Petz Gedeon
Petz Gedeon

2021. október 25. Hétfő

Petz Gedeon

nyelvész, germanista

Születési adatok

1863. november 24.

Harka, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1943. december 21.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; r.: 1920. máj. 5.; t.: 1934. máj. 11.).

Életút

A bp.-i, a freiburgi, a lipcsei és a berlini egyetemen tanult, Bp.-en m.-német szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1887), a német nyelvészet tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1888), az MTA tagja (l.: 1895. máj. 10.; r.: 1920. máj. 5.; t.: 1934. máj. 11.). - A bp.-i ev. gimn. r. tanára (1888-1896). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a német nyelvészet magántanára (1888-1896), ny. rk. (1896-1904), ny. r. tanára és a Német Nyelvtud. és Irodalomtörténeti Int. ig.-ja (1904-1934); közben a Bölcsészettud. Kar dékánja (1915-1916) és az egyetem rektora (1931-1932). A bp.-i középisk. tanárképző int. elnöke (1906-1934). - A Felsőház tagja (1927-1933).Indoeurópai és germán összehasonlító nyelvészettel, a germán népek korai irodalomtörténetével, német nyelvészeti és irodalomtörténeti kérdésekkel, m.-német nyelvi és irodalmi kapcsolatok történetével fogl. A német újgrammatikus isk. híveként a korszerű mo.-i német nyelvjáráskutatás megteremtője.

Főbb művei

F. m.: A magyar hunmonda. Budapest,1885
Grimm törvénye. Budapest,1888
Az indogermán hangtan mai állásáról. Budapest,1893
A hangsúly a germán nyelvekben. Akadémiai Értesítõ h.n.,1896
A német jövevényszavakról. Akadémiai Értesítõ 1898
Német jövevényszók. Szómagyarázatok. Magyar Nyelvõr 1898
A nyelvbeli kiegészülésrõl. Nyelvtudományi Közlemények 1902
A hazai idegen nyelvjárásokról. Akadémiai Értesítõ 1905
A nyelvtudomány irányai és feladatai. Nyelvtudomány 1907
Skandinávok. Angolok.In: Egyetemes Irodalomtörténet Budapest,1907
A magyar krónikák német szavainak hangtani és helyesírási sajátságai. In: Heinrich Gusztáv Emlékkönyv Budapest,1912
Paul Hermann külsõ tag emlékezete. In: Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszzédek Budapest,1923
Szórványos mássalhangzófejlõdés a magyar jövevényszavakban. Magyar Nyelv 1927
Zur Geschichte der Erforschung des ungarländischen Deutschtums. In: Deutsch-ungarische Heimatsblätter h.n.,é.n.
Goethes Beziehungen zu Ungarn. In: Deutsch-ungarische Heimatsblätter 1932
Zu den Aufgaben der ungarländischen Deutschtumsforschung. Ungarische Jahrbücher h.n.,1934.

Irodalom

Irod.: Festschrift für Gideon Petz. Budapest,1933
Bleyer Jakab:P. G. professzor úrnak 70-ik születésnapjára. Egyetemes Philologiai Közlöny 1933
Kornis Gyula:Az egyetem embere. In: K. Gy.: Tudós fejek Budapest,1942

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013