Ladó László
Ladó László

2024. július 14. Vasárnap

Ladó László

közgazdász

Születési adatok

1919. szeptember 6.

Sopron

Halálozási adatok

2007. október 25.

Budapest

Temetési adatok

2007. november 16.

Budapest

Szent Gellért-plébániatemplom


Család

Sz: Ladó István mérnök, Bazsó Lívia fővárosi leánygimnáziumi tanár. Szülei hároméves korában elváltak, édesapja 1922-ben kivándorolt az USA-ba, édesanyja nevelte fel. F: 1945-től Verebélÿ Éva műtősnő, Verebélÿ László (1883–1959) gépészmérnök, az MTA tagja, Kossuth-díjas egyetemi tanár leánya. Három leánya: Ladó Éva (1946–), Ladó Judit (1948–) és Ladó Mária (1953–).

Iskola

Katonai reáliskolában éretts. (1938), a Ludovika Akadémián végzett és hadnaggyá avatták (1941). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közgazdászdoktori okl. (1948), könyvvizsgálói (1951) és ügyvitelgépesítési-szervezői szakképesítést szerzett (1965). A közgazdaság-tudományok kandidátusa (1957), a közlekedéstudományok doktora (1969).

Életút

A II. világháború végén Kiss János (1883–1944) altábornagy mellett részt vett a nemzeti ellenállási mozgalomban (1944–1945), a II. világháború után leszerelt (főhadnagyi rangban, 1945; tartalékos főhadnagy: 1951). Bókay Árpád műszaki és villamossági vállalatának könyvelője (1945–1946), a Villamos és Közlekedési Vállalatok Rt. csoportvezetője (1946–1949), az Irodaszervező Nemzeti Vállalat, ill. az Irodaszervező Gazdasági Iroda Tanulmányi Osztályának munkatársa (1949–1952), a Pénzügyminisztérium (PM) főrevizora, főmunkatársa (1952–1963). A BME Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék, ill. a BME Társadalom- és Gazdaságtudományi Intézet Ipari Üzemgazdaságtan Tanszéke egy. docense (1963–1971), egy. tanára (1971. júl. 1.–1989. dec. 31.) és a Tanszék vezetője (1978–1984). Emeritusz professzor (1992-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1954–1957). Üzemgazdaság-tani és logisztikai kutatásokkal, a vállalati szervezés és számvitel, ill. az anyagmozgatás rendszerelméleti kérdéseivel, elsősorban a termelési folyamatok mozgatási elemeinek optimalizálásával, ezen elemek gépesítésének rendszerelméleti kérdéseivel, a távolsági szállítás gazdasági hatásaival foglalkozott. Nevéhez fűződik az új költségelszámolási eljárás és az üzemi rezsiköltségek új elemzési eljárásának kidolgozása és bevezetése (elsőként a Csillaghegyi Lenárugyárban, a Sztálin Vasműben és az Elida Szappangyárban, 1954-től). Magyarországon elsők között vizsgálta egy műszaki-gazdasági információs rendszer, s ezzel összefüggésben egy elektronikus géppark (= adatbázis) megvalósításának lehetőségeit, majd jelentős szerepet vállalt Az igazgatási és ügyviteli munkáknak a digitális technika eszközeivel történő automatizálása c. koncepciótervezet, valamint az elektronikus adatfeldolgozás hazai irányelveinek előkészítésében (1960-as évek elejétől).

Elismertség

A Vitézi Rend tagja (1992-től). Bartók Nagy András-életműdíj (2005).

Főbb művei

F. m.: Gyártás-előkészítés lyukkártya rendszerű gépekkel. (Többtermelés, 1950)
Állami boltok adminisztrációja. Radványi Györggyel. 7 melléklettel. (Kereskedelmi továbbképző szakkönyvtár. Bp., 1952)
Gyártás-előkészítés a számvitel szolgálatában. – A grafikon szerinti számviteli rendszer bevezetésének előkészítő munkái. (Számvitel [folyóirat], 1952)
Egyenletes ütemű számvitel. Balázsy Györggyel, Ferenczi Istvánnal. (A szocialista munka könyvtára. Bp., 1952)
A gépipari analitikus termelési könyvelés és az utókalkuláció néhány szervezési kérdése. (Számvitel [folyóirat], 1953)
Az ügyvitel szervezése a belkereskedelemben. Monográfia. Ferenczi Istvánnal. 6 táblával. (Bp., 1954)
Az iparvállalatok könyvvitele. Írta L. L. Szerk. Scholcz Rezső. (Bp., 1954)
Kiskereskedelmi vállalatok egységeinek elszámolási rendszere. Belkereskedelmi könyvelői tanfolyami jegyz. Radványi Györggyel. 7 táblával. (Bp., 1954)
A termelési költségek elszámolása. – A saját termelésű készletek elszámolása. – Az értékesítés számvitele és ügyvitele. (A Számviteli Főiskola kiadványai. Bp., 1954)
Az ügyvitel szervezésének időszerű kérdései. (Többtermelés, 1954)
A termelési számvitel néhány elvi kérdése. – A termelési számvitel szervezése a Fémáru- és Szerszámgépgyárban. (Számvitel [folyóirat], 1954)
Iparvállalatok könyvvitele a közgazdasági technikumok számára. I–III. köt. Ferenczi Istvánnal, Patóh Lászlóval. 5 táblával. (Bp., 1954
3. kiad. 1956)
A vállalatok önálló elszámolása. – Az ütemterv szerinti számvitel főbb szervezési kérdései. – Az üzemek önálló elszámolásának szervezési kérdései. (A Számviteli Főiskola kiadványai. Bp., 1955)
A termelési költségek elszámolásának egyes módszerei. Szerk. (Bp., 1955)
Iparvállalatok ügyvitelének és könyvvitelének szervezése. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1955)
A gazdaságos belső szállítás. Monográfia. (Bp., 1957)
Ügyvitelgépesítés és automatizálás. 1–4. (Pénzügy és Számvitel, 1958–1959)
Költségtervezés és költségmérés. (Vállalati kiskönyvtár. Bp., 1958
2. kiad. 1961)
Könyvelőgépek a műszaki ügyvitelben. (Ipargazdaság, 1960)
Elektronikus gépek alkalmazása az ügyvitelben. (Ügyvitelszervezési tanulmányok. Bp., 1962)
Az ügyviteli munkák automatizálásának egyes szervezési és előkészítési kérdései. (Ügyviteltechnika, 1962)
A készletgazdálkodás megjavítását célzó teendők az analitikus nyilvántartások területén. (Ügyvitelszervezési tanulmányok. Bp., 1963)
Ügyvitelszervezés és gépesítés. Ipari üzemgazdasági tanfolyami jegyz. Radnai Józseffel. (Bp., 1963)
Nulla-ellenőrzés automatikus szorzásra alkalmas könyvelőgépeknél. – Az on-line rendszerű adatfeldolgozásról. (Ügyviteltechnika, 1963)
Ügyvitelszervezés. 1. Balázsy Györggyel, Marosi Miklóssal. (Bp., 1964)
Elektronika – számvitel – vezetés. – Szalagok optikus olvasása és az adatok feldolgozása elektronikus gépparkkal. (Számvitel és Ügyviteltechnika, 1964)
Adatfeldolgozó gépek és rendszerek. (Bp., 1965)
A nagy memóriakapacitású elektronikus gépparkok alkalmazásának lehetőségei. (A tudományos kutatások szervezése és módszerei. Bp., 1965)
Az anyagmozgatás fejlesztése elméleti alapjának egyes kérdéseiről. (Anyagmozgatás–Csomagolás, 1965)
Eine Konzeption für den Einsatz elektronischer Datenverarbeitungen. (Periodica Polytechnica, 1965)
Szervezéselmélet és metodika. Siklaky Istvánnal, Szabó Lászlóval. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1966)
Az információrendszer kapcsolata a vállalati szervezettel és tervezéssel, különös tekintettel az elektronikus adatfeldolgozásra. (Információ–Elektronika, 1966)
A költség- és nyereségtervezés néhány elméleti kérdése és számítási módszere. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1966
2. kiad. 1967)
Vezetői informáltság, információrendszerek. (A vállalat korszerű vezetésének és szervezésének általános kérdései. II. köt. Bp., 1967)
A vezetés elméletének fő kérdései. Szabó Lászlóval. 1 táblával. (Bp., 1967)
A költség- és nyereségfedezeti számítás. Alapok a nyereségoptimum-számításhoz. (Bp., 1967)
Ügyvitelszervezés és gépesítés. Radnai Józseffel. (Bp., 1967)
A folyamatok mozgatási elemei gépesítésének műszaki-gazdasági kihatásai. Doktori értek. (Bp., 1968)
Az optimális vállalati nyereség számítása. Monográfia. Deli Lászlóval. (Bp., 1968)
Költség- és nyereségszámítás. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1968
2. kiad. 1969)
Adatfeldolgozó gépek és rendszerek. Egy. jegyz. (Bp., 1968
2. kiad. 1970
5. kiad. 1975)
Anyagmozgatás szervezése és gazdasági kérdései. Az anyagmozgatási szakmérnöki tanfolyam jegyzete. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1969)
Fejezetek az iparvállalatok gazdasági, szervezési, vezetési témaköréből. Harsányi Istvánnal, Kocsis Józseffel. (Bp., 1969
4. kiad. 1975)
Az anyagmozgatás gazdaságtana. 2. (Bp., 1970)
Fedezetorientált vállalati tervezés. Deli Lászlóval, Kocsis Józseffel. (Bp., 1970)
A komplex iparvállalati tervezés módszertana. Deli Lászlóval, Kocsis Józseffel. (Bp., 1971)
Anyagmozgatási folyamatok szervezése. (Bp., 1971)
A vállalati belső mechanizmus helyzete és fejlődésének főbb vonásai. A vállalati belső mechanizmus fejlesztésének gyakorlati kérdései. (Közgazdasági Szemle, 1971)
A rendszerelméleten alapuló gazdaságossági számok. Deli Lászlóval, Kocsis Józseffel. (Bp., 1971
2. kiad. 1975)
Egyes metodikai alapok az iparvállalati tervezéshez. Kocsis Józseffel. (A BME Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1972)
Az üzem- és munkaszervezésről. Dózsa Lajossal, Susánszky Jánossal. Monográfia. (Bp., 1972)
A vállalati szervezési munkák kapcsolódásának egyes szervezésmetodikai kérdései. (Gépgyártástechnológia, 1972)
A szervezés időszerű kérdései. Tanulmányok. Szerk. (Bp., 1973)
Szervezéselmélet és metodika. Tansegédlet. (Bp., 1975)
A szervezésoktatás tartalmi fejlesztése. (Felsőoktatási Szemle, 1975)
A szervezésmetodika fejlesztése. (Vezetéstudomány, 1976)
A vállalati szervezés hatékonysága növelésének egyes módszertani kérdései. (Gépgyártástechnológia, 1977)
Szervezéselmélet és -módszertan. A vezetés szervezési funkciója. Monográfia és egy. tankönyv. (Bp., 1979
2. kiad. 1980
3. bőv. és átd. kiad. 1986)
A gyártástechnológia-fejlesztés egyes rendszerösszefüggéseiről és gazdasági kihatásainak méréséről. (Tanszéki Tudományos Közlemények, 1980)
Alaptechnológiák. 9. A technológiai folyamat hatásfoka, teljesítménye, gazdaságossága. A gyártás elemei. A vállalati rendszerműködés anatómiája. Maczó Kálmánnal. (Bp.–Debrecen, 1980)
A vállalati információrendszerek egyes tartalmi és technikai kérdéseiről. (Vezetéstudomány, 1980)
Teljesítmények és ráfordítások. Tervezés, mérés, értékelés. (Szervezettség és hatékonyság. Bp., 1981)
A módszeres innovációs diagnosztika. Nahlik Gáborral. (Vezetéstudomány, 1981)
A szervezéstudományi kutatások súlypontjainak változása. – Az alkotásra való felkészítésről az okleveles mérnökképzés alapulvételével. – Szcenárió-technika. (Tanszéki Tudományos Közlemények, 1982)
A vállalati alkalmazott informatika helyzete, fejlesztésének egyes értelmezési, tartalmi és képzési kérdései. (Tanszéki Tudományos Közlemények, 1983)
Informatika versus hatékonyság? (Közgazdasági Szemle, 1983)
Környezetünk és a vállalati informatika. Erdősi Gyulával. (Szervezettség és hatékonyság. Bp., 1985)
Innovatív vállalati szervezetek egyes strukturális és működési sajátosságai. Monográfia. (Bp., 1985)
A vezetésre való felkészítés és továbbképzés a műszaki felsőoktatásban. A Budapesti Műszaki Egyetem példája. (Vezetéstudomány, 1986)
A vállalaton belüli szervezeti egységek teljesítményei, hozamai és ráfordításai mérésének néhány kérdéséről. (Vezetéstudomány, 1987)
Kutatásmódszertani és tartalmi felvetések a költségelméletek példáján. (Gazdaság [folyóirat], 1988)
A költség- valamint kontrolling témájú vezetői információk helyzetéről. (Harvard Business Manager, 1999)
kéziratban: Az anyagmozgatás fejlesztését célzó felmérés és ehhez kapcsolódó értékelés módszere. Felföldi Lászlóval, Izsó Lászlóval. OMFB-tanulmány. (1962)
Népgazdasági összefüggések elemzése az anyagmozgató gépek – emelő- és szállítógépek, berendezések és eszközök – gyártása, az üzemi és raktári belső anyagmozgatás technológiája, továbbá a rakodási munkák helyzete és fejlesztési irányai között. OMFB-tanulmány. (1966).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság, 2007. nov. 10.)
A vezetés-szervezés diszciplína nagyjai: Susánszky János, Kovács Sándor, L. L. (Vezetéstudomány, 2008)
Az iskolateremtő L. L. professzor. Emlékezések. Szerk. Erdősi Gyula–Kádár Katalin. (Bp., 2008)
Erdősi Gyula–Kádár Katalin: Az iskolateremtő L. L. professzor. (Pénzügyi Szemle, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője