Gegő Elek Nicephor
Gegő Elek Nicephor

2024. július 14. Vasárnap

Gegő Elek Nicephor

történetíró, néprajzi író, ferences szerzetes

Születési adatok

1805. március 25.

Csíktaploca, Csíkszék

Halálozási adatok

1844. október 9.

Pozsony


Család

Földműves családból származott. Sz: Gegő József, Balázs Zsuzsanna.

Iskola

Elemi és középiskoláit Csíksomlyón végezte, belépett a ferences rendbe (Szakolcán, Nicephor néven, 1826. szept. 6.), újoncévét Malackán (Pozsony vármegye) töltötte (1826–1827), bölcsészetet, teológiát Székesfehérvárott, Nagyszombaton és Pozsonyban tanult (1827–1829), Székesfehérvárott pappá szentelték (1829). Az MTA tagja (l.: 1835. szept. 14.).

Életút

Pozsonyban hitszónok (1831–1832), Pesten, az Angolkisasszonyok Intézetének tanára (1832–1838), Szombathelyre vonult vissza, ahol a helyi ferences kolostorban élt és a rend szombathelyi főiskoláján a magyar nyelv és irodalom r. tanára (1838–1844). A keleti nyelvek tanulmányozására az isztambuli ferences kolostorba akart menni, mivel szándékát a rend elöljárói megtagadták, kilépett a rendből és gr. Zichy Domokos püspök felvette a veszprémi egyházmegyébe (1844. febr. 25.). Pozsonyban ismét hitszónok, a Szent Szalvátor-templomban magyarul tartotta szentbeszédeit (1844. febr.–okt.).

A reformkor egyik legjelentősebb hitszónoka, aki elsősorban magyar nyelvű, hazafias szónoklatai miatt vált országszerte ismertté. Magyar nyelvű prédikációi nagy feltűnést keltettek, mert elsők között szóltak a vallási hitéleti kérdéseken túl a magánélet kérdéseiről, valamint aktuális közéleti problémákról. Szentbeszédeit gyakran betiltották, nyomtatásban kiadott egyházi és történeti írásait cenzúrázták. Pályafutásának elején hazafias költeményeket is írt, ill. matematikai és földrajzi munkákat fordított magyar nyelvre. Földrajzi dolgozatok fordítása közben érdeklődése a moldvai magyarság története és kultúrája felé fordult, alapvetően új, a néprajzi irodalom klasszikusának számító munkája (Értekezés a moldvai magyarokról, 1831) után Perger János javaslatára a Magyar Tudós Társaság tagjai sorába fogadta. Az MTA támogatásával kereste fel a bukovinai és moldvai csángó magyarokat (1836), munkája a csángó magyarság kultúrájának első tudományos igényű bemutatása (A moldvai magyar telepekről, 1838). Ő volt az első, aki tudományosan megkülönböztette a csángókat a székelyektől! Nevéhez fűződik továbbá Bandulovics Márk bosnyák ferences szerzetes, moldvai püspök egyházlátogatási jegyzőkönyveinek (Codex Bandinus) felfedezése. Nyelvészként igen sok csíkszéki tájszót gyűjtött (az 1838-ban megjelent első magyar tájszótár számára), foglalkozott az egyházi nyelv magyarításával. Szombathely és Vas vármegye történetével kapcsolatos dolgozatokat is közölt, néhány drámája és egyéb szépirodalmi műve kéziratban maradt. 

Emlékezet

Rövid betegség után Pozsonyban hunyt el. Halála után Czuczor Gergely versben búcsúzott tőle (Gegő Elek emléke, 1844). Kéziratait a Magyar Országos Levéltár, az MTA Könyvtára és az Országos Széchenyi Könyvtár (= OSZK) őrzi. Tudományos életrajzát D. Mátai Mária írta meg (1976 és 1990), s ő adta közzé egyik, addig még meg nem jelent írását is. A moldvai magyar telepekről szóló munkáját az utóbbi évtizedekben többször is kiadták (hasonmás kiadásban, 1987 és 1999).

Főbb művei

F. m.: Tisztelet-koszorú. Költemény. (Pozsony, 1830)
Versáldozat. Költemény. (Pozsony, 1830)
Lantos dal. (Pozsony, 1830)
Lantos versek. (Pozsony, 1830)
Sóhajtás és óhajtás. Költemény. (Pozsony, 1830)
A keresztény hitvallásnak hatása az egyes emberre, a társas életre. Egyházi beszédek. (Pozsony, 1830)
Értekezés a moldvai magyarokról. (Pozsony, 1831)
Próbatételekre alkalmazott köszöntő és köszönő beszédek. A pesti angol szüzek intézete számára. (Pest, 1832)
Erkölcsi beszédek az egyházi év minden vasárnapjára. I–IV. köt. (Pest, 1832–1836)
Ünnepi beszédek. I–IV. köt. (Pest, 1832–1836)
Magyarország története. A pesti angol szüzek intézete számára. I–II. köt. (Pest, 1833–1834)
Nyelvtudomány. (Pest, 1834)
Magyarország rövid földleírása, gyermekek oktatására. Egy, a vérmegyék nagyságát, népességét, oskolaintézeteit, az ország városait, klastromok számát tárgyazó, idősebbeket illető négyszeres függelékkel. Albach I. után németből fordította. (Pest, 1834)
Egyházi beszédek. (Pest, 1834)
Új évi egyházi beszéde. (Pest, 1835)
Önigazolás. (Pest, 1835)
Ferencz császár áldott hamvaira… írt versek. (Pest, 1835)
Az erkölcs országának kísérteteiről. Hét böjti egyházi beszéd. (Pest, 1835)
A húsvéti piros tojás. (Tudományos Gyűjtemény, 1836)
A napkeleti epemirigy dúlásakor égbeliek oltalma alá folyamodó keresztények rövid ájtatossága. (Csík-Somlyó, 1836)
A haldokló legszentebb emberbarát hét igéiről. Hét böjti prédikáczió. (Pest, 1836)
Rövid mathematicai, physicai és politikai földleírás. Albach Szaniszló után fordította német nyelvből. (Pest, 1837)
Vasmegyei régi várak és várromok. (Társalkodó, 1838)
A moldvai magyar telepekről. Két toldalékkal a moldvai püspökségekről, a bukovinai magyar telepekről, s a moldvai katholikus egyház két század előtti állapotjáról. Moldvaország abroszával. (Buda, 1838)
A szent Ferencz-rendi bosnyák szerzetesek. (Tudományos Tár, 1839)
Polgártörténeti kalászok Szombathely városa levéltárából. (Társalkodó, 1839–1840)
Bosnyákország története. (Tudományos Tár, 1843)
A’ moldvai magyar telepekről. Két toldalékkal ’s Moldvaország’ abroszával. Sajtó alá rend. Sebestyén Lajos. Az utószót írta Zsoldos Attila. Hasonmás kiad. (Bp., 1987)
Népoktató. Új esztendei ajándék a köznép számára, 1840. A kéziratot kiadásra előkészítette, sajtó alá rend. és a kísérő tanulmányt írta D. Mátai Mária. (Bp., 1997)
A’ moldvai magyar telepekről. A bevezető tanulmányt Szőcs János írta. Hasonmás kiad. (A Csíksomlyói Ferences Kolostor kincsei. Miercurea-Ciuc, 1999).

Irodalom

Irod.: Ponori Thewrewk József: Magyarok születésnapjai. (Pozsony, 1846)
Ferenczy Jakab–Daniellik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1856)
D. Mátai Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós. G. E. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. Bp., 1976)
D. Mátai Mária: G. E. népművelő-népoktató tevékenysége. (Pedagógiai Szemle, 1978)
Lukácsy Sándor: Kincsásás. 7. rész. A moldvai magyarok Columbusa, G. E. (Kortárs, 1984)
Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára. 1630–1950. I–II. köt. (München–Veszprém, 1987–1989)
D. Mátai Mária: G. E. Kismonográfia. (A múlt magyar tudósai. Bp., 1990)
Magyar utazók lexikona. Főszerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993)
Mátai Mária: Kétszáz éve született G. E. (Honismeret, 2005)
Mikonya György: Útkeresők megpróbáltatásai. G. E., a népoktató. (Új Pedagógiai Szemle, 2009)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője