Győry Elemér
Győry Elemér

2020. november 30. Hétfő

Győry Elemér

református püspök

Születési adatok

1891. június 30.

Takácsi, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1978. november 25.

Budapest

Temetési adatok

1978. december 8.

Kocs


Család

Sz: Győry Károly, Győrffy Eszter földbirtokosok. F: Sebestyén Ida. Fia: Győry Tibor (1923–2000) gépészmérnök és Visnyey Győzőné Győry Boriska közgazdász, az Állami Biztosító munkatársa.

Iskola

A Pápai Református Teológiai Akadémián (1911–1915) és Genfben tanult (1912–1914), Pápán lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1915; II.: 1917), református lelkésszé szentelték (1918), a gyakorlati teológiai szakcsoportban magántanári képesítést szerzett (1926).

Életút

A Pápai Református Teológiai Akadémián főiskolai szenior és a pápai főgimnázium helyettes tanára (1915–1917), Nagyigmándon segéd- és helyettes lelkész (1917), Komáromban dunántúli püspöki titkár (1917–1920), a hetényi gyülekezet lelkipásztora (1920– 1923), a csehszlovák kormány állampolgárság hiányában a gyülekezet éléről erőszakkal eltávolította (1923). A magyarországi komáromi gyülekezet helyettes lelkésze (1923–1924), ismét dunántúli püspöki titkár (1924–1926). A Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszék r. tanára (1926–1928), a győri (1928–1943), a pápai gyülekezet lelkipásztora (1943–1962). A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője (1935–1943), püspöke (1943–1961). A Református Egyetemes Konvent lelkészi elnöke, az Országos Béketanács Református Bizottságának elnöke.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a kocsi temetőben, családi sírboltban nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2009-ben).

Szerkesztés

Az Örömüzenet c. szórványlap szerkesztője (1926–1932).

Főbb művei

F. m.: Jókai hagyatéka. (Pápa, 1925)
Evangélizálás a református egyházban. (Pápa, 1926)
Bizonyságtevés. (Pápa, 1928)
A francia protestantizmus evangélizáló munkája. (Bp., 1929) Kettős tüzes nyelvek fényében. (Győr, 1931)
Útmutató a szociális munkák végzéséhez. (Bp., 1931)
Isten dicsőségének szolgálatában. (Rádió-prédikációk. Bp., 1923)
A vasárnap megünneplésének akadályai. (A Református Theológiai Akadémia kiadványai. Pápa, 1935)
Zengedezem a Te nevedet. (Pápa, 1936)
Győr szabad királyi városi református egyházközség harangavatási emlékkönyve. Összeáll. (Győr, 1936)
Kovács Pál, a református presbiter és gondnok. (Pápa, 1937)
Krisztus király fehér serege. (Rádió-prédikációk. Bp., 1937)
A családlátogatás. (Pápa, 1940)
Háború és béke. (Pápa, 1941)
Újévi pásztori levél a magyarországi református gyülekezetekhez 1848/1849 százados évfordulóján. Enyedy Andorral, Ravasz Lászlóval, Révész Imrével. (Bp., 1947)
Püspöki jelentés a dunántúli református egyházkerület 1947–1948. évi, Pápán tartandó rendes közgyűlésére. I–II. köt. (Pápa, 1947–1948)
Nyugdíjintézet tárgyában bizonyos javaslatok. Tóth Lajossal. (Bp., 1949)
Az Egyezmény előzményei. (Képes Kálvin Kalendárium az 1978. évre. Bp., 1977).

Irodalom

Irod.: Zoványi György: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. (3. jav. és bőv. kiad. Bp., 1977)
Halálhír. (Reformátusok Lapja–Népszabadság–Magyar Nemzet, 1978. dec. 3.)
Gy. E. (Református Egyház, 1979)
Bakos Lajos: Isten titkainak sáfára. (Református Egyház, 1979)
Kövy Zsolt: Gy. E. és kora. (Református Egyház, 1992)
Balogh Margit–Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon. 1790–1992. (Bp., 1996)
Pápai pedagógus lexikon. Főszerk. Tungli Gyula. (Pápa, 1997)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
Győri életrajzi lexikon. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. (2. átd. kiad. Győr, 2003)
Nagy János: Református püspökök társadalmi eredete a két világháború közötti Magyarországon. (Valóság, 2008).

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adatai: nov. 26. és nov. 27.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013