Vass Henrik
Vass Henrik

2024. július 20. Szombat

Vass Henrik

történész, politikus

Névváltozatok

Steiner Henrik 

Születési adatok

1915. június 1.

Pápa, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

2004. augusztus 28.

Budapest

Temetési adatok

2004. szeptember 9.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Steiner Lajos, Köves Hermina (= Krausz Mina).

Iskola

Elemit és négy polgári iskolát végzett. A Pártfőiskolán tanult (1949–1951), az ELTE Lenin Intézetben marxizmus-leninizmus szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1957), a történelemtudományok kandidátusa (1980), doktora (1990).

Életút

Pápán cipészsegéd (1932–1945). A Pápai Néplap felelős szerkesztője (1945–1948), az MKP, ill. az MDP Sajtóosztálya alosztályvezetője (1948–1949), a Szikra Könyvkiadó osztályvezetője (1951–1957), a Kossuth Könyvkiadó igazgatóhelyettese, ill. igazgatója (1957–1961), az MSZMP KB Párttörténeti Intézete igazgatója (1961–1980). Az ELTE BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszéke c. egy. tanára (1983-tól).

Az MSZMP KB tagja és a KB Kultúrpolitikai Munkaközösségének tagja (1975. márc. 22.–1980. márc. 27.).

20. századi magyar és egyetemes munkásmozgalom-történettel, elsősorban az 1917–1919-es forradalmakkal, azok nemzetközi és magyarországi hatásaival, a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) történetével, a munkásmozgalom-, ill. a párttörténet módszertani kérdéseivel foglalkozott. Különösen értékes forráskiadói tevékenysége: közreadta az MSZMP határozatait, rendeleteit, egyéb dokumentumait. Számos népszerű történelmi mű szerzője és szerkesztője.

Elismertség

Az MTA Történettudományi Bizottsága tagja. A Magyar Történelmi Társulat alelnöke (1970-től) és az igazgatóválasztmány tagja, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum tudományos tanácsának elnöke.

A II. világháború történetével foglalkozó nemzetközi bizottság magyar tagozatának elnöke.

Elismerés

Munka Érdemrend (1953; arany, 1965 és 1970), Partizán Emlékérem (1956), Munkás–Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957), Szocialista Hazáért Érdemérem (1967), Szocialista Magyarországért Érdemérem (1978), a Munka Vörös Zászlórendje (1985).

Pro Urbe Pápa Díj, Molnár Erik-emlékérem.

Szerkesztés

A Párttörténeti Közlemények és a Propagandista szerkesztőbizottságának elnöke (1961–1980).

Főbb művei

F. m.: A Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusa és a nemzetközi munkásmozgalom. (Pártélet, 1958)
A magyarországi 1956. októberi ellenforradalom történetének néhány kérdése. (Bp., Kossuth, 1958)
Az ideológiai harc és a békés egymás mellett élés. (Magyar Filozófiai Szemle, 1961)
A népi-nemzeti egység néhány időszerű kérdése. (Pártélet, 1961)
A szövetségi politika időszerű kérdései. (Párttörténeti Közlemények, 1962)
A párttörténetírás néhány elvi kérdése. (MTA Társadalmi-történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1963)
A párttörténetírás és oktatás egyes feladatairól a VIII. Kongresszus határozatainak tükrében. (Párttörténeti Közlemények, 1963)
Húsz esztendő. Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből. Szerk. Lackó Miklós és Szabó Bálint. A bevezetést írta V. H. (Bp., 1963 és a bevezető tanulmánya: Párttörténeti Közlemények, 1965)
A párttörténetírás néhány vitatott kérdéséről. (Az Országos Pedagógiai Intézet kiadványa. Bp., 1964)
A Magyar Szocialista Munkáspárt szövetségi politikája 1956 és 1962 között. (A Kommunista Párt szövetségi politikája. 1936–1962. Szerk. is. Bp., 1966)
Társadalmi fejlődésünk fő tendenciái. 1956–1966. (Párttörténeti Közlemények, 1966)
Les caractéristiques principales du développement des conditions sociales en Hongrie. 1956–1966. (Acta Historica, 1967)
A Magyar Tanácsköztársaság. Erényi Tiborral. (Közgazdasági Szemle, 1969)
Die Ungarische Räterepublik. (Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1969)
Betlen Oszkár. V. H. gyászbeszéde B. O. temetésén. (Párttörténeti Közlemények, 1969)
Kortörténet és a párt tudományos politikája. (Századok, 1970)
Gondolatok „A magyar forradalmi munkásmozgalom történetéről”. (Béke és Szocializmus, 1970)
Forradalom – hazafiság – történelemszemlélet. (Élet és Irodalom, 1971. nov. 6.)
A munkásmozgalom és a nőkérdés. (Tanulmányok a nők helyzetéről. Bp., 1972)
A munkásmozgalom története kutatásának negyedszázada. (Párttörténeti Közlemények, 1973)
A történelem emberformáló szerepéről. (Történelemtanítás, 1974)
The Main Features of the Development of Social Relations in Hungary. 1956–1966. (Studies on the History of the Hungarian Working Class Movement. 1867–1966. Bp., 1975)
A szocializmus építésének egyes elméleti-történeti kérdései az alapok lerakása után. (Párttörténeti Közlemények, 1975)
Die Arbeiterbewegung in der ungarischen Geschichtsforschung. (Studia Historica, 1975)
A Párttörténeti Intézet tudományos munkájáról. (Párttörténeti Közlemények, 1976)
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom történelmi jelentősége és nemzetközi érvénye. (A Nagy Októberi Forradalom 60. évfordulója. Tudományos ülésszak. Budapest, 1977. okt. 26–27. Előadások. Szerk. is. Halay Tiborral és Vészi Bélával. Bp., 1977 és Századok, 1977)
A szocialista internacionalizmus a szocialista országok államközi kapcsolatainak alapelve. (Propagandista, 1977)
A szocialista nemzeti egységhez vezető úton. Az MSZMP szövetségi politikájának tapasztalatai. (Béke és Szocializmus, 1977)
Aranyossi Magda. V. H. gyászbeszéde A. M. temetésén. (Párttörténeti Közlemények, 1977)
Vallomások Pápáról. Miniatűr kiadvány. Bibliofil kiad. (A Miniatűr Könyvgyűjtők Klubja kiadványa. Bp., 1978)
Adalékok a szovjet–magyar internacionalista kapcsolatok történetéhez. (Magyar internacionalisták Szibériában és a Távol-Keleten. 1917–1922. A Magyar–Szovjet Történész Vegyes Bizottság tudományos ülésszaka. Irkutsz–Habarovszk–Novoszibirszk. 1976. szept. 4–16. Előadások. Szerk. is. Bp., 1978)
Munkásmozgalom-történet és tudatformálás. – Munkásmozgalom-történet és helytörténet. (Munkásmozgalom–társadalomtudományok. Elméleti és módszertani tanulmányok. Szerk. is Sipos Leventével. Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete kiadványa. Bp., 1978
angolul is)
Üzemtörténet – munkásmozgalom-történet. (Honismeret, 1978)
A marxizmus-leninizmus eszméi és az ifjúság. (Pedagógiai Szemle, 1978)
Friss Istvánné. V. H. gyászbeszéde F. I. temetésén. (Párttörténeti Közlemények, 1978)
Munkásmozgalom-történeti tanulmányok. Kand. értek. (Bp., 1979)
Üzemtörténet – munkásmozgalom-történet, szocialista hazafiság. (Az üzemtörténet-írás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok. Szerk. Incze Miklós. A Magyar Történelmi Társulat kiadványa. Bp., 1979)
A Magyarországi Tanácsköztársaság nemzetközi hatása és történelmi jelentősége. – A közelmúlt pártdokumentumainak publikálásáról. – A Tanácsköztársaság a magyar történelemben. (Párttörténeti Közlemények, 1979)
Birkás Imre. (Párttörténeti Közlemények, 1979 és Békési Élet, 1979)
A Tanácsköztársaság a magyar történelemben. (A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tudományos ülésszak. 1979. márc. 6–7. Előadások. Szerk. Köpeczi Béla. Bp., 1980 és Párttörténeti Közlemények, 1979)
A népi demokratikus fejlődés feldolgozásának egyes elvi és módszertani kérdései és a korszak kutatásának eredményei. (Felszabadulásunk utáni fejlődésünk oktatásának elméleti és módszertani kérdései. A Veszprémi Akadémiai Bizottság Társadalomtudományi Szakbizottság Marxista Propaganda Módszertani Munkabizottsága tudományos ülésének anyaga. Veszprém, 1980. márc. 12. Szerk. Beszteri Béla és Kiss Géza. Veszprém, 1980)
The International Influence of the Hungarian Republic of Councils. (Studia Historia, 1980)
Recherches sur l’histoire du mouvement ouvrier en Hongrie. (Sciences sociales et humaines en Hongrie. Főszerk. Köpeczi Béla. Bp., 1987)
A koalíciós évek politikai pártjainak szervezeti szabályzatai. Vida Istvánnal. (Bp., 1988)
A közelmúlt pártdokumentumainak publikálásáról. 1957–1985. Tudományos tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1988)
Történelmi múlt – társadalmi jelen. Társadalomudományi kutatóműhelyek Magyarországon. (Bp., Kossuth, 1989)
Dokumentumok Rákosítól – Rákosiról. (Múltunk, 1991)
A Magyar Kommunista Párt, 1945. (História, 1991)
A tájékoztatás intézményrendszere és munkásmozgalmi elitje. 1944–1948. Kézirat gyanánt. Zalai K. Lászlóval. (Bp., 1991 és Múltunk, 1992)
Tájékoztatás és hatalmi harc. Zalai K. Lászlóval. (Múltunk, 1992)
Egy életút a XX. században. Találkozásom a történelemmel. Visszaemlékezés. (Az MTA Történettudományi Intézete kiadványa. Bp., 2003).

 

F. m.: szerk.: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. 1956–1962. Szerk. Ságvári Ágnessel. (Bp., 1964
2. bőv. kiad. 1973)
1963–1966. (Bp., 1968
2. kiad. 1978)
1967–1970. (Bp., 1974)
1971–1975. (Bp., 1978)
1975–1980. (Bp., 1983)
1980–1985. (Bp., 1987)
1985–1986. (Bp., 1987)
1987. (Bp., 1988)
1985–1989. (Bp., 1994)
Kun Béla: Válogatott írások és beszédek. I–II. köt. Sajtó alá rend. Friss Istvánnével és Szabó Évával. A bevezetést írta Münnich Ferenc. (Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete kiadványa. Bp., 1966)
A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban. 1917–1922. I–II. köt. Szerk. Obicskin, G. D.-vel. (Bp., 1967–1968
oroszul: Moszkva, 1968)
Népszava. Cikkek, szemelvények. A Népszava 100 éves jubileuma alkalmából. Vál., szerk., a bevezetést írta V. H. (Bp., 1972)
Munkásmozgalom-történeti lexikon. Főszerk. V. H. (Korszerű társadalmi ismeretek könyvtár. Bp., Kossuth, 1972
2. jav. és bőv. kiad. 1976)
A Magyar Szocialista Munkáspárt kongresszusainak határozatai. Összeáll. (Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete kiadványa. Bp., 1975)
Studies on the History of the Hungarian Working Class Movement. 1867–1966. Szerk. V. H. (Bp., 1975)
Küzdelmes évszázad. Fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből. Főszerk. V. H. A bibliográfiát összeáll. Kálmán Lászlóné. (Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete kiadványa. Bp., 1975
2. jav. és bőv. kiad. 1978)
Történelem és kommunikáció. Szerk. V. H. (A Magyar Történelmi Társulat kiadványa. Bp., 1976)
A haladó egyetemi ifjúság mozgalmai Magyarországon. 1918–1945. Főszerk. V. H. Szerk. Szabó Ágnes. (Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete és a Felsőoktatási Pedagógiai Közupont kiadványa. Bp., 1978)
Munkásosztály, munkásmozgalom, hazafiság. 9. országos tanácskozás a szocialista hazafiságról. Eger, 1978. okt. 19–20. Előadások. Szerk. V. H. (Bp., 1978)
Hat évtized a nép szolgálatában. A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos emlékülés előadásai. Budapest, 1978. nov. 3. Szerk. V. H. (Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete kiadványa. Bp., 1979)
Kun Béla: Szocialista forradalom Magyarországon. Sajtó alá rend. Borsányi Györggyel. A névmutató összeáll. Deme Péter. (Az MSZMP KB Párttörténeti Intézete kiadványa. Bp., 1979
kínai nyelven: Peking, 1984)
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének története Magyarországon. A Magyar Történelmi Társulat tudományos tanácskozása. Túrkeve, 1981. ápr. 6–7. Előadások. Szerk. V. H. (A Magyar Történelmi Társulat és a Szolnok megyei Tanács kiadványa. Szolnok, 1981)
Válság és megújulás. Gazdaság, társadalom és politika Magyarországon. Tudományos ülés. Budapest, 1981. szept. 29.–okt. 1. Előadások. Szerk. V. H. A Magyar Történelmi Társulat és az MTA Történettudományi Intézete kiadványa. Bp., 1982)
Történelem és közgondolkodás. Tudományos tanácskozás. Budapest, 1982. jún. 16–18. Előadások. Szerk. V. H. (Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya, az MTA Történettudományi Intézete és az MSZMP Heves megyei Bizottsága kiadványa. Bp., 1982)
Műveltség – művészet – munkásmozgalom. I–II. köt. Tanulmányok a magyar munkásmozgalom kulturális törekvéseiről. Szerk. Sipos Leventével. (Bp., 1982–1983)
Elmaradottság és ideológia a 19–20. században. Tudományos tanácskozás. Budapest, 1981. szept. 17–18. Előadások. Szerk. V. H. (A Magyar Történelmi Társulat kiadványa. Bp., 1985)
A koalíciós korszak pártjainak szervezeti szabályzatai. 1944–1948. Dokumentumok. Összeáll. Vida Istvánnal. (Az ELTE Politológiai Tanszéke és az MTA Politikatudományi Kutatóintézete kiadványa. Bp., 1992).

Irodalom

Irod.: Évforduló és párttörténetírás. Interjú V. H.-kel, a Párttörténeti Intézet igazgatójával. (Valóság, 1969)
Halálhír. (Népszabadság, 2004. szept. 6.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője