Horváth Aurél
Horváth Aurél

2021. május 15. Szombat

Horváth Aurél

kohómérnök

Születési adatok

1922. április 25.

Zurány, volt Moson vármegye

Halálozási adatok

1989. június 12.

Dunaújváros


Család

Sz: Horváth Ernő (†1961) vasútforgalmi, majd rendőrségi határforgalmi tiszt, Matthesz Friderika. Elvált. Első házasságából született leánya: Horváth Lídia (1948. júl. 9.); fia: Horváth Marcell (1950. okt. 2.). 2. F: 1955-től Forgács Mária orvos, a Miskolci Tüdőbeteggondozó Intézet főorvosa. Leánya: Horváth Nóra (1958–).

Iskola

Elemi iskoláit Hegyeshalomban végezte, a győri Czuczor Gergely Gimnáziumban éretts. (1940). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Bánya- és Kohómérnöki Osztályán végzett (1944), a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen (NME) doktorált (1969), a műszaki tudományok kandidátusa (1976). MLEE-n végzett (1964).

Életút

A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű ózdi gyárának üzemmérnöke (1944–1946), uo. a budapesti központ beosztott mérnöke (1946–1947). A Nehézipari Központ (NIK) előadója (1948), a Kohóipari Központ (1949), a Nehézipari Minisztérium (NIM, 1950), a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) osztályvezetője (1950–1952). A miskolci NME Általános és Fizikai-kémiai Tanszék egy. docense (1952–1959) és a Tanszék vezetője (1954–1959). A dunaújvárosi Dunai Vasmű kutatómérnöke és a Kutatási Osztály vezetője (1959–1962 és 1964–1965). A Dunaújvárosi Felsőfokú Kohóipari Technikum alapító igazgatója (1962–1964), a Dunai Vasmű Minőségellenőrző és Anyagvizsgáló Főosztálya (1965–1968), Üzemgazdasági Főosztálya (1968–1970), Metallurgiai Főosztálya vezetője (1970–1975), a Vasipari Kutató Intézet Metallurgiai Főosztálya tud. főosztályvezetője (1975–1982) Az NME dunaújvárosi Kohó- és Fémipari Főiskolai Karának meghívott előadó tanára (1969–1974), c. főisk. tanára (1974–1989). Fimek fizikai kémiájával, elsősorban fémek kristályosodásának termodinamikájával, ill. a termodinamikai függvények, a kémiai egyensúly és a reakciókinetika vaskohászati rendszerekre és folyamatokra történő alkalmazásával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el az acélolvadék oxigéntartalma alapján történő acélgyártás fizikai kémiai alapjainak tisztázása, ill. az egyes fémek és metalloidok folyékony acélban való viselkedésének vizsgálata terén. Úttörő a fémek szerkezetével kapcsolatos elméleti tevékenysége, ill. a különböző kohászati folyamatok és eljárások (pl. vákuumozás, hő- és energiamérlegek stb.) fizikai kémiai és matematikai modelljének felállítása. A Dunaújvárosi Felsőfokú Kohóipari Technikum első igazgatójaként (1962. szept. 1-jétől) jelentős szerepet játszott a magyarországi kohóipari üzemmérnökképzés (= felsőfokú kohótechnikus-képzés) megszervezésében. Magyar Népköztársasági Érdemérem (ezüst, 1950).

Emlékezet

Wahlner Aladár-emlékérem (OMBKE, 1963), Kiváló Újító (arany, 1965), Kiváló Feltaláló (arany, 1973).

Főbb művei

F. m.: A vanádium dezoxidálóképessége. (Kohászati Lapok, 1950)
Fémek technológiája. Bp., 1950)
Szerkezeti anyagok. Az Állami Műszaki Főiskola jegyzete az üzemenergia tagozat hallgatói részére. (Bp., 1950)
A termodinamikai függvények alkalmazása a kohászatban. 1–5. (Kohászati Lapok, 1950–1956)
A vaskohászat műszaki fejlesztési terve. (Újítók Lapja, 1951)
Anyagtakarékosság a vaskohászatban. (Magyar Technika, 1951)
Fizikai kémia kohómérnökhallgatók részére. I–II. köt. Egy. jegyzet. (Miskolc, 1952–1953)
Útmutató a fizikai kémiához. Egy. jegyz. (Miskolc, 1954)
Kohászati termokémia. Egy. jegyz. (Miskolc, 1955)
Nagyolvasztók elegyszámításának grafikus módszere. (Kohászati Lapok, 1955)
A titán-, a vanádium- és a wolframoxidok redukciója. (Kohászati Lapok, 1956)
A savas Martin-acélgyártás fizikai-kémiája. (NME Közleményei, 1957)
Az égéshőmérséklet kiszámításának fizikai-kémiai módszerei. (Kohászati Lapok, 1958)
A Henry-törvény továbbfejlesztésével kapcsolatos legújabb szovjet eredmények. (NME Közleményei, 1958)
Az alkotók aktivitásának kiszámítása kétalkotós fémoldatokban. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1958)
Kémia. 1–2. Egy. jegyz. (Miskolc, 1958–1959)
Fizikai kémia. I–IV. köt. Egy. jegyz. (Miskolc, 1959)
Technológiai ismeretek az ipari technikumok számára. Mohácsi Istvánnal, Tóth Andrással. (Bp., 1959)
A kokszolásnál lejátszódó néhány reakció termodinamikai vizsgálata. – A fémek kristályosodásának termodinamikája. (Kohászati Lapok, 1959)
A diffúziós befolyásoló tényezők és szerepük a kohászati folyamatokban. Balláné Achs Mártával. (Kohászati Lapok, 1960)
Kísérletek karbonátos mangánércek hidrometallurgiai feldolgozására. (Kohászati Lapok, 1961)
Fizikai kémiai fogalmak, különös tekintettel a nyersvas- és acélgyártásra. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1961)
A fémek alapvető tulajdonságainak fémfizikai magyarázata. (Dunai Vasmű, 1961)
Kohászati fizikai kémia. Monográfia és egy. tankönyv is. (Bp., 1961.
2. kiad. 1964)
Újabb kísérletek úrkúti karbonátos, szilikátos mangánércek feldolgozására. – Kohómérnökök és kohászati technikusok képzése és továbbképzése. (Kohászati Lapok, 1962)
A fizikai kémia alkalmazása a kohászatban. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1962)
Franciaország vas- és acélipara. (Kohászati Lapok, 1963)
Kohászati fizikai kémiai számítások. Egy. segédkönyv. Összeáll. (Bp., 1964, németül: 1970)
Kohászati kémia. Főisk. jegyz. (Bp., 1964)
Az úrkúti mangánérc feldolgozása FeMn gyártásra alkalmas „művi ércre”, valamint fém Mn és Mn-vegyületek előállítására alkalmas MnSO4-oldatra. Kalmár Elemérrel, Pőcze Lászlóval. (Kohászati Lapok, 1967 és A mangánérc-termelés, -dúsítás, a mangánötvözet-gyártás és -felhasználás kérdései. Konferencia-előadások és hozzászólások. Szerk. Fülöp Elemér. Bp., 1967)
Nagy-Britannia kohógépiparáról és kohászati iparáról szerzett tapasztalatok. Kismarty Loránddal. (Kohászati Lapok, 1969)
A vasötvözetekben levő kísérő-, szennyező- és ötvözőelemek vákuumkezelés hatására tanúsított viselkedésének fizikai-kémiai értelmezése. Egy. doktori értek. (Miskolc, 1969)
A gáz- és olajtávvezetékek építéséhez használatos hegesztett acélcsövek anyagának és gyártásának metallurgiai vonatkozásai. (Kohászati Lapok, 1972)
A legújabb acélgyártási változatok értékelő összehasonlítása. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1974)
A fizikai kémia elméletének és technológiai alkalmazásának fejlesztése a vaskohászatban. Tudományos munkásság tézisszerű összefoglalója. Kand. értek. (Bp., 1975)
Kémia. 3. Fizikai kémia. Főisk. jegyz. (Bp., 1975)
A vasércek direktredukálásának általános világhelyzete és lehetőségei vaskohászatunkban. Horváth Jánossal, Zipszer Konráddal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1987).

Irodalom

Irod.: Berecz Endre: H. A.: Kohászati fizikai kémia. (Magyar Tudomány, 1962)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1989. jún. 19.)
H. A. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1989)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013