Nádori László
Nádori László

2024. május 18. Szombat

Nádori László

biológus, pszichológus

Névváltozatok

1936-ig Neumann

Születési adatok

1923. január 11.

Kisláng, Fejér vármegye

Halálozási adatok

2011. április 18.

Tapolca

Temetési adatok

2011. május 6.

Budapest

Óbuda


Család

Sz: Neumann Jakab, a mezőszilasi Mezőföld Tsz munkatársa, Schiszler Katalin. Családja a tolnai Kisszékelyről származott. Kétszer nősült. F: 2. 1966-tól Gombos Mariann szerkesztő, a Medicina Könyvkiadó főszerkesztője. Négy leánya született: Nádori Erzsébet (1949–) könyvtáros, Nádori Katalin (1951–) pszichológus, ill. Nádori Orsolya (1967–) testnevelő tanár és Nádori Lídia (1971–).

Iskola

Elemi iskoláit Pincehelyen és Mezőszilason végezte. A bp.-i Vörösmarty Mihály Gimnáziumban éretts. (1943), a TF-en – a Toldi Miklós Népi Kollégium tagjaként – testnevelő tanári és labdarúgó edzői okl. (1950), labdarúgó szakedzői okl. (1966), az ELTE BTK-n pszichológus okl. szerzett (1966), az ELTE-n fejlődéslélektanból doktorált (1967). A biológiai (testnevelés) tudományok kandidátusa (1972), doktora (1981). Ortutay Gyula adta át az éltanuló kitüntetését (1949-ben).

Életút

Főiskolai hallgatóként a MADISZ (1948) és az EPOSZ sportvezetőképző tanfolyamának tanára (1949) és a bp.-i VIT szervező irodájának munkatársa (1949), ill. edzőképző tanfolyamokon a sportmódszertan előadója (1950). A bp.-i (csepeli) Jedlik Ányos Gimnázium testnevelő tanára (1950), az Országos Testnevelési és Sport Bizottság (OTSB) módszertani előadója (1950–1951), főelőadója és osztályvezetője (1951–1957). A bp.-i III. kerületi Árpád Gimnázium testnevelő tanára (1957), a bp.-i III. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium testnevelő tanára (1957–1960), a Testnevelési Tudományos Kutató Intézet (TTKI) tud. munkatársa (1960–1965). A TF Testneveléselmélet Tanszék főisk. docense (1965–1969), a TFKI főosztályvezetője (1969–1970), igazgatóhelyettese (1970–1974), igazgatója és tud. tanácsadója (1974–1978 és 1984–1986); közben a TF egy. tanára és rektorhelyettese (1978. szept. 1.–1984. aug. 31.), emeritusz professzora (1995-től). A pécsi JPTE tud. tanácsadója (1990–1994). Az SZDSZ tagja (1989-től), a párt országgyűlési képviselője (Tolna megyei lista, 1990–1998), országgyűlési képviselőjelöltje (1998 és 2002). Az Országgyűlés Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport, Televízió és Sajtó Bizottságának alelnöke (1990–1992), a Sport Albizottság elnöke (1992–1994). A SZDSZ-frakció sportszóvivője (1990–1994). Tudományos pályafutását sporttörténeti és sportmódszertani dolgozatokkal kezdte, később érdeklődése humánbiológiai kérdések, az edzés és versenyzés összefüggései, személyiségformáló hatásainak feltárása felé fordult. Sporttudománnyal, sport- és mozgásbiológiával, elsősorban a sportolók felkészítésének és a sportteljesítmény-fokozásnak általános elméleti és metodikai kérdéseivel foglalkozott. Edzés, versenyzés (1962) c. munkájában Magyarországon elsőként foglalta össze a sportteljesítmény- fokozás általánosan érvényes tételeit, alapelveit. Összevetette 14–18 éves fiúk és leányok mozgástulajdonságait (erő, állóképesség, ügyesség stb.). Elsőként állapította meg, hogy Magyarországon a 15 éves (és idősebb) leányok mozgásteljesítményeinek stagnálása nem nemi sajátosság, hanem előítélet; a hagyomány és a helytelen oktatási elvek és módszerek eredője. Az úszóteljesítmények és a nagy gyorsaságú sportmozgások összehasonlító elemzésével alapvetően új megállapításokat tett az edzettség jellemzőinek leírása terén. Műveiben sportelméleti, élettani, lélektani és antropológiai komplex módszerekkel tárta fel a sportteljesítményben fontos szerepet játszó motorikus, pszichikai, működési és alkati összetevőket. A TF-en az Edzéselmélet (1960-tól) és a Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába c. tantárgyak megszervezője (1968-tól). Különösen jelentős tudományszervezői tevékenysége, meghatározó szerepet játszott a testnevelés- és sporttudományok modern magyarországi megszervezésében. Az első általános magyar sportlexikon főszerkesztője (1985–1986).

Emlékezet

2002-ben Tapolcán telepedett le, 85. születésnapján életmű-kiállítást rendeztek tiszteletére (2008-ban).

Elismertség

Az MTA Szomatikus Nevelési Bizottsága, ill. az MTA–OTSH Sport- és Mozgásbiológiai Bizottsága titkára (1974–1990). A Sporttudományi Tanács elnöke (1988–1996), örökös elnöke (2004-től). A MOB elnökségi tagja (1989–2001). A Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete elnöke (1990–1995), tb. elnöke (1995-től), örökös elnöke (2004-től). Az Európai Sportpszichológiai Társaság alapító tagja (1968-tól) elnökségi tagja (1972-től), főtitkára (1975–1983), alelnöke (1983– 1994). Az Európai Sportszövetség elnökségi tagja (1995–2001). A Nemzetközi Sportszövetségek Szervezete (AGFIS) tud. tanácsadója.

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1955), Ifjúságért Érdemérem (1979). Hepp Ferenc-emlékérem (1983), Ezüstgerely Irodalmi Díj (1974), Pro Universitate Díj (TF, 1991), Szent-Györgyi Albert-díj (1993), Philip Noel-Baker-díj (UNESCO, 1993), Sipos Márton-díj (1993), Matolay Elek-emlékérem (1993), Esterházy Miksa-díj (2001).

Szerkesztés

A Sport és Testnevelés munkatársa (1950–1957), a Testneveléstudomány (1966–1974), a TFKI Évkönyve (1975–1978), a TF Tudományos Közleményei szerkesztője (1981–1989); A sport és testnevelés időszerű kérdései sorozatszerkesztője (1968–1982). A Testnevelés és Sporttudomány szerkesztőbizottságának elnöke (1981–1987). A Sportlexikon főszerkesztője (1985–1986).

Főbb művei

F. m.: A Mezőföld sporttörténete. TF szakdolgozat. (Bp., 1950)
Sportoljon minden fiatal! A DISZ feladatai sportunk erősítése terén. (Bp., 1952)
A korai szakosítás néhány kérdése. (Sport és Tudomány, 1957)
Erőfejlesztő súlyemelő és súlyzó gyakorlatok. (Sport és Tudomány, 1958)
Az edzésterhelés általános követelményei. (Sport és Tudomány, 1961)
A sportedzés időszerű kérdései. (Bp., 1961)
A négyidőszakos edzésrendszer jelentősége és tartalma. (Bp., 1961)
Fiatalok edzése, versenyzése. Megyesi Zoltánnal. (Bp., 1962)
Edzés, versenyzés, versenysportolók korszerű felkészítése. (Bp., 1962)
Az edzés elmélete és módszertana. Egy. tankönyv. (Bp., 1965
2. jav. és bőv. kiad. 1976
3. jav. és bőv. kiad. 1981
4. jav. és átd. kiad. 1991)
A sportedzés távlati tervezése. Szerk. (Bp., 1965)
Életkor és teljesítmény. (TF Közlemények, 1966)
Időszerű sportmódszertani kérdések. I–III. köt. Összeáll. (Bp., 1966–1973)
Az iskolai sport módszertana. (Bp., 1966)
A sportsiker titka. (Bp., 1967)
Testnevelésoktatás a gyermekkor első évtizedében. (Iskolai Sport, 1967)
A „vívó érettség” vizsgálatainak néhány eredménye. (A TTKI 7 éve. Bp., 1967)
A 14–18 évesek mozgástulajdonságainak összehasonlító vizsgálata. Egy. doktori értek. (Bp., 1967)
Edzéselmélet és módszertan. Főisk. jegyz. (Bp., 1967
9. kiad. 1989)
Izometriás erőedzés. (Sport és Tudomány, 1967)
Az elfáradás sajátosságai terheléseknél. (Ergonómia, 1969)
Öttusázók korszerű edzése. Többekkel. (Bp.–Moszkva, 1969)
Edzéselmélet és módszertan. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1971)
Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. (Bp., 1971
4. kiad. 1976
új kiad. 1980
1989
1993)
Az edzés elméletének és módszertanának fő kérdései. (Testneveléstudomány, 1973)
Sportképességek fejlesztése. Koltai Jenővel. (Bp., 1973
3. jav. és bőv. kiad. 1983)
A faktoranalízis felhasználása a testnevelési és sportkutatásban. Többekkel. (A sport és testnevelés időszerű kérdései. Bp., 1974)
Szabadidő és sport. (Kortárs, 1974)
Sporttudományos lexikon. 1–8. (A sport és testnevelés időszerű kérdései. 1974–1977)
A labdarúgó-teljesítmény elemzése matematikai módszerekkel. (A sport és testnevelés időszerű kérdései. Bp., 1975)
A puskás sportlövészet módszertana. Havay Sándorral. (Bp., 1975)
Testi – szomatikus – nevelés. Az ifjúság iskolai és iskolán kívüli testi nevelése. (Magyar Tudomány, 1975)
Az edzésmódszerek fejlődése úszásban. (Úszás. Tanulmányok. Szerk. is. Bp., 1976)
Sportedzés, versenyzés címszavakban. (Bp., 1979)
Sportmozgások tanulása. Szerk. (Bp., 1979)
Az edzés és versenyzés pszichológiája. (Bp., 1980)
A testi képességek fejlesztésének elméleti és módszertani alapjai. Doktori értek. (Bp., 1980)
A bevonuló fiatalok fizikai felkészültsége. Maros Istvánnal. (Bp., 1981)
A hazai és nemzetközi sporttudomány fejlődéséről. (Magyar Tudomány, 1983)
Sportképességek mérése. Többekkel. (Bp., 1984
2. átd. kiad. 1989)
A tehetségek keresésének lehetőségei a testnevelésben. (Pedagógiai Szemle, 1985)
Az utánpótláskorúak felkészítésének időszerű kérdései. (Bp., 1985)
A gyermekek testi képességeinek fejlődése, a fejlődés érzékeny fázisai. (Bp., 1985)
Edzéstervezés. Szerk. (Bp., 1986)
A motoros képességek és a mozgásos cselekvéstanulás. Szigeti Lajossal, Vass Miklóssal. (Bp., 1986
2. kiad. 1994)
Gondolatok a testkultúráról. (Társadalmi Szemle, 1987)
A sportedzés, versenyzés útjai. Szerk. (Bp., 1988)
Egészség, erőnlét, sport. (Magyar Tudomány, 1989)
A tanár test-lelki egészsége. (Iskolakultúra, 1994)
Sportelmélet és módszertan. Az Edzéselmélet és módszertan c. mű bőv. és átd. kiadása. (Pécs, 1995
2. kiad. 2001)
Európai Unió és a sport. Bátonyi Violával. (Dialóg campus tankönyvek. Bp.–Pécs, 2003)
Sporttal a környezetvédelemért. (Iskolakultúra, 2005)
Edzés, versenyzés címszavakban. A Sportedzés, versenyzés címszavakban c. mű bőv. és átd. kiadása. (Dialóg campus tankönyvek. Bp.–Pécs, 2005).

Irodalom

Irod.: Országgyűlési almanach. 1990. (Bp., 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője