Halász Márta
Halász Márta

2024. május 18. Szombat

Halász Márta, H.

biológus, botanikus, algológus

Névváltozatok

Halmi Jánosné

Születési adatok

1905. június 4.

Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1971. július 15.

Budapest

Temetési adatok

1971. augusztus 5.

Budapest

Farkasrét


Család

Református családból származott. Sz: Halász János postafelügyelő, Schwartz Ilona. Hatan voltak testvérek. Testvérei közül: Bódiss Kálmánné Halász Iréne és Halász Gabriella. F: 1949-től Halmi János (1894–1980) református lelkész, könyvtáros, egyetemi magántanár.

Iskola

A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–kémia szakos középiskolai tanári okl. és bölcsészdoktori okl. szerzett (1935).

Életút

A Szőlészeti Kutatóállomás Talajtani Részlegének segédkutatója (1925–1934). Tanulmányai befejezése után a Pázmány Péter Tudományegyetem Növényrendszertani Intézetének tanársegéde (1934–1938); közben a Tihanyi Biológiai Intézetben a Balaton és a tihanyi Belső-tó algáit vizsgálta (1934 és 1935), majd a bécsi Collegium Hungaricum állami ösztöndíjasa (1936–1938). A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Természettudományi Múzeum Növénytára, ill. Növénytani Részlegének gyakornoka (1938–1941), beosztott középiskolai tanára (1941–1950), muzeológusa (1950–1960), nyugdíjazták (1960). H. Halász Márta 1949 őszén magántanári habilitációért folyamodott. Jóllehet sikeres habilitációs előadást tartott a magántanári kinevezést nem kapta meg, mert ezt a fokozatot időközben megszüntették! 1951-ben kérvényt írt az MTA-nak, hogy addigi tudományos tevékenységét ismerjék el a kandidátusi fokozattal. Ezt azonban az Akadémia elutasította, mert nem volt magántanári habilitációja! Ugyanakkor kapott egy felszólító levelet, hogy addigi tudományos tevékenységét összefoglalva pályázza meg a kandidátusi fokozatot! H. Halász Márta a felszólításnak eleget téve közel 200 oldalon beszámolt addigi tudományos eredményeiről, elsősorban a harkányi mikrovegetációs kutatásairól. Az MTA–TMB 1959. nov. 10-én az Elnök Tanács 29/1958. sz. tvr. 1.§. 1. bekezdése alapján H. Halász Márta a kandidátusi kérvényét elutasította! Algológiával, mikrovegetáció-kutatással, elsősorban Magyarország addig feltáratlan nagyobb állóvizeinek és tavainak planktonvizsgálatával, valamint különböző tőzeges lápok, hévforrások és szénsavas források algavegetációjának kutatásával foglalkozott. Alapvetően új megállapításokat tett a soroksári Duna-ág algapopulációjával kapcsolatban, monográfiában dolgozta fel a Velencei-tó planktonjait. A Budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság Rheuma- és Fürdőkutató Intézetének felkérésére hozzákezdett a fővárosi hévizek és gyógyforrások, ill. a Székely Borvízkutató Társaság megkeresésére nekilátott a székelyföldi borvízforrások és lápok algológiai vizsgálatához. Kutatásai során jelentős eredményeket ért el a hazai alga- előfordulások jellegzetes biotópjainak tanulmányozása terén, egyúttal fejlődéstani vizsgálatokat végzett cianobaktériumokon, ún. kékalgákon, az Anabaena, az Anabaenposis és a Microchaete nemzetségekben több új fajt is elsőként írt le.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Algavegetatio a Duna soroksári ágában. Egy. doktori értek. is. 85 eredeti rajzzal. (Bp., 1935 és Botanikai Közlemények, 1936)
Bacillariak a Duna soroksári ágában. 2 táblázattal, 19 eredeti rajzzal. (Botanikai Közlemények, 1937)
Anabaenopsis hungarica spec. nov. im Phytoplankton des Velenczeer Sees in Ungarn. 1 táblával. (Borbásia, 1939)
A Velencei tó fitoplanktonja. 6 táblával, 47 eredeti rajzzal. (Botanikai Közlemények, 1940)
A Zenoga tó mohagyepjeinek Bacillaria vegetatiója. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1941)
Adatok a gellérthegyi forráscsoport thermális vegetatiójának ismertetéséhez. 2 táblával. – Adatok az óbudai Árpád-hőforrás algavegetatiójának ismeretéhez. 1 táblával. (Annales Historico- Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1942)
Algológiai jegyzetek Somogy vármegye lápi formációjának ismeretéhez. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1943)
Egy új Microchaete-faj és megjegyzések az Anabaena planctonica Brunnth. fejlődésének ismeretéhez. 1 táblával. (Botanikai Közlemények, 1943)
Székelyföldi tőzeges lápok Desmidiáceái. 4 táblával. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1944)
Borszék szénsavas forrásainak mikrovegetációja. 2 melléklettel. (Borbásia, 1946)
Növényszociológiai vizsgálat helyhez kötött thermal-alga szövetkezeteken. 2 táblázattal. (Borbásia, 1949)
Algae. – Moszatok. Szemes Gáborral. (A magyar növényvilág kézikönyve. Bp., 1951)
A középdunamedencei thermák mikrovegetációjának összetétele, kialakulása és őstörténeti problémái. 3 táblázattal. (MTA Biológiai Osztályának Közleményei, 1953)
A kékalgák jellegzetes előfordulási viszonyai a harkányi hévizekben. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1955)
A harkányi akrothermális mikrovegetáció szisztematikai és cönológiai rendszeres feldolgozása és Harkány és Budapest-Gellérthegy akrothermális mikrovegetációjának összehasonlító cönológiai vizsgálata. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1958)
Microphyto-Sociology of the Acrothermal Springs at Harkány and at Budapest Mountain Gellért. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1963).

Irodalom

Irod.: P. Komáromy Zsuzsanna: In memoriam Márta Halász. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1973)
Buczkó Krisztina: H. M. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Megjegyzések

Lexikonok téves születési adata: jún. 14. Önéletrajza szerint jún. 4-én született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője