György Endre
György Endre

2023. december 1. Péntek

György Endre

közgazdász, politikus

Születési adatok

1848. március 18.

Huszt, Máramaros vármegye

Halálozási adatok

1927. január 15.

Budapest


Család

Református családból származott. Sz: György József (1813–1862) orvos, Lator Borbála. Testvére: György Ödön (1846–1866) joghallgató, György Aladár (1844–1906) író, újságíró és Gergely Károlyné György Ilona. F: Tarczaly Berta. Leánya: Simó Lajosné György Albina.

Iskola

A pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1869), Pesten statisztikai tanfolyamot végzett (1869). Többször tett tanulmányutat Nagy-Britanniában, Oroszországban és más európai államokban. Az MTA tagja (l.: 1879. máj. 22.; r.: 1919. okt. 23.).

Életút

A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium fogalmazója (1870–1878). A Halmi (1878–1887), majd a Munkácsi választókerület szabadelvű párti országgyűlési képviselője (1887–1890). Londonban egy ideig állami közgazdasági tudósító volt (1900-tól). Br. Fejérváry Géza kormányában földmívelésügyi miniszter (1905. jún. 18.–1905. okt. 18.). Az MTA Nemzetgazdasági Bizottsága előadója (1877–1878). A Máramaros-Ugocsa Vármegyei Református Egyházmegye, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Konvent állandó tagja. A Ruszinkói Egyházkerület főgondnoka és a Tiszántúli Református Egyházkerület tanácsbírája. A Presbyterian Alliance választmányi tagja. Hitel-, szociál- és közlekedéspolitikai kérdésekkel foglalkozott. Különösen értékesek a kortárs Angliáról, az angol politikusokat, az angol gazdaságot, bankrendszert és szociálpolitikát bemutató népszerű dolgozatai. Országgyűlési képviselőként, a Képviselőházban elsősorban közlekedési kérdések tárgyalásában vett részt. A Huszadik Század c. folyóirat külső munkatársaként a magyarországi nemzetiségekről, a moldvai csángókról és a zsidóságról jelentek meg tanulmányai. Műfordítóként klasszikus angol közgazdasági és szociológiai munkákat tolmácsolt. Lefordította – többek között – Thomas Robert Malthus angol demográfus híres könyvét (Tanulmány a népesedés törvényéről, 1902). Néhány művét Spudaios álnéven jegyezte.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti Temető halottasházában a református egyház szertartásai szerint szentelték be, a szatmárnémeti családi sírkertben nyugszik. A György-család kastélyát György Endre építette Tiszapéterfalván (Kárpátalja, Nagyszőlősi járás). A nyári lakként használt kastély falára György Endre emléktábláját helyezték el (2003. aug. 20-án). Az egykori kastélyban nyílt meg a Péterfalvai Képtár (1986. aug. 10-én).

Elismertség

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) igazgatóválasztmányának tagja.

Elismerés

A Nemzetgazdasági Egyesület Korizmics–Weisz-díja (1877), az MTA Dóra-jutalma (1876).

Szerkesztés

Az Új Nemzedék c. ifjúsági lap (1870–1871), a Nemzetgazdasági Szemle (1877–1886) és a Vasúti Közlekedési Közlöny szerkesztője (1879–1886).

Főbb művei

F. m.: György Ödön hátrahagyott munkái. Kiadják testvérei, György Aladár és Gy. E. (Pest, 1869)
Az angol törvények a szegényekről. (Budapesti Szemle, 1873)
Angol államférfiak és szónokok a jelenkorból, élet- és jellemrajzokban. Szónoklati mutatványokkal. Összeáll. (Bp., 1874)
Gy. E. jelentése az angol vasúti törvényhozás történetéről. I–III. köt. 1–6. füz. (Bp., 1874)
Egy olasz államférfi a magyar rablókról. (Budapesti Szemle, 1875)
A helyi közigazgatás Angol- és Francziaországban. 1–2. (Budapesti Szemle, 1876)
Keletre magyar. Magyarország közgazdasági érdekei és teendői Kelet felé. (Bp., 1876)
A különbözeti árszabályok jogosultsága és hatása. (Bp., 1876)
A cash-credit-rendszer a skót bankoknál. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1880. márc. 8.
megjelent, kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1880)
Gattajai Gorove István emlékezete. Gyűjtemény irodalmi és szónoklati hagyatékaiból. Gy. E. emlékbeszédével. (Bp., 1882)
A kisbirtoki hitelszervezet hiányai. Előadói munkálat az 1885. okt. havában Budapesten tartandó gazdasági congressus alkalmával. (Bp., 1885)
Köznevelés, közszabadság. (Szilágyi album. Írták Sz. I. tanítványai. Bp., 1885)
A helyzet és a Szapáry-kormány. Spudaios álnéven. (Bp., 1892)
Petrus Jenő: A magyarság önvédelme a keleti rítusú egyház idegen nyelveinek beolvasztó hatása ellen. A bevezetést írta. (Debrecen, 1897)
Társadalmi harmónia. (A Magyar Gazda Szövetség kiadványai. 59. Bp., 1902)
A középbirtokos hitele és a szövetkezeti raktár kérdése. (Bp., 1902)
Szeretet a faluban. (Bp., 1904)
Közgazdasági tanulmányok. (Bp., 1905)
Munkásügyek. (Magyarok Északon. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 1910. évi jún. havában Dániában és Svédországban rendezett gazdasági tanulmányúton szerzett tapasztalatok ismertetés írásban és képben. Bp., 1910)
A munkáskérdés lényege. (Budapesti Szemle, 1916)
A moldvai csángókról. (Budapesti Szemle, 1916)
A zsidókérdés Magyarországon. A Huszadik Század körkérdése. Többekkel. (Huszadik Század, 1917)
Ruszka-Krajna politikai jelentősége. Többekkel. (Bp., 1919)
Nemzetközi szövetkezeti politika. (Bp., 1921)
Széchenyi István közlekedési politikája. (Budapesti Szemle, 1924 és Kultúra és tudomány. 46. Széchenyi eszmevilága. III. köt. Bp., 1924)
A szociális viszonyok Angliában és az Újvilágban. (Magyar Nemzeti Szövetség Könyvtára. Szociálpolitikai sorozat. 1–4. Bp., 1925)
ford.: Malthus, Thomas Robert: Tanulmány a népesedés törvényéről. (Közgazdasági Könyvtár. 8. Bp., 1902)
Escott, Thomas Hay-Sweet: A mai Anglia. I–III. köt. (Bp., 1905–1907)
Webb, Sidney–Webb, Beatrice: Munkásdemokrácia. I–II. köt. (Társadalomtudományi Könyvtár. Bp., 1909).

Irodalom

Irod.: Magyar Írók Névtára. Szerk. Moenich Károly, Vutkovich Sándor. (Pozsony, 1876)
Dékány Miklós: Gy. E. jelentése az angol vasúti törvényhozás történetéről. I–III. köt. 1–6. füz. (Budapesti Szemle, 1878)
Bernát István l. t. beszéde Gy. E. r. t. ravatalánál (Akadémiai Értesítő, 1927)
Bernát István: Gy. E. emlékezete. (Budapesti Szemle, 1929)
Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője