Suara Róbert
Suara Róbert

2023. november 29. Szerda

Suara Róbert

pedagógus, nyelvész

Születési adatok

1911. április 2.

Pozsony

Halálozási adatok

1990. november 18.

Budapest

Temetési adatok

1990. december 4.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Suara Carmelito (†1939) a pozsonyi földmérési hivatal kataszteri mérnöke, Häckel Lujza. F: 1937-től Moravek Erzsébet zenetanár. Fia: Suara Róbert (1940–) térképész, a Cartographia Kft. műszaki igazgatója. 

Iskola

Elemi és középiskoláit Pozsonyban végezte, a pozsonyi magyar tanítási nyelvű reálgimnáziumban éretts. (1929), a pozsonyi Komensky Tudományegyetemen magyar–francia szakos középiskolai tanári végbizonyítványt (1934) és okl. szerzett (1936); közben Franciaországban is tanult (1931). Háromhónapos pártiskolát végzett (1950), az ELTE Lenin Intézetében párttörténetből államvizsgát tett (1954). 

Életút

A beregszászi magyar tanítási nyelvű gimnázium r. tanára és igazgatói titkára (1936–1938), ill. a beregszászi állami gimnázium r. tanára (1938–1940); közben a bécsi döntésig a csehszlovák hadseregben is szolgált. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) kárpátaljai kormányzói biztosi hivatal tanügyi osztályához berendelt tanügyi előadó (középiskolai r. tanári kinevezéssel, 1940–1944), az összeomlás után családjával Ungvárott maradt, az iskolai osztályon szolgált tovább (1944 ősze–nov.; szovjet hadifogságba eset, mint polgári személy, 1944. nov. 18.). A hadifogságban a magyar hadifoglyok antifasiszta vezetője és magyar–német–francia–cseh–szlovák–orosz tolmács (1944. dec.–1948. máj.). Hazatérése után áttelepült Magyarországra (1948. máj. 25-én igazolták). A székesfehérvári Ybl Miklós Gimnázium r. tanára (1948–1949) és a Táncsics Mihály Népi Kollégium igazgatója (1949), a székesfehérvári tankerületi főigazgatóság középiskolai és kollégiumi előadója és az orosz nyelv tanulmányi felügyelője (1949–1950). A Közoktatásügyi Minisztériumban az oroszintézetek előadója, ill. a Felsőoktatási Minisztérium Egyetemi Orosznyelvi Oktatási Osztályának vezetője (1950–1953). Az Idegen Nyelvek Főiskolája Orosz Tanszékének tanszékvezető tanára (1954. jan. 1–1956).

Az ELTE TTK Nyelvi Lektorátusának vezetője (1956-tól).

Nyelvpedagógiával, elsősorban az orosz nyelv oktatásával, annak módszertani és didaktikai kérdéseivel, az orosz nyelv történeti és leíró nyelvtanával foglalkozott. Számos népszerű orosz nyelvkönyvet, egyetemi és főiskolai nyelvtankönyvet, szöveggyűjteményt és egyéb módszertani segédkönyvet írt és szerkesztett. Részt vett a Hadrovics–Gáldi-féle orosz–magyar és magyar–orosz szótárak munkálataiban. 

Emlékezet

Budapesten (XII. kerület Hajnóczy József utca 2.) élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. 

Elismertség

Az Oktatásügyi Minisztérium Orosz és Idegen Nyelvoktatási Bizottsága, Módszertani Bizottsága tagja. 

Főbb művei

F. m.: Orosz nyelvkönyv haladók számára pedagógiai vonatkozásokkal. (Bp., 1951)
Tapasztalatok az egyetemi nyelvoktatás terén. (Felsőoktatási Szemle, 1958)
Egységes orosz nyelvi jegyzet természettudományi karai hallgatók számára. Zavadovszky Vladimirnével. (Bp., 1958 és utánnyomások 1959–1968)
Orosz nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára. I. köt. Szabó Lajossal. Ill. Szecskó Tamás. (Tanuljunk nyelveket! Bp., 1958
2. kiad. 1960
3. kiad. 1961
4. kiad. 1962
5. kiad. 1963
6. kiad. 1964
7. kiad. 1966 és utánnyomások: 1967–1974)
II. köt. (Bp., 1959
2. kiad. 1960
3. kiad. 1961
4. kiad. 1962
5. kiad. 1963
6. kiad. 1964
7. kiad. 1966 és utánnyomások: 1967–1974))
Francia szakszövegek matematikus hallgatók számára. (Az ELTE kiadványa. Bp., 1961 és utánnyomások: 1962–1969)
Orosz nyelvű szakszöveggyűjtemény biológia–kémia szakos hallgatók számára. (Az ELTE kiadványa. Bp., 1961 és utánnyomások: 1962–1969)
Orosz nyelvkönyv a gimnáziumok 4. osztálya számára. Kísérleti tankönyv. Seprődi Lászlóval. Ill. Rogán Miklós. (Bp., 1961
2. kiad. 1962
3. kiad. 1963
4. kiad. 1964
5. kiad. 1965
6. kiad. 1966
7. kiad. 1967)
Orosz társalgási jegyzet az Agrártudományi Egyetem és a Mezőgazdasági Akadémiák hallgatói számára. (Az ATE kiadványa. Gödöllő, 1962)
Orosz szakszöveggyűjtemény geológus hallgatók számára. (Az ELTE kiadványa. Bp., 1962)
Knyiga dlja cstenyija. Szöveggyűjtemény a gimnáziumok orosz tagozatú osztályai számára. Ill. Márffy Albin. (Bp., 1963 és utánnyomások: 1964–1971)
Kisiskolások képes orosz nyelvkönyve. 8–10 éves gyermekek számára. Seprődi Lászlóval. Ill. Szecskó Tamás. (Bp., 1963)
A korszerű nyelvoktatás kérdései. Szerk. Hegedűs Józseffel. (A Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem Közleményei. 8. Bp., 1965)
Orosz nyelvű szakszöveggyűjtemény. Márkus Jánosnéval. (Bp., 1965
2. kiad. 1967)
Orosz szöveggyűjtemény. Árvai Jánosnéval. (Bp., 1965
2. kiad. 1967)
Képes orosz nyelvkönyv gyermekeknek. Seprődi Lászlóval. Kisiskolások képes orosz nyelvkönyve. 2. kiadása. (Bp., 1966)
A nyelvi tananyag programozásának néhány problémája. (Magyar Pedagógia, 1966)
Az orosz nyelvtan táblázatos összefoglalása. Összeáll. (Bp., 1966
2. kiad. 1967
3. kiad. 1968)
Ucsityesz govority po-russzki. Orosz nyelvi tankönyv felnőttek iskolánkívüli tanfolyama számára. I–II. köt. Szerk. Deák Józsefnével. (Bp., 1966 és utánnyomások: 1967–1973)
Hogyan oktassunk idegen nyelveket műszakiak számára? (A MTESZ kiadványa. Bp., 1967)
A korszerű orosznyelv-oktatásért. Az I. Országos Orosznyelv-oktatási Konferencia előadásai. A konferenciát rendezte és az előadásokat szerk. Banó Istvánnal és Tálasi Istvánnéval. (Bp., 1968)
Orosz nyelvkönyv az orosz tagozatú általános iskolák 3–4. osztálya számára. Szalai Károllyal. Ill. Szecskó Tamás. (Szakosított tantervű általános iskolák tankönyve. Bp., 1968 és utánnyomások 1969–1986)
Orosz nyelvkönyv az orosz tagozatú általános iskolák 5. osztálya számára. Szalai Károllyal. Ill. Rogán Ágnes és Rogán Miklós. (Szakosított tantervű általános iskolák tankönyve. Bp., 1968 és utánnyomások 1969–1986)
Orosz nyelvkönyv az orosz tagozatú általános iskolák 6. osztálya számára. Szalai Károllyal. Ill. Rogán Ágnes és Rogán Miklós. (Szakosított tantervű általános iskolák tankönyve. Bp., 1968 és utánnyomások 1969–1986)
Orosz nyelvkönyv az orosz tagozatú általános iskolák 7. osztálya számára. Kovács Jánossal. Ill. Szecskó Tamás. (Szakosított tantervű általános iskolák tankönyve. Bp., 1969 és utánnyomások 1970–1986)
Orosz nyelvkönyv az orosz tagozatú általános iskolák 8. osztálya számára. Szalai Károllyal. Ill. Szecskó Tamás. (Szakosított tantervű általános iskolák tankönyve. Bp., 1969 és utánnyomások 1970–1986)
Tanári kézikönyv az orosz nyelv tanításához a szakosított tantervű általános iskolák 3. és 4. osztályában. (Bp., 1970)
Orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv. Bokor Rezsőnével és Horváth Gézával. (Bp., 1971
2. kiad. 1973
3. jav. kiad. 1976
4. jav. kiad. 1980)
Orosz nyelvtani jegyzet. (A Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem Nyelvi Tanszék kiadványa. Bp., 1973 és utánnyomások: 1974–1982)
Korszerű nyelvoktatás. Szerk. Pajor Lajossal. (Felsőoktatási pedagógiai tanulmányok. Bp., 1975)
Kevés szóval oroszul. (Kevés szóval. Bp., 1977
2. kiad. 1980
3. kiad. 1981
4. kiad. 1984)
Tankönyvírás és szituáció. (A szituáció szerepe az idegennyelvek oktatásában. A TIT Idegennyelv-oktatási Tanácsa konferenciája. Aggtelek, 1972. márc. 28–30. Szerk. Szentiványi Ágnes. Bp., 1979)
Orosz nyelvkönyv a természettudományi és műszaki nyelvet tanulók számára. I–II. köt. (Bp.–Moszkva, 1979)
Orosz nyelvkönyv a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem számára. Szerk. Gorodilova, G.-vel. Egy. tankönyv. (Bp., 1980)
Felsőfokú orosz társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv. Bokor Rezsőnével. (Bp., 1980)
ford.: Borev, Jurij: Az esztétika kategóriái. (Bp., 1959)
Orosz nyelvi kalauz magyarajkú kezdők számára. Szerk. Fodor Judit és Golovacsova, T. Ford. S. R. (Bp.–Moszkva, 1986). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1990. nov. 29.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője