (főosztályügyészi rangban, 1965–1974). A miskolci NME ÁJTK, ill. a Miskolci Egyetem Polgári Eljárásjogi Tanszék, ill. Civilisztikai Tudományok Tanszék tanszékvezető egy. docense (1982. febr. 1.–1985. jún. 30.), tanszékvezető egy. tanára (1985. júl. 1.–2003. jún. 30.); közben az ÁJTK tanulmányi dékánhelyettese (1984–1992). A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egy. tanára is (1997–2006). Az Országos Vezetőképző Központ (1963–1976), a BME Gépész- és Villamosmérnöki Karán a jogi ismeretek előadó tanára (1974-től). Az MTA–TMB-n Eörsi Gyula l. aspiránsa (1965–1969). Polgári joggal, polgári eljárásjoggal, a jogtudomány határterületeivel foglalkozott, elsőként tett kísérletet az ún. tilos szerződések szociológiai alapvetésű feldolgozására. Jelentős szerepet játszott a polgári perek átfogó újraszabályozását célzó kodifikációs munkában. További kutatási területei: perjogtörténet, polgári nemperes eljárások, a polgári eljárások időtényezői és az ezzel összefüggő gazdasági vonatkozások. Tudománynépszerűsítő tevékenysége is értékes.

Emlékezet

Miskolcon élt és ott is hunyt el. Kollégái 60 és 65. születésnapjára ünnepi kötet, ill. halála után, tiszteletére emlékkötetet adtak ki.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (2001–2006); az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága tagja. A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága titkára, majd elnöke (1993–1996).

Elismerés

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1995).

Szerkesztés

A Miskolci Jogi Szemle és a Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Mentesítés a fegyelmi büntetés hátrányos jogkövetkezményei alól. (Magyar Jog, 1961)
A közös károkozás anyagi jogi kérdései. (Magyar Jog, 1963)
A polgári jogi igénnyel kapcsolatos gyakorlati kérdések a büntetőeljárásban. (Jogtudományi Közlöny, 1965)
A kisegítő ügyleti tilalmak elméleti kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
A turpis ügyletek típusai s ügyészi megítélésük. (Ügyészségi Értesítő, 1966)
Az érvénytelen munkaszerződések kodifikációjának kérdéseihez. (Jogtudományi Közlöny, 1967)
Szerződési tilalmak halmozódása. (Tanulmányok a polgári jog köréből. V. köt. Bp., 1968)
Új fejlemények a tilos tervszerződések jogában. (Döntőbíráskodás, 1968)
A tilos szerződések. Kand. értek. (Bp., 1968)
Egy jogszociológiai vizsgálat tapasztalatai. (Ügyészségi Értesítő, 1969)
A jogellenes munkaszerződések.(Jogtudományi Közlöny, 1969)
A polgári jog fejlődése Közép-Európában. 1848–1944. – Rendeltetésellenes joggyakorlás és joggal való visszaélés a munkajogban. (Jogtudományi Közlöny, 1970)
Az ügyészi jogállás fejlődése a munkaügyi vitákban. (Magyar Jog, 1971)
Az akadémiai kutatóintézetek tudományos dolgozóinak munkaviszonya. (Magyar Tudomány, 1972)
A vagyonelkobzással kapcsolatos vagyonjogi problémák és a nyomozó szervek feladatai. (Belügyi Szemle, 1972)
Tilos szerződések. (Valóság, 1972)
Gazdasági vezetők jogi kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1973)
Újabb adalékok a tanácsi jogalkotás problémájához. (Állam és Igazgatás, 1973)
A vállalati munkáltató, mint képviselete. (Jogtudományi Közlöny, 1973)
Az ügyész rendelkezési joga a polgári perben. (Magyar Jog, 1974)
A család jogi védelme. (Bp., 1975)
Jogi ismeretek személyzeti vezetőknek. (Bp., 1976)
A büntető eljárásjog kapcsolata a polgári eljárásjoggal. (Belügyi Szemle, 1976)
Jogi ismeretek. Egy. jegyz. (Bp., 1977
2. kiad. 1980)
Ügyfelek iskolája. (Bp., 1978)
Konfliktushelyzetek a polgári jogi viszonyokban. (Gazdaság- és Jogtudomány, 1979)
A személyzeti munka jogi kérdései. (Bp., 1980)
Pertartam és kodifikáció. (Jogpolitika, 1981)
Az idő-tényező elmélete és alapvető összefüggései a polgári eljárásjog dogmatikájában. (Gazdaság és Jogtudomány, 1981)
Az ügyész részvétele a polgári eljárásjogban. Többekkel. (Bp., 1981)
A polgári perek tartamának elemzéséből levonható következtetések. (Magyar Jog, 1981)
A polgári eljárás elhúzásának szankciói. (Gazdaság- és jogtudomány, 1982)
A polgári per elhúzásának szankciói de lege ferenda. – Az élet elleni cselekmények megítélésének társadalmi-gazdasági meghatározottsága. (Jogtudományi Közlöny, 1983)
Az államigazgatási eljárások tartamának rövidítése de lege ferenda – polgári eljárásjogi közelítésben. (Állam és Igazgatás, 1984)
A polgári eljárást elhúzó magatartás jogszabálytani és jogviszony-elméleti megközelítésben. (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 1984)
Az Alkotmányi Tanács működése elé. (Magyar Tudomány, 1985)
A polgári perek tartamát meghatározó tényezők rendszerének alapjai. (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 1987)
Alkotmány és polgári per. – Az urbanizáció hatása a polgári perre. (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 1988)
A polgári per idődimenziója. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1989)
A magyar polgári eljárásjog legutóbbi tíz éve. (Borsodi Szemle, 1990)
A magyar fellebbezési rendszer jövője a polgári igazságszolgáltatásban. (Jogtudományi Közlöny, 1991)
A polgári igazságszolgáltatás alkotmányi alapjai. (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 1995)
Perjogi kislexikon. Posztgraduális tansegédlet. Szerk. (Miskolc, 1995)
Polgári eljárásjog. A bírósági végrehajtás. Cserba Lajossal, Kormos Erzsébettel. (Miskolc, 1997)
Magyar perjogtörténet. (Miskolc, 1998)
A sajtó-helyreigazítási eljárás. (A polgári perrendtartás magyarázata. I–II. köt. Szerk. Németh János. Bp., 1999)
Polgári nemperes eljárások. Szerk. (Miskolc, 2000)
A hagyatéki eljárás kapcsolata a polgári perjoggal. (Közjegyzők Közlönye, 2001)
A polgári per alternatívái de lege ferenda. (Polgári eljárásjog a XXI. században. Bp., 2002)
Ötven éves a polgári perrendtartás. (Magyar Tudomány, 2003)
A bíróságok alkotmányi szabályozása de iure condendo. (Miskolci Jogi Szemle, 2006)
Új értelmezési problémák a közigazgatási perjogban. (Iustum, Aequum, Salutare, 2006).

Irodalom

Irod.: Ünnepi tanulmányok G. L. professzor 60. születésnapjára. Szerk. Cserba András. (Miskolc, 1997)
Katolikus világiak a magyar közéletben. Szerk. Huszthy Ádám. (Bp., 2000)
Ünnepi kiadvány G. L. professzor 65. születésnapjára. G. L. műveinek bibliográfiájával. (Miskolc, 2002)
In memoriam G. L. (Miskolci Jogi Szemle, 2006)
Horváth E. Írisz: G. L. professzor úrra emlékeztünk – egy kicsit másképp. (Iustum, Aequum, Salutare, 2006)
Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet G. L. professzor emlékére. Szerk. Harsági Viktória, Wopera Zsuzsa. (Miskolc, 2008). *Ifj. Gáspárdy László adatkiegészítései: 2013. dec. 4.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője