Kol Erzsébet
Kol Erzsébet

2023. szeptember 21. Csütörtök

Kol Erzsébet

hidrobiológus, botanikus, algológus

Születési adatok

1897. július 8.

Kolozsvár, Kolozs vármegye

Halálozási adatok

1980. november 15.

Budapest

Temetési adatok

1980. december 8.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

Dédszülei, apai: Kohl Ferenc, Both Anna; Richter Ferenc, Zöldi Jusztina.

Nagyszülei: apai: Kol Ferenc (= Kohl Ferenc, 1843. jún. 5. Görgényszentimre, Maros-Torda vm.–1928. júl. 20. Bp.), Richter Klára.

Szülei: Kol Ferenc (1869. dec. 4. Radnótfája, Maros-Torda vm.–1939. aug. 11. Bp. Temetés: 1939. aug. 14. Farkasrét) mérnök, államtitkár-helyettes, a kir. Magyar Posta műszaki főigazgatója, Fülöp Ida.

Kol Ferenc 2. felesége: Papán Anna (1880. Kiszucaújhely, Trencsén vm.–1949. nov. 23. Bp.), Papán János és Vesely Veronika leánya.

Féltestvére: Erdőss Gyuláné Kol Anna (1905. szept. 30. Bp.–1981. aug. 2. Bp.) középiskolai tanár, a Külügyminisztérium angolnyelv-oktatója, Vincze Lajosné Kol Mária (1907. júl. 22. Bp.–1985. okt. 18. Bp.) és dr. Mártonffy Iván Zoltánné Kol Klára (1910. aug. 1. Kolozsvár–1940. aug. 28. Bp. Temetés: 1940. aug. 30. Farkasrét).

Hajadon.

Iskola

A Miasszonyunkról elnevezett Marianum kolozsvári r. k. tan- és nevelőintézetben éretts. (1917), a kolozsvári (1917–1918), majd a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1920–1924), Szegeden természetrajz–vegytan szakos középiskolai tanári okl. (1924) és bölcsészdoktori okl. (1925), az alsóbbrendű virágtalan növények és hidrobiológiájuk tárgykörében magántanári képesítést szerzett (a szegedi egyetemen az első női tudósként!, 1932). A biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Általános Növénytani Tanszéke tanársegéde (1924–1927), egy. adjunktusa (1927–1937), intézeti tanára (1937–1940). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, ill. a kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetemen az általános növénytan ny. r. tanára (1940–1948), a Természettudományi Múzeum Növénytárának tud. főmunkatársa (1948–1959).

A Genfi Egyetem vendégkutatója (1933), majd az Egyesült Államokban és Kanadában, az alaszkai hómezőkön járt hosszabb tanulmányúton (1936).

Alacsonyabb rendű növények, elsősorban algák kriobiológiájával, a hó és a jég mikroszervezetének kutatásával, édesvizek mikronövényzetének vizsgálatával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a magyarországi algafajták feldolgozása, rendszerezése terén: feldolgozta a hazai források, patakok, rizsföldek és tőzegmohalápok algavegetációját. A magyar hegységeken kívül kriobiológiai kutatásokat végzett a Magas Tátrában, a Keleti és a Déli Kárpátokban, az Alpokban, valamint Norvégiában és Észak-Amerikában (a Sziklás-hegység különböző területein és Alaszkában), ill. vizsgálatra megkapta az Antarktiszon (!) járt nemzetközi expedíciók biológiai eredményeit is. Kutatásairól népszerű útleírásban is beszámolt (Tiszaparttól Alaszkáig, 1940).

Emlékezet

Kol Erzsébet, Vendl Mária után az ország második női magántanára volt. Addigi munkásságáért 1952-ben kandidátusi fokozatot szerzett, doktori pályázatát azonban 1973-ban elutasították! Világhírű, 6200 pontosan cédulázott és nyilvántartott algából álló gyűjteményét (Algotheca) és mikrofotográfiai kollekcióját a Növénytár őrzi. Róla nevezték el a Koliella Tatrae nevű algafajt.

Kol Erzsébet Szegeden, Kolozsvárott élt, majd Budapesten telepedett le. A fővárosban hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az Egyetemet Végzett Nők Egyesülete alelnöke.

Az Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie (1930–1980), a Société Botanique du Genève (1933–1945), a The Botanical Society of America tagja (1936–1945).

A The National Geographic Society of America (1936–1945) és az International Phycological Society tagja (1961–1980).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1956).

Bugát Pál-díj (Természettudományi Társulat, 1930), Crusade Award (az Amerikai Egyetemet Végzett Nők Egyesülete [AAUW] Nagydíja, 1936), Entz Géza-díj (Magyar Limnológiai Társaság, 1961).

Főbb művei

F. m.: önálló munkái, könyvfejezetei: Előmunkálatok a Nagy Magyar Alföld moszatflórájához. I. Szeged és környéke. – Vorarbeiten zur Kenntnis der Algenflora des Ungarischen Nagy Alföld/Grosse Tiefbene. I. Szeged und Umgebung. 2 táblával. Egy. doktori értek. is. (Folia Cryptogamica. Magyarország virágtalan növényeire vonatkozó közlemények, 1925. 2. és külön: Szeged, 1925)
II. (Acta Biologica Szegediensis, 1931. 1. és külön: Szeged, 1931)
Zur Hydrobiologie eines Natronsees bei Szeged in Ungarn. Monographische Bearbeitung der Algenvegetation des Cserepes-sor-Sees/Cserepes-sor-tó. (Verhandlungen aus der Internationalen Vereinigungfür teorische und angewandte Limnologie. Band 5. Teil 1. Stuttgart, 1931)
Tiszaparttól Alaszkáig. Útleírás. Egy műmelléklettel, 48 táblával és 6 szövegképpel. (A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Könyvkiadó-vállalata. 115. köt. Bp., 1940)
Észak-Erdély 87 borvízforrása mikrovegetációjának általános összehasonlítása. Előzetes beszámoló az 1943. évben végzett vizsgálatokról. 1 térképpel, 4 tábla fényképpel. (Múzeumi füzetek, 1945 és külön: Cluj-Kolozsvár, 1946)
A termesztett algák. Machay Lászlóval. 2 színes táblamelléklettel és 27 ábrával. (Magyarország kultúrflórája. I. köt. Virágtalanok. 7. füz. Bp., Akadémiai Kiadó, 1961)
Kryobiologie. Biologie und Limnologie des Schnees und Eises. I. Kryovegetation. [Kriobiológia. Monográfia. I. A hó- és jégfelületek biológiája. Unicus.] (Die Binnengewässer. Band 24. Stuttgart, 1968).

F. m.: tanulmányai: Algák a Lomnici-csúcs tetejéről, 2634 m. (Folia Cryptogamica. Magyarország virágtalan növényeire vonatkozó közlemények, 1926. 4.)
Adatok a Tátrai Desmidiaceák kocsonyakiválasztással történő helyváltoztatásához. 2 táblával. (Folia Cryptogamica. Magyarország virágtalan növényeire vonatkozó közlemények, 1927. 5.)
„Wasserblüte” der Sodateiche auf der Nagy Magyar Alföld/Grossen Ungarischen Tiefebene. (Archiv für Protistenkunda, 1929)
Előmunkálatok hazánk Desmidiaceái monográfiájához. I. A Balaton és környéke Desmidiaceái. (A Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái. Tihany, 1930. 1.) és II. A Magas Tátra alján elterülő tőzegesek Desmidiaceái. (Folia Cryptogamica. Magyarország virágtalan növényeire vonatkozó közlemények, 1930. 7.)
Sárga „vízvirágzás” székes tavon. (A Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái. Tihany, 1931. 1.)
Desmidiaceen aus der Umgebung der Villa Lerch in der Hohen-Tátra. (Acta Biologica Szegediensis, 1933. 3.)
A Nagy Balaton algavegetációja. 12 táblázattal – A Balaton medre talajalgái. – Néhány adat a Balaton moszatflórájához. (A Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái. Tihany, 1938)
Vergleich der Kryovegetation der nordlichen und südlichen Hemisphäre. (Studia Instituti Botanici Generalis Universitatis. Nr. 19. Kolozsvár, 1944)
A New Cryobiont of the Red Snow from Transylvania. Chlamydomonas Bolyaiana. (Publicationes Institutionis Botanici Systematici Universitatis Bolyai. Cluj-Kolozsvár, 1947)
Néhány érdekes változás a hajdúszoboszlói therma vegetációjában. Orosz nyelven. 2 táblával. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1952)
A Balatonba ömlő vizek fiziográfiai és biológiai vizsgálata. 15 melléklettel és 4 táblával. Entz Bélával, Sebestyén Olgával, R. Stiller Jolánnal. – A Pécsely-patak mikrovegetációja. Tamás Gizellával. 1 térképpel és 7 táblával. (Az MTA Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének 1953. évi évkönyve. Bp., 1954)
A gémeskutak hidrobiológiai és algológiai vizsgálata Vácrátóton. 1–2. (Hidrológiai Közlöny, 1954. 7-8.–1954. 9-10.)
Algológiai és hidrobiológiai vizsgálatok a Szarvas környéki rizstelepeken. 3 táblával. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1954)
Az aszófői Séd mikrovegetációja. I. Algák. (Az MTA Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének 1955. évi évkönyve. Bp., 1956)
A Collection of Algal Cultures in the Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Series nova, 1956)
Comparative Algological and Hydrobiological Studies in Rice Fields in Hungary. 2 táblával. (Acta Botanica, 1956. 3-4.)
Algológiai vizsgálatok a Sátorhegység jeges barlangjában. 2 táblával. (Botanikai Közlemények, 1957. 1-2.)
Die Kryovegetation von Albanien. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1958)
Kurzbericht über die Ergebnisse der biologischen Donauforschung in Ungarn bis 1957. Danibialia Hungarica I. Dudich Endrével. (Acta Zoologica, 1959. 3-4.)
The Red Snow of Greenland. 1. West Greenland. Collected by Captain Robert A. Bartlett. 2 táblával. (Acta Botanica, 1959. 1-2.)
2. Northeast Greenland. (Acta Botanica, 1969. 3-4.)
Beiträge zur Kenntnis der Mikroflora und Mikrofauna in den Donauarmen neben Baja, Südungarn. Varga Lajossal. (Acta Biologica, 1960)
Effect of Various Carbohydrates on Pigment Formation and Cell Division of Algae. 2 táblával. (Acta Botanica, 1961. 3-4.)
Kryobiológiai vizsgálatok a Magyar Középhegységben. I. A Bükk- és Sátor-hegységben. (Hidrológiai Közlöny, 1962. 5.)
Cryobiological Research in the Rocky Mountains. (Archives of Hydrobiology, 1964)
The Mikrovegetation of a Small Ice-Cave in Hungary. (Speleology, 1964)
A Bakony területén 1965-ig végzett algológiai kutatások eredményeinek összefoglalása. (Fragmenta Botanica, 1966)
Snow Algae from the Valley of the Morskie Oko Lake in the High Tatra. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1966)
The Effect of Algae on Germination and Growth of Rice. (Advancing Frontiers of Plant Sciences, 1966)
Algologische und hydrobiologische Untersuchungen im Sphagum Moor „Fekete-tó” bein Farkasfa. 1 táblázattal. (Acta Botanica, 1967. 1-2.)
Kryobiologische Untersuchungen im Tale des Késmárker Grünen Sees in der Hohen Tatra. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1967)
Algae from the Soil of the Antarctic. (Acta Botanica, 1970. 3-4.)
Snow Algae from Signy Island, South Orkney Islands, Antarctica. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1972)
Cryobiological Researches in the High Tatra. 1–2. (Acta Botanica, 1975. 1-2.–1975. 3-4.).

F. m.: népszerű írásai: Élet az örök havon és jégen. 2 táblával. K. E. eredeti rajzaival. (Természettudományi Közlöny, 1937)
Utak és évek. Észak-amerikai tanulmányutam. 1 térképpel. (Magyar Női Szemle, 1938)
Erdély borvizeinek hydrobiológiája. (Múzeumi füzetek, 1940)
A Vácrátóti park zöld színű jegéről. (Borbásia, 1949. 6-10.)
Blauer Schnee im Gebiet der Kleinen Küküllő. – Kék hó a Kis-Küküllő mentéről. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1955)
Színes hó a Bükk-hegységben. 3 táblával. (Botanikai Közlemények, 1955. 1-2.)
Színes hó és színes jég. (Élővilág, 1957. 2.)
On the Snow Vegetation of the Grecian Mountains. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1957)
On the Green Snow of the Southern Carpathians. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1959)
On the Red Snow of Finse, Norway. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1963)
Roter Schnee von Scotiella in der Hohen Tatra. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1965)
A Szigligeti Arborétum algái. – Algológiai és hidrobiológiai forrásvizsgálatok az Északi-Bakonyban. (A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 1968. 7.)
Algae from the Antarctica. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1968)
Von roten Schnee der Tiroler Alpen. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1970)
Green Snow and Ice from Antarctica. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1971)
Színes hó. (Búvár, 1971. 1.)
Algológiai és hidrobiológiai vizsgálatok a Grajka-patak forráslápjain Vas megyében. – Algologische und hydrobiologische Untersuchungen an Quellmooren des Grajka-baches im Komitat Vas. (Savaria. A Vas megyei múzeumok értesítője 1966/1970. Szombathely, 1973)
Az Északi- [Öreg-] Bakony területén végzett algológiai és hidrobiológiai kutatások rövid ismertetése. (A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 1973. 12.)
Green Snow from Haswel Island, Antarctica. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1973)
Trochiscia [Chlorophyta] Red Snow from Swedish Lapland. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1974).

Irodalom

Irod.: források és megemlékezések: Elhunyt Kol Ferenc mérnök, posta műszaki főigazgató. (Pesti Hírlap, 1939. aug. 13.)
Elhunyt Kol Ferenc ny. h. államtitkár. (Elektrotechnika, 1939. szept. 1.)
Kol Ferenc. (Magyar Posta, 1939. szept. 1.)
Elhunyt dr. Kol Erzsébet. (Magyar Nemzet, 1980. nov. 30.)
Hajdú Lajos: dr. Kol Erzsébet. (Hidrológiai Közlöny, 1981. 11.)
P. Komáromy Zsuzsa: Megemlékezés Kol Erzsébetről. (Botanikai Közlemények, 1982. 1-2.)
P. Komáromy Zsuzsanna: In memoriam Erzsébet Kol. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1982)
Padisák Judit: 100 éve született dr. Kol Erzsébet. (Hidrológiai Közlöny, 1997. 6.)
Bartha Dénes–Csapody István–Szodfridt István: Mestereink. Ilyennek láttuk őket. Emlékmorzsák a közelmúlt jeles botanikusairól. K. E. (Tilia, 2000. 8.)
Schmidt Antal: Egy különleges dedikáció. A tátrai színes hó nyomában. (Élet és Tudomány, 2009. 45.).

Irod.: műveiről: Reményi József: K. E.: Tiszaparttól Alaszkáig. (Dunántúli Szemle, 1940. 5-6.)
Wagner János: K. E.: Tiszaparttól Alaszkáig. (Debreceni Szemle, 1940. 9.)
Uherkovich Gábor: K. E.: Kryobiologie. Biologie und Limnologie des Schnees und Eises. I. Kryovegetation. [Kriobiológia. Monográfia. I. A hó- és jégfelületek biológiája.] (Hidrológiai Közlöny, 1971. 4.).

Irod.: lexikonok, feldolgozások, névtárak: Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
Révai kétkötetes lexikona. (Bp., 1947)
Romániai magyar irodalmi lexikon. I–VI. köt. (Bukarest, 1981–2010)
Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Összeáll, szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)
Magyar múzeumi arcképcsarnok. Szerk. Bodó Sándor és Viga Gyula. (Bp., 2002)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit és Palasik Mária. (Bp., 2010).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-694Q-HNM?i=150&cc=1452460 (Kol Anna születési anyakönyve, 1905)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRSS-GS5?i=212&cc=1452460 (Kol Anna és Erdőss Gyula Jenő házassági anyakönyve, 1926)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT38-6D?cc=1452460 (Kol Mária és Vincze Lajos János házassági anyakönyve, 1935)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1G9-13R?i=44&cc=1452460 (Kol Mária és dr. Mártonfi Zoltán házassági anyakönyve, 1937)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D489-2SB?i=6&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6628-N898 (Kol Ferenc halotti anyakönyve, 1939)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DBR3-111?i=66&cc=1452460 (Kol Klára halotti anyakönyve, 1940)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/216914 (Dr. Mártonffy Ivánné Kol Klára gyászjelentése, 1940)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTW3-MT?i=83&cc=1452460 (Kol Ferencné Papán Anna halotti anyakönyve, 1949)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/196358 (Kol Erzsébet gyászjelentése, 1980)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/236308 (Erdőss Gyuláné Kol Anna gyászjelentése, 1981)

Megjegyzések

1. Magyar Életrajzi Lexikon téves születési adata: júl. 6. Önéletrajza szerint júl. 8-án született!

2. A rokoni kapcsolatok forrása a Kol család publikus családtörténeti oldalai: www.my.heritage.hu

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője