Jenei Károly
Jenei Károly

2023. szeptember 27. Szerda

Jenei Károly

levéltáros

Születési adatok

1903. május 22.

Budapest

Halálozási adatok

1983. április 25.

Budapest


Család

Sz: apja szobafestősegéd volt, elesett az I. vh.-ban. Négyen voltak testvérek.

Iskola

A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1928), egyúttal Debrecenben és Szegeden jogi és bölcsészeti előadásokat is hallgatott (1924–1928).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Gazdasági Hivatalának munkatársa (1924–1928), uo. a Debreceni Egyetemi Könyvtár könyvtáros tisztje (1928–1939). A Fejér Vármegyei Levéltár, ill. a Fejér Megyei Levéltár aligazgató főlevéltárnoka (1939–1956), egyúttal a Székesfehérvári Városi Levéltár vezetője is. A forradalom után menesztették, a Pest Megyei Levéltár, a Nyíregyházi Városi Levéltár, majd a Központi Gazdasági Levéltár (KGL) levéltárosa (1957–1962). A Magyar Országos Levéltár (MOL) IV. Osztályának osztályvezető főlevéltárosa (1962–1973). Ipartörténettel, elsősorban budapesti gyárak, nagyobb ipartelepek és üzemek, ipari vállalatok, pénzintézetek, földműves-szövetkezetek történetével foglalkozott. Társszerzőkkel feldolgozta – többek között – a Gábor Áron Gépgyár, az Orion Vállalat, a Goldberger Gyár, a Nitrokémia Ipartelepek és az Ózdi Kohászati üzemek történetét. Vizsgálta a Tanácsköztársaság alatt működő pénz- és hitelintézetek és termelőszövetkezetek működésének sajátosságait. Vezető szerepet játszott a magyarországi ipar- és üzemtörténeti kutatások megszervezésében. Forráskiadói tevékenysége is értékes, több repertóriumot, okmánytárat és egyéb levéltári segédkönyvet szerkesztett. Munkásságának egy része kéziratban maradt.

Elismertség

A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szakosztályának alapító elnöke (1967–1974).

Főbb művei

F. m.: A tanácsi és rendőrségi szervek iratselejtező munkájának megjavulása Fejér megyében. (Levéltári Híradó, 1952)
Az árvaszéki iratok forrásértéke és selejtezhetősége. 1–2. (Levéltári Híradó, 1955)
Pénzintézetek és hitelszervezet a Tanácsköztársaság alatt. – A Tanácsköztársaság mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek szervezete és ügyvezetése. Szigetvári Istvánnal. (Levéltári Közlemények, 1958)
A Magyar–Olasz Bank története, szervezete és iratkezelése. (Levéltári Híradó, 1958)
A Rimai Coalitio – Vasmű – levéltári rendszabásai 1834-ből. – Irattári segédletek. (Levéltári Híradó, 1959)
Vállalati irattározási és iratkezelési problémák az NDK-ban. Lengyel Alfréddel, Sárközi Zoltánnal. – A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank irattárának megmentése Budapest ostroma alatt. – A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének iratai a Központi Gazdasági Levéltárban. Iratok, 1908–1948. – A Földművesszövetkezetek Országos Központjának iratai a Központi Gazdasági Levéltárban. Iratok, 1946–1948. (Levéltári Híradó, 1960)
A pénzintézeti üzemi bizottságok működése. 1945–1948-ban. (Levéltári Közlemények, 1960 és külön: Bp., 1961)
A Gábor Áron Vasöntöde és Gépgyár története. 1862–1962. Monográfia. Sárközi Zoltánnal, Szilágyi Gáborral. (Bp., 1962)
Az ellenforradalom támadása az Általános Fogyasztási Szövetkezet ellen és az „első” Bethlen–Peyer-paktum. (Századok, 1962 és külön: Bp., 1962)
A Pest és Nógrád Megyei Levéltár kísérlete numerikus rendszerű fond tárgyi átrendezésére. (Levéltári Szemle, 1962)
A Német Demokratikus Köztársaság Levéltártudományi Intézetének eredményei és feladatai. (Levéltári Szemle, 1963)
Az Orion Rádió és Villamossági Vállalat története. 1913–1963. Monográfia. Szilágyi Gáborral, Várkonyi Györggyel. 2 táblával. (Bp., 1964
németül: Fünfzig Jahre Orion Radio und Elektrizitätsunternehmen. Bp., 1963)
Fejér megye feudáliskori törvénykezési iratanyagának rendezése. 1737–1848. (Levéltári Szemle, 1965)
A Csepelen megtelepült ipari és kereskedelmi vállalatok története. Incze Miklóssal. (Csepel története. Bp., 1965)
A Salgótarjáni Öblösüveggyár története. 1892–1967. Kismonográfia. 14 táblával. (Salgótarján, 1967)
A pénzintézeti levéltárak statisztikai iratanyagának forrásértéke. (V. Statisztikatörténeti Vándorülés. Gödöllő, 1967. máj. 23–25. A Centenáriumi Statisztikai Ülésszak előadásai. Gödöllő, 1967)
Pénzintézeti fondok statisztikai jellegű iratanyagának forrásértéke. (Levéltári Szemle, 1967)
Az agrárkérdés Fejér megyében, 1918–1919-ben. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1969
és külön: Székesfehérvár, 1969)
A Pénzintézeti Központ szerepe a Magyar Tanácsköztársaság bankrendszerében. 1 táblával. (Levéltári Közlemények, 1969
és külön: A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. Bp., 1970)
A Pamutnyomóipari Vállalat Goldberger Textilnyomógyárának története 1784-től. Monográfia. Gáspár Ferenccel, Sipos Péterrel. 37 táblával. (Bp., 1970)
A földigénylő bizottságok. 1945–1947. (Levéltári Közlemények, 1970)
A Fejér megyei bányák és gyárak pusztulása 1944–1945-ben. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1970
és külön: Székesfehérvár, 1970)
Az üzemtörténet-írás tárgya és levéltári forrásai. (Levéltári Szemle, 1970
és Az üzemtörténet-írás kérdései. Elméleti és módszertani tanulmányok. Szerk. Incze Miklós. Bp., 1979)
A Habselyem Kötöttárugyár története. Monográfia. Lázár Károllyal, Radnóti Károllyal. (A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. Bp., 1971)
Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár története. Monográfia. Szekeres Györggyel. (Bp., 1971)
A Mezőgazdasági Ipar Rt. Somogy mezei üzemei. 1890–1948. (Somogy Megye Múltjából, 1971)
Székesfehérvár körülzárása és visszafoglalása 1688-ban. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1971
és külön: Székesfehérvár, 1971)
Iratok Fejér megye török hódoltságkori történetéhez. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1972
és külön: Székesfehérvár, 1972)
Réz József székesfehérvári jakobinus orvos pere, 1809–1811. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1973)
A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szerepe a nagyipar kialakításában és fejlesztésében. (Levéltári Szemle, 1974)
A pénzintézeti tisztviselők szervezkedése. – A pénzintézeti tisztviselők szervezete. (Az egység útján. A kereskedelmi-pénzügyi és vendéglátó-ipari dolgozók szakszervezetének története. Bp., 1975)
Források Dunapentele történetéhez. 1546–1684. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1975)
A Nitrokémia Ipartelepek története. 1921–1948. Monográfia. Az előszót írta Gyuricza László. (A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. Fűzfőgyártelep, 1976)
A Telefongyár története. 1876–1976. Monográfia. Czakó Saroltával. (A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. Bp., 1976)
A Székesfehérvári Könnyűfémmű története. 1941–1946. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1976)
Fejér megye a Rákóczi-szabadságharc idején. – Szekeres István kuruc brigadéros. (Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1977)
A finánctőke szerepe a magyar gépjárműgyártás és a gépjármű-közlekedés létrehozásában. 1905–1944. (Levéltári Szemle, 1977)
A Vasmű alapítása és működésének első évtizedei. (Az Ózdi Kohászati Üzemek története. Ózd, 1980)
Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár története. 1895–1980. Monográfia. Szekeres Györggyel. 56 táblával. (A Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti Szekciójának kiadványa. 2. átd. és bőv. kiad. Bp., 1981)
Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. és elődvállalatai. (Tanulmányok Budapest múltjából, 1988)
szerk.: A Központi Gazdasági Levéltár fondjainak jegyzéke. Összeáll. Incze Miklóssal, Sárközi Zoltánnal. (Bp., 1959)
Az 1945-ös földreform. Tanulmány és dokumentumgyűjtemény. A tanulmányt írta M. Somlyai Magda. Az iratokat szerk. Szabó Ferenccel, Hársfalvi Péterrel. 4 táblával. (Bp., 1965)
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Rt. és beolvadt vállalatai. Repertórium. I–II. köt. Szerk. (Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak. 32. Bp., 1965)
Az üzemi bizottságok a munkáshatalomért. 1944–1948. Szerk., összeáll. Rácz Bélával, Strassenreiter Erzsébettel. (Bp., 1966)
Weisz Manfréd konszernvállalatok. – Labor Bizalmi Rt. Vállalatok. Okmánytár. Repertórium. Szerk. (Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak. 36. Bp., 1966)
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és Konszern Vállalatai. Repertórium. Szerk. (Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak. 43. Bp., 1968)
A munkásság az üzemekért, a termelésért. 1944–1945. Dokumentumgyűjtemény. Szerk., összeáll. Gáspár Ferenccel, Szilágyi Gáborral. A bevezető tanulmányt Gáspár Ferenc írta. (Bp., 1970)
Kisebb takarékpénztári és bankfondok. Repertórium. Szerk. (Magyar Országos Levéltár. Levéltári leltárak. 56. Bp., 1972)
kéziratban: A Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára története. (Bp., 1960)
Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. s elődvállalatai története. 1872–1919. (Bp., 1960).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1983. jún. 2.)
Sárközi Zoltán: J. K. (Levéltári Szemle, 1983)
Szilágyi Gábor: J. K. (Levéltári Közlemények, 1983)
Sárközi Zoltán: J. K. – Tóth Róbert: J. K. műveinek bibliográfiája. (Üzemtörténeti Értesítő, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője