Halmos Ferenc
Halmos Ferenc

2024. május 29. Szerda

Halmos Ferenc

földmérő mérnök

Névváltozatok

Eilingzfeld

Születési adatok

1931. szeptember 5.

Hásságy, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1980. október 21.

Sopron

Temetési adatok

1980. október 28.

Sopron


Család

Sz: Eilingzfeld István, Hőgemann Teréz. F: 1956-tól Horváth Márta, a soproni Május 1. téri Általános Iskola nevelője. Fia: Halmos Tamás (1958–).

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a pécsi Széchenyi István Gimnáziumban tanult, a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban éretts. (1949), a BME Soproni Földmérőmérnöki Karán végzett (1953), a műszaki (geodéziai) tudományok kandidátusa (1964), doktora (1973).

Életút

A Soproni Műszaki Egyetemi Karok Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékének tanársegéde (1953–1954). Az MTA soproni Geodéziai Kutató Csoportjának tud. segédmunkatársa (1954–1955), az MTA Geodéziai Kutató Laboratóriuma, ill. Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete tud. munkatársa (1955–1968), tud. főmunkatársa (1968–1974), tud. tanácsadója (1974–1980); egyúttal tud. osztályvezető (1972–1977) és tud. igazgatóhelyettes is (1977–1980). A Szovjetunióban (1964–1965), majd az NSZK-ban ösztöndíjas vendégkutató (1969). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1963). Matematikai, elméleti és alkalmazott geodéziával, geodéziai műszervizsgálatokkal, ún. szatellita geodéziai modellek vizsgálatával foglalkozott, elsősorban a giroteodolitok és alkalmazásuk vizsgálata terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Számos nagyobb ipari és mezőgazdasági létesítmény geodéziai munkáiban vett részt, jelentős tevékenységet fejtett ki a magyarországi önálló háromszöghálózatok fejlesztése, bányászati áttörési mérések, külszíni és térképezési munkálatok vizsgálata terén.

Emlékezet

Sopronban (Sztálin tér 47.) élt és tevékenykedett, a helyi Szent Mihály-temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Geodéziai Bizottsága tagja, majd titkára (1973-tól). A Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG) Giroteodolitok és Alkalmazásuk Bizottságának titkára (1971–1980). A Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG) tagja.

Elismerés

Akadémiai Díj (1965), MTESZ Díj (1977).

Főbb művei

F. m.: Felsőrendű teodolitok körosztásának vizsgálata. (Geodézia és Kartográfia, 1956)
A Hazay-féle koordinátaszámítási módszer használhatósági tartományának kiterjesztése. Szádeczky-Kardoss Gyulával. (Geodézia és Kartográfia, 1957
németül: Bányamérnöki és Földmérőmérnöki Karok Közleményei. XX. köt. Sopron, 1958)
Középhiba-meghatározás a mérési eredmények javításai alapján. (Geodézia és Kartográfia, 1958
németül: Acta Technica, 1959)
Beszámoló néhány új magyar műszer vizsgálatáról. Alpár Gyulával, Somogyi Józseffel. (Geodézia és Kartográfia, 1959)
A kiegyenlített értékek függvényének középhibája egy különleges esetben. – Kis és közepes teodolitok körosztásának vizsgálata beszerelt állapotban. (Geodézia és Kartográfia, 1960)
L’examen de la division des cercles montés dans les théodolites de capacité faible et moyenne. (Acta Technica, 1961)
A hibaellipszis és a talpponti görbe jellemzői. – Hosszméréses hálózatok kiegyenlítéséhez. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1962)
A MOM Te-D1 tahiméter-teodolit teljesítőképességének vizsgálata. – Fényképpárok kölcsönös tájékozási elemeinek analitikus meghatározása. (Geodézia és Kartográfia, 1962)
Kiegyenlítőkészülék hosszméréses háromszögelési hálózatokhoz. (Geodézia és Kartográfia, 1963)
The Analytic Methods of Relative Orientation of Stereo-Plates. (Acta Technica, 1963)
Ferde aknán való pontlevetítés. Alpár Gyulával. – Racionális bányamérésekkel kapcsolatos kérdések vizsgálata. Feigly Bélával, Fónay Valérrel. (Bányászati Lapok, 1963)
A Wild-féle szektormódszer egységes vizsgálata és kiegyenlítése. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Mérési eredmények kiértékelésével kapcsolatos gazdasági és pontossági vizsgálatok. Kand. értek. (Sopron, 1963)
Méréseredmények pontosságának meghatározása. (Geodézia és Kartográfia, 1964)
Szögmérési eredmények pontossági vizsgálata. (Soproni Műszaki Évkönyv. I. Sopron, 1964)
A normálegyenletek gyors megoldása a kiegyenlítés általános esetében. – A kiegyenlítés általános esetének visszavezetése a tiszta feltételes mérések kiegyenlítésére. (Geodézia és Kartográfia, 1965)
Die Bestimmung der Genauigkeit von Messergebnissen. – Theory and Practice of the Evaluation of Measurement Results. (Acta Technica, 1965)
Pontok elmozdulásának mérések útján történő meghatározása és állandóságuk kritériumai. (Bányászati Lapok, 1965)
Prüfung der Kreiseltheodolite mit besonderer Hinsicht auf ihre geodätische Anwendung. (Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal Műszaki Főosztályának Közleményei. Bp., 1965
német és orosz nyelven is)
Giroteodolitok állandójának meghatározása. – Giroteodolitok és alkalmazásuk, különös tekintettel a MOM Gi–B1 műszerre. – Egyszerű és gyors számítások giroteodolit-méréseknél. Szádeczky-Kardoss Gyulával. (Bányászati Lapok, 1966)
Determination and Reliability of the Constant of Gyrotheodolites. Szádeczky-Kardoss Gyulával. (Acta Geodetica, Geophysica et Montanistica, 1967)
Giroteodolitok általános vizsgálata és alkalmazási lehetőségei. (Bányászati Lapok, 1967)
A szórási analízis néhány időszerű kérdése a geodéziában. – A MOM Gi–B2 giroteodolit alkalmazása föld alatti tájékozó mérésekhez. – A rátétgiroszkópok szerkezeti kialakítása és vizsgálatuk eredményei. (Geodézia és Kartográfia, 1967)
Giroteodolitos azimutmeghatározások módszertani és pontossági vizsgálata. – Föld alatti létesítmények tájékozása giroteodolittal, különös tekintettel az áttörési mérésekre. – Sokszögelés közbeeső tájékozásokkal, különös tekintettel a giroteodolitok alkalmazására. (Geodézia és Kartográfia, 1968)
Egyszerűsített egyenletmegoldás alkalmazása a kiegyenlítés általános esetében. – Giroteodolitok torziós felfüggesztő szalagjainak vizsgálata. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1968)
A deklinatoriumoktól a giroteodolitokig. (Geodéziai és Kartográfiai Tájékoztató, 1968)
Föld alatti hálózatok tájékozása giroteodolittal. (A geodézia szerepe a városok tervezésében és építésében. Konferencia. Előadáskivonatok. Bp., 1968)
Giroteodolitok hitelesítése. – Metodikai problémák giroteodolitos azimutmeghatározásoknál. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1969)
A kölcsönös függőség kérdése a sokszögelések hibavizsgálatában. – Mesterségeshold-megfigyelések geodéziai célú feldolgozása. – Tudományos vizsgálatok a Föld mesterséges holdjainak észlelésével. Szádeczky-Kardoss Gyulával. (Geodézia és Kartográfia, 1969)
Különböző úton kiegyenlített háromszöghálózatok összekapcsolása. Verőné Hetényi Máriával. – A geodéziai célú szatellita megfigyelések és kiértékelések automatizálása. Kádár Istvánnal, Karsay Ferenccel. – Szatellitgeodéziai világhálózat létesítése. (Geodézia és Kartográfia, 1970)
Giroteodolitok geodéziai alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései. Monográfia és doktori értek. is. 27 táblával. (Sopron, 1970–1971)
Giroteodolit-mérések korrelációja. (Geodézia és Kartográfia, 1971
angolul: Acta Geodetica, Geophysica et Montanistica, 1971)
Irány- és hosszméréses földi geodéziai és szatellitahálózatok pontosságának vizsgálata. Kádár Istvánnal, Karsay Ferenccel. – Az Arktisz–Antarktisz szatellitapoligon méréseinek és számításának néhány elvi kérdése. (Geodézia és Kartográfia, 1971)
Giroteodolitok fejlődése és mérésmetodikája, különös tekintettel a bányászati alkalmazásra. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1971)
Giroteodolitok szabályos és véletlen iránymutatási hibái. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1972)
Az elektronikus fénytávmérők összeadó állandójának meghatározása. Kádár Istvánnal. – A közben is tájékozott sokszögvonalak további vizsgálata. (Geodézia és Kartográfia, 1972)
A koordináták információtartalma és szerkezete. Kádár Istvánnal, Karsay Ferenccel. – Egydimenziós sík- és tér-koordinátarendszerek. Kádár Istvánnal, Karsay Ferenccel. – A giroteodolit-mérések pontosságának fokozása. Bácsatyai Lászlóval. (Geodézia és Kartográfia, 1973)
Korszerű mérési és számítási eljárások a bányamérésben. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1973)
Giroteodolitok és lézerek a bányamérésben. – A tájékozó- és szögmérések időigénye és pontosság-vizsgálata sokszögelésnél. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1974)
Térbeli bázisbevitel a szatellitageodéziában. Kádár Istvánnal. – Hosszú bázisú rádió-interferométeres mérések geodéziai alkalmazása. – Geodéziai számítások egydimenziós sík- és tér-koordinátarendszerekben. Kádár Istvánnal, Karsay Ferenccel. (Geodézia és Kartográfia, 1974)
A jelenleg alkalmazott giroteodolitok és várható fejlődésük. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1975)
A kombinált kozmikus geodéziai megfigyelési módszerek elemzése. – Azimut- és távolságszámítás szimultán szatelittamegfigyelésekből, földrajzi koordináták felhasználásával. Szádeczky-Kardoss Gyulával. (Geodézia és Kartográfia, 1975)
A geodéziai tudomány helyzete hazánkban. 1–2. Biró Péterrel, Joó Istvánnal. – A felmérés és térképezés automatizálása. Bácsatyai Lászlóval. (Geodézia és Kartográfia, 1976)
A geodéziai tudomány helyzetelemzése. Biró Péterrel, Joó Istvánnal. (Bp., 1976)
Pontok koordináta-középhibája, közben is tájékozott sokszögvonalaknál. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1976)
Ellipszoid húrhosszak geodéziai számítása. Szádeczky-Kardoss Gyulával. – További vizsgálatok a rövid hatótávolságú távmérők alkalmazásához. Kádár Istvánnal. – Lokális kiegyenlítés a legkisebb négyzetek módszerén alapuló szűrőkkel. 1–2. Kádár Istvánnal, Karsay Ferenccel. (Geodézia és Kartográfia, 1977)
Theoretical and Practical Problems of the Use of Gyrotheodolites in Geodesy. (Sopron, 1977)
Regisztráló elektronikus tahiméterek. – Giroteodolitos lengések nyugalmi helyzetének meghatározása. (Geodézia és Kartográfia, 1978)
A giroteodolit-mérések automatizálásának lehetőségei, különös tekintettel a geodéziai és bányamérési feladatokra. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1978)
Doppleres szatellitamegfigyelések értékelése. – A természeti erőforrások feltárásának és védelmének geodéziai feladatai. (Geodézia és Kartográfia, 1979)
Geodéziai hálózatok közötti transzformációk matematikai modellje. – A geodézia szerepe a természeti erőforrások feltárásában. (Geodézia és Kartográfia, 1980)
Elektronikus távmérők, tahiméterek és alkalmazásuk a geodéziában és bányamérésben. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1980)
Inerciális mérőrendszerek a geodéziában. – Geodéziai hálózatok transzformációja kiegyenlítéssel. (Geodézia és Kartográfia, 1981).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1980. nov. 2.)
Szádeczky-Kardoss Gyula: H. F. (Geodézia és Kartográfia, 1980)
Ferenc Halmos. H. F. (Acta Geodetica, Geophysica et Montanistica, 1981)
(Bányászati és Kohászati Lapok, 1981).

Megjegyzések

MÉL, ÚMÉL téves halálozási hely: Szolnok!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője