Vincze Irén
Vincze Irén

2024. április 20. Szombat

Vincze Irén

kémikus

Névváltozatok

Weisz Imréné

Születési adatok

1929. május 15.

Szeged, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

2017. augusztus 19.

Szeged, Csongrád megye

Temetési adatok

2017. szeptember 16.

Sándorfalva


Család

Nagyszülei: Vincze István, Imre Kása Rozália; Zsemberi Sándor, Szél Veronika.

Szülei: Vincze József (1888. márc. 21.–1956) MÁV-segédtiszt, Zsemberi Rozália (1895. márc. 11. Sándorfalva, Csongrád vm.) varrónő.

Férje: 1952–1977: Weisz Imre kémikus, a JATE TTK Szerves Kémiai Intézete egy. adjunktusa.

Gyermekei, leánya: Weisz Judit; fia: Weisz György.

Iskola

A szegedi Árpádházi Szent Erzsébet Leánygimnáziumban éretts. (1947), a Szegedi Tudományegyetemen matematika–fizika–ábrázoló geometria középiskolai tanári szakon (1947–1949), majd kémia szakon tanult (1949–1951), vegyész okl. szerzett (1952), a TTK-n doktorált (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (1968), doktora (1992).

Az MLEE általános tagozatán végzett (1964).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Szerves Kémiai Tanszéke gyakornoka (1950–1952), tanársegéde (1952–1961), egy. adjunktusa (1961–1970), egy. docense (1970–1993), egy. tanára (1993. júl. 1.–1999. máj. 15.) és a TTK dékánhelyettese (1978–1981). Emerita professzor (2000-től).

Egyetemi tanulmányai idején néhány hónapig Chinoin Vegyészeti Gyár segédkutatója (1950), tanulmányai befejezése után az Irinyi János Leánydiákotthon igazgatója (1952–1953).

A jénai Friedrich Schiller Tudományegyetem ösztöndíjasa (1961), a Milánói Egyetem Szerves és Biokémiai Intézete (1970), a New York-i Population Council vendégkutatója (1988–1990).

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964).

Szteroidkémiai kutatásokkal, elsősorban farmakológiailag hasznosítható szteroidszármazékok előállításával, térkémiai és reakciómechanizmus-vizsgálatokkal foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a tropánalkaloidok szintézise, térszerkezetének vizsgálata és abszolút konfigurációjuk megállapítása terén.

Tudományos pályafutásának kezdetén részt vett a tropin gazdaságos ipari szintézisének kidolgozásában, majd a tropánalkaloidok térszerkezet-problémáival kapcsolatos kutatásokban. Fodor Gábor (1915–2000) kutatócsoportjában bizonyította a szkopolamin, a meteloidin, a valeroidin és az oszcin konfigurációját a 6-os szénatomon, ill. a nitrogénatom konfigurációját ezekben a molekulákban. A valeroidin  szintézisével kapcsolatos kutatásai eredményeiből nyújtott be egyetemi doktori értekezést, míg a 17-ketoszteroidokból előállítható módosított szteroidok szintézisét és térszerkezeti problémáit tanulmányozó dolgozatával védte meg kandidátusi értekezését. A szteroidok mint fő kutatási terület mellett foglalkozott még a kőolajkutatásban fontos bitumenek szervesanyag-tartalmának vizsgálatával. Különböző kromatográfiás és infravörös spektroszkópiai azonosításokon alapuló módszereket dolgozott ki kőolajfrakciók felismerése céljából. Az 1980-as években New Yorkban (a Population Council Center for Biomedical Research részlegében) kutatott. Egy fogamzásgátló  hatású anorszteroid (Anordrin) szelektív hidrolízisét és szelektív acetilezési reakcióit végezte el, és reagenst állított elő kortikoszteroid-savak fluoreszcencia és UV-aktív észterszármazékainak készítésére. Vincze Irén, mint a szegedi szteroidiskola egyik jelentős képviselője doktori értekezésében közel húszéves szteroidkémiai munkásságát összegezte, azokat a reakciókat ismertette – rendkívül részletes kísérletes beszámolók mellett – amelyek a szteránvázas vegyületek (mindekelőtt az alfa-formil-ketoszteroidok) átalakításai során tapasztalt.

Elismertség

Az MTA Szteroidkémiai Munkabizottsága tagja (1970-től) és titkára (1975–1985); az MTA Szerves Kémiai Munkabizottsága (1973–1980) és az MTA Szerves Geokémiai Munkabizottsága tagja (1977–1983).

Az MTA–TMB Szerves Kémiai Szakbizottsága tagja (1977–1983).

A Szocialista Országok Tudományos Akadémiái molekulárbiológiai multilateriális egyezményén belül a szteroidkutatások magyarországi képviselője (1974–1986).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, jegyzetei, könyvfejezetei, konferenciakiadványai: A valeroidin szintézise és abszolut konfigurációja. Egy. doktori értek. (Szeged, 1958)
Szerves kémia. I–II. köt. Egy. jegyz. Halmos Miklóssal. (Szeged, 1959–1960 és utánnyomások: 1961–1971)
17-ketoszteroidok szubsztitúciója 16-os helyzetben formaldehid segítségével. Kand. értek. (Bp., 1968)
Biologically Active Steroids Containing Nitrogen. (Proceedings of the 2nd International Conference „Chemistry and Biotechnology of Biologically Active Natural Products”. Szerk. Szántay Csaba. Bp.–Amsterdam, Akadémiai Kiadó–Elsevier, 1984)
Gyógyszerkutató vegyész ágazati és orvosi kémiai szakirányú oktatás. Összeáll. Stájer Gézával. (A JATE TTK kiadványa. Szeged, 1985)
Természetes szénvegyületek. Egy. jegyz. (Szeged, 1988
2. kiad. 1990
2. jav. kiad. 1998 és utánnyomások)
L-formil-ketoszteroidok átalakításai. Doktori értek. (Szeged, 1992).

F. m.: tanulmányai: A pirrolidin vázon oxigénfunkciót tartalmazó tropánalkaloidok teljes konfigurációjának meghatározása. Fodor Gáborral, Lestyán Jánossal, Tóth Józseffel. (Vegyipari Kutató Intézetek Közleményei, 1954)
The Stereochemistry of the Tropane Alkaloids. 6. The Configuration of the Nitrogen Atom in Tropane-3Alpha,6Beta-diol, Oscine and the Derived Quaternary Salts. Fodor Gáborral és Tóth Józseffel. (Journal of Chemical Society, London, 1955)
Synthese von Trop-6-en-3Alpha-ol, eines vermuteten Zwischenproduktes der Tropanalkaloid-Bildung. Fodor Gáborral, Koczor Istvánnal, Tóth Józseffel. (Angewandte Chemie, 1956)
The
Stereochemistry of the Tropane Alkaloids. 10. The Total Synthesis of Valeroidine. Fodor Gáborral és Tóth Józseffel. (Journal of Chemical Society, London, 1957)
The
Selective Hydrolysis of (+)3a6b-diacetoxy-tropane. Többekkel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1957)
Újabb módszerek és eredmények a szénvegyületek térkémiájában. Többekkel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957. 1.)
A szkopolamin módosított szintézise és annak biogenezis vonatkozásai. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958)
The
Stereochemistry of the Tropane Alkaloids. 12. The Total Synthesis of Scopolamine. Többekkel. (Journal of Chemical Society, London, 1959)
Preparation of Pregnadienolone-20-c-p1-s4. Kovács Ödönnel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1964)
The Base-Catalyzed Reaction of Androst-5-en-3b-o1-17-one with Formaldehyde. Többekkel. (European Journal of Steroids, 1967)
Alfa–gamma
diszubsztituált szteroidok térszerkezet-vizsgálata. Schneider Gyulával. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1969)
Selective Deacetylation and Stereospecific Acyl Migration of Steroid Acetates on Aluminium Oxide. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 1972)
A Novel Method of Isolation of Phytoecdysones from Kaladana Seeds. Többekkel. (Phytochemistry, 1975)
p-Toluolszulfonsav-észterek oxidéciójakor fellépő szomszédcsoport részvétel. Schneider Gyulával. (Kémiai Közlemények, 1975)
Stereoselective
Reduction of a Hydroxymethylene Ketosteroid. Többekkel. (Acta Chimica, 1981)
Ekdizon-analógok és antagonisták tervezése, előállítása és biológiai vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1982. 2.)
2-[hydroxy-methyl]-androstene Derivatives. Többekkel. (Liebigs Annalen für Chemie, 1987)
15-[hydroxy-methyl]-androstene and -estratriene Derivatives. Többekkel. (Liebigs Annal
en für Chemie, 1988)
A 3béta-hidroxi-5alfa-koleszt-8[14]-én-15-on egyszerű szintézise. Bakos Tamással és Horváth Judittal. – A 16-metilén-17-keto-szteroidok új szintézise. Bakos Tamással. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1993. 7-8.)
Developing a
Radioimmunoessay for Anordrin: The Synthesis of Propionyl and Hemisuccinyl Esters of Anordiol. Monder, C.-vel. (Contraception, 1993)
Investigations on the Dehydration of 17a-ethynyl-17b-hydroxysteroids. Többekkel. (Steroids, 1993)
Ring D Cleavage of D-trisubstituted Steroids. Többekkel. (Liebigs Annal
en für Chemie, 1993)
Szintetikus szupramolekulák: eredmények és várakozások. 1. Alapfogalmak és gazdamolekulák csoportosítása. 2. A gazda–vendég szupramolekulák néhány gyakorlati alkalmazása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1999. 6.–7-8.).

Irodalom

Irod. és források: Érettségi eredmények a szegedi Árpádházi Szent Erzsébet Gimnáziumban. [Vincze Irén jeles eredménnyel érettségizett.] (Délmagyarország, 1947. jún. 19.)
Morvay Sándor: Kísérletek furfurollal. Kutatómunka a szegedi Szerveskémiai Intézetben. (Délmagyarország, 1955. ápr. 14.)
Anyakönyvi hírek. Weisz Imre és dr. Vincze Irénnek György nevű gyermeke született. (Délmagyarország, 1959. szept. 15.)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
Dr. Vincze Irén egyetemi tanári kinevezése, 1993. júl. 1. (Magyar Közlöny, 1993. júl. 8.)
Műszaki és természettudományi ki kicsoda? A–Z. Főszerk. Hetényi Pálné. (Bp., 1995)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Dr. Vincze Irén egyetemi tanári felmentése, 1999. máj. 15. (Magyar Közlöny, 1998. nov. 18.)
Szegedi ki kicsoda? 1998–99. Főszerk. Dlusztus Imre. (Szeged, 1999)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Vincze Irén: In memoriam Fodor Gábor, 1915–2000. (Délmagyarország, 2000. nov. 13.)
Elhunyt dr. Vincze Irén emerita professzor. (Délmagyarország, 2017. aug. 26.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS8T-NVJ?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXZF5-2PT (Zsemberi Rozália születési anyakönyve, 1895)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QF-QTDJ?cc=1452460 (Vincze József és Zsemberi Rozália házassági anyakönyve, 1920)

 

http://sci.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/szte-ttik-2017-augusztus/gyaszhir?objectParentFolderId=30826 (Elhunyt Vincze Irén, emerita professzor, 2017)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője