Jakab Antal
Jakab Antal

2021. október 27. Szerda

Jakab Antal, K.

újságíró, szerkesztő, kritikus

Névváltozatok

Jakab Antal, ifj.

Születési adatok

1942. július 26.

Marosvásárhely

Halálozási adatok

2007. június 20.

Kolozsvár

Temetési adatok

2007. június 22.

Kolozsvár

Házsongárdi Temető


Család

Sz: Jakab Antal (1914–2000) újságíró, a marosvásárhelyi Székely Szó munkatársa.

Iskola

A szatmári Kölcsey Ferenc Líceumban éretts. (1959), a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1964), uo. filozófia szakon is végzett (1970).

Életút

Az Utunk (1964–1989), ill. a Helikon munkatársa, szerkesztője, esszéistája (1989-től). A Korunk filozófiai rovatának vezetője (1968–1970), a lap híres antropológia számának szerkesztője (1971). Kortárs romániai magyar irodalommal, elsősorban Bodor Ádám (1936–), Páskándi Géza (1933–1995), Szilágyi Domokos (1938–1976) és Vári Attila (1946–) munkásságával foglalkozott, számos klasszikus erdélyi szerző munkáját gondozta. Írásai kiváló stílusban megfogalmazott, igényes esszék, ill. színikritikusként, kortárs és klasszikus színházi bemutatók kapcsán, a modern dráma műfaji kérdéseit is vizsgálta. Az Utunk versszerkesztőjeként (1971-től) Levélváltás címmel a lap legolvasottabb rovatát alakította ki, ironikus, ízlésformáló, szórakoztató üzeneteivel. Helikon Szöveggyűjtemény címmel népszerű, többkötetes magyar és világirodalmi középiskolai szöveggyűjtemény-sorozatot állított össze (1996–2002). Sajátos hangú írásaiban, lexikoncímszavakként bemutatta az irodalmi Nobel-díjasok munkásságát (1990-ben; Kertész Imre elismerése után, új, bővített kiadásban, 2003-ban). Írásai Ifj. Jakab Antal és Kis Jakab álnéven is megjelentek.

Emlékezet

Kolozsvárott élt és tevékenykedett, a Házsongárdi Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: A névmás éjszakája. Irodalmi kísérletek. (Irodalomkritikai kísérletek. Bukarest, 1972)
Átmenetek. Tanulmányok, kritikák. (Miskolc, 1995)
szerk.: Salamon Ernő legszebb versei. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Bukarest, 1967)
Bodor Ádám: A tanú. Novellák. Szerk., a bevezető tanulmányt írta. (Bukarest, 1969)
Tomcsa Sándor: A fellázadt pofozógép. Humoreszkek. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Bukarest, 1973)
Szilágyi Domokos legszebb versei. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Bukarest, 1976)
Irodalmi Nobel-díj. 1901–1990. Összeáll. (Helikon Könyvek. 1. Kolozsvár, 1990)
Dsida Jenő: Zarándokút. D. J. versei. Vál., a bevezető tanulmányt írta. (Kriterion Kincses Könyvtár. Bukarest, 1995)
Cseh Gusztáv: Libellus pictus avagy Képekkel írott könyvecskéje jeles házaknak. Művészi album. Bibliofil kiadás Cs. G. Pantheon és Megrajzolt pátria c. műveivel közös tokban. Szerk. Kántor Lajos. Cs. G. rézkarcai. A bevezető tanulmányt Benkő Samu írta, a képeket K. J. A. vál. (A Komp-Press Korunk Baráti Társaság kiadványa. Kolozsvár, 2002)
Irodalmi Nobel-díjasok lexikona. 1901–2002. Összeáll. (Bp., 2003)
Dsida Jenő: Zarándokút. D. J. versei. Vál., a bevezető tanulmányt írta. A CD-mellékleten: Erdélyi hangok. D. J. versei Banner Zoltán előadásában. (Kriterion Kincses Könyvtár. 2. bőv. kiad. Kolozsvár, 2007)
szöveggyűjteményei: Magyar irodalom Ady Endrétől Nagy Lászlóig. Összeáll. (Kolozsvár, 1996
2. kiad. 1999
3. kiad. 2002)
Magyar irodalom Berzsenyitől Mikszáthig. Összeáll. (Kolozsvár, 1998)
Magyar irodalom Bánffy Miklóstól Szilágyi Domokosig. Összeáll. (Kolozsvár, 1998)
Magyar irodalom a kezdetektől Kisfaludy Sándorig. Összeáll. (Kolozsvár, 1999
2. kiad. 2002)
Odüsszeusztól Ulyssesig. Világirodalmi szöveggyűjtemény K. J. A. válogatásában esszéivel és jegyzeteivel. I–IV. köt. (Kriterion Kincses Könyvtár. Bukarest–Kolozsvár, 2002)
ford.: Heidegger, Martin: Az ittlét elemzésének tárgya. Ford. (Korunk, 1971. 2.)
Lukács György: A munka mint teleologikus tételezés. Ford. (Korunk, 1971. 11.)
Adorno, Theodor W.: Írásjelek. Ford. (Korunk, 1972. 1.).

Irodalom

Irod.: Láng Gusztáv: A líra: logika? (L. G.: A jelen idő nyomában. Bukarest, 1977)
Szilágyi Júlia: K. J. A.: A névmás éjszakája. (Utunk, 1972. 46.)
Pomogáts Béla: K. J. A.: A névmás éjszakája. (Tiszatáj, 1973)
Marosi Péter: A kritikus felel. (M. P.: Világ végén virradat. Bukarest, 1980)
Bretter György: Túl a gesztuson. (Igaz Szó, 1973. 8.)
Tamás Gáspár Miklós: K. J. A.: A névmás éjszakája. (Alföld, 1973)
„…képéhségünkben a költészethez folyamodunk…” Beszélgetés K. J. A.-lal. (Induljunk tehát: otthonról haza. 12 beszélgetés határon túli esszéírókkal, irodalomról, nyelvről. Bp., 1996)
Szakolczay Lajos: K. J. A.: Átmenetek. (Kortárs, 1996)
Ki kicsoda Aradtól Csíkszeredáig? I–II. köt. Szerk. Simon Anita, Tál Mariann. (Csíkszereda, 1996–1997)
Romániai magyar ki kicsoda? Főszerk. Stanik István. (Kolozsvár, 1997)
Erdélyi magyar ki kicsoda? 2000. Igazgató-főszerk. Stanik István. (Bukarest–Nagyvárad, 2000)
Szilágyi István: Búcsú K. J. A.-tól. (Helikon, 2007. 14.)
Tamás Gáspár Miklós: „Nem éltem túl.” K. J. A. emlékére. (Élet és Irodalom, 2007. 28.)
György Péter: Állatkert Kolozsváron. A képzelt Erdély. (Bp., 2013).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013