Hajós Márta
Hajós Márta

2024. július 25. Csütörtök

Hajós Márta

geológus, algológus

Névváltozatok

Szurovy Gézáné; Orosz Tiborné 

Születési adatok

1916. augusztus 7.

Budapest

Halálozási adatok

2000. július 16.

Budapest

Temetési adatok

2000. július 25.

Budapest

Farkasrét


Család

Dédszülei, apai: Hollentoner Mihály, Gávai Magdona; Virág András (1826. jan. 5. Adony), Schrick Terézia (1831. márc. 27. Adony).

Nagyszülei, apai: Hollentoner Jakab (†1941. dec. 28. Bp.) székesfővárosi altiszt, iskolaszolga, Virágh Cecília (1865. okt. 19. Adony–1942. júl. 6. Bp. Temetés: 1942. júl. 9. Farkasrét).

Szülei: Hajós Mihály (= 1907-ig Hollentoner Mihály, 1887. szept. 28. Adony, Fejér vm.–1942. nov. 24. Bp. Temetés: 1942. nov. 26. Farkasrét) tanító, a II. kerületi Fenyves utcai községi népiskola igazgatója, Mahler Margit (†1949).

 

Férje:

1. 1941–1950: Szurovy Géza (1917. aug. 25. Szombathely–1999. szept. 11. Bp.) geológus, olajmérnök, egyetemi tanár. Elvált.

Gyermeke, leánya: Nagy Lajosné Szurovy Mária (1942–); fia: Szurovy András (1949–).

2. Orosz Tibor mérnök.

Iskola

A budapesti Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban éretts. (1934), a Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári okl. (1939) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1963), a földtudomány doktora (1989).

Életút

A Tótkomlósi Állami Polgári Fiúiskola (1942–1943), a Pestlőrinci Polgári I. sz. Fiúiskola (1943), a budapesti XIV. kerületi Egressy úti Polgári Fiúiskola h. tanára (1943–1946). A Bányászati Kutatási és Mélyfúró Vállalat kutatógeológusa (1949–1950).

A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) tud. munkatársa, az Üledékkőzettani és Pollen-, ill. az Anyagfeldolgozó Laboratórium vezetője (1950–1953), a Vegyesásvány-bányászati Osztály (1953–1956), az Őslénytani Osztály osztályvezető-helyettese (1957–1982), nyugdíjas tud. tanácsadója (1982. aug. 1.–1991).

Az ELTE TTK Őslénytani Tanszéke előadó tanára (1971–1972), a bécsi Geologische Bundesanstalt Mikropaleontológiai Laboratóriumának ösztöndíjas vendégkutatója (1967–1968), a finnországi Joensuei Egyetem meghívott előadója (1988).

Az MTA–TMB-n Vadász Elemér aspiránsa (rövidített: 1958–1959). 

A miocén ún. diatoma-rétegek üledékeinek földtörténeti, ősföldrajzi kutatásával foglalkozott, amely alapvető jelentőségű a magyarországi ásványi nyersanyagkutatás és földtani térképezés szempontjából. Kidolgozta a diatomaföld egysejtű ősmaradványainak őslénytani vizsgálati módszerét. Nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségű eredményei a miocén biosztratigráfia diatoma és silico-flagellata zónáinak meghatározása és elkülönítése. Doktori értekezésében az általa megvizsgált több mint 5500 feltárt kőzetmintából 678 diatoma taxont mutatott ki. A mű folytatása, az új fajok leírása és a régibb fajok revíziója már nem készülhetett el. Részt vett a Glomar Challenger óceánkutató-hajó expedíciójában (1973. febr. 26.–ápr. 21.), ahol a mélyfúrási kőzetek kovaalgáit dolgozta fel. Nyugdíjazása után bekapcsolódott a Balaton geológiai kutatásába, a fosszilis kovaalgák vizsgálatába.

Emlékezet

Budapesten (Törökvész, II. kerület Hidász utca 5.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Hagyatékát a Magyar Állami Földtani Intézetben őrzik.

Elismertség

Az MTA Paleobotanikai Albizottsága tagja. A Magyar Rétegtani Bizottság Miocén Albizottsága és Pannóniai Munkabizottsága tagja (1986-tól).

A Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Biológiai Társaság tagja.

A Nemzetközi Diatoma-kutató Társaság tagja, t. tagja (1994-től).

Elismerés

A MÁFI centenáriumi bronzérme (1969), Hantken Miksa-emlékérem (1969), Akadémiai Kutatási Jutalom (1977), a Magyarhoni Földtani Társulat emlékgyűrűje (1980).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, monográfiái és könyvfejezetei: A magyarországi szfaleritek morfogenetikai vizsgálata. Egy. doktori értek. is. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940. 3. és külön: Bp., 1940)
Mátraalja diatomás üledékeinek földtana. Kand. értek. (Bp., 1963)
Mátraalja miocén diatomái. – Die Diatomeen der miozänen Ablagerungen des Mátravorlandes. Monográfia. A kand. értek. átd. változata. (Geologia Hungarica. Series Paleontologica. 37. Bp., 1968)
Siliceous Unicellulars. Their Use for Faciology and Biostratigraphy. (Proceedings of the Refresher Colloquium 1971 in the Field of Stratigraphy and Micropaleontology, Final Report, Wien, 1971)
Faciological and Stratigraphic Importance of the Miocene Diatoms in Hungary. (Nova Hedwigia, Beiheft 43. Proceedings of the Second Symposium on Recent and Fossil Marine Diatoma, London, 1972)
The Mediterranean Diatoms. (Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project. Washington, 1973)
Pleistocene-Pliocene Biostratigraphy, Paleoclimatology and Productivity. (South Pacific Deep Sea Drilling – Subantarctic to Tropics.Proceeding of the INQUA Congress, Christchurch, 1973)
Upper Eocene and Lower Oligocene Diatomaceae, Archaeomonadaceae and Silicoflagellatae in Southwestern Pacific Sediments. (Initial Reports of the Dep Sea Drilling, Washington, 1976)
Marine Diatoms in Upper Helvetian [Carpathian]. (Nowa Hedvigia, Beiheft 64. Vaduz, 1979)
A magyarországi miocén diatomás képződmények rétegtana. Monográfia és doktori értek. is. (Geologia Hungarica. Series Paleontologica. 49. Bp., 1986)
A Garancsi-tó palinológiai és komplex földtani vizsgálata. Többekkel. (Emlékkötet Andreánszky Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásainak anyagából. Noszvaj, 1995. jún. 19–21. Szerk. Hably Lilla. A Magyar Természettudományi Múzeum kiadványa. Bp., 1996).

F. m.: tanulmányai: Üledékes kőzetek nevezéktana és leírásmódja. (A MÁFI jelentése az 1952. évről. Bp., 1954)
A kővágóörsi Alsókőhát és Nyárvölgy kvarchomokkő, üveg és öntödei homokelőfordulása. (Földtani Közlöny, 1954. 4.)
Öntödei homokkutatás Diósd környékén. – A földalatti vasút Vérmező és Kossuth tér közötti szakaszának földtani felépítése. (A MÁFI jelentése az 1953. évről. Bp., 1955)
A balatonmáriafürdői magaspart földtani szelvénye és faunája. (A MÁFI jelentése az 1954. évről. Bp., 1956)
A kővágóörsi és kisörspusztai homok és kvarchomokkő előfordulás. (A MÁFI jelentése az 1955/56. évről. Bp., 1959)
Növénymaradványok a gyöngyöspatai medence kovaföld-üledékeiből. Pálfalvy Istvánnal. (A MÁFI jelentése az 1957/58. évről. Bp., 1961)
A szurdokpüspöki kovaföldrétegek algái. (Földtani Közlöny, 1959. 2.)
Holocén diatomaföld-előfordulás Újpesten. (Földtani Közlöny, 1962. 4.)
A szurdokpüspöki diatomás rétegösszletek üledékföldtani és geokémiai jellemzése. Bárdossy Györggyel. – Magyaregregy diatomás üledékeinek életföldtani vizsgálata. Pálfalvy Istvánnal. (A MÁFI jelentése az 1960. évről. Bp., 1963)
A Tokaji-hegység szarmata üledékeinek ősnövénytani értékelése. Pálfalvy Istvánnal. (A MÁFI jelentése az 1961. évről. Bp., 1964)
A Tokaji-hegység szarmata növénytársulásai. Pálfalvy Istvánnal. – Mátraalja miocén diatomás üledékeinek földtani és ősnövénytani vizsgálata. (A MÁFI jelentése az 1962. évről. Bp., 1964)
A Keleti Mecsek miocénjének hasznosítható anyagai. Hámor Gézával és Ravaszné Baranyai Líviával. (A MÁFI jelentése az 1963. évről. Bp., 1965)
Riolittufa gömbkonkréciók vékonycsiszolati vizsgálata. (Földtani Közlöny, 1965. 4.)
Kovaalgák vizsgálatainak eredményei, problematikája és jövője. (Őslénytani Viták, 1966. 6.)
Kovás egysejtűek paleoökológiai vizsgálatainak földtani jelentősége. (Őslénytani Viták, 1967. 8.)
A csákvári neogén medence alsópannóniai diatomás rétegeinek mikroflórája. (A MÁFI jelentése az 1968. évről. Bp., 1971)
Diatomás rétegek a Bükkalji alsópannonból. (A MÁFI jelentése az 1969. évről. Bp., 1971)
Diatomées du Pannonien inférieur provenant du bassin néogéne de Csákvár 1–2. (Acta Botanica, 1971. 1-2.–1973. 1-2.)
Siliceous Unicellulars Their Use for Faciology and Biostratigraphy. (Őslénytani Viták, 1973. 21.)
Development of the Circum-Antarctic Current. Többekkel. (Science, 1974)
A budajenői Bő-2. sz. fúrás neogén képződményeinek diatomaflórája. (A MÁFI jelentése az 1975. évről. Bp., 1977)
A Középső Paratethys szarmatien diatomáinak korrelációja. (A MÁFI jelentése az 1976. évről. Bp., 1978)
Diatomák Kuba észak-nyugati partszegélyéről. Többekkel. (A MÁFI jelentése az 1979. évről. Bp., 1980)
Alsó-miocén eggenburgien diatomák Észak-Magyarországról. (A MÁFI  jelentése az 1980. évről. Bp., 1982)
Miocene [Eggenburgian] Diatoms from North Hungary. (Acta Geologica, 1982)
A magyarországi kunsági emeletbeli – pannóniai s. str. – képződmények diatomái. (A MÁFI Évkönyve. Bp., 1987)
A magyarországi pannóniai képződmények rövid földtani jellemzése. Jámbor Áronnal. (A MÁFI jelentése az 1986. évről. Bp., 1987)
Diatomák ökológiai változásai a Pannóniai-medence neogén rétegsorában. (A MÁFI jelentése az 1987. évről. Bp., 1989)
A Balaton tó fejlődéstörténete a Tó 24-es fúrás paleontológiai eredményei alapján. Többekkel. (Mérnökgeológiai Szemle, 1990. 1.)
The Morphology and Taxonomy of the Centric Diatom Genus Paralia. Többekkel. (Diatom Research, 1990)
A Balaton aljzatába mélyített Tó 24. sz. fúrás földtani vizsgálatának eredményei. Többekkel. (A MÁFI jelentése az 1989. évről. Bp., 1991)
Magyarország késő kainozoi diatomás képződményeinek rétegtana. A Garancsi-tó palinológiai és komplex földtani vizsgálata. Többekkel. (A MÁFI jelentése az 1990. évről. Bp., 1992).

Irodalom

Irod. és források: Kiskorú Hollentoner Mihály tanítóképző-intézeti növendék, budapesti lakos családi nevének „Hajós”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1907. máj. 29.)
Házasulandók névjegyzéke: Hajós Mihály és Mahler Margit. (Az Újság, 1914. jún. 21.)
Elhunyt dr. Orosz Tiborné Hajós Márta. (Magyar Nemzet, 2000. júl. 21.)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000. (Bp., 2001)
Báldi Tamás: Kovaföld a Mátrában és a Börzsönyben. [Hajós Márta kutatásairól.] (Természet Világa, 2001. 2.)
Buczkó Krisztina: In memoriam Hajós Márta. Művei bibliográfiájával, továbbá az általa leírt valamennyi új taxon felsorolásával. (Botanikai Közlemények, 2001. 1-2.)
Nagy Lászlóné: In memoriam Hajós Márta. (Földtani Közlöny, 2001. 3-4.)
Buczkó Krisztina–Vörös Lajos–Cserny Tibor: The Diatom Flora and Vegetation of Lake Balaton from Sediment Cores According to Márta Hajós’s Legacy. (Acta Botanica, 2005. 1-2.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-N346-7?cc=1743180 (Hollentoner Mihály [Hajós Mihály] születési anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCZ7-JRY?i=56&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A788D-HR6Z (Hollentoner Jakab halotti anyakönyve, 1941)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/287128 (Hollentoner Jakabné Virágh Cecília gyászjelentése, 1942)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XCZ7-JX8?i=30&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7D91-622M (Hollentoner Jakabné Virágh Cecília halotti anyakönyve, 1942)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6GV3-7Q?i=140&cc=1452460 (Hajós Mihály halotti anyakönyve, 1942, †1942. nov. 24.!)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/262456 (Hajós Mihály gyászjelentése, 1942, †1942. nov. 23.!)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője