Hertelendi Ede
Hertelendi Ede

2024. április 14. Vasárnap

Hertelendi Ede

fizikus

Születési adatok

1950. szeptember 13.

Szeged

Halálozási adatok

1999. szeptember 3.

Debrecen

Temetési adatok

1999. szeptember 14.

Debrecen

Köztemető


Család

Régi Zala megyei eredetű nemesi családból származott. Sz: Németh Mária.

Iskola

A JATE szegedi Radnóti Miklós Gimnáziuma matematika–fizika tagozatán éretts. (1969), a JATE TTK-n fizikus okl. szerzett (1974), doktorált (1981), a fizikai tudomány kandidátusa (1992).

Életút

A JATE TTK Fizika Tanszék tanársegéde (1974–1975). Az MTA debreceni Atommag Kutató Intézete (ATOMKI) tud. segédmunkatársa (1975–1980), tud. munkatársa (1980–1991), tud. főmunkatársa (1991–1999); a Könnyűelem Analitikai Csoport (1987–1991), a Föld- és Környezettudományok Osztálya vezetője (1991–1999). Az ELTE TTK (1988–1992), a KLTE TTK előadó tanára (1990–1999). Könnyű elemek izotóp-összetételének vizsgálatával, környezeti és radioaktív izotópok méréstechnikájával, izotóphidrológiával és -geológiával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a radiokarbon módszer geológiai, régészeti és környezetvédelmi alkalmazásai terén; Csongor Évával kifejlesztette az aktív szén koncentrációjának meghatározására szolgáló új mérőrendszert. Eredményei jól alkalmazhatók a nukleáris létesítmények és a légköri nukleáris fegyverkísérletek környezeti hatásaira, ill. a felszín alatti vizek védelmére irányuló kutatásokban.

Emlékezet

Debrecenben élt és tevékenykedett, Debrecenből Paks felé hajtva autóbaleset áldozata lett. A Debreceni Köztemetőben nyugszik. Róla nevezték el az MTA ATOMKI Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratóriumát (2000-től).

Elismertség

Az MTA Környezetfizikai és Sugárvédelmi Bizottsága, Radiokémiai Bizottsága, a Környezet-geokémiai Albizottsága, Atomenergetikai Albizottsága tagja. A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Paleoökonómiai és Természetvédelmi Munkabizottsága tagja (1974-től).

Elismerés

Az MTA ATOMKI Interdiszciplináris Díja (1986) és Intézeti Díja (1992); Szádeczky-Kardoss Elemér-díj (1989), Gábor Dénes-díj (1998).

Főbb művei

F. m.: Új irányzatok a C-14-es kormeghatározás területén. (Fizikai Szemle, 1978)
Légköri nukleáris fegyverkísérletek által termelt radiokarbon beépülése a fák évgyűrűibe. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1980)
Radiokarbon kormeghatározásra alkalmas alacsony hátterű mérőrendszer. Csongor Évával. (ATOMKI Közlemények, 1981)
Természetes tríciumkoncentrációk mérésének lehetőségei tömegspektrométerrel. Balogh Kadosával. (Hidrológiai Közlöny, 1981)
A légköri 14C koncentráció 1977–1980 közötti változása. Csongor Évával. (Izotóptechnika, 1982)
Anthropogenic 14C Excess in the Troposphere between 1951 and 1978 Measured in Tree Rings. Csongor Évával. (Radiochemical and Radioanalytical Letters, 1982)
Légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyező hatásai. Csongor Évával. (Fizikai Szemle, 1984 és A fegyverkezési verseny és a nukleáris háború. Szerk. Kiss Dezső. Bp., 1985)
Low Level Counting Facility for 14C Dating. Csongor Évával. (Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 1986)
Stable Isotope Mass Spectrometer. Többekkel. (Proceedings of the Fourth Working Meeting Isotopes in Nature. Leipzig, 1987)
14C Release in Various Chemical Forms with Gaseous Effluents from Paks Nuclear Power Plant. (Radiocarbon, 1989)
Radiokarbon koradatok a Paks–Sárközi süllyedék kialakulásához. Többekkel. (Mérnökgeológiai Szemle, 1989 és Földrajzi Értesítő, 1989)
Őshőmérsékleti adatok meghatározása malakohőmérő-módszerrel. Sümegi Pállal, Szöőr Gyulával. – A bócsai fúrás rétegsorának szedimentológiai, pollenanalitikai és malakofaunisztikai vizsgálata. Többekkel. (Acta Geographica Debrecina, 1989)
A Counter System for High-Precision 14C Dating. Többekkel. (Radiocarbon, 1989)
Izotópanalitikai célú műszer és módszerfejlesztések és azok alkalmazásának eredményei. Kand. értek. (Debrecen, 1990)
A tiszaalpári magaspart rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése. Többekkel. (Alföldi Tanulmányok, 1990)
Tiszabecsnél, a folyó medrében talált „bödönhajó” radiokarbon meghatározása. (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 1990)
Developments in Mass and Electron Spectrometry. Többekkel. (Acta Chimica, 1990)
Az üledékes vasszulfidok d 34S értéke és az üledékek kora-diagenetikus fejlődése közötti kapcsolat. Hámor Tamással. (Földtani Közlöny, 1991)
A Háy-tanya melletti feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése. Lóki Józseffel, Sümegi Pállal. (Acta Geographica Debrecina, 1991)
Partiszűrésű kutak vizének eredete tríciumkoncentrációjuk és oxigénizotóp-arányaik felhasználásával. Többekkel. (Hidrológiai Közlöny, 1992)
Radiocarbon Chronology of Late Neolithic Settlements in the Tisza–Maros Region. Horváth Ferenccel. (Radiocarbon, 1992)
A magyarországi quarter és neogén édesvízi mészkövek termoanalitikai és izotóp-geokémiai elemzése fácies és rétegtani értékeléssel. Többekkel. (Hidrológiai Közlöny, 1993)
Mezolotikum az Észak-Alföldön. Többekkel. – Megjegyzések a Tisza-vidék korai és középső neolitikumának 14C alapú abszolút kronológiájához. Horváth Ferenccel. (A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 1994)
Az abonyi téglagyári feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése. Lóki Józseffel, Sümegi Pállal. – Újabb koradat a nyírségi futóhomok mozgásainak idejéhez. Borsy Zoltánnal, Lóki Józseffel. (Acta Geographica Debrecina, 1994)
Ásatások Jászberény I. lelőhelyen. Többekkel. (Archaeologiai Értesítő, 1994)
Szeged-Öthalom környéki löszképződmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. Többekkel. (Földtani Közlöny, 1995)
Változások a bakonyi eocéntengerben foraminiferák izotóp-összetétele tükrében. Kollányi Katalinnal, Vető Istvánnal. (Földtani Közlöny, 1997)
A Ságvár-Lascaux interstadiális paleoökológiai rekonstrukciója. Krolopp Endrével, Sümegi Pállal. (Acta Geographica Debrecina, 1998)
Radiometric Methods for Dating Groundwater. (Nuclear Methods in Mineralogy and Geology. Techniques and Applications. New York–London, 1998)
A kardoskúti Fehér-tó negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója. Többekkel. (Földtani Közlöny, 1999)
Atomerőművi primer vízkör korróziós nyomelemeinek dúsítás utáni meghatározása ICP-OES-módszerrel. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2000)
Légköri nukleáris fegyverkísérletek által termelt T, 14C és 137CS segítségével végzett analitikai vizsgálatok. (Fizikai Szemle, 2000 és Közgyűlési előadások. I–II. köt. Bp., 2001)
Negyedidőszak végi éghajlati változások rekonstrukciós lehetőségei őslénytani és izotóp-geokémiai módszerekkel Magyarországon. Sümegi Pállal. (Acta Geographica Debrecina, 2001)
Flexura jellegű előtéri deformációhoz köthető karsztbauxitszintek a Dunántúli-középhegységben. Többekkel. (Földtani Közlöny, 2001).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Múzeumi Hírlevél, 1999)
Lovas Rezső: H. E. (Fizikai Szemle, 1999)
Kertész Róbert: In memoriam H. E. (Jászkunság, 1999)
Horváth Ferenc: Egy szegedi atomfizikus emlékezete. In memoriam H. E. (Szeged [folyóirat], 2000)
Bartosiewicz László: H. E. (Ősrégészeti Levelek, 2000 és Acta Archaeologica, 2001)
Molnár Mihály–Veres Mihály: Radiokarbon. Alkalmazások és perspektívák a környezetvédelemben és az iparban. (Magyar Tudomány, 2012)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője