Sághy Marianne
Sághy Marianne

2023. december 3. Vasárnap

Sághy Marianne

történész, hagiográfus

Névváltozatok

Sági Marianna 

Születési adatok

1961. szeptember 7.

Budapest

Halálozási adatok

2018. szeptember 21.

Budapest


Család

Szülei: Sági Miklós, Balogh Ágota.

Iskola

Az ELTE BTK-n történelem–francia szakos előadói okl. szerzett (1985), doktorált (1989); az Oxford University-n (Anglia) tanult (mint „visiting scholar”, 1986–1987), majd a Princeton University (USA) hallgatója (mint „graduate student”, 1989–1993).

Princeton-ban PhD-fokozatot szerzett (1998; honosítva: a történelemtudomány kandidátusa, 1998).

Életút

Az ELTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszéke tanársegéde (1985–1993), egy. adjunktusa (1993–1994), egyúttal az MTA–TMB-n Székely György tud. továbbképzési ösztöndíjasa (1985–1989). A Közép-európai Egyetem (CEU) Középkori Tudományok (Mediavisztika) Tanszéke egy. docense (1994-től), a párizsi Magyar Intézet tud. titkára (1999–2003).

A párizsi Maison des Sciences de l’Homme ösztöndíjasa (1997).

Későantik egyház- és kultúrtörténettel, középkori, elsősorban francia vallás- és eszmetörténettel, politikaelmélettel, ill. a klasszikus antikvitástól a középkori kereszténységbe való átmenet vizsgálatával, a késő antikvitás egyháztörténetével foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el az ókeresztény egyház, a keresztény közösségek és az arisztokrácia politikatörténeti kapcsolatainak vizsgálata terén. Elsők között kutatta a klasszikus római város szakrális tereinek kereszténnyé válását, azok eszmetörténeti összefüggéseit. PhD értekezésében egy ellenpápa (Félix) és egy pápa (Damasius) működésének időhatárai közé szorítva vizsgálta azt a folyamatot, amelynek során a IV. századi római társadalomban egyre nagyobb súllyal jelentkező keresztény hívők egy befolyásos csoportja hogyan formálta át az Egyházat egy adott hatalmi és gazdasági erővonal mentén, elsőként vizsgálva az egyre jelentékenyebb hatalmi tényező eszmei-vallási, kulturális-hitbéli összetevőit és azok kapcsolatrendszerét.

Elismerés

A Hungarian Oxford Society – Magyar Oxford Társaság ügyvezető alelnöke (1997-től).

A Magyar Patrisztikai Társaság alapító tagja (2001-től), a Magyar Hagiográfiai Társaság alapító elnöke (2016–2018).

Főbb művei

F. m.: önálló művei és szerkesztései: A legisták és a keresztesháború a XIV. századi Franciaországban Pierre Dubois De recuperatione Terre Sancte c. műve alapján. Egy. szakdolgozat. (Bp, 1985)
Politikai álmok a XIV. századi Franciaországban. Egy. doktori értek. (Bp., 1989)
Ötven nagyon fontos év. Négy esszé. (Bp., Lord Kiadó, 1995)
Women and Power in Medieval East-Central Europe. Medieval and Modern. Szerk. (Los Angeles–Bp., 1997)
Patrons and Priests. The Church and the Roman Senatorial Aristocracy. A. D. 355–384. PhD-értek. (Princeton, 1998)
Versek és vértanúk. A római mártírkultusz Damasus pápa korában. 366–384. Ford. Bartók Gertrúd és Rihmer Zoltán, a térképeket készítette Gróf Ferenc. (Catena monográfiák 3. Bp.–Szentendre, Kairosz, 2003)
Isten barátai. Szent és szentéletrajz a későantikvitásban. (Catena monográfiák 7. Bp., Kairosz, 2005)
Ubi tu, ibi et ille. Monica ábrázolása Ágoston Vallomásaiban. (Studia patrum 6. Férfi és nő az ókori kereszténységben. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Vál., szerk. is. D. Tóth Judittal. Bp., 2015)
Pagans and Christians in Late Antique Roma. Conflict, Competition and Coexistence in the Fourth Century. Szerk. Salzman, Michele Renee-vel és Lizzi Testa, Ritával. (Cambidge [etc.], 2016)
Pagans and Christians in Late Roman Empire. New Evidence, New Approaches. 4
th–8th Centuries. Szerk. Schoolan, Edward M.-mel. (Bp.–Pécs, 2018)
Szent Márton. Krisztus katonája. (Szombathely, Szülőföld Könyvkiadó, 2018)
Földi és égi szeretet. Tanulmányok Szent Ágoston Vallomásairól. (Catena monográfiák 20. Bp., Kairosz, 2019)
Piroska and the Pantokrator. Dynastic Memory, Healing and Salvation in Komnenian Constantinople. Elektronikus dokumentum. (Bp., CEU, 2019)
Test és társadalom a patrisztikus korban. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XIV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Esztergom, 2014. jún. 26–28. Vál., szerk. D. Tóth Judittal. (Studia patrum 9. Debrecen, 2020).

F. m.: nagyobb tanulmányai: The History of Oxford University. (Sic itur ad astra, 1987)
A nők városa. (Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. Szerk. Sz. Jónás Ilona. Bp., 1994)
Conversio animae. (Augustinian Studies, 1995)
Power and Poetry. The Damasan Epigrams. (Acta Antiqua, 1998)
Corpora sanctorum retinent veneranda sepulcra. Vértanúkultusz és keresztény frakcióharcok Damasus pápa korában. (Studia patrum 1. A Magyar Patrisztikai Társaság I. konferenciája az ókori kereszténységről. Kecskemét, 2001. jún. 21–23. (Bp., 2002)
A lerinumi paradicsom. A szerzetesség az V. századi Provence-ban. (Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére. Szerk. Erdei Gyöngyi és Nagy Balázs. Bp., 2004 és Studia patrum 2. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben. A Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről. Kecskemét, 2002. jún. 21–23. Bp., 2007)
Angyali élet. Az egyiptomi szerzetesség hatása Itáliában és Galileában a 4–5. században. (Ókor. Folyóirat az antik kultúráról, 2005. 1-2.)
Christo vivere. Egyház, világ, aszkézis a késő antik Galliában. (Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám és Legeza László. Bp., 2006)
La notion du ’lieu saint’ dans les premières vies de saints. (Pèlerinages et lieux saints dans l’Antiquité et le Moyen Age. Mélanges offerts à Pierre Maraval. Paris, 2006)

Mester és Marcella. Szent Jeromos a Biblia női olvasóiról. (Vallástudományi Szemle, 2008. 4.)
Poems as Church History. The Epigrams of Pope Damasus. (Motivi e forma della poesia cristiana antica tra Scrittura e tradizione classica. Roma, 2008)
Hic est locus. A római zarándokhelyek kialakulása a későantikvitásban. (Vallástudományi Szemle, 2009. 1.)
A Biblia újratöltve. A keresztény életrajz a későantikvitásban. (Aetas, 2014. 1.)
Strangers to Patrons. Bishop Damasus and the Foreign Martyrs of Rome. (The Hungarian Hisorical Review, 2016. 3.)
Thébától a Bakonyig. Szent Móric és vértanútársainak tisztelete Európában. 4–21. század. Baán Izsákkal. (Világtörténet, 2018. 2.).

F. m.: népszerű írásai: Az ókor alkonya? (Café Babel, 1993. 10.)
A rózsák háborúja. (Rubicon, 1995. 9.)
Templomosok a máglyán. (Rubicon, 1995. 6-7.)
A keresztény barátság hálózatai a negyedik században. (Café Babel, 1997)
A nemzeti monarchiák kialakulása. (Rubicon, 1997)
A király emberei. Legisták. Jogásztársadalom és világi hivatalnokréteg. – Chlodvig megtérése. Franciaország születése. (Rubicon, 2000. 1-2.)
A Francia Királyság megalapítása. – Az ezredik év clunyi apátja: Szent
Odiló. (Rubicon, 2001. 7.)
Magyarok a Purgatóriumban. (Vigilia, 2001. 2.)
Vízválasztó-e a hatodik század az európai kultúrában? Markus, Roberttel. (Vigilia, 2004. 9.)
„Ignorans sun et idiota.” Az egyszerűség mint a tudás és bölcsesség forrása Assisi Szent Ferencnél. Freyer, Johannes Baptisttal. (Vigilia, 2005. 10.)
A „szent hely” az első szentéletrajzokban. (Vigilia, 2006. 7.)
A katharok. – A vörös barátok. A templomosok titkai. (Rubicon, 2006. 5-6.)
550 éve történt. A nándorfehérvári csoda. – Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári csata. (Rubicon, 2006. 7.)
A keresztény tökéletesség. Aszkézis és kereszténység. – Isten szegénykéje. Assisi Szent Ferenc. – Ora et labora! Imádkozz és dolgozz! Nursiai Szent Benedek. – Pannonhalma patrónusa: Szent Márton. – Remete Szent Antal. (Rubicon, 2006. 4.)
Nők a keresztesháborúban. (Rubicon, 2006. 8.)
Evagriosz Pontikosz a gondolatokról. (Vigilia, 2007. 8.)
Krisztus vére. (Rubicon, 2007. 6-7.)
Szent Jeromos és a Szentföld. (Vigilia, 2007. 11.)
Az Arnolfini házaspár. (Rubicon, 2008. 5.)
Az ezredik év. (Világtörténet, 2008)
Keresztény mártírok. Kínzás és identitás. (Rubicon, 2008. 7-8.)
1100 éve alapították a clunyi apátságot. Közösségépítő csúcstechnológia. (Élet és Tudomány, 2009. 35.)
A középkori magyar–katalán kapcsolatok. Királylányok és keresztesháborúk. (Élet és Tudomány, 2009. 37.)
A nőtisztelettől a nőgyűlöletig. Középkori panoráma a szerelemről. (Élet és Tudomány, 2009. 25.)
Katalán kapcsolat. Királylányok messze földről. (Rubicon, 2009. 10.)
Mindennap hazajöttem… Szabó Ferenccel beszélget S. M. (Magyarnak lenni. Bp., Kairosz, 2009)
Split várostörténete. Palota vagy szövöde? (Élet és Tudomány, 2009. 36.)
A templomosok. Az első titkos társaság. – Salamon temploma. (Rubicon, 2010. 2.)
Századok vándora. In memoriam Robert A. Markus. (Vigilia, 2011. 3.)
Róma a Rhone partján. Az avignoni pápaság. (Rubicon, 2013. 2-3.)
Nagy Károly 1200. (Világtörténet, 2014. 4.)
Sárkányok és griffek világa. Csodálatos teremtmények és mesés szörnyek a középkorban. (Rubicon, 2014. 9.)
Szent Móric, a birodalom védőszentje. Az ereklyék története. Az ezerötszáz éves Saint-Maurice d’Agaune-apátság kincstárának kiállítása a párizsi Louvre-ban. (Világtörténet, 2014. 2.)
Szent Piroska. Eiréné. Magyar királylányból bizánci császárné. (Rubicon, 2014. 12.)
Nagy Károly. Élet, mű, örökség. (Rubicon, 2015. 12.)
Egy szent születése. Tours-i Szent Márton 1700. (Világtörténet, 2016. 1.)
Farkass Jenő: Budapesti ostromnapló. 1944. dec. 10.–1945. máj. 4. Szerk., az utószót írta Turbucz Péter, Farkass Jenő életrajzát írta S. M. (Máriabesnyő, 2016)
Népvándorlás, multikulturalizmus. (Rubicon, 2016. 1.)
Sulpicius Severus és a Vita Martini. (Vigilia, 2016. 8.).

F. m.: ford.: Jaki, Stanley [Jáki Szaniszló]: Mi az egész értelme? Ford. (Bp., Ecclesia, 1992)
Brown, Peter: A szentkultusz. Kialakulása és szerepe a latin kereszténységben. Ford. (Bp., Atlantisz, 1993)
Jaki, Stanley [Jáki Szaniszló]: Világegyetem és hitvallás. Ford. (Bp., Ecclesia, 1993)
Carrell, Alexis: Utazás Lourdes-ba. A bevezető tanulmányt írta Jáki Szaniszló. Ford. S. M. (
Bp., Jel, 1995
2. kiad. 2004)
Jaki, Stanley [Jáki Szaniszló]: Eszközadta üzenet. Értekezés az igazságról. (Bp., Jel, 2002)
Brown, Peter: Szent Ágoston élete. Ford. (Bp., Osiris, 2003)
Markus, Robert: Nagy Szent Gergely és kora. Ford. (Catena monográfiák 5. Bp., Kairosz, 2004)
Nagy Szent Gergely: A lelkipásztor kézikönyve. Regula pastoralis. Ford., a kísérő
tanulmányt írta. (Catena fordítások 7. Bp., Kairosz, 2004)
Dubois, P.: A Szentföld visszafoglalásáról. 1306. (Bp., 2005)
Eugippius:
Szent Severinus élete. Vita Severini. (Bp., 2005)
Hudák
Krisztina: Megfestett mennyország. Ford. S. M., fotó: Török András. (Örökségi füzetek 4. Pécs, 2005
Heritage Books 6. 2. jav.
kiad. 2009)
De Salerno, Johannes: Szent Odó
élete. Ford., a bevezetést írta. (Lecto divina 10. Bakonybél–Bp., L’Harmattan, 2009)
Riché, Pierre:
Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton. VI–VIII. század. Ford. Ádám Anikóval, a bevezető tanulmányt írta S. M. A térképeket készítette Sasi Attila. (A Szent István Társulat kiadványa. Bp., 2016).

Irodalom

Irod.: Kálmán Peregrin: Az ember életének a szépsége. Búcsú S. M. történésztől. (Új Ember, 2018. 41.)
Írások és megemlékezések S. M.-ról. A kiadvány a „Színről színre” címmel Sz. Jónás Ilona és S. M. tiszteletére rendezett emlékkonferenciára készült. Összeáll. Bubnó Hedvig és Nagy Balázs. (Az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszéke kiadványa. Bp., 2019).

Irod.: Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Hübners Who is Who Magyarországon. 2003–2010. (Zug, 2003–2011).

 

neten:

https://www.btk.elte.hu/content/in-memoriam-saghy-marianne.t.3461 (Nagy Balázs: In memoriam Sághy Marianne)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-baratainak-baratja-elhunyt-saghy-marianne-elhunyt-saghy-marianne (Baán Izsák: Isten barátainak barátja. Elhunyt S. M.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2021

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője