Zay Károly
Zay Károly

2022. szeptember 27. Kedd

Zay Károly, csömöri és zayugróczi

politikus, nagybirtokos

Névváltozatok

1830-tól gr.

Születési adatok

1797. február 12.

Sopron

Halálozási adatok

1871. október 8.

Bucsány, Trencsén vármegye


Család

Sz: Zay Imre, br. Calisch Mária. Fia: Zay Albert (1825–1904) politikus, nagybirtokos.

Iskola

Középiskoláit Sopronban végezte, majd a pozsonyi jogakadémián tanult.

Életút

Ifj. Mailáth György Pozsony vm. alispánja, későbbi országbíró mellett joggyakornok (1817–1818), id. Mailáth György királyi személynök mellett kerületi táblai jegyző (1818–1820). A dunáninneni kerületi tábla közbírája (1826–1835), cs. és kir. kamarás. Később birtokain gazdálkodott, csak egyházi hivatalt vállalt. A dunáninneni evangélikus egyházkerület felügyelője (1837–1840), evangélikus egyházi és iskolai főfelügyelő (1840–1860). Részt vett valamennyi reformkori országgyűlésen (mint a főrendi tábla ellenzéki tagja és gr. Széchenyi István politikájának támogatója, 1825-től). Különösen jelentős tevékenységet fejtett ki a magyarországi evangélikusok érdekében. Zayugróczi várkastélyában egyetemes tanítói gyűlést hívott össze, amelyen valamennyi evangélikus főiskolai tanár részt vett (1841-ben és 1845-ben). Ezeken a gyűléseken dolgozták ki az ún. zayugróczi tantervet, amely egységesítette a magyarországi evangélikus iskolák tanrendjét és tananyagát, s elhatározták azt is, hogy a magyarországi evangélikus iskolák tanítási nyelvévé a magyart fogadják el. Kezdeményezte ugyanakkor a magyar nyelv terjesztését az evangélikus szlovákság körében. Liberális elveket vallott, támogatta a magyarországi zsidóság „honpolgári jogosítását” (= emancipációját) is, e kérdésben szembekerült Széchenyivel. Birtokain mintagazdaságot irányított, zayugróczi birtokán vízenergiával működő posztógyárat létesített (1845-ben). Gr. Széchenyi István példáján felbuzdulva 1827-ben 4200 koronát adott a felállítandó Magyar Tudós Társaságnak.

Főbb művei

F. m.: Az uniói alválasztmánynak a magyarországi két protestáns felekezet egyesítése módjáról és eszközeiről. (Pozsony, 1840)
Néhány szó a Pesten felállítandó református főiskola ügyében. (Pesti Hírlap, 1841. 21.)
Das Buch gehört dem Vaterlande. Névtelenül. (Leipzig, 1845)
Historiai forgácsok. (Uj Magyar Muzeum, 1854)
A Garai–Zay-ház nemzedékrendje. (Uj Magyar Muzeum, 1855)
Die ungarische Frage im wahren Lichte. (Wien, 1864)
Egy pár szó napi kérdéseinkhez. (Hon, 1865)
A Zay-Ugróczi régi vár Trencsénben. (Athenaeum Nagy Naptára, 1872).

Irodalom

Irod.: Országgyűlési emlékkönyv. I. (Pest, 1848)
Gr. Z. K. (Vasárnapi Ujság, 1859)
Gr. Z. K. (Magyar mágnások életrajzai. Pest, 1860)
Gr. Z. K. (Magyarország és a Nagyvilág, 1867)
Galgóczy Károly: Gr. Z. K. (OMGE Emlékkönyv. V. Pest, 1885)
Magyar írók levelei gr. Z. K.-hoz. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1912)
Vajay Szabolcs: A csömöri Zay-családról. (Turul, 1998)
Z. K. (Evangélikus arcképcsarnok. Szerk. Tóth-Szöllős Mihály. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője