Szabó András
Szabó András

2023. szeptember 26. Kedd

Szabó András

jogász, alkotmánybíró

Születési adatok

1928. február 19.

Marosradnót, v. Kisküküllő vármegye

Halálozási adatok

2011. július 30.

Pilisborosjenő, Pest megye

Temetési adatok

2011. augusztus 26.

Pilisborosjenő

Óbuda


Család

Sz: Vitus Anna. F: Karsai Éva középiskolai tanár, bp.-i Petőfi Sándor Gimnázium. Fia: Szabó András (1950–); leánya: Szabó Katalin (1953–).

Iskola

A marosvásárhelyi Bolyai Kollégiumban éretts. (1946), a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdaság-tudományi Karán tanult (1946–1948), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1953), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1965), doktora (1978). Az MTA tagja (l.: 1998. máj. 4.; r.: 2004. máj. 3.).

Életút

A Központi Döntőbizottság tárgyalásvezetője (1953). Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete tud. munkatársa (1953–1965), tud. főmunkatársa (1965–1978), tud. tanácsadója (1978–1990) és a Büntetőjogi és Kriminológiai Oszt. vezetője. Az Alkotmánybíróság bírája (1990–1998). A JATE ÁJTK c. egy. tanára (1986–1992), egy. tanára (1992. szept. 1.–1998. júl. 1.). A Montréali Egyetem Kriminológiai Tanszék Ford-ösztöndíjas vendégkutatója (1967–1968). Fiatalkorúak bűnözésével, a bűnözés és társadalmi összefüggése vizsgálatával, bűnözési földrajzzal, a büntetőjog és az alkotmányosság kérdéseivel, ill. a büntetőpolitika alkotmányossági korlátaival foglalkozott. A magyarországi szervezett bűnözést vizsgáló első kutatások irányítója, a kriminálszociológiai kutatások úttörője. Jog-összehasonlító alapon először mutatta ki a büntetőjogi rendszer alkotmányos és emberi jogi kötöttségeit, megalapozta az alkotmányos büntetőjog fogalmát és levonta annak büntetőelméleti következtetéseit.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1997–1998); az Állam- és Jogtudományi Bizottság elnöke (1990-től), a Doktori Tanács póttagja. A Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja, majd elnöke (1986-tól). A Belügyminisztérium (BM) Tudományos Tanácsának tagja (1999-től). A montréali Összehasonlító Kriminológiai Intézet Tudományos Tanácsának tagja (1983-tól). A Nemzetközi Bűnügyi és Büntetőjogi Alapítvány elnöke (2000-től).

Elismerés

Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1998). Akadémiai Díj (1974), Akadémiai Nagydíj (1983), Vámbéry Rusztem-emlékérem (1985), Viski László-díj (1998).

Főbb művei

F. m.: Polgári jogi kérdések a büntető eljárásban. (Rendőrségi Szemle, 1954)
A fiatalkorúak büntetőjogának elvei. (Jogtudományi Közlöny, 1954)
Vita büntetőjogunk kodifikációjának elvi kérdéseiről. (Jogtudományi Közlöny, 1955)
A Magyar Tanácsköztársaság büntetőjogának főbb kérdései. (Tanulmányok a Magyar Tanácsköztársaság államáról és jogáról. Bp., 1955)
A szocialista törvényesség megszilárdításáról. (Pártélet, 1956)
A beszámíthatóság és a korlátolt beszámíthatóság kodifikációs kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1956)
A fiatalkorú bűnözés kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1959)
A fiatalkorúak és a büntetőjog. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1961)
A nevelési helyzet alapproblémái a fiatalkorúak börtönében. (Állam és Jogtudomány, 1962)
A fiatalkorúak felelősségre nevelése és különleges büntetőjogi elbírálása az új BTK-ban. (Jogtudományi Közlöny, 1962)
A kriminológiai kutatások elvi kérdései. (Állam- és Jogtudomány, 1963)
A fiatalkorú bűnözés kutatásának metodológiai kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1964)
Kriminológia és kriminálpedagógia. (Állam és Jogtudomány, 1965)
A büntetőintézeti életrend kriminológiai vizsgálata. (Kriminalisztikai tanulmányok. 4. Bp., 1965)
A fiatalkorúak személyiségének megismerése a nyomozás során. (Belügyi Szemle, 1966)
Fiatalkorú bűnözők szubkultúrája. (Valóság, 1966)
A büntetőintézeti életrend kriminológiai vizsgálata. (Kriminalisztikai tanulmányok. IV. Bp., 1966)
Nevelés a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. – A nevelő-, átnevelő-intézkedések és büntető szankciók. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
Bűntett és személyiség. (Állam és Jogtudomány, 1966)
A fiatalkorú bűnözés okairól. Többekkel. (Belügyi Szemle, 1970)
A bűnözés struktúrája a szocialista társadalomban. (Állam- és Jogtudomány, 1970)
A bűnözés alakulásának előrejelzése. Prognózis. (Gazdaság és Jogtudomány, 1971)
Modern szociológiai és kriminológiai elméletek a társadalmi-gazdasági fejlődés és a bűnözés kapcsolatáról. (Állam és Jogtudomány, 1972)
Társadalmi-gazdasági fejlődés és a fiatal korosztályok bűnözése. (Bp., 1972)
Kriminálszociológia. (A szociológia ágazatai. Bp., 1975)
Kriminálszociológiai. Egy. jegyz. (Bp., 1975)
Egy összehasonlító kriminológiai kutatás eredménye. (Jogtudományi Közlöny, 1976)
A beszámíthatóság és az ittasság büntetőjogi értékelése. (Magyar Jog, 1976)
A büntetőjog és a kriminálpedagógia funkcióinak elhatárolásáról. (Belügyi Szemle, 1976)
A bűnözés társadalmi produktum. (Állam és Jogtudomány, 1978)
A Csemegi-kódex és a magyar polgári állam kiépítése. (Jogtudományi Közlöny, 1979)
A bűntett és büntetése. Monográfia. Kihajtható táblázatokkal. (Bp., 1979)
Bűnözés – ember – társadalom. Doktori értek. is. (Bp., 1980)
A büntetőjog szociológiájának problémái. (Jogtudományi Közlöny, 1980)
Az aluljárók világától az alvilágig. Többekkel. (Belügyi Szemle, 1980)
A munka nélküli jövedelmek kriminogén hatásai és elvonásuk lehetőségei. Többekkel. – A kriminálinformatika hasznossága és szükségessége. (Belügyi Szemle, 1981)
A bűnözés prognózisa. (Jogtudományi Közlöny, 1982)
A deviáns magatartások és a rendőri bűnmegelőzés. Többekkel. (Belügyi Szemle, 1983)
A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés. (Belügyi Szemle, 1984)
Az elmebetegek helyzete a magyar büntetőjogban. (Jogtudományi Közlöny, 1985)
Bűnmegelőzési stratégiák. (Belügyi Szemle, 1985)
A szabálysértési jog problémáiról. Máthé Gáborral. (Belügyi Szemle, 1986)
A bűnözés és a visszaeső bűnözés prognózisa. (Bp., 1987)
A bűnözés településhálózati megoszlása. Koltainé Tóth Mártával. – Új jelenségek a bűnözésben és a megelőzés. (Belügyi Szemle, 1987)
Viski László- emlékkötet. Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, az ELTE ÁJTK és az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet által 1987. szept. 30-án rendezett tudományos ülés előadásai és V. L. tanulmánya. Szerk. (Kriminológiai Közlemények. Bp., 1987)
A bűnözés kihívásai és a kriminológia válaszai. (Társadalomkutatás, 1988)
A francia és az amerikai jogrendszeri különbségek a büntetőjog alkotmányi kontrolljában. (Magyar Jog, 1989)
A bűnfogalom jogi megközelítése. (Jogtudományi Közlöny, 1989)
Megelőzés és arányos büntetés. (Magyar Jog, 1990)
A büntetőjog reformja. (Bp., 1992)
Az Alkotmánybíróság alkotmányossága. Határozatkritika – határozatszöveg nélkül. (Világosság, 1993)
Igazságosan vagy okosan? (Jogtudományi értekezések. Bp., 1993)
Büntetőpolitika és alkotmányosság. – Büntetési rendszer és arányosság. (Jogtudományi Közlöny, 1995)
Büntetőjog és alkotmánybíráskodás. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1996)
Büntetőjogi dogmatika – alkotmányjogi dogmatika. (Jogtudományi Közlöny, 1997)
Jogállami forradalom és a büntetőjog alkotmányos legitimitása. (Belügyi Szemle, 1999)
Alkotmány és büntetőjog. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1999. febr. 6.
megjelent: Székfoglalók. 1995–1998. V. köt. Bp., 2000
kivonatosan: (Jogtudományi Közlöny, 1999)
Jogállami forradalom és a büntetőjog alkotmányos legitimitása. (Bp., 2000)
Kriminológiai gondolkodás az informatikai rendszerekben. (Belügyi Szemle, 2002)
A kriminálpolitika időszerű irányai és a hazai büntetőjog változásai. (A Büntető Törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény módosításának elméleti és gyakorlati kérdései. Tudományos ülés, Budapest, 2002. nov. 15. Szerk. Holé Katalin. Bp., 2003)
A kriminológiai gondolkodás fejlődése Magyarországon. (Belügyi Szemle, 2003)
Recepció és kreativitás a büntetőjogban. (Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban. Adalékok a magyarországi jog természetrajzához. Tanulmányok. Szerk. Sajó András. Bp., 2004)
Befogadás és újítás a büntetőjogban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 2005. ápr. 20.)
Deák Ferenc büntetőjogi nézetei. (Studia in honorem Endre Bócz. Szerk. Domokos Andrea, Deres Petronella. Bp., 2007).

Irodalom

Irod.: Emlékkönyv dr. Sz. A. egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Károly. (Szeged, 1998)
Studia in honorem András Szabó. Tanulmányok Sz. A. professzor 80. születésnapja tiszteletére. Szerk. Domokos Andrea. (Bp., 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője