Gyóni Mátyás
Gyóni Mátyás

2024. május 29. Szerda

Gyóni Mátyás

1934-ig Szolár Mátyás


bizantinológus, történész
Született: 1913. december 18. Budapest
Meghalt: 1955. szeptember 28. Budapest

 

Szülei: Gyóni (Szolár) Ferenc (1882–1963) irodalomtörténész, középiskolai tanár, Achim Gizella óvónő (1881–1962), Gyóni Géza (1884–1917) író, költő testvére. Felesége: zepetneki Töttössy Katalin (1921–). Leánya: Gyóni Mária; fia: Gyóni András.

 

A budapesti evangélikus gimnáziumban éretts. (1932), a pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi karán tanult (1932–1934), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – görög–latin szakos középiskolai tanári okl. (1938), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940); közben a müncheni egyetem ösztöndíjasa (1937). A középgörög filológia, különös tekintettel Bizánc és a délkelet-európai népek kapcsolataira tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1945), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.).

 

Az aszódi gimnázium helyettes (1939–1941), r. tanára (1941). A Magyar Történettudományi Intézet beosztott intézeti tanára (1942–1949), egyúttal a Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filológiai Intézetének tanársegéde (1942–1945). A bécsi Gr. Klebelsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet tagjaként végzett kutatásokat (1941). A II. világháború végén frontszolgálatot teljesített (1944. okt.–1945. ápr.), orosz hadifogságban volt (1945. ápr.–aug.). – A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK egy. adjunktusa (1945–1948), a Görög Filológiai Intézet intézeti tanára (1948–1952), a Középkori Egyetemes Történeti Tanszék tanszékvezető egy. docense (1953–1954), tanszékvezető egy. tanára (1954. aug. 1.–1955. szept. 28.); közben a Római Magyar Akadémia vendégprofesszora (1948–1949).

 

Kora középkori magyar és egyetemes történettel, elsősorban az Árpád-kori magyarság és Bizánc művelődéstörténeti kapcsolataival, a bizánci egyház magyarországi művelődéstörténeti emlékeivel, görög feljegyzésű magyar nyelvemlékek összegyűjtésével foglalkozott. Egyetemi doktori értekezése (Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében, 1938) függelékében elsőként gyűjtötte össze a bizánci forrásokban felbukkant magyar nyelvi anyagot. Az Onomastikon a 10–16. századi bizánci forrásokban megőrzött magyar főneveket sorolat fel (350 szót!). Kutatásait később kiegészítette a magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékeivel, majd érdeklődése a dél-kelet-európai népek története görög nyelvű forrásai, azok művelődéstörténeti jelentősége felé fordult. Jelentős eredményeket ért el a román etnogenezis folyamatának feltárása, a középkori románokra vonatkozó bizánci történeti források filológiai vizsgálata terén. Hatalmas vállalkozását, a román történelem kezdeteire vonatkozó valamennyi elérhető bizánci, latin, héber és egyéb nyelvű források kritikai összegyűjtését nem tudta megvalósítani, ám az ehhez elkészült tanulmányok, kisebb forrásközlések mai is alapvető jelentőségűek.

 

Gyóni Géza iránti tiszteletből vette fel a költő nevét, néhány dolgozatával a Gyóni-kéziratok sorsával és a költő utóéletével is foglalkozott.

 

A Rákosi-korszak idején élesen szembenállt a dákoromán elmélettel, „románellenes revizionista“ álláspontja miatt a hatóságok állandóan zaklatták; az ideológiai üldöztetések elől öngyilkos lett. Budapesten, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

 

Az MTA Nyelvtudományi Bizottsága meghívott tagja (1946–1948).

 

A prágai Byzantinoslavica c. folyóirat magyar referense (1949–1955).

 

F. m.: Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében. Egy. doktori értek. is. (Magyar–görög tanulmányok. 7. Bp., 1938); Kalizok, kazárok, kabarok, magyarok. (Magyar Nyelv, 1938); A paristrioni „államalakulatok” etnikai jellege. Archaizáló népnév és etnikai valóság Anna Komnena Alexiasában. (A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Bp., 1942; németül: Zur Frage der rumänischen Staatsbildungen im 11. Jahrhundert in Paristrion. Ostmitteleuropäische Bilbiothek. 48. Bp., 1944); A Gyóni-kötetek kiadásának története. (Magyar Könyvszemle, 1942); A magyar nyelv görög feljegyzéses szórványemlékei. Habilitációs értek. is. (Magyar–görög tanulmányok. 24. Bp., 1943); A legrégibb vélemény a román nép eredetéről. Kekaumenos művei, mint a román történet forrásai. (Bp., 1944; franciául: Revue d’Histoire Comparée, 1945); A keleti egyház jelentkezése a Temes vidékén Szent István korában. (Magyar Nyelv, 1946; franciául: Revue d’Histoire Comparée, 1947); A legkorábbi magyar–bizánci házassági kapcsolatok kérdéséhez. (Századok, 1947); A kievi ősévkönyv volochjai. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1949. nov. 28.; megjelent, franciául: Les volochs des Annales primitives de Kiev. Études Slaves et Roumaines, 1949); A balkánfélszigeti vláchok kétlegelős pásztorkodása a középkorban. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei, 1951; franciául: Byzantinoslavica, 1951); La première mentions historique des Vlaques des Monts Balkans. (Acta Antiqua, 1951/52); A román történet bizánci forrásai. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei, 1954; franciául: Acta Antiqua, 1954); A „harcos szentek” legendatípusának változatai az óizlandi irodalomban. (Antik Tanulmányok, 1955; franciául: Acta Antiqua, 1956); A kievi ősévkönyv volochjai. Akadémiai székfoglaló. (Századok, 1989); ford.: Engels, Friedrich: Frank időszak. Ford. Váczy Péterrel. (Bp., 1954).

 

Irod.: Borzsák István: Gy. M. (Századok, 1955); Szalatnai Rezső: Gy. M. (Evangélikus Élet, 1955); Harmatta János: Gy. M. (Antik Tanulmányok, 1956); Gy. M. irodalmi munkássága. Összeáll. Moravcsik Gyula. (Antik Tanulmányok, 1956); I. Tóth Zoltán: Gy. M. (Magyar Tudomány, 1956); Moravcsik Gyula: Gy. M. emlékezete. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei, 1956); Komjáthy Miklós: „Anima naturaliter christiana.” Emlékezés Gy. M.-ra. (Diakonia, 1981); Hadrovics László: Emlékezés Gy. M.-ra. (Europa. 3. Annales, 1998 és Antik Tanulmányok, 1999); Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola története. 1728–1948. (Aszód, 2003); Farkas Zoltán: Gy. M. emlékezete. (Antik Tanulmányok, 2011).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője