Hegyi András
Hegyi András

2024. április 20. Szombat

Hegyi András

történész

Születési adatok

1946. szeptember 4.

Marosvásárhely

Halálozási adatok

1988. szeptember 24.

Szeged


Család

Sz: Hegyi László (†1979), a 10. sz. Volán személyzeti és oktatási főosztályvezetője, Singer Olga. Testvére: Hegyi György, az Országos Béketanács Külügyi Titkárságának politikai főmunkatársa. F: 1967-től Madarász Éva orvos, radiológus szakorvos. Leánya: Hegyi Andrea (1969–); ikergyermekei: Hegyi Éva (1972–) és Hegyi Péter (1972–).

Iskola

A JATE BTK-n történelem–orosz szakon tanult; történelem szakos tanári és tudományos szocializmus szakos előadói okl. szerzett (1970) és doktorált (1972), a történelemtudomány kandidátusa (1986).

Életút

A JATE BTK Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék gyakornoka (1970–1973), tanársegéde (1973–1976), egy. adjunktusa (1976–1987), egy. docense (1987–1988).

Emlékezet

Szeged és a Dél-alföld településeinek helytörténetével, nemzetiség- és agrártörténetével, néprajzával foglalkozott. Vizsgálta a Nagyatádi Szabó-féle földreform hatását a két vh. közötti Magyarország agrártársadalmára. Kutatási területe: Szeged és környéke településszerkezete és a társadalmi mobilitás történeti összefüggései; regionális munkásmozgalom-történet, elsősorban a helyi ifjúsági mozgalmak története; a délszláv–magyar együttélés néprajzi vonatkozásai. Forráskiadói és bibliográfusi tevékenysége is jelentős.

Elismertség

A TIT Csongrád megyei Történelmi Szakosztályának elnöke és a TIT Országos Választmányának tagja.

Elismerés

KISZ Érdemérem (1982). Erdei Ferenc-emlékérem (1985).

Főbb művei

F. m.: Az új ösztöndíjrendszer kísérleti bevezetése a József Attila Tudományegyetemen. (Felsőoktatási Szemle, 1969)
Szeged története a Gömbös-kormányok időszakában. 1932–1936. Monográfia és egy. doktori értek. is. (Szeged, 1972)
Szeged mezőgazdasága és parasztságának helyzete a Gömbös-kormány időszakában. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 1973)
A szegedi ipari munkásság helyzete és küzdelmei a Gömbös-kormány idején. 1932–1936.(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 1974)
Szeged társadalmi és politikai élete a Gömbös-kormány idején. 1932–1936.(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 1975)
Szeged gyáripara a Gömbös-kormány idején. 1932–1936. (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1974/75. Szeged, 1976)
Szőreg az ellenforradalmi korszakban. Székely Lajossal. (Szőreg és népe. Tanulmányok. Szerk. is. 45 táblával. Szeged, 1977)
A Népszava és a magyar munkásmozgalom. (Tiszatáj, 1977)
Világválság után, világháború előtt. Szeged történtének főbb vonásai az 1930-as években.(A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1976/77. Szeged, 1978)
Emberek, sorsok, forradalmak. Történelmi arcképvázlatok a társadalmi haladás és nemzeti megbékélés jeles képviselőiről. (Szeged, 1983)
Adalékok Marx és Engels tevékenységéhez az 1848–1849. évi németországi forradalomban. (Marx öröksége. A JATE és a TIT Csongrád megyei Szervezetének ünnepi tudományos emlékülése Marx Károly halálának 100. évfordulója alkalmából. Szeged, 1983. márc. 14. Szerk. is. Szeged, 1983)
Deszk az ellenforradalmi időszakban. Székely Lajossal. (Deszk története és néprajza. Tanulmányok. Szerk. is. Székely Lajossal. Szeged–Deszk, 1984)
A munkás-paraszt származású középiskolai tanulók felvételi előkészítése a bölcsészettudományi karokon. (Felsőoktatási Szemle, 1984)
Szeged mezőgazdasága az I. világháború utáni években. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, 1985)
Szeged mezőgazdasága a második világháború idején. (Agrárgazdaság, agrártársadalom, agrárpolitika. A JATE 1984. márc. 28-án rendezett tudományos konferencia előadásai. Szerk. is. Szeged, 1985)
Szeged mezőgazdasága az ellenforradalmi korszakban. A Nagyatádi-féle földreform. Monográfia és kand. értek. is. (Szeged, 1986)
A mezőgazdasági termelés története Szegeden. 1920–1939. (Agrártörténeti Szemle, 1986)
A gazdasági válság hatása Szegeden – az állami beavatkozási politika kiépülése. (Agrárnépesség, agrártársadalom Magyarországon a Mária Terézia-kori úrbérrendezés és 1945 között. Nyíregyháza, 1987)
szerk.: Németország újkori története. 1789–1871. Szöveggyűjtemény. I–IV. köt. Összeáll. (Bp., 1980
4. kiad. 1994)
Az OIB és a KIMSZ csoportjainak tevékenysége Szegeden, a világválság és a világháború közötti időszakban. 1932–1939. (Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Fejezetek hat évtized történetéből. Szerk. is. Bp., 1982)
Emberek, sorsok, forradalmak. Történelmi arcképvázlatok a társadalmi haladás és nemzeti megbékélés jeles képviselőiről. Szerk. (Szeged, 1983)
Válogatott bibliográfia az új- és legújabbkori egyetemes történelem tanulmányozásához. Szerk. (Szeged, 1983
2. kiad. Bp. 1987)
Településszerkezet és társadalmi mobilitás a Dél-Alföldön. A TIT Történelmi, Szociológiai-demográfiai Választmánya és Csongrád megyei Szervezete által rendezett tájkonferencia előadásai. Szerk. (Szeged, 1984)
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Nagykorúsító múlt. Dokumentumok. Szerk. (Szeged, 1986)
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Úttörőkrónika. 1946–1986. Összeáll. (Szeged, 1986)
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Vál. dokumentumok. 1874–1986. Vál., szerk. (Szeged, 1987)
Algyő és népe. Szerk. Kristó Gyulával. (Szeged, 1987)
Két évtized. A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom érdekképviselete Csongrád megyében. 1967–1987. Összeáll. Farkas Miklóssal. (Szeged, 1987
2. kiad. 1989).

Irodalom

Irod.: H. A. (Csongrád megyei Honismereti Híradó, 1988)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője