Schönherr Gyula
Schönherr Gyula

2021. október 22. Péntek

Schönherr Gyula

történész, levéltáros

Születési adatok

1864. szeptember 26.

Nagybánya, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1908. március 24.

Nagybánya, Szatmár vármegye


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogot (1883–1886), a bécsi Institut für Österreichische Geschichtsforschungban ösztöndíjjal történeti segédtudományokat tanult (1886–1887), Bp.-en államtud. doktori okl. (1889), 14–15. sz.-i m. történelem tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1901), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).

Életút

A M. Nemzeti Múz. (MNM) Levéltári Oszt. gyakornoka (1889–1893); közben olaszo.-i levéltárokban és könyvtárakban kutatott (1889–1890), segéde (1893–1894), segédőre (1894–1900), múz.-i őre, majd igazgató-őre (1900–1907). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1901–1907), súlyos betegsége miatt szülővárosába vonult vissza (1907). – Középkori és kora újkori m. történettel, elsősorban 14–15. sz.-i m. történettel, középkori intézmény- és szervezettörténettel, családtörténeti és címertani kutatásokkal fogl. Forráskiadói és bibliográfusi tevékenysége is értékes. – A M. Heraldikai és Genealógiai Társaság jegyzője (1892–1898), titkára (1899–1907). A Múz.-ok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének titkára. – MTA Scitovszky János-alapítvány Díja (1898). – A Magyar Könyvszemle szerkesztője (1893–1907), a Magyar Történeti Életrajzok sorozatszerkesztője (1899–1903), a Turul társszereksztője (1897–1899: Fejérpataky Lászlóval, 1901–1907: Varjú Elemérrel) és a Magyar Minerva c. könyvtári kiadványsorozat szerkesztője (1901–1904).

Főbb művei

F. m.: Mátyás király levelezése a római pápákkal. Sajtó alá rend. (Bp., 1894)
Hunyadi Corvin János. (Bp., 1894)
Az Anjou-ház és örökösei. Pór Antallal. (Magyar nemzet története. III. köt. Bp., 1895
hasonmás kiad.: 1995)
Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1897. ápr. 5.
megjelent: Értekezések a történeti tudományok köréből. 17. köt. Bp., 1897
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1897)
Magyarország 1301-ben. (Budapesti Szemle, 1902)
A középkori intézmények bomlása és a renaissance. Csuday Jenővel. (Nagy Képes Világtörténet. IV. köt. Bp., 1904).

Irodalom

Irod.: Fejérpataky László: Sch. Gy. (Századok, 1908)
Kollányi György: Sch. Gy. (Magyar Könyvszemle, 1908)
Morvay Győző: Sch. Gy. élete. (Sch. Gy. emlékezete. Szerk. Morvay Győző. Nagybánya, 1910)
Balogh Béla: Sch. Gy. élete és munkássága. 1864–1908. (Erdélyi Múzeum, 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013