Kruesz Krizosztom
Kruesz Krizosztom

2024. május 29. Szerda

Kruesz Krizosztom

bencés szerzetes

Névváltozatok

Kruesz János Krizosztom

Születési adatok

1819. január 21.

Völgyfalva, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1885. január 11.

Sopron


Iskola

A győri főgimnáziumban tanult (1829–1835), Pannonhalmán belépett a Szent Benedek-rendbe (1835-ben; ahol Aranyszájú Szent János tiszteletére a Krizosztom nevet kapta), próbaéves (1835–1836), majd a győri bencés tanintézetben bölcseletet tanult (1836– 1839); közben a 3. intézeti évet Bakonybélben töltötte, ahol Guzmics Izidor apát vezetése alatt elsősorban latin, görög és magyar irodalmat, pedagógiát és oklevéltant hallgatott (1838–1839). A győri tankerületi főigazgatóságon középiskolai tanári okl. (1839), a pesti tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1840), ünnepélyes fogadalmat tett (1840. jún. 9.), pappá szentelték (1843. júl. 26.). Az MTA tagja (t.: 1878. jún. 14.).

Életút

A pozsonyi főgimnázium (1843–1845), a győri bencés tanintézet tanára (1845–1848), a pozsonyi akadémián a természettan r. tanára (1848–1850); közben a szabadságharc bukása után a magyarellenes érzelmű helyi lakosság eredménytelen kísérletet tett az eltávolítására, mivel előadásait magyar nyelven tartotta (1849. szept.). Miután az akadémián a német lett a kötelező tanítási nyelv ő maga kérte áthelyezését Pannonhalmára. A pannonhalmi bencés tanintézetben a természettan r. tanára (1850–1861), visszaért Pozsonyba, mint a főgimnázium igazgatója (1861–1865). A pannonhalmi Szent Benedek-rend főapátja (1865–1885; kinevezték: 1865. nov. 3.; elfoglalta székét: 1866. jún. 10.). A Főrendiház tagja. A Szent István-rend lovagja, valóságos belső titkos tanácsos (1881-től). Bencés főapátként sokat tett az apátság fejlesztéséért. Intézkedéseivel rendbe hozta Pannonhalma gazdálkodását, tanárképző intézetet állított fel, Storno Ferenc soproni műépítéssel felújította a székesegyházat. 1870-ben részt vett az I. vatikáni zsinaton, 1874-ben ő volt az elnöke a magyar orvosok és természetvizsgálók Győrött tartott 17. vándorgyűlésének. 1879-ben 10 000 koronát adott az MTA-nak.

Szerkesztés

Számos népszerű természettudományi dolgozatot írt azon intézetek értesítőiben, ahol tanított; ill. több tankönyveket szerkesztett és fordított. Életrajzokat írt az Ifjúsági Plutarch-ba (1858–1860). – Kőnyomatos arcképét – többek között – a Magyarország és a Nagyvilág (1865), a Honpolgárok könyve (1872) a Vasárnapi Ujság (1874 és 1883) és a Pesti Hírlap heti melléklete közölte (1880). Teljes méretű képe (olajfestmény) a pannonhalmi apátságban látható.

Főbb művei

F. m.: Természettan felgymnasiumok és főreáltanodák számára. I–II. köt. Kühn Rajmunddal. Subic S. után fordította és javította. (Pest, 1862
2. jav. és bőv. kiad. 309 fametszettel. 1865)
Vegytani adatok. Pótlékul Subic természettanához. (Pest, 1862
2. kiad. 1864)
A tűzkövekről. (A pozsonyi kir. főgymnasium értesítője, 1864)
A szervetlen és szerves vegytan rövid vázlata a felgymnasiumi ifjúság számára. (Pest, 1865
2. kiad. 1869
3. átd. kiad. Átd. Fehér Ipoly. 1875
4. kiad. 1879)
A pannonhalmi főapát körlevele az elemi népiskolák ügyében. (Komárom, 1869)
Pannonhalma. (Archaeologiai Értesítő, 1871)
Győrmegye éghajlata és földdelejessége. (Győrmegye és városa egyetemes leírása. Bp., 1874)
A jelenkor bajairól. (Győr, 1879).

Irodalom

Irod.: Ortvay Tivadar: Száz év egy hazai főiskola életéből. (Bp., 1884)
K. K. (Vasárnapi Ujság, 1885)
Hollósy Jusztinián: Emlékbeszéd K. K. fölött. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1886)
Jordán Emil: K. K. tanügyi munkássága. Egy. doktori értek. (Bp., 1939)
Sólymos László: K. K. pannonhalmi főapát egyénisége, szerzetesi és lelkipásztori működése. Teológiai doktori értek. (Bp., 1957)
Sólymos László Szilveszter: K. K. (Pannonhalmi főapátok. 1. Bp., 1990).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője