Siklós András
Siklós András

2024. április 21. Vasárnap

Siklós András

történész

Névváltozatok

Schön András

Születési adatok

1922. október 28.

Budapest

Halálozási adatok

1994. január 26.

Budapest


Család

Sz: Mautner Erzsébet. F: S. Vincze Edit (1927–1980) történész, levéltáros, kandidátus.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1946), történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1947), a történelemtudományok kandidátusa (1961), doktora (1984).

Életút

Az MKP Országos Központjának könyvtárosa (1945–1949). A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Archívuma, ill. Múzeumi Osztályának vezetője (1949–1953). Az ELTE Történettudományi Kar, ill. az ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék egy. adjunktusa (1953–1962), egy. docense (1962–1983), egy. tanára (1983. júl. 1.–1991. dec. 31.). 20. sz.-i magyar és egyetemes történettel, munkásmozgalom-történettel elsősorban az I. vh. történetével, az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásának kérdésével, valamint az 1918–1919. évi magyarországi forradalmak, ill. a Magyar Tanácsköztársaság történetével foglalkozott. Forráskiadói és bibliográfiai tevékenysége is jelentős. Összegyűjtötte és közzétette a magyarországi forradalmak és a Tanácsköztársaság forrásait és megkezdte a korszak irodalmi számbavételét, különös tekintettel a korabeli sajtóban megjelent írásokra. További kutatási területei: a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) megalakulásának körülményei és nemzetközi összefüggései; a Nagy Októberi Szocialista Forradalom (NOSZF) magyarországi hatása; magyarországi földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak az 1910-es években; a Magyar Tanácsköztársaság helyi vonatkozásai és historiográfiai problémái.

Emlékezet

Budapesten (Lipótváros, V. kerület Mérleg utca 12.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismerés

Szocialista Hazáért Érdemérem (1967), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Akadémiai Díj (1963 és 1965).

Főbb művei

F. m.: A magyar parasztság története. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1948)
A Tanácsköztársaság történetével foglalkozó marxista irodalom. (Az ELTE Évkönyve, 1955. Bp., 1956)
Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása. Polgári demokratikus forradalom és szocialista forradalom Magyarországon. 1917–1919. Egy. jegyz. (Bp., 1958
Magyarország története. 1917–1919 címmel is. Bp., 1962)
A magyar munkásmozgalom baloldali csoportjai az első világháború utolsó éveiben. A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása. (A Központi Pedagógus Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1959)
Az 1918. évi magyarországi polgári demokratikus forradalom 40. évfordulójára. (A Központi Pedagógus Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1959)
Adalékok a Magyar Tanácsköztársaság historiográfiájához. (Századok, 1959)
Bevezetés az 1918–1919. évi magyarországi forradalmak forrásaiba és irodalmába. Kand. értek. (Bp., 1961)
Bibliográfia Magyarország legújabbkori történelméhez. Magyarország történelmére vonatkozó, 1954–1962 között megjelent fontosabb könyvek, tanulmányok és cikkek jegyzéke. Összeáll. (Bp., 1962)
A földmunkások és a szegényparasztok helyzete, a parasztság szervezkedése és mozgalmai a gazdasági válság időszakában. 1929–1933. (Földmunkás- és szegényparaszt-mozgalmak Magyarországon. 1848–1918. II. köt. Bp., 1962)
A magyarországi sajtó a forradalom időszakában. 1918–1919. (Magyar Könyvszemle, 1963)
Kommunista szerzők munkái, marxista feldolgozások az 1918–1919. évi magyarországi forradalmakról a két világháború között. (Párttörténeti Közlemények, 1963)
Adatok az 1918–1919. évi magyarországi forradalmak könyvkiadásainak történetéhez. (Magyar Könyvszemle, 1964)
Az 1918–1919. évi magyarországi forradalmak. Források, feldolgozások. (Magyarország legújabbkori történetének forrásai és irodalma. 1. Bp., 1964)
Az 1918–1919. évi magyarországi forradalmak. (Magyarország története. II. köt. Bp., 1964
3. jav. és bőv. kiad. 1971)
Bibliográfia Magyarország legújabbkori történetéhez. Az 1955–1965 között megjelent fontosabb könyvek, tanulmányok és cikkek jegyzéke. Összeáll. (Bp., 1966)
Ungarn unter dem Einfluss der Grossen Sozialistischen Oktoberrevolution. 1917–1919. (Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1967)
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és Magyarország. (Történelem, 1967)
Tájékoztató az 1918–1919. évi magyarországi forradalmak irodalmáról. (Történelem, 1968)
A Tanácsköztársaság eseményei és a helytörténeti kutatás. (Borsodi Szemle, 1969)
Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a magyar októberi forradalom. (Az MTA II. Osztálya Közleményei, 1969)
Ungarn in Herbst 1918. (Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauram. Szerk. Plaschka, Richard Georg és Mack, Karlheinz. München, 1970)
Mi történet március 21-én? Megjegyzések és kiegészítések egy sajtóvitához. (Párttörténeti Közlemények, 1970)
The Hungarian Soviet Republic and the National and Nationality Question. (Acta Historica, 1971)
Az oroszországi forradalmak magyarországi hatása. (Századok, 1971)
A századforduló. 1890–1914. A világháború. 1914–1918. Az 1918–1919. évi magyarországi forradalmak. (Magyarország története képekben. Szerk. Kosáry Domokos. Bp., 1971
2. átd. kiad. 1973
3. átd. kiad. 1977)
A Monarchia felbomlása és a magyarországi kormányzati válság 1918 októberében. (Történelmi Szemle, 1974)
Magyarország története. 1918–1919. 1919–1945. Többekkel. (Bp., 1976)
Magyarország története. 1918–1919. Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a magyarországi polgári demokratikus forradalom. Egységes jegyz. (Új, átd. kiad. Bp., 1976)
Adalékok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom magyarországi historiográfiájához. (A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója. Tudományos ülésszak, 1977. okt. 26–27. Előadások. Szerk. Halay Tibor, Vass Henrik, Vészi Béla. Bp., 1977)
Ungarn im Oktober 1918. (Acta Historica, 1977)
A német hadsereg támadása és visszavonulása a nyugati fronton. (Hadtörténelmi Közlemények, 1978)
Tanácsköztársaság: 1919. március 21. Őszirózsa: 1918. október 30–31. (Küzdelmes évszázad. Fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből. 2. jav. és bőv. kiad. Bp., 1978)
„Ezt a háborút elvesztettük.” Az őszirózsás forradalom győzelme. (História, 1978)
Magyarország. 1918–1919. Események, képek, dokumentumok. (Bp., 1978
németül: 1979)
Die Ungarische Räterepublik – ihrs Enststehen, ihre Zielsetzung, ihre Bedeutung. (Ungarn 1919 und Österreich. Wien, 1979)
Károlyi Mihály lemondása. (Élet és Irodalom, 1979. 17.)
Utópia vagy realitás? A világforradalom kérdése az újabb történeti irodalomban. (Párttörténeti Közlemények, 1979 és A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tudományos ülésszak, Budapest, 1979. márc. 6–7. Előadások. Szerk. Köpeczi Béla. Bp., 1980)
Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó offenzívája. 1918. jún. 15–24. (Hadtörténelmi Közlemények, 1981)
Felszólalás a Blum-tézisekről rendezett vitaülésen. (Lukács György: Curriculum vitae. Bp., 1982)
Adalékok az Osztrák–Magyar Monarchia belső helyzetéhez 1918 tavaszán és nyarán. (Történelmi Szemle, 1983)
The Internal Situation in the Austro–Hungarian Monarchy in the Spring and Summer of 1918. (Études historiques hongroises, 1985. Bp., 1985)
Adalékok a Kun Béla-kérdés historiográfiájához. (Kun Béla. Nemzetközi tudományos tanácskozás K. B. születésének 100. évfordulójára. Budapest, 1986. febr. 11–12. Szerk. Mucsi Ferenc és Székely Gábor. Bp., 1986)
Nemes Dezső. Nekrológ. (Századok, 1987)
Az Áchim-ügy. (História, 1987)
A Habsburg-birodalom felbomlása 1918-ban. A magyarországi forradalom. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1987)
1918: kommunista párt Magyarországon. (Propagandista, 1988)
Revolution in Hungary and the Dissolution of the Multinational State. 1918. (Bp., 1988)
A szocialista forradalomért. (Kun Béláról. Tanulmányok. Szerk. Milei György. Bp., 1988)
Egy sorsfordító nap: 1919. márc. 21. (Propagandista, 1989).

Irodalom

Irod.: József Farkas: S. A.: Az 1918–1919. évi magyarországi forradalmak. Források, feldolgozások. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1965)
Tüskés Tibor: S. A.: Magyarország. 1918–1919. Események, képek, dokumentumok. (Kortárs, 1979)
Hetés Tibor: S. A.: Magyarország. 1918–1919. Események, képek, dokumentumok. (Társadalmi Szemle, 1979 és Századok, 1980)
Vadász Sándor: S. A.: A Habsburg-birodalom felbomlása 1918-ban. A magyarországi forradalom. (Társadalmi Szemle, 1987)
Kádár Zsuzsanna: S. A.: A Habsburg-birodalom felbomlása 1918-ban. A magyarországi forradalom. (Párttörténeti Közlemények, 1988)
Halálhír. (Népszabadság, 1994. febr. 4.)
Hajdú Tibor: S. A. (Századok, 1994).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője